Cavad heyət bu əsəri türk olmadığına baxmayaraq, saatlarca yalnız lığa dözən və mənim rahatlıqla bu kitabı ərsəyə gətirməyimə imkan yaradan sev­ gili həyat yoldaşım Fəridə xanıma ithaf edirəm. TÜRk diLLƏRİYüklə 38,18 Kb.

səhifə48/48
tarix09.03.2018
ölçüsü38,18 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

T e h r a n - Ə r a k - S a v ə - H ə m ə d a n   t ü r k l ə r i .....................................................  
31
T e l i m x a n   T ü r k m ə n i - M ə r ə ğ e y i ....................................................................................... 3 2
M i r z a   D a r a b   A s i m ................................................................................................................. 3 3
Q AŞQ AY  T Ü R K C Ə S İ.............................................................................................................. 3 5
Ə BİVERDİ  T Ü R K C Ə S İ............................................................................................................3 9
Ə b i v e r d i   t ü r k c ə s i n i n   x ü s u s i y y ə t l ə r i ............................................................. 3 9
X ORA SAN   T Ü R K C Ə S İ............................................................................................................4 4
Q ə r b   ş i v ə s i n i n   ( B o c n u r d )   x ü s u s i y y ə t l ə r i .................................................. 5 2
Ş ə r q   v ə   y a   ş i m a l i - ş ə r q   ( D ə r g ə z ,  Q o ç a n ,  Ş i r v a n . . . )   ş i v ə s i n i n
x ü s u s i y y ə t l ə r i .......................................................................................................... 5 2
C ə n u b   ş i v ə s i n i n   x ü s u s i y y ə t l ə r i .......................................................................5 3
Q ə r b   v ə   y a   B o c n u r d   d i a l e k t i n ə   a i d   s ö z l ə r .................................................5 8
C o ğ a t a y   d i a l e k t i n ə   a i d   s ö z l ə r ...........................................................................5 8
Ş ə r q   ( D ə r g ə z ,  Q o ç a n )   d i a l e k t i n ə   a i d   s ö z l ə r .............................................5 9
C ə n u b   d i a l e k t   v ə   ş i v ə l ə r i n ə   a i d   s ö z l ə r ........................................................5 9
X o r a s a n   t ü r k c ə s i n i n   q ə r b ,  ş ə r q   ( D ə r g ə z )   v ə   c ə n u b
d i a l e k t l ə r i n ə   a i d   d a n ı ş ı q   d i l i n d ə n   n ü m u n ə l ə r ........................................ 61
SUN Ğ UR T Ü R K C Ə S İ................................................................................................................ 6 3
A F Ş A R L A R .................................................................................................................................. 6 7
X ƏLƏC  T Ü R K C Ə S İ................................................................................................................... 6 9
X ə l ə c   v ə   X ə l ə c i s t a n .............................................................................................. 7 8
A n a   v ə   u ş a q l a r ı n a   x i t a b ə n ................................................................................ 7 8
Ö v l a d ı n   a n a y a   c a v a b ı .......................................................................................... 8 0
O ğ u l l a r ı n   s i l a h l a r ı n a   x i t a b ı ............................................................................... 81
Ə r ə b q o l d a n   d ö r d l ü k .............................................................................................. 81
i b r a h i m   V a ş q a n i   F ə r a h a n i d ə n   b i r  n e ç ə   x ə l ə c   a t a l a r  s ö z ü ................8 2
İRAQ  VƏ  YA K Ə R K Ü K  T Ü R K C Ə S İ................................................................................... 8 3
TÜ R K M Ə N  T Ü R K C Ə Sİ............................................................................................................ 8 6
Q A Q A U Z T Ü R K C Ə S İ............................................................................................................... 8 6
II.  Q IP Ç A Q   Q R U P U ............................................................................................................... 9 0
A )   Q a r a q a l p a q   t ü r k c ə s i ...................................................................................................9 0
B )   Q ı r ğ ı z   t ü r k c ə s i ..............................................................................................................91
Ə d ə b i y y a t ....................................................................................................................................9 3
Q AZAQ  T Ü R K C Ə S İ................................................................................................................... 9 7
C a m b u l   C a b a y e v .................................................................................................................. 1 0 0
S ə k e n   S e y f ə l i ...........................................................................................................................101
İ ly a s   C a n s u q u r o v .................................................................................................................. 101
173


S a b i t  M u ğ a n o v .....................................................................................................................101
M u x t a r   E y v ə z o v .................................................................................................................. 101
O lja s   S ü le y m a n   ( İ l y a s ) .....................................................................................................101
ALTAY T Ü R K C Ə S İ.............................................................................................................   10 3
NOQAY T Ü R K C Ə S İ............................................................................................................  1 0 4
III. B U LĞ A R  VƏ YA B U L Ğ A R -Q IP Ç A Q -O Ğ U Z  Q R U P U ...................................   1 0 6
QAZAN TÜ R K C Ə Sİ.............................................................................................................   1 0 7
Q ə d im   d ö v r .............................................................................................................................1 0 7
B u lğ a r c a   ə s ə r l ə r ................................................................................................................. 1 0 7
Q ıp ç a q c a   ə s ə r l ə r ................................................................................................................ 1 0 8
A ltı n   o r d u   v ə  X a r ə z m   ə s ə r l ə r i ....................................................................................1 0 8
F ə r m a n l a r  v ə   m ə k t u b l a r ................................................................................................1 0 8
Q a z a n   m ə z a r  d a ş l a n ........................................................................................................1 0 9
Y e n i  d ö v r ...............................................................................................................................1 1 0
S o v e t  d ö v r ü ......................................................................................................................... 1 1 2
Ə lim c a n   İ b r a h i m ...............................................................................................................1 1 2
M u s a  C ə l i l ............................................................................................................................ 1 1 2
Q ə v i N ə c m i ......................................................................................................................... 1 1 3
Ö m ə r  B ə ş i r o v ..................................................................................................................... 1 1 3
Ə b u   S a l a m ............................................................................................................................ 1 1 3
Q a z a n   ( T a ta r )   t ü r k c ə s i n in   x ü s u s i y y ə t l ə r i .............................................................1 1 4
BAŞQIRD TÜ RK CƏ Sİ.........................................................................................................   1 1 7
QARAÇAY-BALKAR T Ü R K C Ə S İ..................................................................................   1 1 8
QUMUQ TÜ R K C Ə Sİ............................................................................................................   1 2 0
K A R A İM D İL İ.........................................................................................................................  1 2 2
IV . Q A R L U Q -U Y Ğ U R  (VƏ YA ŞƏ R Q  T Ü R K C Ə S İ) Q R U P U ..............................   1 2 4
ÖZBƏK TÜ R K C Ə Sİ.............................................................................................................. 1 2 5
SARI UYĞUR T Ü R K C Ə S İ..................................................................................................  1 2 5
YENİ UYĞUR TÜ R K C Ə Sİ..................................................................................................  1 2 7
Ş ə r q i  T ü r k i s t a n ................................................................................................... 1 2 7
U y ğ u r  tü r k l ə r in in   q ıs a   t a r i x i ........................................................................ 1 2 8
SALAR T Ü R K C Ə S İ..............................................................................................................   1 3 0
V.  U Y Ğ U R -O Ğ U Z  Q R U P U ..............................................................................................   131
TUVA T Ü R K C Ə S İ................................................................................................................   1 3 2
TOFA (KARAKAS) VƏ YA QARAQ AŞ T Ü R K C Ə S İ.................................................  1 3 4
XAKAS  T Ü R K C Ə S İ..............................................................................................................  1 3 6
ŞOR T Ü R K C Ə S İ....................................................................................................................   1 3 9
174


BARABİN  T Ü R K C Ə S İ........................................................................................................   1 4 0
ÇULIM   VƏ  YA  KUERİK T Ü R K C Ə S İ.............................................................................   1 4 0
V I.  Ç U V A Ş  D İ L İ ...................................................................................................................   141
V II.  Y A K U T  D İ L İ .................................................................................................................  1 4 4
T A M A M L A M A ......................................................................................................................   1 4 7
Ə f q a n i s t a n   tü r k l ə r i  ( m ə r k ə z   v ə   ş ə r q   t ü r k l ə r i ) .......................................................1 4 7
Ö z b ə k l ə r   ..................................................................................................................1 4 7
T ü r k m ə n l ə r ............................................................................................................. 1 4 7
Q ı r ğ ı z l a r .................................................................................................................... 1 4 8
Q a z a q l a r .................................................................................................................... 1 4 8
Q a r a q a l p a q l a r ........................................................................................................ 1 4 8
Q ı p ç a q l a r   v ə   Q a r l u q l a r ..................................................................................... 1 4 8
A f ş a r l a r ...................................................................................................................... 1 4 8
Ə LA V Ə
İ r a n   İ s l a m   in q i l a b ı n d a n   s o n r a   A z ə r b a y c a n   t ü r k c ə s i   ilə
v ə   y a   A z ə r b a y c a n l a   b a ğ l ı   n ə ş r   o l u n a n   ə n   ö n ə m l i   k i t a b l a r ........................... 151
T ü r k   d i l i n i n   t ə lim i  ilə   b a ğ l ı   ə s ə r l ə r ............................................................ 151
T ü r k c ə   ə d ə b i - t ə d q i q i   k i t a b l a r   v ə   t a r i x l ə   b a ğ l ı   ə s ə r l ə r ......................15 2
Ş e i r  k i t a b l a r ı ........................................................................................................... 1 5 4
A z ə r b a y c a n   h a q q ı n d a   f a r s c a   ( tə l if ,  t ə r c ü m ə ) ........................................1 6 0
S o n   i l l ə r d ə   t ü r k m ə n   tü r k c ə s i   ilə   n ə ş r  o l u n a n   ə s ə r l ə r ....................... 161
İ s t i f a d ə   o l u n a n   ə d ə b i y y a t ................................................................................................ 163
175


TÜRK DİLLƏRİ 
VƏ LƏHCƏLƏRİNİN TARİXİ
II KİTAB
Bakı, “Təhsil”, 2011.
C a v a d  H ey ət
Redaktor  Sevinc N uruqızı 
Bədii və texniki redaktor  A bdulla  Ə lək b əro v 
Kompyuter tərtibatçıları  S ə a d ə t Q uluzadə,  A q il Ə m rahov 
Korrektorlar  Ü lkər Şahmuradova,  N atəvan M əm m əd o va
Çapa imzalanmışdır  12.09.2011.  Kağız formatı  TOxlOOVıe.
Ofset çapı. Ofset kağızı.  Fiziki çap vərəqi  11,0.
Sifariş  111. Tiraj  500.  Qiyməti müqavilə yolu ilə.
“Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya” müəssisəsinin mətbəəsində çap olunmuşdur. 
Bakı, AZ  1052, Fətəli xan Xoyski küç.,  121A 
e-mail: in fo @ tah siln p .co m  
Tel:  (+994  12) 567-81-28/29


TÜRK DİLLƏRİ 
VƏ LƏHCƏLƏRİNİN TARİXİ
II KİTAB
Bakı, “Təhsil”, 2011.
C a v a d  H e y ə t
Redaktor  Sevinc N uruqızı 
Bədii v ə texniki redaktor  Abdulla  Ə lək b əro v 
Kompyuter tərtibatçıları  S əa d ət Q uluzadə,  A q il Ə m rahov 
Korrektorlar  Ü lkər Şahmuradova,  N atəvan M əm m ədova
Çapa imzalanmışdır  12.09.2011.  Kağız formatı TO
x
İOOV

.
Ofset çapı. Ofset kağızı. Fiziki çap vərəqi  11,0.
Sifariş  111. Tiraj  500. Qiyməti müqavilə yolu ilə.
“Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya” müəssisəsinin mətbəəsində çap olunmuşdur. 
Bakı, AZ  1052, Fətəli xan Xoyski küç.,  121A 
e-mail: info@ tahsilnp.com  
Tel.:  (+994  12) 567-81-28/29


TÜRK DİLLƏRİ 
VƏ LƏHCƏLƏRİNİN TARİXİ
II KİTAB
Bakı, “Təhsil”, 2011.
C a v a d  H e y ə t
Redaktor  Sevinc N uruqızı 
Bədii və texniki redaktor  A bdulla  Ə lək b əro v 
Kompyuter tərtibatçıları  S ə a d ə t Q uluzadə,  A q il Ə m ra h o v 
Korrektorlar  Ü lkər Şahm uradova,  N a təva n  M əm m əd o va
Çapa imzalanmışdır  12.09.2011.  Kağız formatı  70xl00'/i6.
Ofset çapı.  Ofset kağızı.  Fiziki çap vərəqi  11,0.
Sifariş  111.  Tiraj  500. Qiyməti müqavilə yolu ilə.
“Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya” müəssisəsinin mətbəəsində çap olunmuşdu 
Bakı, AZ  1052, Fətəli xan Xoyski küç.,  121A 
e-mail: in fo @ tah siln p .co m  
Tel.:  (+994  12) 567-81-28/29Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə