Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Lənkəran Dövlət UniversitetiYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/74
tarix02.01.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
Lənkəran Dövlət Universiteti 
 
«Təsdiq edirəm» 
Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları 
üzrə prorektor:_______________dos.İ.Əsgərov 
“------------“ 2017-ci il 
 
Fənn sillabusu 
 
İxtisas: 050118 - İbtidai sinif müəllimliyi 
Fakültə:  Humanitar 
Kafedra: İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim 
1.Fənn haqqında məlumat: 
Fənnin adı: Ana dili – 1 (əyani) Fənn üzrə proqram LDU Elmi-metodik şurasının 18.XI.2015-
ci il tarixli iclasının qərarı ilə (protokol №) təsdiq edilmişdir. 
Kodu:İPF-B 05.1 
Tədris ili:  I (2017-2018.) Semestr:  I 
Tədris yükü: cəmi:150 saat. Auditoriya saatı - 60  (30 saat müh., 30 saat sem.) 
Tədris forması: Əyani 
Tədris dili: Azərbaycan dili 
AKTS üzrə kredit: 5 kredit 
Auditoriya №:306 
2.  Müəllim haqqında məlumat: 
Adı, soyadı, dərəcəsi: Ayəddin Əliyev,  fil.e.n., dos  
Kafedranın ünvanı: Lənkəran şəhəri,  H.Abdullayev 22  
Məsləhət saatı:V gün, saat 15.00-da. 
E-mail ünvanı:  
3.  Tövsiyə olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 
      1. Ə. Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan dili. (fonetika) 
      2.  A.Axundov. Müasir Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi  
      3.  A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan ədəbi dili.  
      4.  N.Məmmədov,A.Axundov. Dilçiliyə giriş 
      5.  Müasir Azərbaycan dili.Az.EA. 1978. 
      6. A.Əliyev. Ana dili fənni üzrə mühazirə mətnləri (LDU  İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim 
kafedrası) 
4. Fənnin təsviri və məqsədi: 
         Müasir  Azərbaycan  dilinin  səs  sistemi,  onun  inkişafına  və  xüsusiyyətlərinə  dair  məlumat 
verilir, dildəki səs hadisələri və qanunları izah edilir, müasir Azərbaycan ədəbi  dilinin həm şifahi, 
həm  də  yazılı  formaları    üçün  qəbul  edilmiş  normalar  aydınlaşdırılır,  dili  və  nitqi  formalaşdıran  
vahidlərin  içərisində  danışıq  səslərinin  yeri  müəyyələşdirilir,  onların  əsas  xüsusiyyətləri  təsvir 
edilir,  ünsiyyət  prosesində  onların  rolunu  dəqiqləşdirir  və  beləliklə  də,  onlardan  dildə  istifadə 
etmək qaydalarını formalaşdırır.   
       5. Davamiyyətə verilən tələblər: Dərsdə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. 
Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 
bal  verilir; semestr ərzində  fənnin tədrisinə ayrılan saatların  hər  buraxılan 10%- nə 1 bal çıxılır; 
Fənn  üzrə  semestr  ərzində  buraxılmış  auditoriya  saatlarının  ümumi  sayı  normativ  sənədlərdə 
müəyyən  olunmuş  həddən  yuxarı  (25  %-dən  çox)  olduğu  halda  tələbə  həmin  fəndən  imtahana 
buraxılmır,  onun  həmin  fənn  üzrə  akademik  borcu  qalır  və  onun  haqqında  müvafiq  qərar  qəbul 
edilir.  
     6.Qiymətləndirmə:Tələbələrin biliyi 100 ballı sistemlə qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə 
semestr  ərzində,  50  balı  isə  imtahanda  toplayır.  Semestr  ərzində  toplanan  50  bala  aşağıdakılar 
aiddir:  10  bal  sərbəst  işlərin    tərtib  olunmasına  görə,  10  bal  seminar  və  laboratoriya  dərslərində  
fəaliyyətinə  görə,  10  bal  dərslərə  davamiyyətinə  görə,  20  bal  kollokviumların  nəticələrinə  görə. 
İmtahanda  qazanılan  balların  maksimum  miqdarı  50-dir. İmtahan  biletinə  bir  qayda  olaraq  fənni 
əhatə edən 5 sual daxil edilir. 
Qiymət meyarları aşağıdakılardır: 
-10 bal- tələbə keçilmiş materialı dərindən başa düşür, cavabı dəqiq və hərtərəflidir. 
-9  bal-tələbə  keçilmiş  materialı  tam  başa  düşür,  cavabı  dəqiqdir  və  mövzunun  mətnini  tam  aça 
bilir. 
-8 bal-tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol verir; 
-7  bal-  tələbə  keçilmiş  materialı  başa  düşür,  lakin  nəzəri  cəhətdən  bəzi  məsələləri  əsaslandıra 
bilmir 
-6 bal- tələbənin cavabı əsasən düzgündür. 
-5 bal-tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam əhatə edə bilmir. 
-4 bal- tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah edərkən bəzi səhvlərə yol verir; 
- 3 bal- tələbənin mövzudan xəbəri var, lakin fikrini əsaslandıra bilmir; 
- 1-2 bal- tələbənin mövzudan qismən xəbəri var. 
-0 bal- suala cavab yoxdur. 
Tələbənin  imtahanda  topladığı  balın  miqdarı  17-dən  az  olmamalıdır.  Əks  təqdirdə  tələbənin 
imtahan göstəriciləri semester ərzində tədris fəaliyyəti nəticəsində topladığı bala əlavə olunmur.  
     Semestr  nəticəsinə görə yekun qiymətləndirmə (imtahan və imtahanaqədərki ballar əsasında) 
№ 
Bal 
Qiymət 
Sözlə 
Hərflə 
1. 
91-100  
əla  

2. 
81-90  
çox yaxşı  

3. 
71-80  
yaxşı  

4. 
61-70  
kafi  

5. 
51-60  
qənaətbəxş  

6. 
50 və ondan aşağı 
qeyri-kafi  

7. Davranış qaydalarının pozulması: 
     Tələbə  Universitetin  daxili  nizam  –intizam  qaydalarını  pozduqda  əsasnamədə  nəzərdə  tutulan 
qaydada tədbir görüləcək. 
8. Təqvim planı: Mühazirə 30 saat , Seminar 30 saat,  Cəmi 60 saat 
 
№ 
 
Mühazirə 
Saat 
 
Tarix 
 
Müh.  Sem. 

    Dil  və  onun  ictimai  mahiyyəti.  Ədəbi  dil.    Ana  dili 
fənni. Ədəbi dilin üslubları. 
 PLAN    :  1.  Dil.  Onun  ictimai  mahiyyəti  2.  Azərbaycan 
dili.  Onun  türk  dilləri  ailəsində  yeri  3.  Ədəbi  dil.  Onun 
əsas xüsusiyyətləri. Dilin üslubları 
Mənbə: [1,2,3,4,5,6] 


 

 Fonetika dilşiliyin bir şöbəsi kimi. Onun mövzusu. Forma 
və növləri. Fonetik transkripsiya. 
PLAN  :  1.  Danışıq  səsi  anlayışı  2.  Dilçilik  şöbələri 
içərisində fonetikanın yeri 3. Fonetik transkripsiya 4. Səs. 
Onun akustik əlamətləri 
Mənbə: [1,2,3,4,5,6] 


 

 Səs. Danışıq səsi. Onun formalaşma mənbələri və akustik  2 

 Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə