Ənvər Çingizoğlu ŞUŞA ŞƏHƏRİ


səhifə6/67
tarix11.07.2018
ölçüsü
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

43. Əbdüləzim Tanrı verdi oğlu
44. Allahverdi Hacı İbrahim oğlu 
Qardaşlan -  Məmiş, Əhməd, Məmmədəli
45. Ağahüseyn Məşədi Sadıq oğlu 
Oğlanları -  Qasım, İsmayıl
46. Əliməmməd Cəfər oğlu 
Qardaşı -  Məmməd
Oğlanları -  Hətəm, Mütəllib, Həşim
47. Məşədi Haqverdi Ocaq oğlu
Oğlanları -  Abbas, Ələkbər, Ələsgər, Qasım, Hüseyn 
Qardaşı -  Həsən
48. Bağır Ağababa oğlu
Oğlanları -  Məmməd (oğlanları -  Ağa,  Əsəd),  Mirzə  (oğlu 
Abbas),  Səfər
49. Feyzulla Hacı Qafur oğlu 
Oğlanları -  Şükür, Abbas
50. Hacı Hüseyn Kərbəlayı Mustafa oğlu 
Oğlanları -  İsmayıl, Babakişi
Qardaşlan -  Zeynal (oğlu -  Qasım), İbrahim
51.  Sadıq Qasım oğlu 
Qardaşları -  Bağır, Əhməd
52.  Kərbəlayı Əbdürrəhim Kərbəlayı Abdulla oğlu 
Oğlu -  İbrahim
Qardaşları -  Əbdüləzim (oğlu -  İsmayıl), Mehrəli
53. Məmmədbağır Kərbəlayı Baba oğlu 
Qardaşları -  Cəfərqulu,  İbrahim, Əbdürrəhim,  Kazım
54.  Məşədi Ələsgər Ağaməmməd oğlu
Qardaşları  -   Baba  (oğlu  -   Qulu),  Məmmədbağır  (oğlanları 
Mehdiqulu, Əhməd, Məmmədqulu)
55.  Ağaməmməd Məşədi Ələsgər oğlu 
Oğlanları -  Sadıq, Həkim
56.  Məşədi Ağakişi Yusif oğlu
Oğlanları -  Süleyman (oğlu -  Əli), Mahmud, Yusif, Abbas
57. Məşədi Məsih Hacı İmamqulu oğlu
28
Oğlanlan  -   Hacı  (oğlanlan  -   Qulu,  Abbas),  Cəfərqulu, 
İmamqulu
58. Məşədi Hüseyn Hacı İmamqulu oğlu 
Oğlanlan -  Məmməd, Əbdülkərim, Murtuza, Nəsir
59. Həsən Məmmədəmin oğlu 
Oğlanlan -  Ələkbər, Yusif
60.  Abbas Rəsul oğlu
Oğlanlan -  Zeynal, Mehdi, Əbül, Dadaş
61. Məşədi Əli bəy Hacı Əmir bəy oğlu 
Oğlu -  Sadıq bəy
Qardaşı oğlu -  Hüseyn bəy 
Oğlu -  Həsən bəy
62. Əliqulu Abuzər oğlu
Oğlanlan -  Əkbər, Qasım (oğlu -  Aslan)
63. Məmməd Məşədi Ələkbər oğlu
64. Əliqulu Məşədi Ələkbər oğlu 
Oğlu -  Ələkbər
65. Məşədi Abış Məşədi Sadıq oğlu 
Oğlanlan -  Mustafa, Cabbar
66. Kərbəlayı Allahverdi Hacı Əsgər oğlu 
Oğlanlan -  Dadaş, Yusif
Qardaşlan -  Məmmədbağır, Məmmədhüseyn, Qasım, Əli 
Allahverənin oğlu Aslan
67.  Kərbəlayı Hacı Bədəl oğlu 
Oğlu -  Kərbəlayı Hacıqulu
68. Ağaməmməd Bədəl oğlu 
Oğlu -  Hüseyn
69. Məşədi Abbas Məşədi Ağa oğlu 
Oğlu -  Əbülhəsən
Qardaşı -  Hüseynqulu
70. Tağı Hacı İmamqulu oğlu 
Oğlanları -  Şirin, Zeynalabdin, Adıgözəl
71.  Qasım Mirzə oğlu
72.  Məşədi Hüseyn Məmmədəmin oğlu 
Oğlu -  Şirin
29


73. Məşədi Məmmədqulu Məşədi Sadıq oğlu 
Qardaşları -  Rəhim, Əbdüləzim, Ağa
74. Məşədi Həsən Qədiməli oğlu 
Oğlanları -  Hüseyn, Ağakişi, Hümbətəli
75. Məşədi Rəhim Eyvazəli oğlu 
Oğlu -  Əsəd
76.  Kərbəlayı Əsgər Eyvazəli oğlu 
Qardaşları -  Sadıq, Ələkbər
77. Ağa Cəfər Hacı Kəlbəli oğlu 
Oğlu -  Kəlbəli
Qardaşı -  İsmayıl 
Oğlu -  Mehdi
78. Məşədi Qasım Murad oğlu 
Oğlanlan -  İsmayıl, Abdulla
79. Paşa Murad oğlu
Oğlanlan -  Rzaqulu, Məmmədbağır, Dadaş
Qardaşları -  Hüseynəli (oğlanlan -  Əbdül, Mahmud), Əsəd
80. Hacı İsmayıl Qulu oğlu 
Qardaşı -  Məmmədqulu 
Oğlu -  Dadaş
81. Məşədi Hacı Şükür oğlu 
Oğlanları -  Məmmədqulu, Məmmədəli
82.  Məşədi Qafiır Hacı Fəyyaz oğlu
Oğlanlan  -  
Məşədi 
Həsən 
(oğlu  -   Məmmədəli), 
Məmmədhüseyn, Əkbər
83. Baba Ağaməmməd oğlu 
Oğlanlan -  Rəhim, Abdül,  Əsəd
84. Həsən Hacı oğlu
85. Abbas Nəzər oğlu 
Oğlu -  Aslan
86.  Kazım Nəzər oğlu 
Oğlu -  Məmmədbağır 
Qardaşı -  Əhməd 
Oğlu -  Məmmədəli
87.  Hacı Kərim Hacı Əsgər oğlu
30
Qardaşlan -  Şükür, Tağı
88. Məşədi Əlihüseyn Kərbəlayı Mirzə oğlu 
Qardaşı -  Kərbəlayı Məmi
Oğlanlan -  Məmmədhəsən, Mehdi, Sadıq
89. Əbdülhüseyn Kərbəlayı Mirzə oğlu 
Oğlanları -  Talib, Tağı, Nağı
90. Məşədi Şəfi Hacı Hüseynəli oğlu 
Oğlanlan -  Mirzə, Hacı, Fərəc,  Şükür
91. Hacı Nəcəf oğlu 
Qardaşlan -  Ağa, Abbas
92. Abdulla İman oğlu 
Oğlu -  Fərəc
93. Abuzər Əliqulu oğlu 
Oğlu -  Fərəc
94. Abbas Əliyar oğlu
95. Hacı Abutalıb Hacıbaba oğlu 
Oğli -  Əbdül
1860-cı  ildə  Şuşada yaşayan dövlət kəndliləri  hökumət tərə­
findən  kameral  siyahıya  alınıb.  Həmin  siyahıdan  Təbrizli  məhəl­
ləsində yaşayanlan çıxanş edib, yazımıza köçürməyi qərara aldıq.
1.  Kərbəlayi-Allahverdi Məmmədhəsən oğlu - fabrikant 
Oğlu -  Ağaməmməd
Oğlanlan -  Paşa, Dadaş 
Qardaşı -  Həsən
2.  Məşədi  Məhəmmədhüseyn  Kərbəlayi  Hacıbaba  oğlu  - 
xırdavatçı
Oğlanlan -  Kərim (oğlu - İsaq), Salah
3. Məşədi Həsən Bağır oğlu - işçi
Oğlanlan -  Fərəc (oğlanlan Fərhad, Cavad). Nəsir
4. Əli Məşədi Bağır oğlu - xırdavatçı 
Oğlu -  Səlim
5. Məşədi Ələsgər Hacı Əhməd oğlu 
Oğlanlan: -  Məmmədbağır, Əliməmməd
6. Əmin Hacı Murad oğlu -  baqqal
Oğlanlan -  Hacı (Oğlu -  Mehdi), Təhməz ağa, Məmmədəli
31


7. Nəcəfqulu Məşədi Baba oğlu - xırdavatçı 
Qardaşları -  Əbdürrəhim, Süleyman
8. Hacı Fətəli Dostuməli oğlu - tacir
Oğlanları  -   Məşədi  Əli  (oğlanları  -   Aslan,  Hacı)  İbrahim, 
Əsəd, Həsən
9. Tahir Dostuməli oğlu - papaqçı.
10. Abbas Kərbəlayı Cabbar oğlu - xırdavatçı 
Qardaşlan -  Qulu, İmanqulu, Cəfərqulu, Abutalıb, Muxtar
11.  Baba Məşədi Kərim oğlu - xırdavatçı 
Oğlu -  Kərim.
12.  Əbdürrəzzaq Ağa Hüseyn oğlu - fabrikant
Oğlanları  -  Əli  (oğlanları  Nəcəfqulu,  Məmmədəli,  Həşim, 
Firdovsi)
13. Hacı Rza Hacı Əhməd oğlu - xırdavatçı.
Oğlanları Hacı, Məmmədtağı, Məmmədəli, Qara (Mustafa)
14. Əkbər Hacı Əhməd oğlu - xırdavatçı 
Oğlanlan -  Məmmədtalıb, Abutalıb
15.  Kərbəlayı Əzim Ağa Hüseyn oğlu - xırdavatçı 
Qardaşı -  Həziqulu
16.  Rəcəbəli Vəli oğlu - fabrikant
Oğlanlan  -  Məhəmmədhəsən  (oğlanları  -   Məcid,  Qasıməli) 
Məmmədəli, İbrahim.
17.  Məşədi Əkbər Rza oğlu (Nəbican oğlu) - tacir 
Oğlanları -  Sadıq, Rza, Rəhim
Qardaşı -  Gülməmməd 
Oğlu -  Məmməd
18.  Rəcəb Nəbican oğlu - xırdavatçı 
Oğlanlan -  Şirin,  Əliş, Şəfi, Qasım
19. Əliməmməd Məmmədzaman oğlu baqqal
Oğlanlan  -   Məmmədqulu,  Həsən  (oğlanları  -   Salman, 
Ağaəli), Əbdürrəhim,  Kərim.
20.  Kərbəlayi  Yusif Zikirəli oğlu - tacir.
Oğlu -   Hacıəli (oğlanları -  Məmmədəli, Məmməd, Yusif
21.  Abuzər Məşədi Əliqulu oğlu - fəhlə 
Oğlu -  Fərrux.
32
22. Hacı Fəyyaz Məşədi Şükür oğlu - xırdavatçı 
Oğlanlan -  Məmmədqulu, Məmmədəli.
23. Məşədi Mehdiqulu Məşədi Şükür oğlu - fabrikant 
Oğlanlan -  Kərim, Səlim, Əli
Qardaşı -  Məşədi Sadıq 
Oğlu -  Baxşəİi
24. Hacı Həsən Məmmədəmin oğlu - tacir
Oğlanlan  -   Ələkbər,  Yusif,  Hüseynqulu,  Allahqulu, 
Məmmədqulu
25.  Kərbəlayi Məmi Kərbəlayi Mirzə oğlu - pinəçi 
Oğlanlan -  Məhəmmədhəsən, Mehdi, Sadıq
26. Məhəmmədhüseyn Məşədi Qafur oğlu - xırdavatçı 
Oğlanlan -  Məmmədhəsən, Aslan.
Qardaşı -  Əkbər
Oğlanlan -  Cabbar, Əbdürrəhim, Ələsgər
27. Hacı Məşədi Nəcəf oğlu - baqqal 
Oğlanlan -  Süleyman, Salman 
Qardaşlan -  Ağa, Abbas
28. Əbdülhüseyn Kərbəlayi Mirzə oğlu 
Oğlanlan -  Abutalıb, Tağı, Nağı
29. Hacı Əlihüseyn Kərbəlayı Mirzə oğlu - xırdavatçı
30. Məşədi Məmmədqulu İmamqulu oğlu - baqqal 
Oğlanlan -  Dadaş, Hacı
Qardaşı -  Hacı
31. Hüseynəli Məşədi Murad oğlu
Oğlanları -  Süleyman, Əbdül, Mahmud, Behbud
32.  Əsəd Məşədi Murad oğlu - xırdavatçı 
Oğlu -  Mehdi
33.  Ələkbər Eyvazəli oğlu
Oğlanlan -  Fərəculla, Talib, Məmmədhəsən,  Əbdülkərim
34.  Məşədi Rəhim Eyvazəli oğlu 
Oğlanlan -  Əsəd,  Fərəc, Zeynal
35. Məşədi Sadıq Eyvazəli oğlu - baqqal 
Oğlu -  Murtuza
36.  Məşədi Qasım Məşədi Murad oğlu - xırdavatçı
33
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə