Journal of selcuk communicationYüklə 5,01 Kb.

səhifə74/108
tarix22.07.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   108

Selçuk İletişim, 7, 3, 2012 
 
172
(4)  Aynı  sözlükte  (Türk  Dil  Kurumu  Sözlüğü, 
1998:  863)  göç  kelimesi  ise  şöyle  tanımlan-
maktadır.  Ekonomik,  toplumsal  veya  siyasal 
sebeplerle  bireylerin  veya  toplulukların  bir 
ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden 
başka bir yerleşim yerine gitme işi. 
KAYNAKÇA 
Alankuş  S  (2009)  Yeni  Habercilik  Arayışları: 
Hak  Odaklı  Habercilik,  Yurttaş  Gazeteciliği, 
Barış Gazeteciliği,  Yeni Habercinin El Kitabı, 
Gazeteciliğe Başlarken, Okuldan Haber Odası-
na, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul. 
Arslan  E  (2010)  Gazze:  Orta  Doğu’da  Barış 
Modeli  Oturumunun  Türk  Basınındaki  Haber 
Söylemi, Yeni  Düşünceler Dergisi, 5,  
Bodur    F  (1997)  Yerel  Basında  Yönetim  ve 
Örgüt  Yapısı,  Anadolu  Üniversitesi  Yayınları 
No:556, Eskişehir. 
Çakır  S  ve  Sarı  M.  (2009)  Mersin’de  Kentleş-
me, Göç ve Kentle Bütünleşme Sorunu, Mersin 
Sempozyumu, 19-22 Kasım 2008, Mersin. 
Demirtaş A (1996) İçel İli İncelemeleri, Opera 
Kitabevi, Ankara. 
Erjem  Y (2009). Mersin’de Göç, Kentleşme ve 
Sosyal  Problemler,    Mersin  Valiliği  Yayınları 
Sosyal Araştırmalar Dizisi: Yayın No:1, Güven 
Ofset,  Mersin. 
Erkal  M  (2005).  Küreselleşme  Etniklik 
Çokkültürlülük, Derin Yayınları, İstanbul. 
Galtung J (2007) http://bianet.org/bianet/insan-
haklari/102212-baris-gazeteciligi-kilavuzu, 
erişim tarihi: 12.08.2011. 
Gencel  M  (1993)  Ulusal  Entegrasyon  ve  Ge-
lişme  Aracı  Olarak  Televizyon:  GAP  TV  Ör-
neği, Yüksek Lisans Tezi,  AÜ Sos. Bil. Enst., 
Ankara. 
Göktürk  A  (2007)  http://www.aksiyon.com. 
tr/aksiyon/haber-18637-34-turkiyenin-refleks-
sehri-mersin.html, erişim tarihi: 26.09.2011. 
Hutchinson  J ve Smith A D (1996). Ethnicity, 
Oxford University Press, New York. 
İnal  A  (1994)  Haber  Metinlerine  Eleştirel  bir 
Bakış:  Temel  Sorunlar  ve  Örnek  Çalışmalar, 
Ankara Üniversitesi Yıllığı, Ankara. 
İnal  A  (1996)  Haberi  Okumak,  Temuçin  Ya-
yınları, İstanbul. 
İnceoğlu  Y  ve  Sözeri    C  (2011)  http:// 
bianet.org/files/doc_files/000/000/377/original
mutaala_ek.pdf, erişim tarihi: 12.08.2011.  
İrvan 

(2006) 
http://globalmediatr.emu. 
edu.tr/bahar2006/BarişGazeteciligi/index.htm, 
erişim tarihi: 25.08.2011. 
Korkut T (2007) http://bianet.org/ bianet/ med-
ya/102482-baris-gazetecisi-ne-yapar-savasga 
zetecisi-ne-yapar?, erişim tarihi: 12.08.2011. 
Korkut  T  (2007)  http://bianet.org/bianet/bia 
net/102212-baris-gazeteciligi-kilavuzu,  erişim 
tarihi :12.08.2011. 
Köker E  ve Doğanay  Ü (2010) Irkçı Değilim 
Ama: Yazılı Basın’da Irkçı Ayrımcı Söylemler, 
Ece Matbaası, Ankara. 
Oğuz İ (2005). Mersin Kentinin Kuruluş Öykü-
sü, MTSO Yayını, Mersin. 
Önder  A  T  (2007)  Türkiye’nin  Etnik  Yapısı, 
Fark Yayınları, Ankara. 
Saraçoğlu C (2011) Türkiye’de Göç Çalışmala-
rında  1980  Sonrası  Paradigma  Değişimi, 
http://politikadergisi.com/kutuphane/turkiyede-
goc-calismalarinda-1980-sonrasi-paradigma-
degisimi, erişim tarihi: 10.09.2012. 
Türkdoğan  O  (2006)  Etnik  Sosyoloji,  Timaş 
Yayınları, İstanbul.  
Türkyılmaz  A,  Çay  A,  Avşar  Z  B,  Aksoy  M, 
Pehlivanlı  H  ve  Kökrek  Z  (1998)  Doğu  ve 
Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç 
Eden  Ailelerin  Sorunları,  Başbakanlık  Aile 
Araştırma  Kurumu  Başkanlığı  Yayınları  Bilim 
Serisi:115, Özkan Matbaacılık, Ankara.  
Van  Dijk  T  A  (1998)  Opinions  and  Ideolojies 
in  the  Press,  Aprproachesto  Media  Discourse, 
Blackwell Publishers, USA. 
http://www.turkiyegazetesi.com/haberdetay.43
9754Conolarkimdir?, erişim tarihi: 10.09.2011. 
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-745 
2-34,  erişim tarihi: 11.09.2011. 
 


HÜRRİYET A.Ş. ÖRNEĞİNDE YENİ MEDYA SEKTÖRÜ VE ÇOKULUSLAŞMA 
PRATİKLERİNİN TEMEL EĞİLİMLERİ
*
 
Emre Canpolat
**
 
 
ÖZET 
Yeni  medya  araçları  ve  ortamının  yarattığı  olanaklar,  sermaye  faaliyetlerinin  zaman  ve  mekâna 
yönelik  sınırlılıkları  aşmasına  olanak  sağlamış  ve  esnek  birikim  pratiklerinin  yaygınlaşmasına 
neden  olmuştur.  Bu  bağlamda,  kitlesel  üretim/tüketimden  çok  esnek  üretim/tüketim  süreçleri  ve 
ulusal ölçekle beraber bölgesel ve küresel faaliyet ölçekleri daha da ön plana çıkmıştır. Yaşanan 
dönüşüm, kapitalizmin tarihinde gözlemlenen farklı birikim rejimlerinin ve düzenleyici kuruluşla-
rın  dönüşümü açısından  ele  alınmıştır.  Geleneksel  medya  kuruluşları,  söz  konusu  dönüşümle  be-
raber, artan yoğunlaşma pratikleriyle faaliyet alanlarını geliştirerek yeni medya sektörünün başat 
aktörleri  arasında  yer  almışlardır.  Çalışmada,  bir  aile  şirketi  olarak  yayın  hayatına  başlayan 
Hürriyet gazetesinin, birikim rejimlerinde yaşanan dönüşüm çerçevesinde yeni medya sektöründe 
üstlendiği rolü ve bu kapsamda geliştirdiği çokuluslaşma pratikleri incelenmiştir.  
Anahtar sözcükler: Yeni medya,  iletişim teknolojileri, çokuluslaşma, birikim rejimleri, Hürriyet, 
TME. 
NEW MEDIA SECTOR AND PRIMARY TRENDS OF PRACTICES OF 
MULTINATIONALIZATION  IN THE CASE OF HÜRRİYET INC. 
ABSTRACT 
New  media  tools  and  the  possibilities  that  are  created  by  the  context,  helped  capital  activities 
overcome  the  limits  regarding  the  time  and  space  and  gave  way  to  the  proliferation  of  flexible 
accumulation practices. In this context, rather than mass production/mass consumption processes, 
flexible  production/flexible  consumption  processes  and  as  well  as  national,  regional  and  global 
activity  scales  comes  into  prominence.  This  transformation  is  held  in  terms  of  the  different 
accumulation  regimes  observed  through  the  history  of  capitalism  and  the  transformation  of 
organising institutions is regarded too. Traditional media institutions have enlarged their activity 
realms due to the abovementioned transformation with increasing condensation practises and they 
have  become  the  major  actor  in  the  new  media  sector.  In  this  study,  the  role  of  Hurriyet 
newspaper, which started to publish as a family company, and then with all those transformations, 
began to enhance multinationalization practises in new media sector is analysed.  
Keywords: New media, communication technologies, multinationalization, accumulation regimes, 
Hürriyet, TME. 
                                                             
*
 
Bu  çalışma,  7-8  Mayıs  2012  tarihinde  yapılan  Uluslararası  İşçi  ve  İletişim  Konferansı, 
LaborComm 2012’de sunulmuş bildirinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir.
 
  
**
 Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 
GİRİŞ 
İçinde  yaşadığımız  günler,  iletişim  alanında 
özellikle  1970’lerde  ortaya  çıkan  önemli  deği-
şimlerin derin etkilerini taşımaktadır. Teknolo-
jik  alanda  yaşanan  bir  dizi  değişimle  beraber, 
iletişim  teknolojileri  tarihin  daha  önceki  dö-
nemlerinde  hiç  olmadığı  kadar  hayatın  merke-
zine dahil olmuşlardır. Yeni medya teknolojile-
rinin sağladığı yeni olanaklar, sermaye faaliyet-
lerinin  ölçeğini  hızla  değiştirmiştir.  Bu  sürece 
verilen en önemli örneklerden biri de sermaye-
nin  ulusal  sınırlardan  daha  kolay  kurtularak 
uluslararası  alana  daha  güçlü  çıkabilmesi  ol-
muştur. 
Bu  dönüşüm  imalat  sektöründe  olduğu  kadar 
medya faaliyetlerini içine alan hizmetler sektö-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   108


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə