Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə80/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   88

250 
 
1.
 
Texnikaya maraq. 
2.
 
Fiziki inkiĢaf. 
3.
 
Məsuliyyət hissinin olması. 
4.
 
Qərar qəbulunda cəldlik (reaksiya). 
5.
 
Sağlamlıq vəziyyəti. 
6.
 
Diqqət. 
7.
 
Psixi dayanıqlıq. 
8.
 
Özünüqoruma hissinin olması. 
9.
 
Ətrafdakı qıcıqlara dayanıqlıq. 
10.
 
Eynicür  iĢə meyllilik. 
11.
 
Texniki savad 
Yoxlanılan Ģəxs  əgər hər on bir parametrdən 3 baldan yuxarı toplayıbsa, 
ixtisasına uyğun oxuya və iĢləyə bilər. 16, 27, 38 nömrəli suallardan istənilən 
birinə  ―Yox‖,  5,  49  nömrəli  suallara  ―Hə‖  cavabı  zamanı  yoxlanılan  Ģəxsə 
dərin tibbi müayinədən keçməyin təklif olunması məsləhət görülür.  
                       AÇAR 
 
    1, 2, 3, 4. 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 37, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54 nömrəli suallara ―HƏ‖cavabına  və  6, 
7,  8,  9,  15,  17,  18,  19,  25,  31,  35,  36,  39,  40,  41,  42,  43,  47,  53  nömrəli 
suallara‖YOX‖ cavabına görə 1 bal verilir. 
 
Cavab vərəqəsi 
 
  Tarix ____________________________ 
 
  Soyadı, adı, atasının adı _____________________________________ 
 
 
№№ 

10 
11 
  В 

10 
11 
  О 

10 
11 
  П 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
  Р 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
  О 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
  С 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Cəmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikinci  mərhələ  -  ―Ġnsan-maĢın‖  sistemində  iĢlməyə  bacaran  Ģəxsin 
yararlı  olmasını  daha  dərindən  öyrənmək  üçün  xüsusi  diaqnostik 
instrumentari  lazım  olacaqdır.  Ġlk  növbədə  psixomotor  qabiliyyətlər 
yoxlanılmalıdır. 


251 
 
Bunun üçün psixologiyada çoxdan tətbiq  olunan bir sıra metodikalar 
var ki,  bunların  köməyi  ilə sınaqdan keçən Ģəxsin psixomotor keyfiyyətləri 
yoxlanıla  bilər.  Məsələn,  ―sadə  psixomotor  reaksiya‖,  ―mürəkkəb  görmə-
motor reaksiyası‖, ―hərəkət edən obyektə reaksiya‖. 
 
 
“ĠġÇĠLƏRĠN DƏYƏRLƏR-TƏLƏBATLAR 
ĠSTĠQAMƏTLƏNMƏLƏRĠN REYTĠNQĠ”NĠN DĠAQNOSTĠKASI 
METODĠKASI 
Vəzifəniz_________________________ 
əmək stajınız______________ 
Suallar üç qrupa birləĢdirilib; çalıĢın, diqqətli olun. 
TapĢırıq  1.  Suallarla  tanıĢ  olun  və  Sizin  üçün  ən  əhəmiyyətli  olanı 
25 ball ilə qiymətləndirin və həmin qiyməti N xanasına yazın. Qalan sualları 
bir də oxuyun və 24 ballıq sualı tapın, bunu da həmin xanaya yazın, belliklə 
sonuncu sual 1 balla qiymətləndiriləcəkdir.  
TapĢırıq 2. Sorğu vərəqəsini elə qatlayın ki, sol tərəfdən, yuxarıdan 
aĢağıya, N xanasının göstəriciləri görsənməsin. Həmin qayda ilə 25, 24 və s. 
ballarla öz tələbatlarınızı qiymətləndirin. Hər bir cavabı N1 xanasına yazın. 
Sonuncu rəqəm, aydındır ki, 1 ball olacaqdır.  
                                                                                                  Cədvəl 1 
                                    Sorğu vərəqəsi 
 

                                        Suallar 
N1 
 D 
 D 
 
Ailə münasibətlərində əmin-amanlıq 
 
 
 
 
ĠĢ yoldaĢları ilə olan  münasibətlərdən məmnunluq 
 
 
 
 
ġəxsi rahatlıq və həyatdan razılıq  
 
 
 
 
Psixi stabillik və iĢindən narazılığın olmaması 
 
 
 
 
Sosial sferada qorunma: iĢdə və iĢdən xaric yerlərdə 
 
 
 
 
Kollektivdə tutduğunuz statusdan razılıq 
 
 
 
 
Profesional  fəaliyyətin  növünün  seçilməsində  və 
dəyiĢdirilməsində   azadlıq 
 
 
 
 
Bütün    rəhbər  iĢçilərlə    olan  qarĢılıqlı    münasibətlərdən 
razılıq 
 
 
 
 
Qeyri-iĢ  vaxtı  qanuni  zəmanət  təminatı  əsasında 
özünütəkmilləĢdirmə və özünürealizə  etmə imkanı 
 
 
 
 
ĠĢ Ģəraitinin komfortlu olması 
 
 
 
 
ĠĢçilər arasında  nüfuz sahibi olmaq  
 
 
 
 
Ailənin  indiki  zamanda  və  gələcəkdə  xoĢbəxt  və  təmin 
olunmuĢ halda   yaĢayacağından  arxayınlıq və  əminlik  
 
 
 
 
Maddi təminat və maliyyə vəziyyətindən məmnunluq  
 
 
 
 
Əməkdə yüksək nəticələr və onların tanınması 
 
 
 


252 
 
 
Liderlik mövqeyinin real statusa uyğunluğu 
 
 
 
 
ġəxsi və xidməti maraqların uyğunluq dərəcəsi 
 
 
 
 
Rəhbər iĢçilərin yanında hörmət qazanmaq 
 
 
 
 
ĠĢ yerində  olan  qarĢılıqlı münasibətlərdən  razılıq 
 
 
 
 
ĠĢdə  Ģəxsi  səylərin  və    əmək  nəticələrinə  nail  olmaqda 
onların optimallığının rəhbərlik  tərəfindən təsdiq edilməsi 
 
 
 
 
Daha      prestijli  və  daha  yaxĢı  ödəniĢli  olan  peĢəkar 
fəaliyyət 
 
 
 
 
SeçilmiĢ  fəaliyyət  növündə  özünütəkmilləĢmə  və 
üzünürealizəetmə nəticələrindən razılıq 
 
 
 
 
Prestijlikdən razılıq 
 
 
 
 
Sizin sənətiniz, statusunuz və cəmiyyətdə real yerinizdən 
razılıq 
 
 
 
 
BirbaĢa müdirlə qarĢılıqlı  münasibətlərdən razılıq 
 
 
 
 
YaxĢı, yüksək  əhvali – ruhiyyənin üstünlük təĢkil etməsi 
 
 
 
 
PeĢəkar  fəaliyyətin  motivasiyası  və  burada  Ģəxsi  
iĢtirakından məmmunluq 
 
 
 
 
ġəxsi  sağlamlığın    və  ailə  üzvlərinin  sağlamlığının 
qeydinə qalmaq 
 
 
 
  
 Ġkinci qrupun sualları 
   XahiĢ  olunur  bunlara  cavab  verəsiniz.  Zəhmət  olmasa  №2  cədvəldə  öz  iĢ 
və iĢdənkənar vaxtlarınızı (ümumi vaxt büdcəsindən faizlərlə ) necə istifadə 
etdiyinizi göstərin. 
 
 
  
№ 
                         
                              Suallar 
Gün  Həftə  Ay  Orta  
əmək 
haqqı 
 
1.
 
Xidmət vaxtı 
 
 a. Funksional fəaliyyətin xarakteri: 
 
 
 
 
1. 
Təlimatların verilməsi, iclaslar 
 
 
 
 
2. 
Ġcranın  və nəzarətin təĢkili 
 
 
 
 
3. 
Analitik iĢ 
 
 
 
 
4.  
BaĢqa funksiyalar, hansılar olduğunu göstərin 
  b. Fəaliyyətin məzmunu: 
 
 
 
 
1. 
ĠĢçi heyətinin öyrədilməsində Ģəxsi iĢtirak 
 
 
 
 
2.  
Tərbiyəvi iĢlərdə Ģəxsi iĢtirak 
 
 
 
 
3.  
Sırf  vəzifəyə  aidiyyatı  olan  iĢlərin  yerinə   
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə