Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
#18437
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   158

Biblioqrafiya 
 
53
1970 
342. Əhmədov, Q. Muğan düzünün bəzi ilk orta əsr abidələri haqqın-
da /Q.Əhmədov //AzSSR EA-nın  Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 
1970.- №2.- S.52-65. 
 
1971 
343. Muradova, F. Azərbaycan  ərazisində “Kür-Araz mədəniyyə-
tinə” aid ocaq qurğuları /F.Muradova, Q.İsmayılova //AzSSR EA-nın 
Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1971.- №2.- S.55-76. 
 
1972 
344. Hüseynov, M. Paleolit arxeoloji ekspedisiyasının qazıntıları 
/M.Hüseynov //1971-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoq-
rafik tədqiqatlar.- Bakı, 1972.- S.3-5. 
 
1973 
345. Aslanov, Q. Alazan vadisində son tunc və ilk dəmir dövrünə aid 
yaşayış yeri /Q.Aslanov, Q.İsmayılov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, 
fəlsəfə və hüquq ser.-1973.- №3.- S.87-95. 
346. Cəfərov,  Ə. “Yeraltı arxivdə” nələr var? /Ə.Cəfərov //Elm və 
həyat.- 1973.- №3.- S.5-6. 
347. Ciddi, H. Orta əsrlərdə Azərbaycanla Özbəkistanın iqtisadi-
mədəni əlaqələrindən /H.Ciddi //Elm və həyat.- 1973.- №7.- S.30-31. 
348. Əliyev, V. Azərbaycanın boyalı qablar mədəniyyətinin xronolo-
giyasına dair /V.Əliyev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1973.- C.7.- 
S.161-175. 
349. Əzizbəyova, P. Azərbaycan maddi mədəniyyətinin tədqiqində 
yeni nailiyyətlər: [Azərbaycan Tarixi Muzeyinin sualtı-tarixi arxeoloji 
tədqiqatlarının nəticələri haqqında] /P.Əzizbəyova //Elm və həyat.- 1973.- 
№3.- S.2-4. 
350. Muradova, F. Azərbaycanda daşlar üzərində qazılmış  işarə  və 
damğaların öyrənilməsinə dair /F.Muradova //Azərbaycanın maddi mədə-
niyyəti.- 1973.- C.7.- S.185-190. 
351. Rəhimov, K. Respublika ərazisində mədəniyyət abidələrinin və-
ziyyəti və onları qorumaq tədbirləri haqqında: [AzSSR Ali Sovetinin dai-
mi xalq maarifi, elm və mədəniyyət komissiyası sədrinin əlavə məruzəsi] 
/K.Rəhimov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1973.- 14 iyul.- S.4-5,12. 
352. Sadıxzadə, Ş. Azərbaycanda son tunc və ilk dəmir dövrünə aid 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
54 
bəzək  əşyalarının təsnifatı  /Ş.Sadıxzadə //Azərbaycanın maddi mədəniy-
yəti.- 1973.- C.7.- S.74-89. 
353. Vahidov, R. 1945-1965-ci illərdə Azərbaycanda arxeologiya 
elmi /R.Vahidov, İ.Nərimanov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 
1973.- C.7.- S.20-31. 
 
1974 
354. İsmayılov, Q. Kiçik Qafqazın cənub-şərq ətəklərində qədim me-
tallurgiya və metalişləmə sənətinə dair yeni materiallar /Q.İsmayılov //Az-
SSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1974.- №3.- S.84-91. 
355. Mustafayev, A. Abidələr tədqiq olunur: [respublikamızda aparı-
lan arxeoloji qazıntılar haqqında] /A.Mustafayev //Kommunist.- 1974.- 8 
dekabr. 
356. Səlimxanov,  İ. Mis dövrü olmuşdur? /İ.Səlimxanov //Elm və 
həyat.- 1974.- №7.- S.10-11. 
 
1975 
357. Ciddi, H. Nadir antropomorf şirli gil qablar /H.Ciddi, V.Əliyev 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1975.- C.31.- №11.- S.46-50. 
358. Əliyev,  Ə.  Qədim albanlara aid ox ucları  /Ə.Əliyev //AzSSR 
EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1975.- №3.- S.34-41. 
359. Əliyev, V. Maddi mədəniyyət abidələrimiz /V.Əliyev //Tarix, 
ictimaiyyət və coğrafiya tədrisi.- 1975.- №5.- S.68-71. 
360. Rzayev, N.  İncəsənətimizin kökləri: [qədim abidələrimiz haq-
qında] /N.Rzayev //Elm və həyat.- 1975.- №4.- S.26-27. 
 
1976 
361. Abşeron arxeoloji abidələri //ASE.- Bakı, 1976.- C.I.- S.28. 
362. Araz, M. Abidə – zaman deməkdir: [SSRİ Ali Sovetinin V ses-
siyasında “Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və onlardan istifa-
də haqqında qəbul edilmiş qanun haqqında] /M.Araz //Ədəbiyyat və incə-
sənət.- 1976.- 13 noyabr.- S.6. 
363. Həbibullayev, O. Azərbaycanın eneolit dövrü boyalı qabları 
haqqında /O.Həbibullayev, V.Əliyev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 
Bakı, 1976.- C.8.- S.5-14. 
364. Xəlilov, C. Azərbaycan keramikası haqqında qeydlər /C.Xəlilov 
//Qobustan.- 1976.- №2.- S.19-23. 
365. Muradova, F. Şirvan zonasında aşkar edilmiş işarə və damğalar 
/F.Muradova //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1976.- C.8.- S.93-103. 
 


Biblioqrafiya 
 
55
1977 
366. Əhmədov, R. Sualtı arxeologiya /R.Əhmədov //Elm və  həyat.- 
1977.- №2.- S.10-11. 
367. Əsgərov, R. Yeraltı abidələri qorumaq borcumuzdur /R.Əsgərov 
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1977.- 9 iyul.- S.8. 
368. Nəsirli, M. Yaşayış evinin mənşəyinə dair /M.Nəsirli //Azərbay-
can etnoqrafik məcmuəsi.- 1977.- bur.3.- S.90-98. 
369. Orucov, A. Qara rəngli gil qabların hazırlanması texnologiyası 
/A.Orucov //ADU-nun Elmi Əsərləri. Tarix və fəlsəfə elmləri ser.- 1977.- 
№3.- S.68-72. 
 
1978 
370. Bağırov, Z. “Tarix və  mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və 
onlardan istifadə haqqında”: [Qanunun layihəsi barəsində Azərbaycan 
SSR Mədəniyyət naziri, deputat Z.N.Bağırovun məruzəsi] /N.Bağırov 
//Kommunist.- 1978.- 25 iyul. 
371. Əhmədov, M. Qayalar, bənzətmələr,  əfsanələr... /M.Əhmədov 
//Azərbaycan müəllimi.- 1978.- 4 avqust. 
372. Əfəndi, R. Plastik nümunələr: Sənət tariximiz: Respublikamızın 
ərazisində tapılmış daş-qoç fiqurları haqqında /R.Əfəndi //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1978.- 5 avqust.- S.5. 
373. İsmayıliov, Q. Yer altında qalan “dövr”: [tuncun kəşfi haqqın-
da] /Q.İsmayılov //Elm və həyat.- 1978.- №7.- S.22-24. 
374. Mahmudov, R. “Tarix və  mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi 
və onlardan istifadə haqqında”: [AzSSR Ali Soveti Mədəniyyət Komis-si-
yasının sədri, deputat R.İ.Mahmudovun məruzəsi] /R.Mahmudov //Kom-
munist.- 1978.- 25 iyul. 
375. Rəhimov, S. “Tarix və  mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və 
onlardan istifadə haqqında” Azərbaycan SSR Qanununun layihəsi barədə: 
[AzSSR Ali Sovetinin VIII sessiyasında Azərbaycan Xalq yazıçısının 
nitqi] /Süleyman Rəhimov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.-29 iyul. 
376. Tarix və  mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və onlardan 
istifadə haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Qanunu 
layihəsi barəsində Azərbaycan SSR Ali Sovetinin səkkizinci sessiyasından 
çıxışlar //Kommunist.- 1978.- 28 iyul; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 29 
iyul; Sovet kəndi.- 1978.- 27 iyul. 
 
1979 
377. Qriqoryev, V. Azərbaycan arxeoloqlarının axtarışları /V.Qriqoryev 
//Bakı.- 1979.- 17 may. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
56 
1980 
378. Beyləqan //ASE.- Bakı, 1980.- C.4.- S.265. 
379. Əhmədov, Q. Saleh Mustafa oğlu Qazıyev: [görkəmli arxeoloq 
haq-da] /Q.Əhmədov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1980.- C.9.- S.5-10. 
380. Qədirov, F. “Taxtalar yeri” abidəsi haqqında /F.Qədirov //Azər-
baycanın maddi mədəniyyəti .- 1980.- C.9.- S.189-191.  
 
1981 
381. Cəbiyev, Q. Abidələr haqqında düşüncələr: [arxeoloq Qüdrət İs-
mayılovun “Abidələr, xatirələr, düşüncələr” adlı kitabı haqqında] /Q.Cəbi-
yev //Sovet kəndi.- 1981.- 15 sentyabr.- S.3. 
382. Əliyev,  Ə. Alban silahları haqqında yazılı mənbələrlə arxeoloji 
tapıntıların müqayisəli təhlili: [müxtəlif bölgələrdə arxeoloji qazıntılar za-
manı tapılmış alban silahları haqqında] /Ə.Əliyev //AzSSR EA-nın Xəbər-
ləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1981.- №1.-S.66-70. 
383. Heydərov, M. Sənətkarlığın tarixindən: [arxeoloji qazıntılar za-
manı tapılmış müxtəlif dövrlərə aid qədim qiymətli  əşyaların tarixindən] 
/M.Heydərov //Elm və həyat.- 1981.- №1.- S.20-22. 
384. Xəlilov, C. Şimal-şərqi Azərbaycanın arxeoloji abidələri haqqın-
da /C.Xəlilov, R.Arazova, T.Axundov, K.Qoşqarlı //AzSSR EA-nın Məru-
zələri.- 1981.- C.36.- S.75-76. [xülasə] 
 
1982 
385. Osmanov, F. “Qızıllar” orta əsr yaşayış yeri haqqında /F.Osma-
nov, F.İbrahimov, Q.Cəbiyev //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və 
hüquq ser.- 1982.- №3.- S.65-73. 
 
1984 
386. Əhmədov, Q. Tarix möhürlü abidələr: [AzSSR EA Tarix İn-
tunun arxeologiya bölməsinin işinə dair söhbət] /Q.Əhmədov; müsahibəni 
apardı M.Poladova //Elm və həyat.- 1984.- №5.- S.11-14. 
1986 
387. Bünyadov, T. Sərt qayalar dünyasında /T.Bünyadov //Mərd 
qalalar, sərt qayalar.- Bakı, 1986.- S.21-33. 
 
1987 
388. Əhmədov, Q. Azərbaycanda arxeologiyanın inkişafı /Q.Əhmə-
dov //AzSSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası.- 1987.- №4.- 
S.94-105. 
389. Mədəni irsi qorumalı //Kommunist.- 1987.- 16 may.  


Yüklə 4,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   158
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə