Cavad heyət bu əsəri türk olmadığına baxmayaraq, saatlarca yalnız lığa dözən və mənim rahatlıqla bu kitabı ərsəyə gətirməyimə imkan yaradan sev­ gili həyat yoldaşım Fəridə xanıma ithaf edirəm. TÜRk diLLƏRİYüklə 38,18 Kb.

səhifə45/48
tarix09.03.2018
ölçüsü38,18 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Savalan  (Həsən  M əcidzadə).  “Apardı  sellər Saranı”,  Tehran,  1357 
(1978).
Seyid  Nəqəvi  Ham id.  “Könül  dərdi”,  Behcət  nəş.,  Tehran,  1361
(1982).
Sönməz (Kərim  M əşrutəçi). “Ağır illər”, Təbriz,  1358 (1979).
Sönməz (Kərim Məşrutəçi). ‘İsanın son şamı”, Təbriz,  1358 (1979).
Səbri  Qulam hüseyn.  “Yanıqlı  nəğmələr”,  İnqilab  kitabxanası, 
Tehran,  1361  (1982).
Səhənd  (Bulud  Q araçorlu).  “Sazımın  sözü”,  iki  cild,  Şəms  nəş., 
Təbriz,  1358  (1979).
Səhhət Abbas. “Köç”,  Şəms nəş., Təbriz,  1358 (1979).
Səlahi  U m ran.  “Pəncərədən  daş  gəlir”  (şeir  məcmuəsi),  Tehran, 
1361  (1982).
Səlami Ə.  “Ellər cırtdan olacaq”, Azər nəş., Təbriz,  1359 (1980).
Şahverdi M əhəm m əd. “Qanlı torpaq”, Risalət nəş., Xoy.
Şəbüsterli M. “Bəxti yatmış” (folklorik mənzumə),  1974.
Ş əhriyar  M.H.  “Heydərbabaya salam”,  iki cild,  ikinci çap, Həqiqət 
nəş., Təbriz,  1358(1979).
T abe  Din  Təbrizi  M.H.  “Enqelabe-əhle-yəqin  ya  divane-Tabe 
Din”,  1360(1981).
T arlan   Haşım. “Alovlu şeirlər”, Puya nəş.,  1358  (1979).
Təbrizi  M olla  M .C.  “Təfrihnameye-lazemiyyeye-Xace Molla Nəs­
rəddin”, Firdovsi nəş., Təbriz,  1357 (1978).
Ulduz H.; Ağçaylı Ə. “Azərbaycan gülüşü”, Təbriz,  1361.
V ahabzadə Bəxtiyar. “Atılmışlar”, Ərk nəş., Təbriz,  1363  (1984).
Valeh. “Dadlı sözlər”,  Sahil nəş., Təbriz,  1364 (1985).
V urğun Səməd. “Yada sal məni”.
X osroşahi  H eydər.  “Enqlabe-xunin”,  iki  cild,  Xurşid  nəş.,  Təbriz, 
1359(1980).
159


Xosroşahi Heydər. “Yadi əz mocahedin”, Təbriz.
Yurdoğlu  M.X. “Qurtuluş” (seçilmiş  əsərlər),  cild  1,  Zəncan,  1358 
(1979).
Zamani Bəhmən. “Araz”, Azərbaycan nəş., Təbriz,  1358  (1979).
Zehtabi  M.T.  “Pərvanənin  sərgüzəşti”,  İran  Mütərəqqi  Türk  Ro- 
şənfikrlər Cəmiyyəti.
Zühuri  Səməd.  “Şeir  sənəti  İran  türkcə  ədəbiyyatında”,  Səfa  nəş., 
Təbriz,  1362 (1983).
Əmini Məftun. “Aşıqlı Karvan”, Rəfət nəş, Təbriz,  1358  (1979).
Ətaiyye,  Əli,  Nəccarpğlu.  “Fokahi,  ictimai,  əxlaqi  şerilər”,  haz. 
Yəhya Şeyda, Təbriz,  1360 (1981).
d)  Azərbaycan haqqında farsca əsərlər (təlif, tərcümə)
“Nemunehayi  əz  şe’re-moasere-Azərbaycan  /  Müasir  Azərbaycan 
şeirindən nümunələr”,  seçən və tərcümə edən:  Əziz Möhsini, Nəvid 
nəş., Tehran,  1358 (1979).
Behrəngi  Səməd;  Dehqani  Behruz.  “Əfsanehaye-Azərbaycan”, 
1353  (1974).
Brelyani Əli. “Nəğmehaye-Azərbaycam” (musiqi bantları).
Hacıbəyli  Üzeyir.  “Operaye-Koroğlu”,  haz.  və  tərcümə:  Ş.Fərəh- 
məndraz, Armağan nəş., Tehran,  1357 (1978).
Heyət  Cavad.  “Müqayisətül-lüğəteyn”,  Varlıq  dərgisinin  əlavəsi, 
Kaviyan mətbəəsi, Tehran,  1363  (1984).
Heyət  Cavad.  “Tarixçeye-torkiye-azəri  /  Azərbaycan  türkcəsinin 
qısa tarixi”, Tehran,  1358.
Hüseyn  Mehdi;  Haqverdiyev Abdürrəhim.  “Şəmşire-atəşin/Odlu 
qılınc”, tərcümə:  Kazım Xoşxəbər, Təbriz,  1357 (1978).
160


M əm m ədquluzadə  Cəlil.  “Çənd  dastan  /  Neçə  dastan”,  tərcümə: 
Fərzanə, Fərzanə nəş., Tehran,  1357 (1978).
P u rək b ər  R.  “Bərrəsiye-ədəbiyyate-şefahiye-Azərbaycan  /  Azər­
baycan şifahi ədəbiyyatının tədqiqi”, Behruz nəş., Təbriz.
Roşən  H.  “Ədəbiyyate-şefahiye-mərdome-Azərbaycan  /  Azərbay­
can şifahi xalq ədəbiyyatı”,  1358 (1979).
Sədiq H. “Qovsi Tebrizi”, Tehran.
S ərdariniya  Səməd.  “Tarixe-ruznameha  və  məcəllate-Azərbaycan 
/ Azərbaycan  qəzet  və  dərgilərinin  tarixi”,  cild  1,  Dünya nəş.,  Teh­
ran,  1360 (1981).
S ərdariniya  Səməd.  “Yaddaşti  bər  tarixçeye-teatre-Azərbaycan  / 
Azərbaycan  teatr  tarixi  haqqında  bir  neçə  söz”,  Ana  nəş.,  Təbriz, 
1357(1978).
Xəzri  Nəbi.  “Montəxəbe-əşare-şaere-xəlqe-Azərbaycan  /  Azərbay­
can  xalq  şairinin  şeirlərindən  seçmələr”,  tərcümə:  Məhəmməd  Əli 
Məhmid,  1358  (1979).
Z am anov A bbas.“Saber və moaserine-u / Sabir və müasirləri”, tər­
cümə:  Əsəd Behrəngi,  Şəms nəş.,  1358 (1979).
Ə rğəvaniyan  K erim .  “Ahəngsazane-Azərbaycan/Azərbaycan  bəs­
təkarları”, Xuruş nəş.,  1358 (1979).
e)  Son illərdə türkm ən türkcəsi ilə nəşr olunan əsərlər
“Divani-Səhhət İşan”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.
“Divani-Qurban Durdı Zəlili”, Günbəd Qabus, Qabus nəş. 
“Divani-Möhtaci” (Matacı), Günbəd Qabus, Qabus nəş. 
“Divani-Məhəmməd Vəli Kəminə”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.
161


“Divani-Məxtumqulu Fəraği”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.
“Divani-Miskin Qılıç”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.
“Divani-Molla Nəfəs”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.
“Zöhrə-Tahir”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.,  1364 (1985).
“Sayed-Həmrah”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.
“Gül və bülbül”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.
“Türkmən  nağıllan,  atalar  sözü”,  toplayan:  Murad  Durdı  Qazi, 
Günbəd Qabus, Qabus nəş.
“Yusif və Züleyxa”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.,  1347  (1968).
162


İstifadə olunan ədəbiyyat
“Azerbaycan  Kitabı-Biblioqrafiya”,  3  cild,  Bakı,  Az.  SSR,  Mədə­
niyyət Nazirliyi,  1963.
“Azərbaycan  ədəbiyyatı  şərq  mənbələrində-Biblioqrafiya”,  Bakı, 
Az.  SSR,  Elmlər Akademiyası Əsaslı Kitabxana,  1980.
“Daneşnameye-lran  və  İslam”,  birinci  cild,  Bonqahe-nəşr və  tərco- 
meye ketab nəş., Tehran,  1354 (1975).
“Divani-lugati’t-türk dizisi”, Ankara:  T.D.K.,  1972.
“Divani-lugati’t-türk”,  Ankara.  Türk  Dili  Dergisi  özel  sayısı  253. 
Ekim,  1972.
“İslam  Ansiklopedisi”,  İstanbul,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Basımevi, 
1976.
“Külliyati-divani-Füzuli”, Əxtər mətbəəsi, İstanbul,  1308 h.q. 
“Meydan Larus”, cild:  7,  8, 9,  12.  İstanbul.
“Molla  Nəfəs”  (Nur  Məhəmməd  Aşurpurun  ön  sözü  ilə),  Qabus 
nəş.,  Günbəd Qabus,  1358.
“Məhəmməd Vəli Kəminəning divanı”, Qabus nəş., Günbəd Qabus.
“Qisseyi-vaqieyi-Kərbəla”,  Qazan  Universiteti  mətbəəsi,  Qazan, 
1901.
“Qurban Durdı Zəlilining divanı”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.
“Saljug  and  Mongol  Periods”,  The  Cambridge  History  o f Iran,  vol. 
5, London:  Cambridge University Pres,  1968.
“Səhhət İşanıng divanı”, Günbəd Qabus, Qabus nəş.
“Şairlər məclisi” (3-4), Təbriz,  1324 (1945).
“The  Land  o f Iran”,  The  Cambridge  History  o f Iran,  vol.  1,  Lon­
don,:  Cambridge University Pres,  1968.
163
Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə