KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə42/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   88

94 
 
fondunu daim z
ənginləşdirir.Yeni  daxil olan ədəbiyyatların  uçotunu  aparır, 
ədəbiyyatların  elmi  və  texniki cəhətdən  işlənməsini təşkil  etdikdən sonra
kitabxana filiallarına çatdırılması işini həyata keçirir. Fondun mühafizəsinə və 
m
əzmunca aktuallığını itirmiş və istifadə olunaraq yararsız vəziyyətə düşmüş 
ədəbiyyatrlardan təmizlənməsinə nəzarət edir.  
Metodika-
Biblioqrafiya şöbəsi-metodki mərkəz olaraq MKS nəzdində 
f
əaliyyət göstərir, kitabxanalara metodiki köməklik edir və  sistemin 
oxucularının    biblioqrafik  xidmətini təşkil  edir.  Soraq-biblioqrafiya  aparatını 
t
əkmilləşdirir,  biblioqrafik  işi  əlaqələndirir və  ona nəzarət edir. Məqalələrin 
sistemli v
ə  diyarşünaslıq  kartatekalarını  tərtib edir. Yeni daxil olan 
ədəbiyyatın  məlumat bülletenlərini və tövsiyə siyahılarını tərtib edir. Sistemin 
bölm
ələrinin fəaliyyətini məzmun, forma və metodiki baxımdan əlaqələndirir, 
işin  yeni  üsul  və  metodlarını  öyrənməklə,  qabaqcıl  təcrübələri  aşkar  edir. 
Kadraların  ixtisaslarının  artırılması  işinin  təşkil  olunmasına  kömək edir. 
Kütl
əvi tədbirlərin keçirilməsinə  təcrübi,metodik  yardım  göstərir,müxtəlif 
mövzularda metodik v
əsaitlər hazırlayır. 
Kitabxana-biblioqrafiya prosesl
ərinin  avtomatlaşdırılması  şöbəsi, 
kitabxanalrın  elektron  kataloqunun  idarə  olunması,  elektron  kataloqların 
“Katoloqlaşdırılma”,  “Komplektləşdirmə”,  “oxucu”  modullarının  işini  təşkil  
etm
ək, habelə 
MKS-d
ə 
kitabxana-biblioqrafiya prosesl
ərinin 
avtomatlaşdırılması işini təşkil edir.  
İnformasiya-Resurs şöbəsi kitabxanaların veb-saytının idarə olunması, 
şəbəkənin  antivirus  proqramının,  habelə  lokal və  internet  şəbəkəsinin 
f
əaliyyətini təşkil  edir.  Nəzarət  funksiyasını  həyata  keçirir.  Şöbə 
kitabxanalarının    elektron  kitabxanalarının  yaradılması,  nəşrlərin elektron 
formaya çevrilm
əsi  işini  təmin edir. Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin 
avtaomatlaşdırılması şöbəsinin həyata keçirdiyi “Kataloqlaşdırma” modulunun 
bazasından  istifadə  edərək,  elektron  resursların  bazalarının  yaradılmasını 
h
əyata keçirir. Şöbə fasiləsiz internetlə təmin olunmuş, oxucuların istifadəsinə 
verilmişdir.  Şöbənin  əsas vəzifəsi:  informasiyalı  cəmiyyətdə  istifadəçilərin 
informasiyaya olan t
ələbatlarını ödəməkdir. 
2008-ci ild
ə  Kürdəmir MKS-də  Amerika  mərkəzi  yaradılmışdır. 
M
ərkəzin  yaradılmasında  əsas məqsəd,  informasiya  axınının  artdığı  və 
yenil
əndiyi müasir dövrdə, getdikcə artan oxucu sorğularının daha operativ və 
tez yerin
ə  yetirilməsindən və  onun xidmətindən istifadə  edən tələbatçıların 
ümumi internet kompüter bilikl
ərinə yiyələnməsinə kömək etməkdən ibarətdir. 
(19) 
Aran iqtisadi regionuna daxil olan Neftçala  inzibati rayonunda 115 
kitabxana var. Onlardan 37-
i(32,2%)  şəhərdə, 78-i(67,8%) kənd yerlərində 
yerl
əşir.  Kitabxanaların  67-i(58,3%) Mədəniyyət və  Turizm Nazirliyi, 45-i 
T
əhsil Nazirliyi tabeliyindədir.  Kitabxanaların  fondu  660,798  nüsxə  təşkil 


95 
 
edir. Ümumi fondun 655.764-
ü  kitablardır.(99,3%).  Kitabxanalarda  9 
kompüter var. Rayon kitabxanalarında çalışan mütəxəssislərin ümumi sayı 143 
n
əfərdir. Onlardan 6 nəfəri (4,2%) ali ixtisas, 5 nəfəri (3,5%) qeyri ali ixtisas
30 n
əfəri (21%) orta ixtisas, 22 nəfəri (15,4%) qeyri orta ixtisas təhsillidir. (6. 
s. 76-79) 
1975-ci ild
ə yaradılmış Neftçala rayon MKS-i, Mərkəzi Kitabxana və 
52 filialı oxuculara xidmət göstərir. Bu kitabxanalardan 49-u kənd və qəsəbə
3-ü is
ə Uşaq kitabxanalarıdır. 2011-ci ilin yekun hesabatına görə MKS 39193 
oxucuya xidm
ət göstərmişdir. Ötən il kitabxanaya 373 adda 3765 nüsxə kitab 
v
ə 25 nüsxə jurnal, 1 ədəd disk olmaqla 3791 nüsxə çap əsəri daxil olmuşdur. 
Hazırda MKS-in kitab fondu 299759 nüsxədir. MKS-də 220 nəfər işçi çalışır, 
onlardan 163 n
əfəri mütəxəssis, 57 nəfəri isə  texniki  işçidir.  Mərkəzi 
kitabxanada 6 şöbə fəaliyyət göstərir: 
1. Xidm
ət şöbəsi; 
2. 
Uşaq şöbəsi; 
3. Metodika-
Biblioqrafiya şöbəsi; 
4. Komplektl
əşdirmə və Kitabişləmə şöbəsi; 
5. 
İnformasiya-Resurs şöbəsi; 
6. Kitabxana-biblioqrafiya prosesl
ərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi; 
Müasir  informasiya  texnologiyaları,  elektron  resurslar  vasitəsi ilə 
oxuculara xidm
ət  işini  yüksək səviyyədə  həyata keçirir. Elektron kataloqun 
yaradılması  işində  xidmət  şöbəsi ilə  digər  şöbələrin  işini  əlaqələndirir. 
Müxt
əlif oxucu qruplarına xidmət edir, daimi sərgilərin və kütləvi tədbirlərin 
t
əşkilini  həyata keçirir. Kitab fondu 52570 nüsxə  təşkil  edir.  Oxucuların 
ümumi  sayı  4140  nəfərdir.  Neftçala rayon MKS-nin  saytı  2009-cu ilin 
sentyabr  ayından  etibarən fəaliyyət göstərir. Saytda çox zəngin məlumatlar 
yerl
əşdirilmişdir,  o  cümlədən fondun elektron kataloq və  elektron kitabxana 
bölm
ələri  yaradılmışdır.  Hər iki bölmə  oxuculara virtual xidməti təşkil 
edir.(20) 
Saatlı  rayonu  1965-ci ildən müstəqil rayon kimi fəaliyyət göstərir. 
Rayonda 109 kitabxana var. Bu kitabxanalardan 13-
ü(11,9%)  şəhərdə, 96-
ı(88,1%) kənd yerlərində yerləşir. Kitabxanaların 63-ü(57,8%) Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, 43-ü T
əhsil Nazirliyi tabeliyindədir.  Kitabxanaların 
fondunun ümumi h
əcmi 759,009 nüsxə  təşkil  edir.  Fondun  740,826(9,7%) 
nüsx
əsi kitablardan ibarətdir. Fondun 143 nüsxəsi elektron-  informasiya 
daşıyıcılarında  mühafizə  olunur. Kitabxanalarda  7 kompüter var. Kitabxana 
müt
əxəssislərinin  ümumi sayı 145 nəfərdir. Onların 5 nəfəri (3,4%) ali ixtisas, 
5 n
əfəri (3,4%) qeyri ali ixtisas, 10 nəfəri (6,9%) orta ixtisas, 13 nəfəri (9%)  
orta qeyri ixtisas, 112 n
əfəri (77,3%)  ümumi  orta  ixtisas təhsillidir.  
Sabirabad rayonunda  c
əmi 161 kitabxana var. Bu kitabxanalardan 17-
i(10,6%)  şəhərdə,  144-ü(89,4%) kənd yerlərində  yerləşir.  Kitabxanaların  79-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə