1. Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır? • Kaliqula √ Oktavian Avqust • Yuli Sezar • Neron • Ted Vespasian 2Yüklə 0,78 Mb.

səhifə3/32
tarix01.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Büdcənin gəlirləri ilə xərcləri arasında

İdxal ilə ixrac arasındaÜDM ilə milli gəlir arasında

Birbaşa vergilərlə dolayı vergilər arasındaVergi dərəcələri ilə büdcə daxilolmaları arasında37.

Azərbaycanda aparılan vergi siyasətinin əsas məqsədi hansılardır?

Vergi dərəcələrinin artırılmasıRezident və qeyri-rezident vergi ödəyiciləri arasında vergi yükünün diferensiasiyası

Vergi növlərinin azaldılmasıVergi dərəcəsinin aşağı salınması və vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına vergitutma bazasının genişləndirilməsi

Vergi güzəştlərinin sayının artırılması38.

Miqyasından və təsir dairəsindən asılı olaraq vergi siyasəti necə bölünür?

Vergi taktikasına və vergi strategiyasınaÜmumi və xüsusi vergi siyasətinə

Qısamüddətli və uzunmüddətli vergi siyasətinəDiskression və qeyri-diskression vergi siyasətinə

Daxili və xarici vergi siyasətinə39.

Təsir dairəsindən asılı olaraq vergi siyasətinin hansı formaları var?

Yalnız daxili vergi siyasətiXüsusi vergi siyasəti

Ümumi vergi siyasətiDaxili vergi siyasəti və xarici vergi siyasəti

Yalnız xarici vergi siyasəti40.

Azərbaycan Respublikasında vergi siyasətinin və vergi islahatlarının əsas istiqamətlərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

Vergi dərəcələrinin artırılmasıVergi növlərinin sayının azaldılması

Vergi güzəştlərinin sayının artırılmasıVergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi

Vergi qanunvericiliyinin uzun müddət sabit qalması41.

Vergitutma bazasının eyni şəklə salınması mənfəətin müəyyənləşdirilməsinin hansı qaydasının tətbiq edilməsini nəzərdə tutur?

İkili


Heç biri


Çoxşaxəli

Müxtəlif


Vahid


42.

Şirkətlərin mənfəət vergisinin bir-birinə yaxınlaşdırılması onun orta səviyyəsinin hansı həddində olmasını nəzərdə tutur?

40 - 60 faiz30 - 40 faiz

20 - 30 faiz5 - 10 faiz

10-20 faiz43.

Dövlət müdaxiləsinin əsas məqsədi nədir?

İqtisadiyyatın tarazlaşdırılmasıİqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Vergi siyasətinin həyata keçirilməsi
Büdcənin formalaşdırılması

Daxilolmanın artırılması44.

Vergitutmada ədalətlilik prinsipinin metodoloji əsasını nə təşkil edir?

Reqressiv vergitutmaVasitəli vergitutma

Minimal vergitutmaGüzəştli vergitutma

Proqressiv vergitutma45.

Aşağıdakılardan hansılar vergitutmanın iqtisadi prinsiplərinə aid deyil?

ƏdalətlilikÜmumilik və bərabərlik

SəmərəlilikVergi ödəyicilərinin mənafelərinin maksimum nəzərə alınması

Vergi sisteminin sabitliyi46.

Makro səviyyədə «vergi yükü» kəmiyyətcə nəyi əks etdirir?

Milli gəlirdə vergilərin xüsusi çəkisiniBüdcə gəlirlərində vergilərin xüsusi çəkisini

ÜMM-də vergilərin xüsusi çəkisiniÜDM-də vergilərin xüsusi çəkisini

ÜDM ilə vergilərin ümumi məbləğinin fərqini47.

Aşağıdakılardan hansı vergi siyasətinin məqsədlərinə aid edilmir?

Sosial məqsədlərBeynəlxalq məqsədlər

Texnoloji məqsədlərEkoloji məqsədlər

İqtisadi məqsədlər48.

Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri üçün vergi yükünü yüngülləşdirən, lakin sosial proqramları məhdudlaşdıran vergi siyasəti necə

adlanır?

Maksimal vergi siyasətiNeytral vergi siyasəti

Minimal vergi siyasətiƏdalətli vergi siyasəti

Optimal vergi siyasəti49.

Vergi siyasətinin həyata keçirilməsində vergi mexanizminin əsas alətləri hansılardır?

Maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələrYalnız vergitutma bazası

Yalnız vergi güzəştləriYalnız vergi dərəcələri

Vergi dərəcələri, vergitutma bazası və vergi güzəştləri50.

Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi tənzimləməsinin əsas alətlərinə aid edilmir?

Konkret vergi növləri və dərəcələriFaizlər


Güzəştlər və maliyyə sanksiyaları

Maliyyə sanksiyasıVergitutma obyekti və subyekti
51.

Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?

ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elm əsərləri, proqram təminatı üzərində hüquqların istifadə olunmasına görə ödənişlərsənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istehsalı, yaxud satışına görə alınan ödənişlər

istənilən patentə, ticarət markasına, dizayn, yaxud modelə, plana, məxfi düstura, yaxud prosesə, sənaye, kommersiya, yaxud elmitəcrübəyə aid olan informasiyaya görə mükafat şəklində alınan ödənişlər

sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlıqdan istifadə, yaxud istifadə hüquqlarının verilməsinə görə mükafat şəklində alınan ödənişlərkinematoqrafik filmlər və digər qeyri-maddi aktivlər üzərində müəllif hüquqlarından istifadə olunması, yaxud istifadə hüquqlarının

verilməsinə görə alınan ödənişlər

52.

Aşağıdakı hansı gəlirlər Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid edilir? 1. Azərbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə

əlaqədar Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq gəlirə daxil edilmiş əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən gəlir; 2. Azərbaycan

Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclərin Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq kompensasiya edilməsindən və ya

ehtiyatların azalmasından gəlir; 3. Azərbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi ödəyicisinin borclarının onun

kreditorları tərəfindən silinməsindən gəlir; 4. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənardakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar

vergi ödəyicisinin borclarının onun kreditorları tərəfindən silinməsindən gəlir.

2, 3, 41, 2, 4


1, 2, 3, 4

1, 3, 4


1, 2, 3


53.

Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan mənbəyindən gəlir sayılmır?

Azərbaycan Respublikasında muzdlu işdən gəlirqeyri-rezident tərəfindən ödənilən pensiya

vergi ödəyicisinin borclarının onun kreditorları tərəfindən silinməsindən gəlirAzərbaycan Respublikasında malların təqdim edilməsindən, iş görülməsindən və xidmət göstərilməsindən gəlir;

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilmiş malların təqdim edilməsindən, iş görülməsindən və xidmət göstərilməsindən gəlir54.

Vergitutma məqsədləri üçün satışdankənar gəlirlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? 1. digər müəssisələrin fəaliyyətində payçı kimi iştirakdan

gəlir, müəssisəyə məxsus səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər; 2. mal və xidmət [iş] istehsalı və satışı

ilə bilavasitə bağlı olmayan əməliyyatdan götürülən digər gəlirlər; 3. natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər

ödəmələr; 4. cərimə və zərərin ödənilməsi şəklində alınmış məbləğ, xarici valyuta əməliyyatları üzrə artan məzənnə fərqi,

qanunvericiliyə müvafiq iddia müddəti keçmiş kreditor və deponent borc məbləğləri.

1, 2, 3


1, 2, 4


1, 3, 4


hamısı


2, 3, 4


55.

Vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. ər-arvadlar, bacı və qardaş övladları; 2. ər-arvadların bacıları,

qardaşları və valideynləri; 3. bacıların ərlərinin və qardaşların arvadlarının valideynləri; 4. valideynlərin bacılarının [qardaşlarının]

övladları; 5. bacıların ərləri və qardaşların arvadları.

2, 3, 4


1, 2, 5


1, 3, 5


1, 2, 3


3, 4, 5


56.

Qeyri-rezident dedikdə kim nəzərdə tutulur? 1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində diplomatik və ya konsulluq statusu olmayan şəxs

və onun ailə üzvləri; 2. məqsədi yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisindən bir xarici dövlətdən digər xarici dövlətə keçmək olan

şəxs; 3. rezident anlayışı ilə əhatə edilən digər şəxslər; 4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəyyən edilmiş qaydada dövlət

qeydiyyatından keçmiş beynəlxalq təşkilatın əməkdaşı və ya Azərbaycan Respublikasında xarici ölkənin dövlət xidmətini həyata

keçirən şəxs və onların ailə üzvləri; 5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən diplomatik imtiyazları və immunitetləri olan

diplomatik nümayəndəliklər, konsulluq idarələri və xarici ölkələrin digər rəsmi nümayəndəlikləri, beynəlxalq təşkilatlar və onların

nümayəndəlikləri, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan xarici təşkilatların və firmaların nümayəndəlikləri.

1, 2, 3


2, 4, 5


1, 3, 5


1, 2, 4

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə