Komercijalne banke


REGULATORNI KAPITAL- iznos kapitala koji banka treba da ima na osnovu regulatornih propisaYüklə 460 b.
səhifə4/10
tarix14.09.2018
ölçüsü460 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

REGULATORNI KAPITAL- iznos kapitala koji banka treba da ima na osnovu regulatornih propisa.

 • EKONOMSKI KAPITAL (CAR)- u ravnoteži sa ukupnim rizicima banke

 • IDEALNA SITUACIJA JE KADA SU IZNOSI KAPITALA PREMA OVA TRI KONCEPTA U RAVNOTEŽI, ŠTO JE REDAK SLUČAJ. • Ključni dokument bazelskog komiteta za bankarsku superviziju je usvojen u junu 2004 godine.

  • Ključni dokument bazelskog komiteta za bankarsku superviziju je usvojen u junu 2004 godine.

  • Sporazum propisuje minimalnu stopu kapitala u odnosu na rizikom ponderisanu aktivu (8%), s tim da supervizorske institucije mogu da odrede i više stope neophodnog kapitala (u Srbiji 12%)

  • Regulatorni aranžmani pokrivaju izloženost sledećim rizicima:

  • Kreditni rizik

  • Tržišni rizik

  • Operativni rizik  STUB1: Reguliše formiranje minimalnog obaveznog kapitala (8%). Štiti od rizika koje nose bilansne i vanbilansne pozicije, obezbeđuje solventnost, smanjuje sistemski rizik, štiti deponente.

  • STUB1: Reguliše formiranje minimalnog obaveznog kapitala (8%). Štiti od rizika koje nose bilansne i vanbilansne pozicije, obezbeđuje solventnost, smanjuje sistemski rizik, štiti deponente.

  • Odbrana od kreditnog rizika:

   • Primena metoda za ocenu kreditne sposobnosti
   • Kolateral
   • Diverzifikacija
   • Kapital banke (operativne rezerve)


  STUB 2: Odnosi se na superviziju banaka od strane nadležnih supervizorskih institucija. Ove institucije prate da li su banke formirale adekvatan nivo kapitala.

  • STUB 2: Odnosi se na superviziju banaka od strane nadležnih supervizorskih institucija. Ove institucije prate da li su banke formirale adekvatan nivo kapitala.

  • Vrše kontrolu kvaliteta internih metodologija za upravljanje rizicima (podstiču razvoj savremenih tehnika upravljanja rizicima).

  • U slučaju ocene da interna metodologija nije dovoljno kvalitetna, mogu da odrede višu stopu regulatornog kapitala.  STUB 3: Odnosi se na tržišnu disciplinu i predstavlja dopunu stuba 1 i stuba 2. Tržišna disciplina se odnosi na transparentnost poslovanja, odnosno na obavezu banaka da daju informacije o svom poslovanju (polugodišnje, kvartalno).

  • STUB 3: Odnosi se na tržišnu disciplinu i predstavlja dopunu stuba 1 i stuba 2. Tržišna disciplina se odnosi na transparentnost poslovanja, odnosno na obavezu banaka da daju informacije o svom poslovanju (polugodišnje, kvartalno).  • Bazelski aranžmani prihvataju stav da banke mogu da pretrpe dve vrste gubitaka:

   • Očekivane gubitke (pokrivaju ih operativne rezerve).
   • Neočekivane gubitke (pokriva ih kapital)


  Postoje tri nivoa kapitala.

  • Postoje tri nivoa kapitala.

  • Nivo1- Naziva se primarni kapital. Sastoji se iz akcijskog kapitala i zadržane dobiti banaka. Ne sme biti niži od 4% u odnosu na rizikom ponderisanu aktivu.

  • Nivo 2- Sastoji se iz subordiniranih obveznica (sa minimum 5 godina dospeća, može iznositi najviše 50% primarnog kapitala) i iz dela operativnih rezervi.

  • Nivo 3- služi isključivo za pokriće dela tržišnog rizika, a čina ga kratkoročne subordinirane obveznice.  Koriste se za prokrivanje očekivanih gubitaka. Sadrže opšte rezerve, specifične rezerve i rezerve za rizik zemlje.

  • Koriste se za prokrivanje očekivanih gubitaka. Sadrže opšte rezerve, specifične rezerve i rezerve za rizik zemlje.  Cilj upravljanja rizicima: optimizacija odnosa rizik/ prinos (a ne izbegavanje rizika).

  • Cilj upravljanja rizicima: optimizacija odnosa rizik/ prinos (a ne izbegavanje rizika).  U fokusu banaka su kreditni rizik i tržišni rizici (rizik kamatne stope i valutni rizik) jer najviše utiču na solventnost.

  • U fokusu banaka su kreditni rizik i tržišni rizici (rizik kamatne stope i valutni rizik) jer najviše utiču na solventnost.

  • Upravljanje rizivima može biti: kvalitativno (bazirano na iskustvenim ocenama eksperata) i kvantitativno (na bazi merenja).  Komponente upravljanja rizicima:

  • Komponente upravljanja rizicima:

   • Adekvatna evaluacija kreditnih i tržišnih rizika.
   • Naplata cene rizika od korisnika odgovarajućih bankarskih usluga.
   • Izdvajanje naplaćene cene rizika u rezerve i kapital banke.
   • Pokrivanje očekivanih gubitaka iz formiranih rezervi banke.
   • Pokrivanje neočekivanih gubitaka iz akcijskog kapitala banke.
   • Formiranje ekonomskog kapitala banke koji je korigovan za rizik.
   • Upravljanje portfolio rizikom.
   • Monitoring (kontrola) rizika od nadležnih službi u banci.


  Izračunanvanjem prosečnog gubitka (očekivanog gubitka) i stope disperzije oko trendne vrednosti (standardna devijacija).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə