Elmi-praktiKİ konfransin materiallari


Vətəndaş cəmiyyəti və gender problemiYüklə 0,76 Mb.
səhifə6/12
tarix20.09.2017
ölçüsü0,76 Mb.
#1094
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Vətəndaş cəmiyyəti və gender problemi
Vətəndaş cəmiyyətinin qurumasında hakimiyyət orqanları ilə cəmiyyət, konkret fərdlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması və onların bu sahədə birgə fəaliyyəti ortaya çıxan problemlərin həllində böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında seçki qanunvericiliyinin demokratikləşdirilməsinin, ölkədə siyasi plüralizminin, çoxpartiyalı sistemin qərarlaşmasının da həmçinin özünəməxsus əhəmiyyəti var. Hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən 1500-dən artıq ictimai birliyin mövcudluğu Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafını səciyyələndirən ən yaxşı göstərici kimi diqqəti cəlb edir.
Vətəndaş cəmiyyəti şəraitində hər hansı problemin öyrənilməsi hər bir tədqiqatçıdan dərin elmi bilik və mövzunun ardıcıl şəkildə araşdırılmasını tələb edir. Dövrümüzdə gender probleminin öyrənilməsi məhz belə araşdırmanın aparılmasını zəruri vəzifə kimi irəli sürür.
Cəmiyyətin bütün sahələri ilə bilavasitə bağlı olan bu problemin öyrənilməsi çox vacibdir.
Bəşəriyyət bu gün qlobal problemlərin həlli ilə məşğul olsa da, qeyd etməliyik ki, gender problemi də həmçinin insanlığı narahat edən, düşündürən məsələlərdən biridir. Əslində, açıq etiraf etməliyik ki, bu problemin tarixi çox qədimdir. Yəni istər antik dövrdə, istərsə də orta əsrlərdə həm müsəlman Şərqində, həm də Qərb dünyasında ictimai-siyasi fikir tarixində gender və onun cəmiyyətdə doğurduğu müxtəlif problemlər ətrafında xeyli maraqlı fikirlər mövcuddur. Lakin onu da qeyd etməliyik ki, heç bir dövrdə gender problemi müasir mərhələdə olduğu kimi bütün kəskinliyi ilə qoyulmamışdır.
Bu nə ilə bağlıdır? Elmi-texniki tərəqqinin yüksək inkişaf elədiyi bir mərhələdə, insanların vətəndaş cəmiyyəti qurduğu bir dövrdə gender probleminin bütün aktuallığı ilə diqqət mərkəzində saxlanılması, fikrimizcə, müasir cəmiyyətdə qadın amilinin rolunun artması ilə bağlıdır. Qadının cəmiyyətdə, məişətdə, ailədə, ictimai həyatda rolunun düzgün tədqiq olunması, müasir həyatda onun rolunun düzgün qiymətləndirilməsi bu aktual problemlə ardıcıl məşğul olmağı tələb edir. XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq gender problemlərinin mütəmadi olaraq tədqiq olunması bu sahədə bir sıra sosial məsələlərə də lazimi diqqət yetirməyi aşkara çıxardı. Belə ki, gender probleminə kompleks şəkildə yanaşılmaması cəmiyyətdə sosial problemlərin artmasına və təxirəsalınmaz bir vəzifə kimi qarşıya çıxmasına səbəb olmuşdur. Belə sosial problemlər çoxdur. Xüsusilə müasir mərhələdə müstəqil dövlətçilik həyatına qədəm qoymuş suveren ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətnin qurulması ilə əlaqədar olaraq belə kəskin sosial problemlər təzahür etməsi təsadüfi xarakter daşımır. Çünki cəmiyyətin yaratdığı şərait ölkə miqyasında kütləvi şəkildə yeni birliklərin, müxtəlif mərkəz və cəmiyyətlərin, təşkilatların yaradılaraq fəaliyyət göstərmələri qarşısında həm yeni tələblər qoyur, həm perspektivlər açır, həm də indiyədək həll olunmamış, diqqətdən kənarda qalmış müxtəlif problemlərin, o cümlədən bu gün bütün aktuallığı ilə nəzərə çarpan gender probleminin öyrənilməsini mühüm vəzifə kimi irəli sürür.
Vətəndaş cəmiyyəti gender probleminin öyrənilməsində qarşıya çıxan çətinliklərin həllinə daha həssaslıqla yanaşa bilər. Ona görə ki, bu problemini öyrənilməsinə və həllinə artıq müxtəlif əspektlərdən yanaşılması bu cəmiyyətin mahiyyətindən irəli gəlir. Qadının cəmiyyətdə sosial rolunun getdikcə artması və bu gün ailənin, kişi və qadınların həyatında baş verən mühüm dəyişikliklərin özünü büruzə verməsi, ideoloji dəyərlərin dəyişməsi, yeni demokratik idealların meydana çıxması, cəmiyyətdə gedən ictimai-siyasi proseslərlə bağlı hər iki cinsin fəallığının artması gender problemlərinin xarakterik xüsusiyyətləri kimi diqqəti cəlb edir.
Azərbaycanda qadın hərəkatı ümumi gender probleminin strukturunda öz xarakterik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Vətəndaş cəmiyyətinin yaratdığı şərait və imkanlar hesabına son vaxtlarda ölkə miqyasında beynəlxalq məclislərin, konfransların keçirilməsi işində qadınlar fəal iştirak edirlər, onlar xalq diplomatiyasının təşəbbüskarı və fədakar nümayəndələri kimi cəmiyyətdə özlərinə layiqli yer tutmuşlar. Təkcə maddi istehsal sahəsində yox, həm də kişilərlə bərabər hüquqda müxtəlif sahələrdə çalışan qadınlar cəmiyyətin onlara qarşı irəli sürdüyü tələbatların ödənilməsində fərqlənirlər. Qadınlar ictimai, iqtisadi, mənəvi həyatın bütün sahələrində kişilərlə bərabər hüquqlar qazanmış və dolğun yaradıcılıq imkanlarından cəimiyyətə xidmət etmək üçün istifadə etmişlər və bu sahələrdə səmərəli çalışırlar. Lakin vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu gender qarşısında elə problemlər çıxarmışdır ki, onları həll etmək heç də asan məsələ deyil. Bunun üçün cəmiyyətin sosial-iqitsadi problemlərinin həlli həyata keçirilməlidir.
Tədqiqatlar aydın göstərir ki, gender problemi bu gün cəmiyyətin bütün sosial-iqtisadi və siyasi-mənəvi problemləri ilə sıx bağlıdır. Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu sahəsində qazanılmış uğurlar bir çox mühüm problem kimi gender probleminin də həll olunmasında təxirəsalınmaz rol oynayacaqdır.
Azərbaycanda gender probleminin inkişafı ilə bağlı az iş görülməmişdir. Xüsusilə müstəqillik əldə etdikdən sonra qadınların cəmiyyətdə rolunun artırılmasına, ümumiyyətlə, gender probleminin öyrənilməsinə və həll olunmasına ciddi diqqət yetirilməsinə başlanmışdır. Bu problemi artıq ayrı-ayrı institutlar öyrənir, bu istiqamətdə geniş tədqiqat işləri aparılır. Məsələn, tanınmış tədqiqatçı filosof alim, siyasi elmləri doktoru Aqiyə Naxçıvanlı cəmiyyətdə gender probleminin son dərəcə aktuallığı ilə bağlı maraqlı fikirlər irəli sürmüşdür. O, bir çox tədqiqatçıların fikirlərini ümumiləşdirərək belə bir qənaətə gəlmişdir ki, dövlətin hakimiyyət strukturlarında qadınların azlıq təşkil etməsi gələcəkdə dövlətçiliyin kişi standartları üzrə qurulmasına səbəb ola bilər. Bu problemin kişi tipi üzrə həll edilməsi çox vaxt millətçiliyə səbəb olur. Məsələnin qadınlar tərəfindən həlli ənənələrin dirçəlişinə və qorunub saxlanmasına səbəb olur. Azərbaycanda ictimai həyat sahələrində qadınlar üstünlük qazanırsa, bu hakimiyyət strukturunda da mütləq öz əksini tapmalıdır. Bu gün qadınlar səhiyyədə, maarifdə, elmdə, dövlət işində və müəyyən istehsal sahələrində mühüm yer tutur, respublikada seçicilərin çox hissəsini təşkil edir, bir sözlə ölkənin idarə olunmasında böyük qüvvəyə malikdirlər .
Azərbaycanda qadın məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması da həmçinin gender probleminin öyrənilməsinə böyük təkan verəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyevin 1998-ci ilin yanvar ayında verdiyi fərman əsasında yaradılmış bu komitə bu gün məhz bu istiqamətdə çox geniş iş aparır.
Qadın problemlərinin həlli daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Dövlət başçısı 6 mart 2000-ci ildə "Dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında" verdiyi fərman bu fikri bir daha təsdiq edir.
Son illərdə bu problemlə əlaqədar müxtəlif konfransların, seminarların və dəyirmi masaların keçirilməsi ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasını aydın göstərən xüsusiyyətlərdən biri kimi diqqəti cəlb edir.
Fikrimizcə, bu istiqamətdə ölkədə hələ çox iş görülməlidir. Aşağıda bu məqsədlə bəzi təkliflərimi tezis şəklində verməyi zəruri hesab edirəm:
1. Gender problemi bütün ali məktəblərdə tədris olunmalıdır.
2. Gender probleminin müxtəlif aspektləri daha dərindən öyrənilməlidir.
3. Vətəndaş cəmiyyəti və gender problemi arasında əlaqələrin artmasını təmin etmək üçün hər iki problem qarşılıqlı şəkildə tədqiq edilməlidir.
II-Cİ BÖLMƏ
GENDER VƏ QLOBALLAŞMA


Aparıcılar: Aidə Quliyeva, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müəllimi, i.e.n.
Məhəmməd Cəmilov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "Qloballaşma" informasiya analitik mərkəzinin rəhbəri, i.e.n.
Lalə Amanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin

aqrosənaye kafedrasının dosenti, i.e.n.
Kənd təsərrüfatında qadın əməyi
Ölkənin əmək resurslarının ənənəvi təhlilində qadının aqrar bölmədə fəhlə əməyi bu resursların tərkib hissəsi kimi qəbul edilir. Lakin gender nöqteyi nəzərindən belə yanaşma aqrar bölmədə qadının ayrı seçkiliyi kimi başa düşülür. Azərbaycanda qəbul olunmuş qanunlarda ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasına baxmayaraq, biz hesab edirik ki, ölkənin aqrar bölməsində bu problemin həll olunması deyildir.
Azərbaycanın aqrar bölmələrindəki struktur dəyişiklikləri qadınların və kişilərin əmək bazarındakı vəziyyətinə müxtəlif cür təsir göstərmişdir. Statistik məlumatlara görə kənd təsərrüfatının əmək bazarında qadınların məşğulluq dərəcəsinin kifayət qədər yüksək olmasına baxmayaraq, onların iqtisadi sahədən "yuyulması" meyli yaranıb. Beləki, son 8 ildə aqrar bölmənin müxtəlif sahələrində məşğul olanların ümumi sayının azalma meyli müşahidə olunur.
Ölkənin aqrar bölməsinin əmək bazarı qadınların müxtəlif kateqoriyaları üçün qeyri-bərabər imkanlarla xarakterizə olunur. Belə ki, kənd qadınları simsiz qalmaq və ya işə götürülməmək riskinə daha çox meyillidir. Aqrar bölmədə məşğulluğun perspektivsizliyi qadınların kənddən şəhərlərə və xarici ölkələrə (RF) kütləvi axınına səbəb olmuşdur.
Digər problem aqrar bölmədə orta peşəkarlıq vərdişləri qadınlarda kişilərə nisbətən aşağıdır. Bu onunla izah olunur ki, mövcud təhsil sistemi çərçivəsində qadınların etdikləri seçim onların ənənəvi rolundan və onun daimi təsirindən irəli gəlir. Kəndə qadınların 40%nin ümumiyyətlə heç bir peşəsi yoxdur. Aqrar bölmədə qadınların iş yerlərində irəliləyişə nail olmaq da çətindir. Etiraf edilməlidir ki, kənddə buna bir sıra sosial və psixoloji faktorlarda təsir göstərir.
Lalə Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət

Universitetinin iqtisadiyyat və informatika

kafedrasının baş müəllimi, f.-r.e.n.
Qadın əmək bazarında
Məşğulluqda jinsi əlamətə görə ayrı-seçkilik: Müasir dövrdə Azərbayjan iqtisadiyyatında baş vermiş struktur dəyişikliklər qadınların və kişilərin vəziyyətinə müxtəlif jür təsir göstərirlər. Respublika iqtisadiyyatında qadınların məşğulluq dərəjəsinin nisbətən yüksək olmasına baxmayaraq, son illər onların iqtisadi sahədə azalması meyli yaranıb. Belə ki, əgər 1996-jı ildə respublika iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində məşğul olanların ümumi sayının 50,8%-ni işləyən qadınlar təşkil edirdisə, bu göstəriji 2000-ji ildə 46,3%-ə enmişdir. Əksər başqa dövlətlərdə olduğu kimi, Azərbayjanda da qadınların sayja çoxluq təşkil etdikləri bir neçə "qadın" peşə sahələri vardır: məsələn, səhiyyə və təhsil, sosial sığorta və pensiya təminatı, injəsənət və mədəniyyət və s.
Respublikada yaranmış əmək bazarı qadınların müxtəlif kateqoriyaları üçün qeyri-bərabər xarakterizə olunur. Sovetlər dövrü ilə müqayisə etdikdə aydın olur ki hətta qadınlar arasında belə müxtəlif qruplar ayırmaq olar ki, onların bir qismi öz şəxsi keyfiyyətlərinə görə bazar iqtisadiyyatında öz yerini tapır. Əvvəllər öz ixtisasları üzrə işləyən, lakin aldıqları məvajib onları təmin etmədiyinə görə öz peşələri üzrə işləməkdən imtina edən və daha çox gəlir gətirən fəaliyyət növləri ilə məşğul olan qadın qrupları mövjuddur. Bunların bir hissəsi bir neçə fəaliyyət növü ilə məşğul olur. Həm şəhərlərdə, həm də rayon yerlərində qadınlar öz evlərində qida məhsulları hazırlayıb satışa verir, dayəlik, repetitorluq edir. Bəzi qadınlar bunu əlavə gəlir mənbəyi kimi istifadə edir, bəziləri isə öz əsas iş yerlərini buraxıb mənfəət gətirən əməklə məşğul olurlar.
Qadınların bir qismi isə, xüsusilə sovetlər dövründə yüksək ixtisaslı mütəxəssis olan qadınlar psixoloji səbəblərdən yeni şəraitə uyğunlaşa bilmir, böyük çətinliklərlə üzləşir və çox vaxt işsiz qalır. Respublikada qadınlar arasında işsizlik problemini tədqiq edən M.Səmədova qeyd edir ki:
- qadınlar arasında işsizlik səviyyəsinin yüksək olması respublikaların bütün rayonları üçün səjiyyəvidir;
- əmək bazarının əsas qaynağını uşaqlı, ya da qoja qadınlar təşkil edir;
- işsiz qadınlar arasında ixtisas və peşə təhsili olmayanlar, həmçinin keçmiş kolxozçular və xidmətçilər əsas yer tutur.
Kənd qadınları və gənj analar işsiz qalmaq riskinə daha çox meyillidirlər. Kənd yerlərində məşğulluğun perspektivsizliyi qadınların şəhərə və ya daha inkişaf etmiş sənaye mərkəzlərinə kütləvi axınına səbəb olmuşdur.
Qadın işsizliyinin artmasına gətirən faktorlar arasında dövlət sektorunun yenidən qurulması, əhalinin demoqrafik strukturu, iqtisadi böhran nətijəsində iş yerlərinin ləğvi, qadınların peşə xarakteri və səviyyəsi də vardır. İş yerlərini isə başlıja olaraq yalnız tikintidə və nəqliyyatda, onların peşə və fiziki hazırlığına uyğun gəlməyən sahələrdə tapmaq olar.
İqtisadi keçid mərhələsi və yeni yaranan zəif özəl sektor şəraitində hamilə qadınları və uşaqlı qadınları işə götürmək, əmək bazarında onlara himayədarlıq etmək heç kəsə əl vermir. Söhbət çox vajib faktordan gedir ki, qadınların, ələlxüsus da doğar yaşda olan qadınların iş tapmaq və işdə qalmaq imkanlarına mənfi təsir göstərir; belə bir fakt buna misaldır ki, 1990-ju ildə 30 yaşına gədər qadınların 70%-ni işsiz qadınlar təşkil edir.
Əmək bazarında qadınlara qarşı ayrı-seçkilik iki formaya bölünür:
Əmək haqqındakı ayrı-seçkilik;
Yüksək ödənişli nüfuzlu peşələrə və vəzifələrə qadınların yol tapması ilə əlaqədar peşə seqreqasiyası.
Lakin qeyd olunmalıdır ki, açıq-aşkar və ya birbaşa ayrı-seçkilik yoxdur, belə ki əməyə görə bərabər ödəniş prinsipi tətbiq olunur. Lakin kişilərin əməyi daha yüksək ödənilir, onlar daha yüksək peşə hazırlığına malikdirlər və xidməti iyerarxiyada daha yüksək vəzifələr tuturlar. İdarəçilik kadrları arasında qadınlar çox nadir rast gəlinir. Onlar köməkçi xidmət heyətinin (məsələn, katibələr, dəftərxana işçiləri, xadimələr), mütəxəssislərin 65-%-ni və idarə edənlərin 47%-i təşkil edir. Ayrı-seçkiliyin göstərijilərindən biri də "feministləşdirilmiş" sektorlarda qadınların əmək haqqının nisbətən aşağı olmasıdır. Son dövrlərdə "feminist" sektorlarında (təhsil, səhiyyə və s.) qadınların məvajibləri, onların yüksək peşə hazırlığı səviyyələrinə baxmayaraq nisbətən çox juziliyi ilə gözə çarpır.
Məşğulluq sahəsində olan ayrı-seçkilik iqtisadi təhlildə gender bərabərliyinin mərkəzi anlayışıdır. Qadınlar haqqında ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvinə dair Konvensiyanın 1-ji Maddəsi ayrı-seçkilik anlayışını belə təsbit edir: "Ayrı-seçkilik - jinsi əlamətə görə özünün nətijəsi yaxud məqsədi kimi qadınların siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və hər hansı digər sahədə insan hüquqlarının və fundamental azadlıqların ailə vəziyyətində asılı olmayaraq və kişi-qadın bərabərliyi əsasında tanınmasını, riayət olunmasını və həyata keçirməsini məhdudlaşdırmağa və ya ləğvinə yönələn hər hansı bir fərq qoymaq, təjrid etməkdir.
Jinsi əlamətə görə bazar ayrı-seçkiliyi: Ayrı-seçkiliyin qarşısını almaq üzrə siyasətin, bu halın yaranma və yayılma mexanizmini araşdırmaq lazımdır. Bu məsələnin iqtisadi nəzəriyyəsində bir neçə yanaşma mövjuddur:
- İşəgötürənlərin ya da istehlakçıların müəyyən jinsdən olan işçilərlə qarşılıqlı əlaqə yaratmaq istəmədiklərinə şəxsi üstünlük vermələri və ya mənfi yanaşmaları;
- Statistik ayrı-seçkilik nəzəriyyəsi; bunun məğzi ondadır ki, işəgöturənlər müəyyən qrup hiss etdikləri xüsusiyyətləri ayrı-ayrı individlərin üzərinə keçirirlər:
- İnhisar güjü nəzəriyyəsi; bu o deməkdir ki, əmək bazarında yaranan ayrı-seçkiliyin səbəbi bazarı inhisara almaq jəhdindən irəli gəlir.
Faktlar göstərir ki, iqtisadi problemlərin, eləjə də işsizlik probleminin həllində, bir tərəfdən, hər iki jinsin maraqları məhdudlaşdırılır, digər tərəfdən, kişilərin hüquqları ilə müqayisədə qadınların hüqüqları daha güjlü şəkildə məhdudlaşdırılır. Bu da təbii ki, sosial və gender münasibətlərinin harmoniya və sabitliyininin pozulmasına təkan verir. Bunun qarşısını almaq üçün həm hökümət, həm də qeyri-hökümət strukturları təsirli tədbirlər görməlidir.
Gülmirə Məmmədova
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universtetinin sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi
Qadınların təhsili və peşəkarlığı
Təhsilin, gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini təmin edən ən qiymətli vasitələrdən biri olması getdikcə daha çox dərk edilir. Bütün səviyyələrdə qadın və qızların təhsili və təlimi sahəsində, xüsusən kifayət qədər siyasi və maliyyə vəsaitlərinin təmin oluduğu sahələrdə tərəqqi əldə edilib. Bütün regionlarda yerli icmalarda imkansız və təcrid olunmuş qruplardan olan qadın və qızların təhsil alması üçün alternativ təhsil və sistemləri yaradılmışdır ki, bu da onların təhsilin bütün sahələrdə məşğul olmalarına və təhsil, təlim sistemində gender haqqında mövcud olan mənfi rəyə son qoymalarına təkan verir.
Bəzi ölkələrdə qadın və qızların savadsızlığının ləğvi və savadının artırılması yönümündə aparılan fəaliyyətə resursların çatışmamazlığı, tələb olunan siyasi iradənin olmaması, təhsil sahəsində infrastrukturun təkmilləşdirilməməsi və islahatların keçirilməməsi, qalmaqda olan gender ayrı seçkiliyi və mövcud mənfi fikirlər, xüsusən müəllim hazırlığında, orta və ali məktəblərdə və icmalarda qadınların peşəsi ilə bağlı stereotip təsəvvürlərin olması, uşaqlara qayğı müəssisələrinin olmaması, tədris materiallarında daimi gender stereotiplərindən istifadə olunması və ali məktəblərdə oxuyan qadınların sayı ilə əmək bazarının dinamikası arasında olan əlaqəyə lazımi səviyyədə diqqət yetirilməməsi kimi amillər maneçilik törətmişdir. Bir çox icmaların uzaqda yerləşməsi və bəzi hallarda məvacib və imtiyazların səviyyəsinin aşağı olması təhsil sahəsinə mütəxəssislərin cəlb edilməsini çətinləşdirir ki, bu da təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə nəticələnə bilər. Bundan əlavə bir sıra ölkələrdə iqtisadi, sosial və infrastruktur maneələri və ənənəvi ayrıseçkilik qızların məktəbə davamiyyət göstəricilərinin aşağı olmasına gətirib çıxarır. Bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi, sosial və səviyyələrdə qadınlara qarşı qeyri-bərabərliyin daha da kəskinləşməsinə səbəb olan savadsızlığın azaldılmasında az da olsa tərəqqi müşahidə olunur. Bu ölkələrdən bəzilərində struktur dəyişilikləri qaydalarının qeyri-müvafiq tərtibat və tətbiqi təhsil sektoruna xüsusi kəskin təsir göstərib ki, bu da təhsil infrastrukturu sahəsinə investisiya qoyuluşunun azalması ilə izah olunur.
Şərifə Yaqubova

sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi,

Pakizə Həsənəliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin

sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi
Qadınların xaricdə təhsilə cəlbinin bəzi aspektləri
Son oniilliklərdə dünyada iqitsadi inteqrasiyanın sürətli inkişafı - dünya ticarətinin həcminin dinamik artımı, birbaşa xarici investisiyaların ciddi yüksəlməsi, xüsusi kapitalların dünya üzrə axının sürətlənməsi iqtisadi həyatın real faktıdır.
İqtisadi inteqrasiyasının bu səviyyəsinin iqtisadi proseslərin qlobal müstəvidə baş verməsinin şərtləndirməsi də təkzib olunmaz faktdır və bir regionda başlayan maliyyə böhranlarının dünyanın digər maliyyə bazarlarına dərhal təsiri - qlobal maliyyə böhranlarına çevrilməsi də bu cəhəti təsdiqləyir. Qloballaşma, iqtisadi inteqrasiya prosesi ilə birgə ölkələrarası rəqabətin güclənməsi də aşkar bir prosesdir və bu rəqabət mühitində ölkələrin iqtisadi müvəffəqiyyəti digər amillərlə birgə keyfiyyətli iş qüvvəsi potensialının mövcudluğundan asılı olur.
Müasir dünyada qadınların sosial-iqtisadi həyatda fəal iştirakını da nəzərə aldıqda, qlobal əmək bazarında iş qüvvəsinin rəqabətə davamlılığında qadınların yüksək peşə hazırlığı da mühüm amilə çevrilir. Təhsil prosesinin, xüsusilə də ali təhsil prosesinin kifayət qədər beynəlmilləlləşdiyini və bu beynəlmilləlləşmənin yüksək ixtisaslı kadr hazırlığında mühüm bir faktor olduğunu da qəbul etsək, aydındır ki, qadınların xaricdə ali təhsilə cəlbi rəqabətədavamlılıqda əhəmiyyətli bir məsələyə çevrilir. Bu baxımdan Azərbaycanda istərsə bütövlükdə xaricə tələbələrin cəlbini, istərsə də qadınların beynəlmilləl ali təhsil sferasına cəlbi işinin həll olunduğu iddia etmək mümkün deyil. Aydındır ki, Azərbaycandan xaricdə təhsil alan tələbələrin sayını artırmaqla birgə qadın tələbələrin sayının artımına da diqqət gərəkdir.
Aşkardır ki, bütövlükdə xaricdə təhsil alanların say dairəsinin məhdud olmasının ən başlıca faktoru iqtisadi situasiyanın əlverişsiz olması ildə əlaqədardır və buna görə də bu istiqamətdə dövlətin aktiv siyasətinə - o cümlədən, dövlət vəsaitləri hesabına xarici universitetlərə tələbə göndərilməsinə ehtiyac gərəkdir. Bu əsaslı faktorda bişqa, qadınların xaricdə təhsilə maneə olan digər amillərin - xüsusilə, milli xüsusiyyətlərin müəyyən qədər təshihi gərəkdir. Bu isə cəmiyyətdə zəruri və spesifik maarifləndirmə işinin aparılmasına, yaxud milli və dini baxımdan uyğun regionlarda, o cümlədən Türkiyə universitetlərinə qadın tələbələrin prioritet cəlbinə diqqət yetirməyi tələb edir.
Məleykə Həsənova

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və

İncəsənət Universitetinin İqtisadiyyat

və informatika kafedrasının müdiri, dosent
İqtisadiyyata dövlət təsiri alətləri
Dünya təcrübəsi əyani surətdə sübut etdi ki dövlət makroiqtisadi səviyyədə istehsalın həcminə, məşğulluq səviyyəsinə sosial gərginliyə və bir sıra digər amillərin həllinə müdaxilə etməzsə, azad bazar sistemi uzun müddət fəaliyyət göstərə bilməz, böhran vəziyətinə düşər. Belə ki, klassik iqtisadçıların bir sıra müddəalarının səmərəsizliyini "Böyük dürğunluq" illəri (1929-1933-cü illər) əyani sübuta yetirdi.
Bazar iqtisadiyyatında dövlətin rolu barədə ilk konseptual nəzəriyyəni Keynis yaratmışdır. O, 1936-cı ildə yazmış olduğu "Məşğululluğun, faizin və pulun ümumi nəzəriyyəsi" əsərində dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsində məqsəd böhran hallarını aradan qaldırmaq, maksimum məşğuluğu təmin etmək, nəticə etibarı ilə iqtisadi artımın sürətini yüksəltməkdən ibarətdir. Başqa sözlə desək bu nəzəriyyənin əsasında "səməri tələb" ideyası durur. Məlumdur ki, tələb iki ünsürün - şəxsi istehlakın və məhsuldar istehlakın, başqa sözlə desək, məcmu investisiya qoyuluşunun cəmindən ibarətdir. Səmərəli tələb və tam məşğulluğu təmin etmək üçün dövlət fəal büdcə-maliyyə siyasəti yetirməlidir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət tənzimlənməsminin aşağıda istiqamətləri müəyyən edilmişdir:
1. Dövlət büdcəsi vasitəsilə milli gəlirin xeyli hissəsinin yenidən bölüşdürülməsi;
2. Dhövlət və qarışıq müəssisələrin yaradılması hesabına sahibkarlığıq geniş şəbəkəsinin yaradılması
3. Milli məhsulun yüksək artım sürətinə nail olmaq və məşğulluğun yüksək səviyyəsini təmin etmək üçün büdcə - malliyə, kredit-malliyə tənzimləməsində geniş istifadə olunması
Qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı ölkələrdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsini müxtəlif modelləri formalaşsa da onların hamısında başlıca məqsəd cəmiyyətdə sosial-iqtisadi sabitliyi təmin etmək, ölkə daxilində, eləcə də
Dünya miqyasında bazar iqtisadi sisteminin möhkəmləndirmək və onu dəyişən şəraitə uyğunlaşdırmaqdan ibarətdir.
İqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsini subyektləri fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olaq şəxslərdən tutmuş, müxtəlif sahibkar birliklərindən, şirkətlərdən və s. ibarətdir.
Dövlət tənzimləməsinin obyektlərinə - xarici iqtisadi əlaqələr, ətraf mühitin qorunması, ölkə daxilində olan bütün sosial iqtisadi proseslər daxildir. Dövlət iqtisadiyyata təsirini aşağıdakı funksiyalar vasitəsi ilə həyata keçirir:
1. Bazar sisteminin səmərəli fəaliyyətinə şərait yaradan ictimai mühitin və hüquqi bazanın təmin edilməsi;
2. Rəqabətin qorunub saxlaması;
3. Gəlirlərin yenidən bölgüsü;
4. Milli məhsulun qurluşunun dəyişdirmək məqsədi ilə resusların bölgüsünün təkmilləşdirilməsi;
5. İqtisadiyyatın sabitləşməsi, yəni inflyasiya və məşğulluq səviyyəsinə nəzarət etmək, iqtisadi artımı stimullaşdırmaq.
Dövlət bu funksiyalar vasitəsi ilə 3 qlobal problemi: sabitliyi, səmərəliliyi və sosial ədaləti təmin etməyə çalışır. Yəni bu funksiyalar bazar mexanizminin çatışmamazlıqlarını aradan qaldırmaq və onu tamamlamaq məqsədini daşıyır.
Sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləmək, istehlakçıların hüquqlarını qorumaq məqsədilə, həmçinin müəssisələr ilə şirkətlər arasında, eləcə də onlarla dövlət arasında iqtisadi münasibətləri tənzim etmək üçün dövlət bir sıra qanunvericilik aktları qəbul edir ki, bu dövlətin iqtisadiyyata bir başa müdaxiləsidir.
Dövlət rəqabətin qorunub saxlanması tədbirlərini birbaşa və dolayı yolla həyata keçirir. Buraya müəssisə və firmalar üçün gəlirlilitk səviyyəsini maksimum və minimum hədlərinin müəyyən və s. daxildir. Dolayı metodlar isə qanunvericilik aktları vasitəsi ilə inhizarçılığa qarşı yönəldilmiş tədbirlər sistemini əhatə edir. İlk antiinhsar qanun vericiliyi 1890-cı ildə ABŞ "Şerman qanunu"nun dövründən başlanır. Bu qanunda bazarın bölgüsü, qiymət qoyulması, gizli sövdələşmə federal hökümətə qarşı cinayət kimi qiymətləndirilir.
Dövlətin iqtisadi tənzimləmə vasitələri içərisində fiskal siyasi əsas yer tutur. Fiskal siyasi-dövlət xərcləri və vergilərlə bağlı tənzimləmə sistemidir. Başqa sözlə desək, fiskal siyasət büdcə vəsaitlərinin yaranması və istifadə ilə bağlı dövlətin yeritdiyi maliyyə tədbirlərini əhatə edir. Büdcədə dövlətin gəlir və xərclərinin strukturu öz əksini tapır. Büdcə xərcləri - vəsait qoyuluşunun istiqamət və məqsədlərini göstərir. Büdcə xərclərində əsas yeri dövlət idarətemə xərcləri, hərbi xərclər investisiya xərcləri, sosial xərclər, xarici iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər və s. aiddir.
Büdcə xərcləri tərkibində sektoruna yönəldilmiş investisiya xərcləri ən mühüm xərc ünsürüdür. Bu istehsal sektorunda geniş təkarar istehsalı təmin edən ən başlıca amil hesab olunur.
Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsində asılı olaraq büdcədə sosial yönülmlü xərclər xüsusi yer tutur. Bura ilk növbədə müdafiə xərclərin, milli təhmil xərcləri və səhiyyənin inkişafına yönələn xərclər aiddir.
Dövlət büdcəsinin gəlirləri başlıca olaraq müxtəlif növ verqilər, gömrük verqiləri və rüsumları, isiqraz vərəqəlri; büdcədən kənar məqsədli fondlar hesabına formalaşır. Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət büdcəsinin gəlirlərini 90 faizi vergilərdə yaranır.
Dövlət vergiqoymada bir sıra tədbirlər həyata keçirməklə (məs. Vergini artılıb və azaltma, onun quruluşunu dəyişdirmək, alınan vergini differensiallaşdırma, vergi güzəştləri tətbiq etmək, ləğv etmək, vergi borcunun müddətini uzaltmaq və ya tamam ləğv etmək və s.) əsaslı vəsait qoyuluşunu stimullaşdırır, habelə əhalinin həyat səviyyəsini yüksəlməsinə mühüm təsir edir.
Fiskal siyasət gender cəhətdən neytral deyildir. Məsələn, vergiqoymanı azalması və ya vergi borcunun müddətinin uzadılması işgüzar aktivliyə səbəb olar bilər, eyni zamanda bu amillər qadındarın sosial-iqtisadi vəziyyətinə mənfi təsir edə bilər. Çünki dövlət büdcəsinin gəlir hissəsi vergi siyasəti ilə bir başa bağlıdır. Belə ki, gəlirlərin səviyyəsinin aşağı düşməsi, dövlət sektorunda iş yerlərinin ixtisarına, sosial təminatın zəiflənməsinə səbəb ola bilər. Əkssər dövlətlərdə büdcə təşkilatlarında çalışan işçilərin əhəmiyyətli hissəsini qadınlar təşkil edir. qadınlar həmçinin dövlətinin səhiyyəyə, təhsilə gənclərin inkişafına, komunal xidmətlərə çəkdiyi xərclərdən də asılıdır.
Dövlət xərclərinin strukturu və keyfiyyəti qadınldarın sosial-iqtisadi vəziyyətinə təsir edən əsas amillərdəndir. Əgər dövlət- hərbi siyasi vəziyyətdən asılı olaraq hərbi xərcləri artırılsa bu qadınların iqtisadi durumuna müsbət təsir edə bilməz. Deməli büdcədə hərbi xərclərin artımı digər xərclərin ixtisarına səbəb olacaqdır.
Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin əsas vasitələrindən biri də "monetar" siyasətdir.
"Monetarizm" əsasən pul kütlələrinin təmzimlənməsinə yönəldilmiş rur-kredit siyasətidir. 1976-cı ildə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı alan Çikaqo məktəbinin davamçısı M.Fridmen qeyd edir ki, bizim adət etdiyimiz pul kəmiyyəti nəzəriyyəsi indi monetarizm adlanır. O, göstərir ki, pulun kəmiyyət nəzəriyyəsi, pula tələbin xüsusi nəzəriyyəsidir.
Dövlət rul-kredit siyasəti vasitəsi ilə faiz səviyyəsini investisiya mühitini bu və ya digər istiqamətə dəyişə bilər.
Faiz səviyyəsinin düşməsi müxtəlif qrup insanlara müxtəldif cür təsir göstərir. İnfilyasiya zamanı pul alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür, borcun qiyməti qalxır , bu isə xərcləri məhdudlaşdırır. Bu zaman iqtisadiyyat iflic vəziyyətinə düşür və işsizliyə səbəb olur.
Maliyyə vəsaitləri kimi pul - kredit vasitələri də gender baxımından neytral deyildir. İnfilyasiyanın tempinə uyğun olaraq faiz dərəcələrinin artırılması müəssisə və şirkətləri iflaça uğradır, işçilərin xeyli hissəsi ixtisara düşür.
Bu hal qadınlardan da yan keçmir. Kişilərə nisbətən qadınlar arasında işsizlik daha uzun müddətə davam edir. kreditin verilməsinə qoyulmuş sərt şərtlər qadınları öz biznesini yartmağa və ipoteka krediti götürməyə imkan vermir.
Dövlət borc yükünün artması daha yüksək vergilər tətbiq etməyə və ya başqa sahələrə ilk növbədə sosial proqramlara xərcləri azaltmağa məcbur edir.
Dövlət həmçinin konkret problemləri həll etmək üçün müxtəlif layihələr həyata keçirə bilər. Buraya gəlirlərin qeyri-bərabərliyi, yoxsulluq, gender bərabərsizliyi, iqtisadi və sosial hüquqların qorunması və s. daxildir.
Azərbaycan respublikasında dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar nəticəsində ÜDM hər il orta hesabla 10 faiz artır. ÜDM-u artım tempi bir sıra sosial - iqtisadi problemlərin, o cümlədən gender problemlərin həllində mühüm rol oynayacaqdır.


Ofeliya Qurbanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin

ingilis dili kafedrasının baş müəllimi
Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə