I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə49/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   76

tı 
K elip , 
İİİk 
beqKƏ 
yaKin 
teqip :
—Ay  uluğ  iliq  beq,  puşanu  yarliKam azun,  İ
k
İ  teqinlər  bu  esən 
teq in ü r,  anq  Kİçiqi  M ğastvi  tiq in   taKi  tap ışu   teqinm əz,  tiləyü  teqü- 
n ü rlər(tip   ö tü n ti.  İliq  beq  bu  savığ  esitip  uluğ  tm ıp ,  mça  tip   tidi:
—Munq ay,  m unq ay!  Y itürm is  men  isiq sevər,  amraK  adayım m . 
Oğılım  yanqı  bolm ısta  öqrünçüm ,  sevinçim  az  e rti,  Kİnində,  oğuluğ 
yitürdÜKtə  pususı,  emqəKİ 
ü k ü s  
tu r u r.  BirÜK  oğulum   b u t  u sta   tiriq  
esən  Kavışsar,  ölsər  m eninq  etözüm   emqənməqəy  men  a rıtı(tip   tidi. 
K atun  bu  savığ  esitip  OKin  ursuKmıs  Kİsi  teq  pusus  KadğuKa  KÖnqü- 
li 
k ö k ü z İ 
eqirtip,  sınqılayu  m ça  tip   tidi:
—Üç  ÖKÜKİərim  b irq ərü   tapığçıları  birlə  Kamağun  yumKi  bar- 
dılar  a rm a   ilinçü  menqi  Kilğalı.  K am ağta  Kİçiqi  sevər,  amraK  oğu- 
lum yalanquz  Kalıp Kelməsər,  bolm ıs bolğay utKuraK  adırılğulUK,  alp 
ada(tip  m unçulayu  sınqıladı  ançaKinça  sabça  İKİnti  buryuKi  Kelip, 
ilİK  beqKƏ  teqdi.  Ö trü 
İİİk 
beq  anqa:
—Ay  buyruK  a,  amraK  adayım   M ağastvi  Kanta  ermis?  (tip  ayı- 
tu   yarlm adı.  01  buryuKi  bu  yarliKiğ  esitip  KÖzintə  isiq  yaşı  tÖKÜyü 
pususluğ  KadğuluKin  yığlayu  ağızı  Kurup,  tili-tam ğaKi  Katıp  sav 
sözləyü  um adm ,  KİKİnç  birm ədin, 
s ü k  
tu rd ı.  Anı  KÖrüp 
İİİk 
beq  Ka- 
tu n ı  birlə  asuKin  m ça  tip   ayıttı:
—TerKİn  sözlənq  buryuK  a,  Kİçiqi  oğlum  Kanta  ermis?  Etözüm 
pusanur  pusırK anur  ootKa  örtənin  KÜyər  teq,  öqümin,  KÖnqlümin  ıç- 
Kinm,  munKul bolup,  bilinməzmən,  Kilmanq meninq KÖKÜmüzin yarıl- 
ğulUK,  sınğuluK(tip  tidi.  01  ödün  İKİnti buryuK  ötrü   bodistv  tiqin  etö- 
zün  boşı  birip  netəq  Kilmıs  işlərin  ıym   KezİKçə  tozu,  tüqəti  ötünti.
Bu  savıq  İİİk  beqli  Katunlı  esitip  açıqları,  emqəKİəri  üzə  uma- 
dm ,  u la stıla r,  sığ ta stıla r,  oğlanm q  ölmis  y irin   KÖrÜKSən  terKİn  tav- 
r a tı yüqrÜK  a tla rın   KoşuKİuğ Kanqlıta olurup  ol  Kamıslığ  ariKKa tav- 
raK  b a rtıla r.  K açan  bodinstvninq  etözün  boşı  birm is  yir  orunKa  teq- 
dilər  ersər,  a n ta   ö trü   bodisatvnm q  yas  sünqÜKİər,  m aru-berü  anta- 
m unta  saçılm   yatm ısm   KÖrüp,  etözlərin  b irq ərü   yirKə  çalm   öqsirən 
tan sıran   ınça  Kiltı  uluğı  ığa  Küçlüq  Katığ  yiİKƏ  toKitılm   Kamılmıs 
teq  tü s tilə r  K am ıltılar,  öqlərin  KÖnqüllərin  ıçKinın  ne  Kilmmısm  arı- 
tı  bilinməz  b o ltılar.  Ö trü  ol  ödün  ol  buryuKİar  basm   teqrəKİ  beqlər, 
ınançlar  soğiK  suv  pÜKÜmp  yilbÜKİ  üzə  yilbiyü,  iliq  beqiq  Katunuğ 
neçətə  Kİn  tim in  ançaKaya  öqləntürdilər,öqlənü  birlə  ök  ö trü   iliqlə- 
rin   örü  KÖtürüp  ulıyu  sığtayu,  m ça  tin  taK surdılar:
—Ne  ada  erti?!  A dayım ,  KÖrKİə  Kya  ÖKÜKÜm!  ÖlməK  emqəK  ne- 
çÜKİn  önqrə  Kelip  ertü rd i,  sm tıd a  önqrə  ölməKİq  bulaym .  Ni  KÜnKİ 
am?  K örm əyin  e rti  m unı  teq  uluğ  açığ,  emqəKİq(tip  tidi.  A n ta  ö trü
İİİK  beq  K a tu n ı  ançiKiya  öqsürm əKİ  s e rilip ,  saçı  b a sı  y a tılıp   İ
k
İ  iliqi 
üzə  KÖKÜzin  toKiyu,  Kaltı  baliK  s u v m t m   a d ır ılıp   isiq  K u m ta  a ğ m a - 
mıs  te q   y i r tə   a ğ m a y u   m ç a   tip   yığladı:
—Kim  e rti  erKİ  bıçtaçı  ÖKÜKKİyəm  etözün?  Önqi  saçılm   yaltur- 
nı,  Kalmıs  sünqÜK  yir  sayu.  IçKinmıs  men  Kençimin,  sevər  amraK 
adayımın,  pususKa,  emqəKKƏ  basıtm   tebrənçsiz  boltum ,  erməzmu? 
Kim  e rti  erKİ  ölürtəçi,  ölÜKKİyəm,  çaK  sini?  Teqürtəçi  m unı  teq  pu- 
sus,  Kadğu  emqəKKƏ  Katığ  v sir  erməz  mu  Kİm,  m eninq  bu  yürəKİm 
yarılıp bÖKSilip barm adm   neçÜKİn  tu r u r   m unı  teq?  T ülüm tə  men  bel- 
qülüq  KÖrtüm  e rti  bu  belqüq. 
İkİ 
emİKİm  b irq ərü   töbürə  bıçılur  tü- 
sətim.  Azıq  tisim   Konqrulup  tü sü p   Kelir  boltı  e rti.  K örür  erm is  men 
utKuraK  bu  emqəKKƏ  tosKUKa  yana  tüsədim ?  M untada  adm :  üç 


qürçKən  adaym   laçm  toKup  üçəqüni,  b irisin   Kabıp  iltü r  bolur.  A m tı 
yitürdüm   anq  Kİçiqi  sevər  amraK  ÖKÜKÜmin.  YavlaK  belqü  u tlısı  idi 
esÜK  bolm atı(tip  m unçulayu  yığladı.  Ö trü  ol  ödün 
İİİk 
beq  u la tı  İKİ 
oğlanı birlə  ulısu,  sığtasu  KİtərməyÜK,  yivİKİiq tisİKİiqin  Kamağ beq- 
lər  birlə  yumKi  bodisatvnm q  Kalmıs  sönqÜKİüq  seririp   itid ilə r,  yığ- 
dılar,  uluğ  tü rlü q   tö rü n ,  toğun,  ağır  ayağ  tap ığ   uduK  K iltılar.  Ka- 
çan  tapığ  uduK  KilğuluK  tö rü sin   ertdürdÜKtə,  ö trü   estup  içintə  beK- 
lədilər.
Tərcüməsi:
...Ondan  sonra  ta n rıla r  ta n rısı  b ü rh an   belə  söylədi:  Ey  Anand! 
Keçmiş  zam anlarda  çambudivp  öİKəsində  M ağaradi  adlı  b ir  hÖKmdar 
var  idi.  Həmin  o  M ağaradi  hÖKmdar  olduqca  q ü d rətli,  v arlı,  qiymət- 
li  şeylərinə,  tax ıl  ta rla larm a,  m al-qarasm a  görə  çox  imKanlı,  hərbi 
gücü  tÜKənməz,  yer  üzünün  dörd  tərəfin i  tabe  etm iş,  ələ  alm ış,  çox- 
larına  qorxu,  ehtiram   təlqin  etm iş  KÖhnə  haKİm,  düzgün  qanun  - 
adətlərə  rəhbərlİK  edərəK  qara  cam aatı  a rtırm ış,  çoxaltm ış,  h ər  tə- 
rəfdən  onları  düşm ənlərdən  qorum uş  idi.  Həm in  yÜKSƏK,  tayı-bəra- 
bəri  olmayan,  güclü-qüdrətli  hÖKmdarm  böyÜK  xanım m dan  doğul- 
muş  sevim li,  gözəl,  xoşbəxt  üç  oğlu  vardı.  B irincisinin,  böyÜK  oğ- 
lunun  adı  M ağabalı  idi.  İKİncisinin,  ortancıl  oğlunun  adı  M ağadivi 
idi.  Ü çüncüsünün,  ən 
kİçİk 
oğlunun  adı  M ağastvi  idi.
Bir  dəfə  o  hÖKmdar  üç  oğlu  ilə  dağlara,  çay  sahilinə  gəzməyə 
getdi.  O nlar  oraya  çatıb  əylənib  şənləndİKdən  sonra  üç  şahzadə 
hÖKmdar  atala rm d a n   gül-çiçəK,  giləmeyvə  yığm ağa  izn  istəyib  qaldı-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə