Kitabiyyati 2014Yüklə 2,8 Kb.

səhifə8/168
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   168

18 
 
97.
 
Sadıqov,  T.K.  C.Cabbarlı  adına  Respublika  Gənclər  kitabxanası: 
dün
əni, bu günü və  sabahı  /Tahir  Sadıqov;  elmi  red.  A.A.Xələfov; red. 
E.Əhmədov; naşir A.Dənzizadə; çapa məsul C. Bağırov.- Bakı: Apostroff, 2014.- 
427 s.: 
ill., portr., fotoşək.; 22 sm.- Bibl.: s. 416-418.- 12 man., 673 nüs.- ISBN 
978-9952-404-42-5 (cildli).- [Azf-282103; Azf-282104] 
98.
 
Söz, kitab, mütali
ə, kitabxana və  kitabxanaçı  haqqında  müdrik 
fikirl
ər  /tərt. ed. və  ön söz müəl. A.Xələfov; red. K.Aslan.-  Bakı:  Mütərcim, 
2014.-  187 s.; 20 sm.-  Köm
əkçi göstəricilər: s. 156-161.-Bibl.: s.186-187.-  8 
man., 200 nüs.- [Azf-281199; Ar2014/1341] 
99.
 
Şərifli, K.K.  Misirin “Dərül-kutub  vəl-vəsaiqül-qaumiyyə” kitabxana-
sındakı  Azərbaycan  əlyazmaları  /Kamandar  Şərifli; red. A.Musabəyli; AMEA, 
M.Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 50, [2], 51 s.: ill.; 
20 sm.- 5 man., 100 nüs.- [Azf-281224; Ar2014/1346] 
 
030 M
əlumat nəşrləri. Ensiklopediyalar. Lüğətlər 
 
100.
 
Az
ərbaycan  Milli  Ensiklopediyası  /red. hey. sədri  İ.H.Əliyev; məsul 
katib T.M.
Nağıyev; cildin müəl.: A.N.Abbasov [və b.].- Bakı: Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2014.- Cild 5: Brüssel - Çimli-podzol torpaqlar.- 
590, [2] s., 
portr., fotoşək.: ill., cədv., xəritə; 29 sm.- 50 man., 25000 nüs.- ISBN 
978-9952-441-10-9 (cildd
ə).- [Azf-286657; Azf-286658] 
101.
 
Əlamətdar və tarixi günlər. Təqvim 2015 /baş red. K.M.Tahirov; red. 
hey.
:  A.Abdullayeva,  N.Alışova,  S.Quliyeva,  M.Talıbova;  red.  M.Cəfərova; 
Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- 383 s., portr.: ill., xəritə, fotoşək.; 
28 sm.- 
Əlifba göstəricisi: s. 372-381.- Əlavələr: s. 343-371.- Bibl.: s. 382.- 15 
man., 300 nüs.- ISBN 978-9952-460-48-3.- [Azf-281373; Azf-281381] 
102.
 
Boloniya prosesind
ə  istifadə  edilən termin və  anlayışların  izahlı 
lüğəti  /tərt. red.:  A.Squarzoni, R.Sədirxanov; mətn üzrə  red.:  E.Hüseynov, 
İ.Rəhimov; European Commission TEMPUS; OYU; TEMPUS DOQUP.- Bakı: 
Odlar Yurdu Universiteti, 2014.- 111 s.: ill., c
ədv.; 21 sm.- Əlavələr: s. 68-100.- 
Termin  v
ə  məqalə  adlarının  Azərb. və  ingilis  dillərində  siyahısı:  s.  103-110.- 
Bibl.: s. 101-102.- 8 man., nüs. yox.- [Azf-278732; Azf-278733] 
103.
 
Problemsiz s
əyahət et: xarici ölkələrə gedən turistlər üçün qısa vəsait 
/m
ətn E.Eyyubov; tərc.  T.Vəliyev; red. L.Rəhmanova; dizayner A.Bağırova; 
Az
ərb. Resp. Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyi.-  Nəşr  3.-  Bakı:  Golden  Book, 
2014.-  65, [7] s., 
fotoşək.: ill.; 13 sm.- 2 man., nüs. yox.- ISBN 978-9952-481-
78-5.- [Azf-282674; Ar2014/1661] 
104.
 
Путешествуй  без  проблем:  краткое  пособие  для  туристов 
выезжающих  за  рубеж  /текст  Е.Эюбов;  ред.  Х.Гусейнов;  дизайнер 
А.Сеидов;  М-во  Культуры  и  Туризма  Азерб.  Респ.-  Баку:  Golden  Book, 


19 
 
2014.- 
67, [5] с., фото.: ил.; 13 см.- 2 ман., тир. нет.- ISBN 978-9952-481-03-
7.- [1-765243; 1-765250] 
 
069 Muzeyl
ər 
 
105.
 
Dost ell
ərin hədiyyələri: Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin 
materialları  əsasında:  kataloq  /elmi  red.  N.Vəlixanlı;  mətn R.Səfərova; tərt. 
Ş.Qurbanov; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.- Bakı: Ziya, 2014.- 172 s.: ill., 
r
əngli foto.; 28 sm.- 10 man., 300 nüs.- ISBN 978-9952-8024-3-6.- [Ar2014/850] 
106.
 
Milli Az
ərbaycan Tarixi  Muzeyi  -  2014  /red. hey.: N.Vəlixanlı  (baş 
red.) [v
ə  b.]; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.-  Bakı:  Ziya, 2014.-  406 s., 
fotoşək.:  ill., portr.; 25 sm.-  11 man., 150 nüs.-  ISBN 9952-33-010-3.-  [Azf-
283568; Ar2014/1809] 
107.
 
National museum of fine  art Azerbaijan
  [Isomaterial]: fotoalbum: 
Azerbaijan /Heydar Aliyev Foundation.-  Baku,  Chashioglu  2014.-  59 p.,  photo; 
22 cm.-  Text in eng. lang.-  20 man.-  ISBN 978-9952-8233-2-5 (softcover).-  [
İ-
39530] 
070 Jurnalistika 
 
108.
 
Əhmədli, N.  Jurnalistin nitq mədəniyyətinin  əsasları:  dərslik /Nəsir 
Əhmədli; elmi red. F.Y.Veysəlli.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 279 s., cədv.; 21 
sm.- 
Əlavələr: s. 178-279.-  Bibl.: s. 175-177.-  10 man., 500 nüs.-  ISBN 978-
9952-8024-3-6 (cildli).- [Azf-282071; Azf-282070] 
109.
 
Hər  iki  tayın  gerçək  aynası  –  “Azərbaycan”  dərgisi:  1945,  Bakı, 
Təbriz:  1945-1946-cı  illərdə  Təbrizdə  Rəsul  Rzanın  redaktorluğu  ilə  çıxan 
“Azərbaycan”  dərgisinin  səhifələrindən  seçmələr  /ön  söz  müəl.  C.Həsənli;  red. 
A.Əmrah;  ərəb  əlifbasından  latın  əlifbasına  çevirən,  izah  və  şərhlərin  müəl. 
P.H.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 239 s.; 20 sm.- 7 man., 500 nüs.- 
[Azf-278309; Azf-278310] 
110.
 
Hüsiyev, F.N.  Xarici ölk
ələrdə  Azərbaycan mətbuatı:  1990-2005-ci 
ill
ər: postsovet məkanında:  monoqrafiya  /Faiq  Hüsiyev;  elmi  red.  Ş.Vəliyev.- 
Bakı: OL MMC, 2014.- 192, [4] s., şək., portr.; 20 sm.- Bibl.: s. 181-192.- 10 
man., 500 nüs.- ISBN 978-9952-484-92-2.- [Azf-277899; Azf-277898] 
111.
 
İbrahimli, C. Təhlükəli oyunlar /Cəlal İbrahimli.- Bakı: Yazıçı, 2014.- 
156 s.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs.- [Prezident k/x] 
112.
 
İsayev,  Ə.M.  Dördüncü hakimiyyətin gur səsi  /Əhməd  İsayev;  red. 
R.Salmanlı;  rəssam-dizayner  S.Mustafaoğlu.-  Bakı:  UniPrint,  2014.-  496 s., 
portr.; 21 sm.-  8 man., 500 nüs.-  ISBN 978-99-52-440-01-7  (cildli).-  [Azf-
283410; Azf-283411] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   168


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə