1. Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır? • Kaliqula √ Oktavian Avqust • Yuli Sezar • Neron • Ted Vespasian 2Yüklə 0,78 Mb.

səhifə2/32
tarix01.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

22.

Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən kompleks vergi islahatlarının səciyyəvi cəhətləri hansılardır ?

Vergi qanunvericiliyinin sabit qalması, vergi dərəcələrinin aşağı salınması, sahibkarlığın inkişafına süni maneələrin qarşısının alınması,vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, vergi dərəcələrinin aşağı salınması, sahibkarlığın inkişafına süni maneələrin qarşısınınalınması, vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

Vergi qanunvericiliyinin sabit qalması, vergi dərəcələrinin sabit qalması, sahibkarlığın inkişafına süni maneələrin qarşısının alınması,vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, vergi növlərinin sayının azaldılması,  sahibkarlığın inkişafına süni maneələrin qarşısınınalınması, vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, vergi dərəcələrinin sabit qalması, sahibkarlığın inkişafına süni maneələrin qarşısınınalınması, vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

23.

Aşağıda göstərilənlərdən hansı dövlətin vergi siyasətinin vəzifələrinə aid deyil?

Sahə və ərazi nöqteyi-nəzərindən ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün şəraitin yaradılmasıYüksək vergi dərəcələri tətbiq etmək, vergilərin sayını artırmaq və vergi güzəştlərini ixtisar etməklə mümkün qədər çox maliyyə

vəsaitləri toplamaq

Bazar münasibətləri şəraitində əhalinin gəlir səviyyələri arasında yaranmış qeyri-bərabərliyin hamarlanmasıVergi ödəyicisinin gəlirlərinə (dövriyyəsinə) mütənasib şəkildə vergi dərəcələrini artırmaq və ya azaltmaq

Dövlətin maliyyə ehtiyyatları ilə təmin edilməsi24.

Dövlətin vergi siyasəti dedikdə nə başa düşülür?

Vergitutma sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi yalnız iqtisadi və hüquqi tədbirlərin məcmusuDövlət tərəfindən işlənib hazırlanmış, vergi sahəsində cəmiyyətin qarşısında duran bu və ya digər vəzifələri həyata keçirməyə yönəlmiş

tədbirlər sistemi

Vergitutma sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi yalnız iqtisadi və təşkilati tədbirlərin məcmusuBeynəlxalq təşkilatlar tərəfindən işlənib hazırlanmış, beynəlxalq vergi sferasında cəmiyyətin qarşısında duran bu və ya digər vəzifələri

həyata keçirməyə yönəlmiş tədbirlər sistemi

Vergitutma sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi yalnız iqtisadi və hüquqi tədbirlərin məcmusu25.

Daxili vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

Beynəlxalq çərçivəsində həyata keçirilir və daxili məsələlərin həlliniBir ölkə və ya ərazi vahidi çərçivəsində həyata keçirilir və xarici məsələlərin həllini

Beynəlxalq çərçivəsində həyata keçirilir və xarici məsələlərin həlliniBir ölkə və ya ərazi vahidi çərçivəsində həyata keçirilir və daxili məsələlərin həllini

Bir ölkə və ya ərazi vahidi çərçivəsində həyata keçirilir və həm daxili, həmdə xarici məsələlərin həllini26.

Vergi taktikası nəyi nəzərdə tutur?

Vergi qanunvericiliyinin dəyişdirilməsiniVergi sisteminə əlavə və dəyişikliklər edilməsi yolu ilə konkret bir dövrdə qarşıda duran məsələlərin həllini

Yeni qanunların qəbul edilməsi yolu ilə konkret bir dövrdə qarşıda duran məsələlərin həlliniVergi sisteminə əlavə və dəyişikliklər edilməsi yolu ilə gələcəkdə qarşıya çıxa biləcək problemlərin qarşısının alınması

Yeni qanunların qəbul edilməsini27.

İkiqat vergitutma nədir?

Eyni bir vergitutma bazasından üç və daha çox sayda verginin tutulmasıEyni bir vergitutma bazasından iki və daha çox sayda verginin tutulması

Eyni bir vergitutma bazasından dörd və daha çox sayda verginin tutulmasıMüxtəlif vergitutma bazasından iki və daha çox sayda verginin tutulması

Eyni bir vergitutma bazasından bir və daha çox sayda verginin tutulması28.

İqtisadi şəraitin dəyişməsinə reaksiyasından asılı olaraq vergi siyasətinin hansı formaları mövcuddur?

Üç: fiskal, avtomatik və qeyri-avtomatikİki: diskresiyon və qeyri-diskresiyon

Bu məqsədlə vergi siyasətinin fərqli forması mövcud deyildir
İki: fiskal və stimullaşdırıcı

Dörd: ekspansionist, restriksionist, avtomatik və qeyri-diskresiyon29.

Aşağıdakılardan hansı amil dövlətin vergi siyasətinin əsas vəzifələrinə aid deyildir?

A)  Sahə və ərazi nöqteyi-nəzərindən ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün şəraitin yaradılmasıVergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinin strateji istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi

A)  Bazar münasibətləri şəraitində əhalinin gəlir səviyyələri arasında yaranmış qeyri- bərabərliyin hamarlanmasıVergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi

Dövlətin maliyyə ehtiyatları ilə təmin edilməsi30.

Müddətindən asılı olaraq vergi siyasətinin formaları hansılardır?

Diskresion və qeyri-diskresionVergi taktikası və vergi strategiyası

Avtomatik və stabilləşdiriciAylıq və rüblük

Gündəlik və illik31.

Vergilər neçə əsas funksiyanı yerinə yetirir və hansılardır?

 İki: fiskal və stimullaşdırıcıBeş: fiskal, bölüşdürücü, tənzimləyici, inteqrasiyaedici və nəzarətedici

Dörd: iqtisadi, siyasi, hüquqi və təşkilatiBeş: fiskal, bölüşdürücü, stimullaşdırıcı, hüquqi və təşkilati

Üç: ləngidici, stimullaşdırıcı və təkrar istehsal32.

Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən vergi islahatlarının əsas istiqamətlərindən biri hansıdır?

Regionlarda diferensiallaşdırılmış mənfəət vergisi dərəcələrinin tətbiqiKiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün əlavə vergi güzəştləri

İnkişaf etmiş regionlarda yüksək vergi dərəcələrinin tətbiqiKənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyətin torpaq vergisindən başqa bütün vergilərdən azad olması

Bəzi regionların vergilərdən tamamilə azad edilməsi33.

Vergitutmanın ağırlığından asılı olaraq vergi siyasətinin hansı tipləri var?

Maksimal vergi siyasəti, optimal vergi siyasəti, sosial yönümlü yüksək dərəcəli vergi siyasətiMinimal vergi siyasəti

Yalnız iqtisadi inkişaf siyasətiNeytral vergi siyasəti

Yalnız yüksək vergi dərəcələri və sosial məsələlərə diqqətin artırılması siyasəti34.

Mikrosəviyyədə vergi yükü dedikdə nə başa düşülür?

Vergi ödəyicisi tərəfindən büdcəyə ödənilən vergi məbləğinin onun məcmu xərclərindəki xüsusi çəkisiVergi ödəyicisinin məcmu gəlirləri ilə məcmu xərcləri arasındakı fərq

Vergi ödəyicisinin məcmu gəlirləri ilə onun büdcəyə ödədiyi vergi məbləği arasındakı fərqVergi ödəyicisi tərəfindən büdcəyə ödənilən vergi məbləğinin onun məcmu gəlirlərindəki xüsusi çəkisi

Vergi ödəyicisi tərəfindən büdcəyə ödənilən vergi məbləğinin onun mənfəətindəki xüsusi çəkisi35.

Azərbaycanda həyata keçirilən vergi siyasətinin başlıca prinsiplərindən biri hansıdır?

Vergi güzəştlərinin artırılmasıHeç biri


Vergi dərəcələrinin artırılması

Vergilərin könüllü ödənilməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi və vergi ödəyicilərinin hüquqlarının etibarlı qorunmasının təmin edilməsiVergilərin sayının ilbəil artırılması36.

Laffer əyrisi hansı göstəricilər arasındakı asılılığı əks etdirir?


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə