Azərbaycan toponġMLƏRĠNĠn ensġklopedġk lüĞƏTĠYüklə 4,15 Mb.

səhifə1/206
tarix23.01.2018
ölçüsü4,15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   206


 

AZƏRBAYCAN MĠLLĠ ELMLƏR AKADEMĠYASI  NƏSĠMĠ ADINA DĠLÇĠLĠK ĠNSTĠTUTU 

 

  

DƏST 24680 

 

 

  

 

AZƏRBAYCAN TOPONĠMLƏRĠNĠN  ENSĠKLOPEDĠK LÜĞƏTĠ 

 

 

ĠKĠ CĠLDDƏ 

BĠRĠNCĠ CĠLD 

 

  

 

ġƏRQ-QƏRB BAKI-2007 


 

 Redaktor: Rübabə Əliyeva 

 

Tərtibçilər: Rübabə Əliyeva 

Qara MəĢədiyev 

Etibar Ġnanc 

Tünzalə BaxĢıyeva 

ġəms Qocayeva 

Ġsmayıl Məmmədov 

Fikrət Xalıqov 

 

Rəyçilər: Ġsmayıl Məmmədov 

Fikrət Xalıqov 

 

 

  

 

 

ĠSBN 978-9952-34-155-3 

 

914.754/003-dc22 

Azərbaycan toponimləri - Lüğətlər 

 

Azərbaycan  toponimlərinin  ensiklopedik  lüğəti.  Ġki  cilddə.  I  cild. 

Bakı, "ġərq-Qərb", 2007, 304 səh. 

 

Ġkicildlik  Azərbaycan  toponimlərinin  ensiklopedik  lüğətində  12  minə yaxın  coğrafi  adın  izahı  verilmiĢdir.  Lüğətin  tərtibində  Azərbaycanın  görkəmli 

dilçi, tarixçi və toponimist alimlərinin tədqiqatları nəzərə alınmıĢdır. 

 

 

  

 

  

 

  

©”ġərq-Qərb”, 2007  


 

ÖN SÖZ 

 

Hər bir xalqın tarixi, dili, etnogenezi, təfəkkürü, məĢğuliyyəti haqqında dəyərli məlumat verən toponimlər onomastik vahidlər sırasında öz zənginliyi ilə 

seçilir.  Lüğətdə  toplanmıĢ  toponimlər  Azərbaycan  Respublikasının  bu  günü  və 

yaxın  keçmiĢi  (1980-ci  illər)  ilə  bağlı  olan  coğrafi  adlardır.  Müstəqillik 

dövründə dəyiĢdirilmiĢ adlar da lüğətdə öz əksini tapmıĢdır. 

Lüğətin  tərtibində  toponimiyadakı  son  məlumatlar  nəzərə  alınmıĢdır. 

Lakin  bəzi  məqamlarda  tərtibçilər  və  redaktor  öz  mövqelərindən  çıxıĢ  etməyi 

lazım  bilmiĢlər.  Belə  ki,  əsasən  toponimik  tədqiqatlara  yardım  məqsədilə 

nəzərdə  tutulmuĢ  bu  lüğətdə  gələcək  tədqiqatçıları  düzgün  istiqamətləndirmək 

üçün kəndlərin adları onların daxil olduqları inzibati ərazi vahidlərinin adları ilə 

birlikdə  çəkilir.  Müstəqillik  dövründə  dəyiĢdirilmiĢ  adların  bəziləri  tərtibçiləri 

qane  etmədiyindən,  köhnə  adların  etimologiyası  da  açıqlanmıĢ  və  beləliklə  də 

qədim  dil  vahidlərinin  dildən  çıxarılmasına  qarĢı  tədqiqatçılar  öz  fikirlərini 

söyləmiĢ olmuĢlar. 

Lüğətin tərtibində müəlliflərin öz tədqiqatları ilə yanaĢı, Azərbaycanın 

bir 

çox 


görkəmli 

dilçi 


alimlərinin, 

türkoloqların, 

tarixçilərin, 

coğrafiyaĢünasların,  toponimistlərin,  etnoqrafların  əsərləri  nəzərdən  keçirilmiĢ, 

mövzu  ilə  bağlı  müxtəlif  lüğətlərə,  toplulara,  inzibati  ərazi  bölgülərinə 

müraciətlər olmuĢ, müqayisələr aparılmıĢdır.  


 

ġƏRTĠ ĠXTĠSARLAR  

alm. - almanca 

antr. - antroponim 

avar. - avarca 

Azərb. - Azərbaycan 

azərb. - azərbaycanlı 

c. - cənub 

d.y. - dəmir yol 

düz. - düzəltmə 

erm. - ermənicə 

etn. - etnonim 

ər. - ərəbcə 

fars. - farsca 

fr. - fransızca 

ha. - hektar 

hidr. - hidronim 

hün. - hündürlüyü 

i.ə.v. - inzibati ərazi vahidi 

km. - kilometr 

q. - qərb 

qəd. - qədim 

lat. - latınca 

ləzg. - ləzgicə 

m. - metr 

mənsub.şək.-si - mənsubiyyət Ģəkilçisi 

min. - mineral 

monq. - monqolca 

mür. - mürəkkəb 

Nax.MR - Naxçıvan Muxtar Respublikası 

oyk. - oykonim 

or. - oronim 

r-n- rayon 

rus. - rusca 

ş. - Ģərq 

ş.a. - Ģəxs adı 

şək. - Ģəkilçi 

şm. - Ģimal 

ştq. - Ģəhər tipli qəsəbə 

tal. - talıĢca 

tat. - tatca 


 

təqr. - təqribən top. - toponim 

türk. - türkcə 

 

  

 

  

 

 AZƏRBAYCAN ƏLĠFBASI 

 

Aa 


Bb 


be 

Cc 


ce 

Çç 


çe 

Dd 


de 

Ee 


Əə 


ə 

Ff 


fe 

Gg 


ge 

Ğğ 


ğe 

Hh 


he 

Xx 


xe 

Iı 


ı 

Ġi 


Jj 


Kk 


ke, ka 

Qq 


qe 

Ll  


el 

Mm 


em 

Nn 


en 

Oo 


Öö 


ö 

Pp 


pe 

Rr 


er 

Ss 


es 

ġĢ 


Ģe 

Tt 


te 

Uu 


Üü 


ü 

Vv 


ve 

Yy 


ye 

Zz 


ze 

 

 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   206


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə