7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq


A) polisaxaridlar va ayrim oqsillarYüklə 1.16 Mb.
səhifə14/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1.16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

A) polisaxaridlar va ayrim oqsillar

B) purin va pirimidin asoslari

C) nuklein kislotalar va Upidlar

D) uglevodlar va kofermentlar

1947. Katalizatorlik yoki transport vazifasini bajaruvchi biopolimerlarni belgilang.

A) poUsaxaridlar B) oqsillar C) nuklein kislota D) Upidlar

1948. Axborot saqlovchi, informatsion biopolimerlarni aniqlang.

A) polisaxaridlar B) oqsillar C) nuklein kislota D) koferment

1949. Hujayrani energiya bilan ta'minlovchi biomolekulalarni aniqlang.

A) poUsaxaridlar va ayrim oqsiUarB) ugievodiar va lipidlar

C) nuklein kislota va vitaminlar

D) vitamin va gormonlar

1950. O'simlik (1) va hayvon (2) hujayralarida qaysi organik birikmalar ko'p uchraydi?

a) uglevod; b) oqsil; c) koferment; d) nuklein kislota

A) 1-a, 2-b B) 1-b, 2-a C) 1-a, 2-d D) 1-c, 2-d

1951. Qaysi organik birikma tarkibida azot miqdori doimiy bo'Iib, u 16% ni tashkil etadi?A) oqsil B) nuklein kislota C) gormon D) nukleoid

1952. Har bir oqsil o'ziga xos ... ketma-ketligidan iborat bo'ladi.

A) nukleotidlar B) azotli asoslar C) aminokislotalar D) polimerlar

1953. Hujayradagi eruvchan oqsillar shakli jihatidan qanday oqsillarga misol bo'ladi?

A) tolasimon B) yulduzsimon C) yumaloq D) donador

1954. Qanday vazifalanii bajaruvchi oqsillar asosan yumaloq shaklli bo'ladi?A) katalizatorlik, transport

B) himoya, gormonal C]~ harakat, himoya

D) katalizatorlik, harakat

1955. Qanday oqsillarni "oddly" deyiladi?

A) shakli faqat tolasimon bo'Ub, distiUangan suvda eriydigan

B) faqat bitta karboksil guruhidan tashkil topganC) faqat aminokislotalardan tashkil topgan

D) albumin va globulinlardan tashkil topgan

1956. Aminokislotalarning xossasini belgilang.

A) denaturatsiya B) degeneratsiya

C) reduplikatsiya D) amfoterlic

1957. Oqsildagi aminokislotalar ketma-ketligi nimaga bog'liq?

A) ribosomalarning soniga

B) irsiy axborotga C) fermentiaming turiga

D) t-RNKning antikodoniga

1958. Qaysi birikma ikkilamchi strukturali oqsilga misol bo'la oladi?

A) kollagen B) mioglobin C) gemoglobin D) insuUn

1959. Qaysi modda birlamchi strukturali oqsilga misol bo'ladi?

A) mioglobin D) kollagen

B) gemoglobin C) insulin

1960. Oqsilning qaysi bog'lari saqlansa renaturatsiya kuzatiladi?

A) vodorod D) barchasi

B) disulfid C) peptid

1961. Immunitetning hosil bo'lishi qanday organik moddaga bog'liq?

A) lipid B) uglerod C) oqsil D) nuklein kislota

1962. Sut (1), bug'doy doni (2) va qon (3) tarkibidagi oqsillarni aniqlang.

a) kazein; b) albumin; c) ferritin; d) gliadin; e) glitsin; f) zein;

A) l-a,2-d,2-c B) 1-b, 2-d, 3-c C) l-a,2-f,3-b D) 1-e, 2-f, 3-c

1963. Oqsil tabiatli bo'Iib, hujayraning o'zida sintezlanuvchi birikmani aniqlang.A) enzim B) koferment C) nukleozid D) plasmid

1964. Monosaxaridlar keltirilgan qatorni aniqlang.

A) kraxmal, glikogen

B) riboza, dezoksiriboza

C) fruktoza, saxaroza D) glukoza, xitin

1965. Sellulozaning monomerini belgilang.

A) saxaroza B) laktoza C) riboza D) glukoza

1966. O'simlik (1) va zamburug' (2) hujayralarining qobig'i hamda hasharotlarning tashqi skeleti (3) tarkibidagi polisaxaridlarni aniqlang.

a) xitin; b) glikogen; c) kraxmal; d) selluloza

A) l-d,2-b,3-c B) 1-c, 2-b, 3-a

C) l-d,2-af3-a D) 1-b, 2-d} 3-a

1967. Tuya o'rkachida to'plangan yog’ ... manbai hisoblanadi.A) suv B) energiya C) aminokislota

D) berilganlaming barcbasi

1968. O'simlik va hayvonlar mumlardan nima maqsadda foydalanadilar?

A) zahira B) suvni yuqtirmaslik

C) energiya D) suvni ko'p miqdorda shimish

1969. Hasharotlar tashqi skeleti tarkibidagi polisaxaridni aniqlang.

A) glikogen B) selluloza C) xitin D) glikokaMks

1970. Dezoksiriboza tarkibi ribozadan nima bilan farqlanadi?

A) bir atom kislorod ortiqcbaligi bilan

B) tarkibida azot bo'lishi bilan

C) tarlcibida oltingugurt bo(lishi bilan

D) bir atom kislorod yetishmasligi bilan

1971. Dezoksiriboza va riboza bir polinukleotid zanjirida----

A) barobar uchraydi B) gallanib turadi

C) bin ikkinchisining sintezida qatnashadiD) bir vaqtda hech qachon uchramaydi

1972. Adenin va guanin orasida nechta vodorod bog'lar hosil bo'ladi?

A) ikkita B) uchta C) to'rtta D) ular orasida bog'lar hosil bo'lmaydi

1973. t-RNKning ikkilamchi strukturasi qanday shakliga ega?

A) tuxumsimon B) beda bargi C) globulyar D) besh qirrali

1974. t-RNK molekulasida qanday qismlarni ajratish mumkin?

A) antikodon, nukleozid

B) akseptor shohobcha, nukleozid, adaptorlikC) antikodon, akseptor shohobcha

D) kodon, matritsa

1975. Aminokislotalarni kodlamaydigan kodonlar qanday nomlanadi?

A) terminator B) antikodon C) genom D) matritsa

1976. Oqsil sintezining qaysi bosqichi yadroda amalga oshadi?

A) translatsiya B) transkripsiya

C) transdulcsiya D) transformatsiya

1977. Glukozaning to'liq parchalanishi natijasida nechta molekula ATF sintezlanadi?

A) 36 B) 2 C) 38 D) 40

1978. Yorug'lik ta'sirida suv dissotsialanish jarayoni qanday nomlanadi?

A) foton B) gidroliz C) fotoliz D) taksis

1979. Oqsil sintezi qachon to'xtaydi?

A) ribosoma terminator tripletga o'tganda

B) bir nechta ribosomalar bitta i-RNKga birikib olganda

C) t-RNK molekulasining kodoni i-RNKning antikodoniga mos kelmaganda

D) t-RNK yadrodan chiqqanda

1980. Monoaminomonokarbon va diaminokislotalarni ko'rsating.

A) sistin, arginin B) glutamin, hzin C) feniiaianin, gistidin D) tirozin, leysin

1981. Diamino va dikarbon kislotalarni ko'rsating.

A) sistin, arginin B) lizin, glutamin C) feniiaianin, gistidin D) tirozin, leysin

1982. Aromatik va geterotsiklik aminokislotalarni ko'rsating.

A) sistin, arginin B) glutamin, lizin

C) fenilalanin, gistidin D) Jeysin, tirozin

1983. Monoaminomonokarbon va aromatik aminokislotalarni ko'rsating.

A) sistin, arginin B) glutamin, lizin

C) fenilalanin, gistidin D) leysin, tirozin

1984. 110 ta aminokislotadan iborat oqsil zanjirini sintezlashda necha molekula suv ajraladi?

A) 109 B) 110 C) 111

D) suv ajralmaydi

1985. Oqsilning birlamchi (1), ikkilamchi (2), uchlamchi (3), to'rtlamchi (4) strukturalari qaysi oqsillar uchun xos.

a) mioglobin; b) gemoglobin; c) keratin; d) kollagen; e) insulin

A) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d, e

B) 1-e; 2-c, d; 3-a; 4-b

C) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a, e D) 1-a, b; 2-c; 3-d; 4-e

1986. Quyidagi ketina-ketlikka ega bo'lgan DNK zanjiridagi vodorod bog'lar sonini toping. ATTGSSTAGG

TAASGGATSS

A) 20 B) 22 C) 24 D) 25

1987. Quyidagi jarayonlaming qaysi biri yadroda (1), qaysi biri sitoplazmada (2) amalga oshadi?

a) translatsiya; b) transkripsiya; c) reduplikatsiya

A) 1-a, b; 2-c B) 1-a; 2-b, c C) 1-b, c; 2-a D) 1-a, c; 2-b

1988. Quyidagi kodonlarning ichidan terminator kodonlarni ajrating.

1) UAG; 2) UAS; 3) UAA; 4) UAU; 5) UGA; 6)UGS

A) 1,2,3 B) 1,4,5 C) 1,3,5 D) 4,5,6

1989. Genetik kodning qaysi tripletlari terminator hisoblanmaydi?

A) UAA, UAG B) AGU, AGS C) UAG, UGA D) UAA, UGA

1990. Riboza qaysi birikmalar tarkibiga kiradi?

A) DNK, ATF B) RNK, ATF C) DNK, adenin D) RNK, timin

1991. Disulfid bog' qaysi aminokislota uchun xos?

A) serin B) sistein C) sistin D) glitsin

1992. Qaysi hujayralar shaklini o'zgartirish xususiyatiga ega?

A) eritrotsit va leykotsitlar

B) biriktiruvchi to'qima hujayralariC) leykotsitlar va ayrim biriktiruvchi to'qima hujayralari

D) nerv hujayralari

1993. Hujayra ichiga moddalar membrana orqali qanday yo'l bilan kirishi mumkin?

A) poralar orqali

B) fco'g'ridan-io'g'ri membrana orqali

C) pinotsitoz va fagotsitoz yo(li bilanD) berilganlaming barchasi

1994. Sitoplazmatik membrana to'qimada hujayralar o'rtasida aloqani qanday ta'minlaydi?A) burma va o'simtalar hosil qiladi

B) yopishqoq modda ajratib chiqaradi

C) hujayralar o'rtasida tortish kuchini hosil qiladi

D) to'g'ri javob yo'q

1995. Ribosoma tarkibida RNK va oqsil miqdori qanday nisbatda bo'ladi?

A) asosan RNK, kam miqdorda oqsil

B) asosan oqsil, kam miqdorda RNK

C) taxminan teng miqdorda RNK va oqsil

D) oqsiJ deyarH bo'lmaydi

1996. Quyidagi oqsillardan qaysi biri albuminlarga kirmaydi?

A) fcuxum oqsili B) qon tarkibidagi oqsillar

C) no'xat oqsili D) bug'doy oqsili

1997. Maxsar o'simligi urug'ida qanday modda to'planadi?

A) oqsil B) uglevod C) moy D) yog'

1998. Riboza quyidagi qaysi birikmalaming tarkibiga kirmaydi?

A) timin B) ATF C) ADF D) AMF

1999. Geterotsiklik aminokislotani ko'rsating.

A) metionin B) hzin C) gistidin D) treonin

2000. Tirik organizmlarga xos bo'lgan qo'zg'aluvchanlikni amalga oshirishni ta'minlaydigan ionlarni ko'rsating.A) K+, Na+, Ca+2 B) H2POj,HP0^2 C) Fe+2, Ca+2,P D) OH~, HCO^

2001. Qaysi xususiyat suv molekulasiga tegishli emas?

A) moddalarning hujayralarda erishini ta'minlaydi

B) gidroliz reaksiyalarini amalga oshiradi

C) issiqlikni yaxshi o'tkazadi

D) hujayradagi qo'zg'aluvchanlikni amalga oshiradi

2002. Hujayraning 98 foizini qaysi elementlar tashkil qiladi?A) vodorod, kislorod, karbon, azot

B) suv, kislorod, vodorod, azot

C) suv, oltingugurt, fosfor, azot

D) vodorod, kislorod, karbon, azot, suv

2003. Agar hujayrani tuzli eritmaga botirsak, hujayra tarkibidagi suv undan chiqa boshlaydi va hujayra tarangligi yo'qolib, burisha boshlaydi. Bu hodisa qanday nomlanadi?

A) plazmoliz B) deplazmoliz C) turgor D) osmos

2004. Hujayraning kimyoviy tarkibini va ularda sodir bo'ladigan kimyoviy jarayonlarni o'rganishga katta hissa qo'shgan o'zbek olimlarini ko'rsating.A) YO.To'raqulov, B.Toshmuhamedov

B) S.N.Alhnuhamedov, V.V.Yaxontov

C) M.Muzaffarov, S.Asqarov

D) M.Mavloniy, M.Mirzayev

2005. Biologiya fanining qaysi usulidan foydalanib har qanday biologik hodisalarni tasvirlash mumkin?

A) kuzatish B) taqqoslash C) eksperimental D) tarixiy

2006. Biologiya fanining qaysi usuli fizika va kimyo fanlarining ravnaqi tufayli XDC-XX asrlardan keng qoilanila boshlandi?

A) kuzatish B) taqqoslash C) eksperimental D) tarixiy

2007. Tiriklikning tuzilish darajalarini aniqlang.

I) molekula; 2) hujayra; 3) virus; 4) to'qinia; 5) organ; 6) organizm; 7) prokariot;

8) populyatsiya; 9) biogeosenoz; 10) biotsenoz;

II) biosfera

A) 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11

B) 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11

C) 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11

D) 3, 4, 7, 10, 11

2008. Tiriklikning qaysi darajasida energiyani to'plash va taqsimlash (I), modda va energiyaning davriy aylanishi (II) kuzatiladi?

A) I biogeosenoz; II biosfera

B) I biotsenoz; II biosfera

C) I populyatsiya; II biogeosenoz

D) J populyatsiya; II biosfera

2009. Tamaki mozaikasi virusi tuzilishini aniqlang.

A) oqsil qobiq, DNKB) oqsil qobiq, RNK

C) lipid va oqsil qobiq, RNK

D) oqsil qobiq, RNK va DNK

2010. Har bir eukariot hujayraning asosiy tarkibiy qismini aniqlang.

1) yadro; 2) kiritma; 3) organoidlar; 4) membrana; 5) sitoplazma

A) 1,4,5 B) 1,2,3 C) 1,3,4 D) 1,3,5

2011. Moddalarning suyuq holda hujayra ichiga kirishiA) pinotsitoz D) ekzotsitoz

B) fagotsitoz C) endotsitoz

2012. Barcha hujayralar tarkibida (I), ayrim turdagi hujayralarda (II) uchraydigan organoidlarni aniqlang.

1) mitoxondriya; 2) hujayra markazi; 3) Golji apparati; 4) miofibrilla; 5) ribosoma; 6) kiprikcha; 7) endoplazmatik to'r; 8) akrosoma

A) I. 1, 2, 3, 4, 5, 6; II. 7, 8

B) I. 1, 2, 3, 5, 7; II. 4, 6, 8

C) I. 4, 6, 8, 7; II. 1, 2, 3, 5

D) I. 1, 3, 5, 7; II. 2, 4, 6, 8

2013. Qattiq zarrachalarning hujayraga kirish usulini aniqlang.A) fagotsitoz B) pinotsitoz C) osmos D) ekzotsitoz

2014. Ko'k yashil suv o'tlarining po'sti (I), zamburug' (II) va bakteriyalar (III) qobiqlari qanday moddalardan iborat?

a) pektin; b) selluloza; c) glikogen; d) murein; e) fikotsian; f) xitin

A) Ia;IIf; III d B) I d; II f; III b

C) Ib;IId;IIIf D) I e; II f; III d

2015. Barcha tirik organizmlaraing hujayralarida uchraydigan organoid ...

A) ribosoma B) yadro C) mitoxondriya D) endoplazmatik to'r

2016. Tirik organizm tarkibiga kiruvchi makroelementlar (I) va mikroelementlar (II) ni aniqlang.

1) Zn; 2) Ca; 3) Fe; 4) J; 5) Co; 6) Mo; 7) Cu; 8) Mg;9)Cl

A) I - 2, 3, 8, 9; II - 1, 4, 5, 6, 7

B) J-l,4,5,6\ 7;II-2,3,8,9 C)I-2,3, 7, 8, 9; II- 1,4,5,6 D)I-2,3,9;II-1,4,5,6, 7,8

2017. Hujayradagi organik moddalar orasida miqdori va ahamiyati jihatidan birinchi o'rinni egallaydigan moddani aniqlang.

A) oqsil B) ATF C) hpid D) polisaxarid

2018. Oqsillar tarkibidagi azot miqdorini aniqlang.

A) 20% B) 14% C) 16% D) 10%

2019. Yadro va sitoplazmaning ajralmas qismini aniqlang.A) nukleoprotein B) lipoprotein

C) ghkoprotein D) glikolipid

2020. Har qanday biologik hodisani tasvirlash, ta'riflash, turlarni aniqlashda biologiyaning qaysi ilmiy-tadqiqot usulidan foydalanilgan?

A) tarixiy B) kuzatish C) eksperimental

D) taqqoslash

2021. Hujayra nazariyasiga asos solishda qaysi ilmiy-tadqiqot usulidan foydalanilgan?

A) tarixiy B) kuzatish C) eksperimental D) taqqoslash

2022. Bakteriofagning genomi bakteriya sitoplazmasiga tushadi, kapsid-chi?

A) profagga aylanadi B) sitoplazmaga o'tadi

C) tashqarida qoladi D) sporaga aylanadi

2023. Bir necha turdagi to'qimalarning tuzilish va funksional yig'indisi nima?A) organ B) hujayra C) populyatsiya D) organizm

2024. Viruslarga xos bo'lmagan xususiyatni aniqlang.

A) hujayradan tashqarida erkin va faol holatda uchramaydi

B) hujayra ichi paraziti

C) faqat hujayralarda yashaydi

D) hujayra tashqarisida ko'payish xususiyatiga ega

2025. Tamaki mozaikasi virusining qismlari qaysilar?A) oqsil qobig'i, RNK

B) oqsil qobig’i, DNK

C) RNKli boshcha, yoqacha, dum ipchalar

D) DNKli boshcha, dum ipchalar, g'ilof, membrana

2026. Hujayra markazi va mitotik ipchalari bo'lmagan organizmni belgilang.

A) meningokokk B) jigar qurti C) gidra D) aslcarida

2027. Hujayra markazi va mitotik ipchalarga ega bo'lgan organizmlar?A) eukariotlar B) viruslar C) bakteriyalar D) ko'Jc-yashii suvo'tiar

2028. Ko'rish qobiliyati eng yuqori hisoblangan asbobni aniqlang.

A) shtativli lupa B) yorug’lik mikroskopi

C) elektron mikroskop

D) barcha javoblar to'g'ri

2029. Qaysi usul yordamida hujayraning organoidlarini ajratib olish mumkin?

A) sitokimyo B) sentrifugalash

C) elektron mikroskopning elektron oqimlari

D) eksperimental tajriba

2030. Eukariotlar guruhiga mansub bo'lmagan organizmlarni belgilang.

a) zamburug'lar; b) hayvonlar; c) o'simliklar;

d) bakteriyalar; e) sianobakteriyalar

A) a, d, e B) a, e C) a, b, c D) d, e

2031. Eukariotlar guruhiga kiruvchi organizmlarni belgilang.

a) zamburug'lar; b) hayvonlar; c) o'simliklar; d) bakteriyalar; e) sianobakteriyalar

A) a, d, e B) a, e C) a, b, c D) d, e

2032. Prokariotlar guruhiga mansub organizmlarni belgilang.

a) xrokokk; b) azot bakteriya; c) nostok; d) tugunak bakteriya; e) parmeliya; f) achitqi zamburug'i

A) a, b, c, d B) e, f C) a, b, c, d, e, f D) a, c, e, f

2033. Prokariotlar guruhiga mansub bo'lmagan organizmlarni belgilang.

a) xrokokk; b) azot bakteriya; c) nostok; d) tugunak bakteriya; e) parmeliya; f) achitqi zamburug'i

A) a, b, c, d B) e, f C) a, b, c, d, e, f D) a, c, e, f

2034. Suvda yashab, uni tozalovchi organizmlar qanday nomlanadi?

A) biofiltr B) bentos C) plankton D) tailom

2035. DNK molekulasi halqa shaklli bo'lgan organizmni belgilang.

A) spirogira B) amyoba C) qo'ziqorin D) sil bakteriyasi

2036. Bakteriyalarga xos bo'lmagan xususiyatni belgilang.

A) spora hosil qilish

B) ikkiga bo'Hnib ko'payish

C) xromosoma balqasimon DNKdan iborat

D) noqulay sharoitda sistaga aylanadi

2037. Qaysi organizmlarning genlari "to'xtovsiz" ishlaydi?

A) o'simliklar B) zamburug'lar C) prokariotlar D) hayvonlar

2038. Qaysi organoidlar bakteriya hujayrasida bo'lmaydi?

a) ribosoma; b) plastida; c) mitoxondriya; d) hujayra markazi; e) gazli vakuolalar

A) b, c, d B) a, b, d C) a, c, d D) a, e

2039. Qaysi organoidlar bakteriya hujayrasida uchraydi?

a) ribosoma; b) plastida; c) mitoxondriya; d) hujayra markazi; e) gazli vakuolalar

A) b, c, d B) a, b, d C) a, c, d D) a, e

2040. Eukariot hujayraning tarkibiy qismlarini belgilang.

A) sitoplazma, yadro, kiritma

B) hujayra qobig'i, sitoplazmatik membrana, yadro

C) hujayra qobig'i, sitoplazma, kiritmaD) sitoplazmatik membrana, sitoplazma, yadro

2041. Hujayra membranasining tarkibida qanday biomolekulalar mavjud?

A) oqsil, nuklein kislota B) uglevod, lipid C) lipid, oqsil D) lipid, nukleotid

2042. Hujayra membranasiga xos xususiyatni aniqlang.

A) buferlik B) amfoterlik C) yarim o'tkazuvchanlik D) qo'zg'aiuvchanlilc

2043. Ikki membranali organoidni aniqlang.A) mitoxondriya B) Golji apparati C) lizosoma D) vakuola

2044. Membranasiz organoidni aniqlang.A) ribosoma B) Golji apparati C) lizosoma D) vaJcuoia

2045. Silliq endoplazmatik to'rning asosiy vazifasi nima?A) lipid va uglevodlarni sintezlash

B) oqsillarni sintezlash

C) barcha biomolekulalarni sintezlash

D) oqsil, uglevod, nuklein kislota, yog'larni parckalash

2046. Donador endoplazmatik to'rning asosiy vazifasi nima?

A) Hpid va uglevodlarni sintezlashB) oqsillarni sintezlash

C) barcha biomolekulalarni sintezlash

D) oqsil, uglevod, nuklein kislota, yog'larni parckalash

2047. Lizosomaning asosiy vazifasi nima?

A) lipid va uglevodlarni sintezlash

B) oqsillarni sintezlash

C) barcha biomolekulalarni sintezlash

D) oqsil, uglevod, nuklein kislota, yog'larni parchalash

2048. Qaysi organoidning ichki qismi oziqlarni parchalovchi fennentlar bilan to'lgan?

A) ribosoma B) Golji apparati C) lizosoma D) xromoplast

2049. Lizosoma qaysi organoiddan hosil bo'ladi?

A) ribosoma B) mezosoma C) Golji apparati D) mitoxondriya

2050. Endoplazmatik to'rlarda sintezlangan biomolekulalar qaysi organoidga tashiladi?

A) lizosomaga B) Golji apparatiga C) ribosomaga D) plastidalarga

2051. Mitoxondriyaga xos bo'lmagan xususiyatni belgilang.

A) ikki membranali

B) DNK molekulasiga ega

C) kristalarda fermentlar joylashgan

D) katta va kichik bo'laklardan iborat

2052. Sitoskelet tuzilmalarining vazifalarini aniqlang.

a) hujayra shaklini aniqlaydi; b) hujayra joyining o'zgarishini ta'minlaydi; c) hujayra ichki tizimlarining harakatini ta'minlaydi; d) hujayraning turgor holatini ta'minlaydi

A) a, b, c B) b, c, d C) a, b, d D) a, b, c, d

2053. Plastidaning qaysi turi o'simliklarning tugunaklarida uchraydi?

A) xloroplast B) xromoplast C) xloroplast va xromoplast D) leykoplast

2054. Qaysi organoidda kraxmal, oqsil zahira modda sifatida to'planadi?A) leykoplast B) mitoxondriya C) xromoplast D) sentrosoma

2055. Prokariot hujayralar necha yil awal paydo bo'lgan deb taxmin qilinadi?

A) 3,5 mln. B) 3,5 mlrd. C) 1,5 mlrd. D) 7-8 mlrd.

2056. Eukariotlarning prokariotlardan kelib chiqqanligini qaysi gipotezalar tushuntiradi?A) simbioz, invaginatsiya, ko'p genomli

B) simbioz, invaginatsiya

C) invaginatsiya, ko'p genomli

D) simbioz, ko'p genomli, panspermiya

2057. Eukariotlarning prokariotlardan kelib chiqqanligini qaysi gipoteza tushuntirmaydi?

A) simbioz B) panspermiya C) ko'p genomli D) invaginatsiya

2058. Mikroelementlarga kirmaydigan qatorni belgilang.

A) K, B, Mg B) Zn, Cu, Ca C) Co, Cu, F D) P,S,Fe

2059. Mikroelementlar keltirilgan qatorni aniqlang.

A) K, B, Mg B) Zn, Cu, Ca C) Co, Cu, F D) P,S,Fe

2060. Qaysi elementlar hujayra massasining 98%ini tashkil qiladi?

A) vodorod, kislorod, uglerod, azot

B) vodorod, kislorod, uglevod, azot

C) kislorod, uglevod, natriy, kaliy

D) uglerod, azot, kaliy, kalsiy

2061. Hujayraning buferlik xususiyati nimaga bog'liq?

A) oqsilning miqdoriga

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə