MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə34/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

105 


8.

 

VərdiĢlər  və  mümarisələrin  qarĢılıqlı  əlaqəsini  Ģərh edin. 

9.

 Mümarisələrə nə kimi psixoloji tələblər verirlər? 

10.


 

VərdiĢlərin  keçirilməsi  və  interferensiyası  dedikdə 

nəyi baĢa düĢürsünüz? 

11.


 

VərdiĢlərin  keçirilməsi  və  interferensiya  hadisələri 

hansı formalarda təzahür edir? 

12.


 

Bacarıq və adətləri Ģərh edin. 

13.

 

Dildaxili  və  dillərarası  interferensiya  hadisələrini Ģərh edin. 

14.


 

Oyun,  təlim  və  əmək  fəaliyyətinin  fərqləndirici 

xüsusiyyətlərini Ģərh edin.    

 

   Referat, məruzə və müstəqil tədqiqat üçün mövzular  

1.

 Dillərin

 

mənimsənilməsində keçirilmə və inter- 

ferensiya. 

2.

 VərdiĢ və adətlərin psixoloji təsiri

.   

 

           3. Fəaliyyətin strukturu    

Ə D Ə B Ġ Y Y A T 

 

Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. 2-ci nəĢri. -  

Bakı, 2002, səh. 140-151 Ağayev ġ.S. Əmək, tərbiyə və inkiĢaf. – Bakı, 1967. 

Həmzəyev M.Ə. ġagirdlərin düzgün yazı vərdiĢlərinə 

yiyələnmə xüsusiyyətləri. – Bakı, 

1984. 

Həmzəyev M.Ə. Dillərarası interferensiyanın psixoloji 

xüsusiyyətləri. // Bakı Qızlar 

Universitetinin «Elmi xəbərləri», 5-ci 

buraxılıĢ, 2006. Ġbrahimbəyov F.Ə. 90 il. – Bakı, 1992. 

Leontğev A.N. Deətelğnostğ. Sozrarie. Liçnostğ.. M., 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 106 

1982, s. 70-123. Qippenreyter Ö.B. Vvedenie v obĢuö psixoloqiö: kurs 

leküii. – M., 1988, s. 95-128. Quseynzade Q. Obuçenie reçevoy kommunikaüii na 

inostrannom əzıke. – Baku, 2001, s. 

100-131. 

Maklakov A.Q. Obhaə psixoloqiə. – Piter, 2001, s. 

122-148. Nemov R.S. Psixoloqiə. V 3-x kn., kn.1. – M., 1998, 

s.145-164. Fress P., Piaje J. Gksperimentalğnaə psixoloqiə, vıp. 

4, - M., 1973  
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

107 


4 - c ü   F Ə S Ġ L  

ÜNSĠYYƏT 

 

                                    Qısa xülasə        

 

Ünsiyyət haqqında anlayıĢ. Ünsiyyətin tərifi, əsas cəhətləri, 

məzmunu,  məqsədi  və  vasitələri.  Ünsiyyətin  növləri:  maddi, 

koqnotiv, kondision, motivlərlə bağlı iĢgüzar; bioloji, sosial, vasitəli, 

vasitəsiz;  verbal,  qeyri-verbal.  Ünsiyyətin  funksiyaları.  Ünsiyyət  və 

fəaliyyətin vəhdəti. 

Ünsiyyət  informasiya  mübadiləsi  kimi.  Ġnformasiya 

mübadiləsi  və  onun  ünsiyyətdə  yeri.  Ġnformasiya  mübadiləsi 

tərəfləri:  kommunikator  və  resipient.  Kommunikasiya  vasitələri: 

verbal və qeyri-verbal. Nitq verbal ünsiyyət kimi. Nitq dil vasitəsilə 

həyata keçirilən ünsiyyət prosesidir. Dil Ģərti danıĢıq iĢarələri sistemi 

kimi.  Nitqin  xüsusiyyətləri:  məzmunluluğu,  anlaĢıqlılığı,  təsirliliyi, 

ifadəliliyi.  Nitqin  mexanizimləri.    Nitqin  qavranılması  və 

anlaĢılması. Nitqin növləri və formaları. Qeyri verbal ünsiyyət. Qeyri 

verbal  ünsiyyətin  vasitələri.  ġəxsiyyətlərarası  ünsiyyətdə  özünü 

göstərən zonalar. Ünsiyyət qarĢılıqlı təsir kimi. Ġnsanların qarĢılıqlı təsiri və 

qarĢılıqlı  münasibətlərinin  tənzim  olunması.  Sosial  normalar  və 

sosial  nəzarət.  Ünsiyyət  prosesində  rol  və  rol  gözləmələri.  Dostlar 

arasında  ünsiyyətin  xarakteri.  Ünsiyyətdə  maneələr  və  onların 

qarĢısını almaq yolları. Məna maneələri  və onları doğuran səbəblər. 

Ünsiyyət  insanların  bir-birini  qavraması  və  anlaması 

kimi.  QarĢılıqlı  anlama  prosesində  sosial  persepsiyanın  rolu. 

Ġnsanların  bir-birini  qavramalarının  mexanizimləri:  eyniləĢdirmə, 

refleksiya,  stereotipləĢdirmə.  Ġnsanların  bir-birini  qavramasında, 

oreol effektinin (himayə effekti) yeri. II.4.1. Ünsiyyət haqqında anlayıĢ 

 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 108 

Ünsiyyətin  tərifi,  məzmunu,  məqsəd  və  vəzifələri. 

Ġnsanlar birgə yaĢayıĢ və birgə fəaliyyət zamanı daima bir-biri 

ilə  informasiya  mübadiləsi    aparır,  bir-birinə  qarĢılıqlı  təsir 

göstərir  və  ya  bir-birini  qavrayır  və  anlayırlar.  BaĢqa  sözlə  

ünsiyyətə girirlər. Ġnsanın hər cür fəaliyyətində ünsiyyət zəruri  

Ģərt  kimi  özünü  göstərir.  Ünsiyyət  olmadan  insanların  birgə 

fəaliyyəti həyata keçirməsi mümkün deyildir. 

Ü n s i y y ə t  

i n s a n l a r  

a r a s ı n d a  

t ə m a s ı n  

y a r a n m a s ı   v ə   i n k i Ģ a f ı   p r o s e s i   k i m i   m e y d a n a  

ç ı x ı r .   H e ç   b i r   i n s a n   b i r l i y i   o r a d a k ı   a d a m l a r  

a r a s ı n d a   t ə m a s   y a r a d ı l m a d a n   b i r g ə   f ə a l i y y ə t i  

h ə y a t a   k e ç i r ə   b i l m ə z   v ə   o n l a r ı n   a r a s ı n d a  

q a r Ģ ı l ı q l ı   a n l a m a   b a Ģ   v e r m ə z .   Ü n s i y y ə t  

i n s a n l a r  

a r a s ı n d a  

b i r g ə  

f ə a l i y y ə t  

t ə l a b a t ı n d a n   d o ğ a n   t ə m a s ı n   ç o x p l a n l ı   i n k i Ģ a f  

p r o s e s i d i r .  

B a Ģ q a  

s ö z l ə ,  i n s a n l a r ı n  

ö z  

m ü n a s i b ə t l ə r i n i   a y d ı n l a ş d ı r m a q   v ə   ü m u m i  

n ə t i c ə   ə l d ə   e t m ə k   m ə q s ə d i l ə   ö z   s ə y l ə r i n i  

ə l a q ə l ə n d i m ə y ə   v ə   b i r l ə ş d i r m ə y ə   y ö n ə l d i l m i ş  

q a r ş ı l ı q l ı   t ə s i r i n ə   ü n s i y y ə t   d e y i l i r .  

Ümumipsixoloji  baxımdan  nəzərdən  keçirdikdə,  əvvəla

ünsiyyət  iki  və  daha  çox  Ģəxs  arasında  baĢ  verir;  ikincisi, 

həmin  proses  az-çox  dərk  edilmiĢ  olur;  üçüncüsü,  ünsiyyət 

insanlar  arasında  informasiya  mübadiləsi  olmaqla  bərabər 

qarĢılıqlı təsir prosesi, real gerçəkliyi əks etdirmək vasitəsidir; dördüncüsü, ünsiyyət dinamik prosesdir, onun müxtəlif forma 

və  vasitələri  vardır.  Deməli,  ümumipsixoloji  baxımdan 

ünsiyyəti  fəaliyyətin  xüsusi  bir  növü  hesab  etmək  olar.  

Ünsiyyət  prosesində  insanlar  arasında  fikir,  bilik,  rəy,  təcrübə 

və hisslər mübadiləsi gedir, onlar bir-birinin inam və əqidəsinə 

təsiri    olan  müxtəlif  tipli  məlumatları  əsasən  baĢqaları  ilə 

ünsiyyət  prosesində  əldə  edir,  öz  bilik  və  təsəvvürlərini 

baĢqalarına  aĢılayırlar.  Aydındır  ki,  ünsiyyət  həyat 

tələbatlarından  doğur  və  demək  olar  ki,  insanın  ictimai 

həyatının  gediĢini  tənzim  edir.  Təsadüfi  deyildir  ki, 
Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə