Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə13/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   158

Biblioqrafiya 
 
49
1959 
291. Əhmədov, Q. Arxeoloji və etnoqrafik ekspedisiyalar /Q.Əhmə-
dov //Bakı.-1959.-14 may.  
292. Xaspoladov,  Ə. Respublikamızın yeraltı muzeylərinə  səyahət  
/Ə.Xaspoladov //Azərbaycan müəllimi.- 1959.- 7 iyun. 
293. Kərimov, N. Tərtərçay hövzəsindəki karst mağaraları haqqında: 
[Kiçik Qafqazın  şimal-şərq yamacında] /N.Kərimov //ADU-nun Elmi 
Əsərləri. Geoloji-coğrafiya ser.- 1959.- №3.- S.83-91. 
294. Qolubkina, T. 1953-cü ildə Azərbaycan  ərazisində küp qəbir-
lərin tədqiqi və qazılması /T.Qolubkina //AzSSR EA-nın Xəbərləri. 
İctimai elmlər ser.- 1959.- №1.- S. 36-38. [Xülasə] 
 
1961 
295. Əhmədov, Q. Xalqımızın tarixini öyrənirik: Qədim yaşayış yer-
ləri haqqında /Q.Əhmədov //Sovet kəndi.- 1961.- 7 dekabr. 
296. Əliyev, K.  Qədim Qafqaz Albaniyasının arxeoloji abidələrinin 
öyrənilmə tarixindən /K.Əliyev //AzSSR EA-nın Xəbərləri.- 1961.-  №2.- 
S.21-23. 
297. Xaspoladov, Ə. Qədim abidələri öyrənərkən: [Qazax, Daşkəsən, 
Ağcabədi, Naxçıvan və Xanbulaqda aparılan arxeoloji qazıntılar haqqın-
da] /Ə.Xaspoladov //Mingəçevir işçisi.- 1961.- 5aprel; 13 aprel. 
298. Xəlilov, C. Maddi mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsində mü-
əllimlərin və məktəblilərin rolu /C.Xəlilov //Azərbaycan məktəbi.- 1962.- 
№2.- S.65-69. 
299. Qazıyev, S. Tarixi əhəmiyyəti olan kiçik bir tapıntı /S.Qazıyev 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1961.-C.17.- №8.- S.749-751. 
300. Qolubkina, T. Azərbaycanda küp qəbirləri /T.Qolubkina //Azər-
baycan Tarixi Muzeyinin Əsərləri.- 1961.- C.4.- S.35-36. [Xülasə] 
301. Quliyеv, H. XIV və XX əsrin  əvvəllərində Laһıc qəsəbəsində 
mis qab istеһsalı /H.Quliyеv //AzSSR EA-nın Xəbərləri.  İctimai  еlmlər 
sеr.- 1961.- №2.- S.23-25. 
302. Rzayev, N. Qafqaz Albaniyasının incəsənətinin bəzi məsələləri 
/N.Rzayev //AzSSR EA-nın Xəbərləri.- 1961.- №2.- S.57-61; №3.- S.49-64. 
 
1962 
303. Aslanov, Q. I-IV əsrlər Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniy-
yət tarixindən /Q.Aslanov //Qafqaz Albaniyası tarixi məsələləri.- Bakı, 
1962.- S.114-148. 
304. Əbilova, K. Müxtəlif təbəqəli yeni arxeoloji sahə /K.Əbilova, 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
50 
Ş.Sadıxzadə //Azərbaycan tarixinə dair materiallar.- Bakı, 1962.- S.31-39. 
305. Əhmədov, Q.  Qədim pullar /Q.Əhmədov //Elm və  həyat.- 
1962.- №11.- S.10-11. 
306. Xəlilov, D. Azərbaycanda tapılmış mis kəmərlər /D.Xəlilov 
//Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1962.- C.4.- S.68-97. 
307. Sadıqzadə,  Ş. Azərbaycanda qədim nəqliyyat vasitələrinə dair: 
Arxeoloji fondun materialları əsasında /Ş.Sadıqzadə //Azərbaycan tarixinə 
dair materiallar.- Bakı, 1962.- S.19-30. 
 
1963 
308. Ciddi, H.  Əfsanələr içərisində  həqiqət: Abidələr haqqında 
əfsanələr /H.Ciddi //Elm və həyat.- 1963.- №8.- S.9. 
309. Həbibullayev, O. Azərbaycanda enolit olubmu? /O.Həbibul-
layev //Elm və həyat.- 1963.- №3.- S.5-6. 
 
1964 
310. Aslanov, Q. Avaztəpədə tapılmış tunc balta /Q.Aslanov //Az-
SSR EA-nın Məruzələri.- 1964.- №2.- S.89-93. 
311. Bünyadov, T.  Qədim Azərbaycanda toxuculuq və  kеçəçiliyin 
inkişaf tarixinə dair /T.Bünyadov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 
1964.- C.1.- S.4-6. 
312. Cəfərzadə,  İ. Böyük kömək: [arxeoloji ekspedisiya haqqında] 
/İ.Cəfərzadə, H.Ciddi //Elm və həyat.- 1964.- №4.- S.7-8. 
313. Əliyev, V. Azərbaycanda boyalı qablar mədəniyyətinin öyrənil-
məsinə dair /V.Əliyev //1963-cü ilin arxeoloji qazıntılarının yekunlarına 
həsr olunmuş sessiya: məruzə  və  məlumatların tezisləri.- Bakı, 1964.- 
S.32-34. 
314. Göyüşov, R. Arxeologiya və din /R.Göyüşov //1963-cü ilin ar-
xeoloji qazıntılarının yekunlarına həsr olunmuş sessiya: məruzə və məlu-
matların tezisləri.- Bakı, 1964.-S.26-30; Elm və həyat.- 1964.-№3.- S.12-13. 
315. Quliyеv, H. XIX əsr və XX əsrin  əvvəllərində Azərbaycanda 
yun ipin xalq üsulu ilə boyadılmasının tarixi və öyrənilməsi  һaqqında 
/H.Quliyеv //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1964.- C.1.- S.7-9. 
1965 
316. Aslanov, Q. Daşların, qayaların dili ilə /Q.Aslanov //Elm və 
həyat.- 1965.- №7.- S.28-29. 
317. Əliyev, V. Azərbaycanda boyalı qablar mədəniyyətinin öyrənil-
məsinə dair /V.Əliyev //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- C.6.- S.59-66. 
318. Əliyev, V. Azərbaycanın tunc dövrünə aid boyalı qablar üzərin-


Biblioqrafiya 
 
51
dəki təsvirlər /V.Əliyev //AzSSR EA Tarix İnstitutu aspirantlarının birinci 
elmi konfransının materiaları.- Bakı, 1965.- S.3-4. 
319. Göyüşov, R. Dulusçuluq sənətində gil qabların anqoblanması 
üsulu haqqında /R.Göyüşov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.- 
C.6.- S.101-112. 
320. Göyüşov, R. Qaya üzərində şəhər: Tərtər dərəsində “Sərt qala” 
adlı şəhərin qalıqları haqqında /R.Göyüşov //Elm və həyat.- 1965.- №1.- 
S.26-27. 
321. Göyüşov, R. Arxeologiya və din /R.Göyüşov //Azərbaycanın 
maddi mədəniyyəti.- 1965.- C.6.- S.269-279. 
322. İbrahimov, F. Azərbaycanın orta əsr kənd təsərrüfatı alətləri 
haqqında: IV-XIII əsrlər /F.İbrahimov //AzSSR EA Tarix İnstitutunun as-
pirantlarının birinci elmi konfransının materialları.- Bakı, 1965.- S.14-16. 
323. Kəsəmənli, H. Xaçbulaq daş qutu qəbirləri haqqında /H.Kəsə-
mənli //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- 1965.-C.6.-S.32-43. 
324. Quliyev,  Ş. Arxeoloq və etnoqrafların Ümumittifaq elmi sessi-
yası  /Ş.Quliyev, R.Göyüşov //AzSSR EA-nın Xəbərləri.  İctimai elmlər 
ser.- 1965.- №4.- S.133-134. 
325. Mahmudov, R. Azərbaycanın Cənub-Şərq rayonlarının arxe-
oloji cəhətdən öyrənilməsinə dair: [fransız alimi Jak de Morqan tərəfindən 
aparılan tədqiqatlar haqqında] /F.Mahmudov //AzSSR EA Tarix İnstitutu 
aspirantlarının birinci elmi konfransının materialları.- Bakı, 1965.- S.4-6. 
326. Nərimanov,  İ. Şərqi Zaqafqaziya əhalisinin məişətində ilk me-
talların tətbiqi /İ.Nərimanov, İ.Səlimxanov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 
1965.- C.21.- №4.- S.76-79. 
327. Nuriyev, A. Azərbaycan ərazisindən aşkar edilmiş oymalı şüşə 
piyalə haqqında /A.Nuriyev //AzSSR EA Tarix İnstitutunun aspirantları-
nın birinci elmi konfransının materialları.- Bakı, 1965.- S.11-13. 
328. Osmanov, F. Qafqaz Albaniyasında antropomorf fiqurlar haq-
qında /F.Osmanov //AzSSR EA Tarix İnstitutunun aspirantlarının birinci 
elmi konfransının materialları.- Bakı, 1965.- S.11-13. 
329. Vahidov, R. Azərbaycan arxeoloqlarının birinci sessiyası /R.Va-
hidov, R.Göyüşov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- Bakı, 1965.- C.6.- 
S.320-321. 
330. Vahidov, R. Azərbaycanda küp qəbirləri mədəniyyətinin bəzi 
məsələlərinə dair /R.Vahidov //Azərbaycanın maddi mədəniyyəti.- Bakı, 
1965.- S.91-100. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
52 
1966 
331. İbrahimov, F. Azərbaycanda kustar metalişləmə  sənətində  kə-
sər alətlərin hazırlanması texnologiyasına dair /F.İbrahimov //AzSSR EA 
Tarix  İnstitutunun aspirantlarının ikinci elmi konfransı  məruzələrinin 
tezisləri.-Bakı, 1966.- S.13-14. 
332. Qədirov, F. Elçi yolu: [Qəbələ rayonundan keçən qədim “Bəzir-
gan yolu” haqqında] /F.Qədirov //Elm və həyat.- 1966.- №3.- S.26-27. 
333. Mahmudov, F. Azərbaycanın cənub-şərq rayonlarının ilk tunc 
dövrü abidələri haqqında /F.Mahmudov //AzSSR EA Tarix İnstitutunun 
aspirantlarının ikinci elmi konfransının məruzələrinin tezisləri.- Bakı, 
1966.- S.8-10. 
334. Nuriyev, A. Albaniyanın Yaxın Şərq ölkələri ilə ticarət münasi-
bətləri haqqında: şüşə məmulatına əsasən /A.Nuriyev //AzSSR EA Tarix 
İnstitutunun aspirantlarının ikinci elmi konfransının məruzələrinin tezis-
ləri.- Bakı, 1966.- S.10-11. 
335. Osmanov, F. Qafqaz Albaniyası yaşayış yerlərinin bəzi xüsusiy-
yətləri /F.Osmanov //AzSSR EA Tarix İnstitutunun aspirantlarının ikinci 
elmi konfransının məruzələrinin tezisləri.- Bakı, 1966.- S.8-10. 
336. Səlimxanov,  İ. Kimya və fizika qədim tuncun sirrlərini açır 
/İ.Səlimxanov //Elm və həyat.- 1966.- №11.- S.20-22. 
 
1967 
337. Arxeoloq və etnoqrafların Ümumittifaq məclisində //Elm və 
həyat.- 1967.- №7.- S.23. 
 
1968 
338. Nuriyev, A. Azərbaycanın qədim bədii  şüşələri /A.Nuriyev 
//Elm və həyat.- 1968.- №5.- S.30-31. 
339. Zeynallı, Z. “Diri” daşlar: [Səbail qalası haqqında] /Z.Zeynallı 
//Elm və həyat.- 1968.- №6.- S.14 
 
1969 
340. Aslanov, Q. “Qala yeri”nə ekskursiya Arxeoloji qazıntılar. 
Qasım İsmayılov rayonu (indiki Goranboy), Göynəyən kəndi /Q.Aslanov 
//Sovet kəndi.- 1969.- 24 iyul.- S.23. 
341. Əhmədov, Q. Elmə  həsr olunmuş  həyat: [arxeoloq S.M.Qazı-
yevin anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə] /Q.Əhmədov //AzSSR EA-
nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1969.- №2.- S.121-122. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə