Azərbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universitetiYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/47
tarix22.05.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ 
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ 
 
 
 Əlyazma hüququnda 
 
 
 
ÖMƏROV TARYEL İSGƏNDƏR oğlu 
 
 
 
 
KƏSKİN PANKREATİTLƏR ZAMANI  HEMOSTAZ SİSTEMİ 
GÖSTƏRİCİLƏRİNİN DƏYİŞMƏ MONİTORİNQİ VƏ ONUN KORREKSİYA 
YOLLARI 
 
 
 
 3213.01   -     Cərrahlıq 
 
 
 
 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru  
elmi dərəcəsi almaq ücün təqdim edilmiş  
 
 
DİSSERTASİYA 
 
 
 
                         Elmi rəhbərlər:  əməkdar elm xadimi,   
                                                   tibb elmləri doktoru
                                                   professor  H.A.SULTANOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı - 2014 
 


 
 
 

MÜNDƏRİCAT 
 
  Dissertasiyada istifadə olunan şərti ixtisarlar ...................................................4     
  Giriş ..................................................................................................................6 
I Fəsil. ƏDƏBİYYAT İCMALI. 
1.1. Kəskin pankreatitlərin etiologiyası və patogenezi  ....................................13 
1.1.1. Kəskin pankreatitlərin etiologiyası  ........................................................13 
1.1.2. Kəskin pankreatitlərin patogenezi. .........................................................14 
1.2. Hemostaz sistemi haqqında........................................................................17 
1.2.1. Damar-trombositar mexanizm ................................................................17 
1.2.2. Koaqulyasion hemostaz...........................................................................19 
1.2.3. Fizioloji anti-koaqulyantlar ....................................................................22 
1.2.4. Fibrinolitik sistem....................................................................................23 
1.3. Kəskin pankreatitlər zamanıəmələ gələn dəyişikliklərin  
       patogenezinə müasir baxış..........................................................................24 
1.4. Kəskin pankreatitlər zamanı hemostaz sistemində gedən dəyişikliklərin  
əmələgəlməsində Oksidativ stressin rolu .................................................37 
1.5. Kəskin pankreatitlər zamanı  hemokoaqulyasiyondəyişikliklərin 
qiymətləndirilməsi və korreksiya üsulları .........................................................40 
II Fəsil. KLİNKİ MÜŞAHİDƏLƏRİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI VƏ 
MÜAYİNƏ ÜSULLARI  
2.1. Kliniki müşahidələrin ümumi xarakteristikası ............................................48 
2.2.Müayinə üsulları............................................................................................52 
2.2.1.Biokimyəvi müayinə üsulları .Kəskin pankreatitlərin 
diaqnostikası........................................................................................................52 
2.2.2.Hemostaz sisteminin müayinə üsulları......................................................58 
 2.2.3. Qan plazmasında Oksidativ stressin göstəricilərinin müayinə üsulları 
............................................................................................................................59 
 
 


 
 
 

III Fəsil. MÜAYINƏNIN NƏTICƏLƏRI  
 3.1. Kəskin pankreatitli xəstələrdə ümumi və biokimyəvi müayinələrin nəticələri 
............................................................................................................................61 
 3.2.Kəskin pankreatitli xəstələrdə hemostaz sistemi göstəricilərinin 
müayinələrinin nəticələri....................................................................................65 
 3.3. Kəskin pankreatitli xəstələrdə hemostaz sistemi göstəricilərinin 
dəyişmələrinin təhlili..........................................................................................78 
IVFəsil. PANKREATITLƏRDƏ OKSİDATİV STRESSİN HEMOSTAZ 
SISTEMINƏ TƏSIRI...........................................................................................92 
V Fəsil. KƏSKİN PANKREATITLƏR ZAMANIXƏSTƏLƏRDƏ HEMOSTAZ 
SISTEMININ VƏZIYYƏTINƏ MÜXTƏLIF REJIMLI HEPARINOTERAPIYANIN 
VƏ ANTIOKSIDANTLARIN TƏSIRI 
............................................................................................................................107  
Yekun..................................................................................................................124 
Nəticələr..............................................................................................................136 
Praktik tövsiyələr.................................................................................................137 
Ədəbiyyat siyahısı...............................................................................................138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

AT III – Antitrombin  III 
ADF– Adenozindifosfat 
AATE  – Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası 
AHTZ –Aktivləşmiş hissəvi tromboplastin zamanı. 
AKZ – Ağ ciyərin kəskin zədələnməsi 
AST– Askorbin turşusu 
ASV – Ağciyərlərin süni ventilyasiyasi 
CRŞ – Cərrahi reanimasiya şöbəsi 
YDLS  – Disseminə olunmuş  damardaxili laxtalanma sindiromu 
DLYİ– (TFPJ)– Daxili laxtalanma yolu ugibitoru  
DVT – Dərin venalarının trombozu  
ET – Endotoksin 
Eİ – Intoksikasiya  
EÇS– Eritrositlərin çökmə sürəti 
EDST– Etilendiamintetrasirkə 
OAF– Oksigenin aktiv forması 
FOH – Fraksiya olunmuş heparin 
FOmH –   Fraksiya olunmamış heparin 
FDM – Fibrinogenin deqradasiya  məhsulları 
FPA – Fibrinopepid  A 
HF MK – Həll olan fibrin  monomer kompleksi 
İl -  İnterleykin 
KRDS – Kəskin respirator distres-sindirom 
KP – Kəskin pankreatit 
 
QFA – Qanın  fibrinolitik  aktivliyi 
QAF– Qanın  aktivasiya faktoru 
Lİİ – Leykositar intoksikasiya indeksi 
LPO– Lipidlərin  peroksid oksidləşməsi 
MDA – Malon dialdehidi 
OS – Oksidativ stress 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə