F. Q. Vahidov, T. B. AğayevYüklə 5,04 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/71
tarix26.09.2017
ölçüsü5,04 Kb.
#1440
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
 
 
 
F. Q. Vahidov, T. B. Ağayev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSİOLOGİYA 
 
(Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti) 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 11 aprel 2005-ci il 
tarixili 233 sayl ı əmri ilə ali məktəblər üçün dərs vəsaiti kimi 
təsdiq edilmişdir (Əlavə-lərlə təkrar nəşr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı – 2008  
 
Elmi redaktor:fəlsəfə elmbri doktoru, professor 
İ. Ə. RÜSTƏMOV 
                                                                                   Rəyçilər: fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
H. R. İMANOV 
                                                                                                       fəlsəfə elmləri doktoru, professor  
N. M. MİKAYILOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vahidov F. Q. . Ağayev T. B.  Sosiologiya. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı: 
«Təknur» nəşriyyatı, 2008, 334 s. 
 
Dərs vəsaitində sosiologiyanın nəzəri problemləri, həyatımızın yeni sosial hadisə və prosesləri, 
habelə müasir nəzəri tədqiqatların nəticələri öz əksini tapmışdır. Vəsait ali məktəblərin tələbələri, habelə 
sosiologiya elminin problemlərinə maraq göstərən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
MÜNDƏRİCAT 
 
 Ön 
söz 
1 fəsil Sosiologiya 
cəmiyyət haqqında elmdir
1.  Sosiologiya elminin meydana gəlməsi və inkişafı 
2. Sosiologiyanın predmeti 
3. Nəzəri və tətbiqi sosiologiya 
4. Sosiologiyanın funksiyaları 
5. Sosial qanunların mahiyyəti və təsnifatı. Sosiologiyanın kateqoriyaları 
6. Sosial-siyasi və humanitar elmlər sistemində sosiologiyanın yeri 
II fəsil.  
Cəmiyyət mürəkkəb sosial-mədəni fenomendir 
1. Cəmiyyət ən ümumi sosial sistem kimi 
2. Cəmiyyətin strukturu 
3. Cəmiyyətin sosial sistem kimi inkişafı 
4. Cəmiyyətin əlamətləri 
5. Cəmiyyətin tipologiyası 
III fəsil. 
Şəxsiyyət sosial sistemdir
1.  Şəxsiyyət anlayışı 
2.  Şəxsiyyətin sosiallaşması və onun mərhələləri 
3.  Şəxsiyyətin sosial fəaliyyət mexanizmləri 
4.  Şəxsiyyətin deviant davranışı 
IV fəsil. 
Sosial-ərazi birlikləri
1.  İlkin sosial-ərazi birlikləri anlayışı 
2.  Şəhərin sosiologiyası 
3. Kəndin sosiologiyası 
4. Region spesifık sosial-ərazi sistemi kimi 
V fəsil. 
Sosial strukturun sosiologiyası 
1.  Sosial struktur anlayışı 
2. Sosial strukturun əsas tərkib hissələri 
3. Sosial stratifıkasiya 
4. Müasir şəraitdə AR sosial strukturun başlıca inkişaf meylləri 
VI fəsil. 
Sosial qruplar 
1.  Sosial qrup anlayışı. Qrupların təsnifatı 
2. Qrupun öyrənilməsinin əsas istiqamətləri 
3. Sosial qrupların dinamikası 
4. Kütlə sosial qrup kimi 
VII fəsil. 
Sosial mobillik 
1.  Sosial mobillik anlayışı 
2.  Sosial mobilliyin səciyyəvi xüsusiyyətləri 
3.  Sosial mobilliyin inkişaf kanalları 
VIII fəsil. 
Sosial-etnik münasibətlərin sosiologiyası
1. Sosial-etnik münasibətlərin mahiyyəti və səciyyəvi cəhətləri 
2. Milli-etnik problemlərin həlli yolları 
3. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun tənzimlənməsinin dinamikası 
4. Müasir dövrdə sosial-etnik münaqişələrin kəskinləşməsinin səbəbləri  
IX fəsil. 
Sosial institutlar 
1.  «Sosial institut» anlayışı 
2.  İnstitutlaşma prosesi və onun inkişafı 
3. Sosial institutların funksiyaları 
X fəsil.  
Sosial təşkilatlar 
1. Sosial təşkilatlann mahiyyəti 
2. Sosial təşkilatların əsas elementləri 
3. Sosial təşkilatlarm formal və qeyri-formal növləri 
XI fəsil. 
Sosial nəzarət 
1. Sosial nəzarətin məzmunu və funksiyaları 
2. Sosial nəzarətin strukturu 
3. Sosial nəzarət metodları 
XII fəsil. 
Siyasətin sosiologiyası
1. Siyasətin sosiologiyası sosioloji elmin mühümsahəsi kimi 
2. Siyasi institutların mahiyyəti və fəaliyyəti 
3. Siyasi sosiallaşma 
4. Siyasi mədəniyyət 
XIII fəsil. 
İdarəetmənin sosiologiyası
1.  İdarəetmənin sosial təbiəti və strukturu 
2. Sosial idarəetmənin xarakter xüsusiyyətləri və struktur ünsürləri 
3. Sosial idarəetmə mürəkkəb proses kimi 
4. Sosial idarəetmə metodları 
XIV fəsil. 
İctimai rəyin sosiologiyası
1.  İctimai rəyin mahiyyəti 
2.  İctimai rəyin ifadə olunma vasitələri 
3. KİV ictimai rəyin formalaşmasının qüdrətli amilidir 
XV fəsil. 
Hüquq sosiologiyası
1. Hüquq sosiologiyasınm predmeti 
2.  Şəxsiyyətin hüquqi sosiallaşması 
3.  Şəxsiyyətin hüquqi davranışı 
4. Qanunvericilik sosiologiyasının bəzi cəhətləri 
XVI fəsil. 
Ailənin sosiologiyası
1. Ailənin mahiyyəti 
2. Ailənin funksiyaları 
3. Ailə strukturlarınm tipologiyası 
4. Nikah anlayışı və boşanma 
XVII fəsil.  Mənəvi həyatın sosiologiyası
1. Təhsilin sosiologiyası 
2. Elmin sosiologiyası 
3. Dinin sosiologiyası 
4. Mədəniyyətin sosiologiyası 
 
Ədəbiyyat siyahısı 
 Yüklə 5,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə