Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə9/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   158

Biblioqrafiya 
 
33
mov; elmi red. T.Dostiyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- 
Bakı: Araz, 2006.- 164 s. 
Monoqrafiyada Lerik r-nun paleolit dövründən başlanmış son orta 
əsrlərədək müxtəlif dövrlərə aid arxeoloji abidələri haqqında məlumat 
verilir, əldə olunmuş arxeoloji materialların tipoloji təsnifatı aparılır. 
154. Məmmədov, T. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə /Tofiq 
Məmmədov; red. Y.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- 
Bakı: Təhsil, 2006.- 400 s. 
Kitabda ilk dəfə olaraq orta əsr yazılı qaynaqlardan geniş istifadə edi-
lərək arxeoloji və etnoqrafik materillar təhlil edilir, ilk orta əsrlər Albani-
yasının sərhədləri,  ərazisi,  əhalisi, etnik tərkibi, iqtisadi həyatı, ticarəti, 
dövlət quruluşu, ölkənin yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsi, müdafiə 
tikintiləri tədqiq edilərək araşdırılır. 
155. Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası – 60: Mingəçevir arxeoloji 
ekspedisiyasının 60 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları /red. 
hey. M.Rəhimova, T.Bünyadov və b.; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İn-tu.- Mingəçevir: “Mingəçevir PM” MMC, 2006.- 218 s. 
Kitabın içindəkilər:  Mingəçevir  Şəhər  İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Lütvəli Babayevin çıxışı; Arxeologiya: Rəhimova M.N. Azərbaycan arxe-
ologiya elminin inkişafında Mingəçevir qazantılarının əhəmiyyəti; Abba-
sov V. Qarabağın erkən orta əsr maddi  mədəniyyəti; Abbasova E. Əli 
Bayramlının orta əsr yaşayış yerləri haqqında; Abbasova F. Şabran şəhəri 
yerində 2005-ci ildə aparılan arxeoloji tədqiqatların nəticələri; Ağalarzadə 
A. Şabranın saxsı məmulatında təsvir motivləri; Аразова П. Традиции и 
инновации в древноземледельческом комплексе Мигечаура (на осно-
ве каменной индустрии); Ахундова Г. Предметы украшения антично-
го периода из Мингечаура; Babayev İ. Mingəçevir qazıntılarının Qafqaz 
Albaniyası dövləti tarixinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyəti; Bədir C. Qanıx 
(Alazan) və Kürmükçay vadisi arxeoloji abidələrinin tədqiqinə dair (mu-
zey materialları  əsasında); Cəbiyev Q. Girdmanın ilk orta əsr qalaları; 
Cəfərov Ə., Cəfərova A. Beynəlxalq İNTAS-2000 proqramı üzrə Avropa 
alimləri ilə aparılan elmi tədqiqat işlərinin ilkin nəticələri; Джафарова Э. 
С.М.Казиев  руководитель  мингечаурской  археологической  экспеди-
ции; Dostiyev T. I Hacıalılı yaşayış yeri; Dostiyev T., Kvaçidze V. I Qı-
raq Kəsəmən yaşayış yerində aşkarlanmış emalatxana qalıqları haqqında; 
Əhmədov Ş., Əhmədova İ., Əyyubova Ş. Cənubi Şərqi Şirvanın müdafiə 
istehkamı;  Ələkbərov A., Mirabdullayev A. Masallı rayonunda 2005-ci 
ildə aparlıan arxeoloji tədqiqatlar;  Ələkbərov A. Orta əsr qəbir daşları 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
34 
üzərində olan ornamentlər haqqında; Əliyev Ə., Əsədov V. Taxtakörpü su 
anbarı ərazisində arxeoloji tədqiqatlar haqqında; Əsədli K. Görkəmli alim 
Ə.Ələkbərovun elmi tədqiqatları haqqında; Göyüşova T. Mingəçevir şəhər 
Tarix Muzeyi; Hacıyeva G. Şabranın bir qrup saxsı  məmulatı haqqında 
(2005-ci ilin arxeoloji materialları əsasında); Hüseynov M.Xocasan qədim 
yaşayış yeri haqqında; Xəlilov M. İlk orta əsr Alban saxsı təknə qəbirləri; 
İbrahimov B. Gilançay hövzəsində aşkar edilmiş Tunc dövrü qəbirlərinin 
xarakterik xüsusiyyətləri;  İsmayılzadə Q. Mingəçevirin nadir arxeoloji 
kompleksi; Карахмедова А. Отражение древнего религиозного воззре-
ния  в  средневековой  художественной  керамике;  Квачидзе  В.  К  воп-
росу интерпретации погребального обряда на Таузчайском некропо-
ле;  Гасанова  А.  Аналитическое  исследование  металлических  изде-
лий,  обнаруженных  при  археологических  раскопках  в  Мингечауре; 
Гулузаде А. К вопросу изучения каменных изваяний баранов на тер-
ритории Нахчыванской Автономной Республики; Гусейнова С. О не-
которых деталях быта населения средневекового  Баку (по материа-
лам археологических раскопок); Гошгарлы Г. Античные могильники 
древнего Мингечаура и их параллели на трассе трубопроводов Баку-
Тбилиси-Эрзурум; Məmmədov A., Əliyev T. Mingəçevir arxeoloji kom-
pleksi; Məmmədov A., Babayev Ə. Mingəçevirin arxeoloji baxımdan 
öyrənilməsində R.M.Vahidovun əsərlərinin əhəmiyyəti; Мусаев Д. Пред-
меты  вооружения  в  Кура-Аракском  периоде; Müseyibli N. “Ağdaş 
qolu” Eneolit dövrü yaşayış  məskəni haqqında; Mustafayev M. Neməta-
bad küp qəbirləri; Nemət M. Mingəçevirdə qazıntılar zamanı tapılmış sən-
duqə haqqında; Nərimanov İ. Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası; Pirquli-
yeva Q. Роль византийских денежных единиц в сфере монетного об-
ращения средневекового Азербайджана; Ramazanlı H. Bağmanoba şə-
hər yeri haqqında;  Расулова  М.  Связи  древнего  Мингечаура  с  антич-
ным миром (по данным нумизматики); Rəcəbova B. Mingəçevirdə ilk 
orta  əsr abidələrindən aşkar olunmuş sancaqlar haqqında.  Etnoqrafiya
Аханчи П. О некоторых аспектах традиционной сельской свадебной 
обрядности  Южных  азербайджанцев  (по  полевым  этнографическим 
материалам); Bünyadova Ş. XII-XVI əsrlər Azərbaycanın tarixi etnoqra-
fiyasının öyrənilməsində orta əsr arxeologiyasının  əhəmiyyəti; Ciddi H. 
Ailədə uşaqların tərbiyəsinin bəzi məsələlərinə dair (Şamaxı şəhəri mate-
rialları əsasında); Əhmədova T. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda adi hüquq normaları; Əhmədova V. Azərbaycanda ovçulu-
ğun tarixinə dair; Əliyeva B. XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan etnoq-
rafiya elmində yaşayış  məskənləri və yaşayış evlərinin tədqiqi;  Əliyeva 


Biblioqrafiya 
 
35
M. C.Məmmədquluzadənin  əsərlərində qonaqpərvərlik adətlərinə dair; 
Əlizadə A. H.Sarabski Bakı  şəhərinin qadın geyim və  bəzəkləri barədə
Xəlilova M. XIX əsrin sonu XX əsrin  əvvəllərində Bakıda dəmirçiliyin 
inkişafı;  İsmayılzadə P. Azərbaycanda çay və  dəniz balıqçılığının bəzi 
xüsusiyyətlərinə dair; Kərimov E. XX əsrdə aparılmış çöl etnoqrafik 
tədqiqatlarına retrospektiv baxış;  Кулиева  И.  Некоторые  особенности 
семейно-бытовых отношений Абшерона и их степень сохранности в 
современных условиях; Quliyeva N. Müstəqillik illərində Azərbaycanda 
ev təsərrüfatlarına dair; Кулиева Р. О связах магических обрядов с ре-
лигиозными верояниями у азербайджанцев; Quluzadə T. Qəhrəmanlıq 
dastanlarında yeməklər və içkilər; Məhərrəmova S. XIX-XX əsrin əvvəl-
lərində Kiçik Qafqazın cənub-şərq rayonlarında istifadə edilmiş  bəzək 
əşyaları haqqında (Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı r-
rının materialları əsasında); Muxtarova A. Uşaqlarda ənənəvi əmək tərbi-
yəsinin bəzi məsələlərinə dair; Самедова С. О некоторых религиозных 
верояниях на территории античного Азербайджана (IV в. до н.э. – III 
в.н.э.); Zahidova H. C.Cabbarlı yaradıcılığında bəzi etnoqrafik məsələlər; 
Зейналова Н. Специфика структуры идентичностей в Азербайджане.   
156. Osmanov, F. Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar /Fazil Osma-
nov; red. F.Xəlilli; rəy. Ə.Rəcəbli.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 164 s. 
157. Rüstəmov, C. Qobustan – Azərbaycanın qədim mədəniyyət oca-
ğı /Cəfərqulu Rüstəmov; red. F.Muradova.- Bakı: Nurlar, 2006.-   96 s. 
 
2007 
158. Avşarova,  İ. Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti tayfalarının bədii 
tunc məmulatı: e.ə. XIV-VII əsrlər /İradə Avşarova; elmi red.: V.Əliyev, 
S.Aşurova; rəy.:  Ə.Cəfərov, T.Axundov; rəssam  İ.Avşarova; AMEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 192 s. 
159. Baxşəliyev, V. Azərbaycan arxeologiyası: [ali məktəb tələbələri 
üçün dərs vəsaiti] /Vəli Baxşəliyev; məsl.:  İ.Həbibbəyli,  İ.Hacıyev; 
AzMEA Naxçıvan bölməsi, NDU.- Bakı: Elm, 2007.- C.I.- 238 s. 
160. Bünyadova  Ş.  Azərbaycanın təsərrüfatı və maddi mədəniyyəti: 
XII-XVI  əsrlər /Şirin Bünyadova; red. Q.Rəcəbli; AzEA Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2007.- 84 s. 
161. Fərəcova, M. Qobustan Çalaları /Məlahət Fərəcova; elmi red. 
Q.İsmayılzadə; Azərb. Resp. YUNESKO üzrə Milli Komissiyası; Qobus-
tan Dövlət Tarixi-Bədii Qoruğu.- Bakı, 2007.- 128 s. 
Kitabda Qobustan ərazisində tədqiqatlar zamanı aşkar edilmiş çalala-
rın ümumləşdirilməsinə və sistemləşdirilməsinə cəhd edilmiş, eyni zaman-
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
36 
da tarixən insanların məskunlaşdığı müxtəlif ərazilərin analoji materialları 
ilə müqayisəli təhlil aparılmışdır. 
162. Məhərrəmova, S. XIX-XX əsrin  əvvəllərində Kiçik Qafqazın 
cənub-şərq bölgəsinin maddi mədəniyyəti və təsərrüfatı /Solmaz Məhərrə-
mova; elmi red.: T.Bünyadov, Q.Rəcəbli; AMEA Arxeologiya və Etnoq-
rafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2007.- 208 s. 
163. Müseyibli, N. Böyük Kəsik eneolit dövrü yaşayış məskəni /Nə-
cəf Müseyibli; rəssam.: Y.Danyalov, T.Axundov; AMEA, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Nafta-Press, 2007.- 227 s. 
Kitab Azərbaycan Respublikasının Ağstafa rayonu ərazisində, BTC 
neft və CQ qaz kəmərləri dəhlizində yerləşən Böyük Kəsik eneolit dövrü 
yaşayış  məskənində 2004-2005-ci illərdə aparılmış arxeoloji qazıntıların 
nəticələrinə həsr olunmuşdur. 
164. Şəmkir arxeoloi ekspedisiyası 2007 [İzomaterial]: Orta əsr şə-
həri /T.Dostiyev; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; Azərbaycan 
Memarlıq və  İnşaat Un-ti; Regionların  İnkişafı  İctimai Birliyi.- Bakı: 
Çaşıoğlu, 2007.- 76 s. 
Kitabda  Şəmkir r-nun Muxtariyyə  kəndinin  şimalında,  Şəmkirçayın 
sol sahilində yerləşən  şəhər xarabalıqlarının arxeoloji qazıntıları zamanı 
aşkar edilən tapıntılar əks etdirilir. 
165. Şəmkir arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı: Birinci Respublika 
elmi-praktik konfransın proqramı (28-29 noyabr 2007, Şəmkir) /təşkilat 
komitəsi: S.Quliyev və b.; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti; Regionların İnkişafı İctimai Birli-
yinin birgə layihəsi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 104 s. 
  
2008 
166. Azərbaycan arxeologiyası. Daş dövrü: 6 cilddə /AMEA, Arxe-
ologiya və Etnoqrafiya İn-tu; baş red. və ön söz. müəl. M.Rəhimova; red. 
hey.: İ.Babayev və b..- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- C.1.- 445 s. 
167. Azərbaycan arxeologiyası. Orta əsrlər: 6 cilddə /AMEA, Ar-
xeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; baş red. M.Rəhimova; red. hey.: İ.Baba-
yev və b..- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- C.IV.- 630 s. 
168. Baxşəliyev, V. Naxçıvanın arxeoloji abidələri /Vəli Baxşəliyev; 
məsl.: İ.Hacıyev, İ.Həbibbəyli; elmi red. V.Baxşəliyev; AMEA Naxçıvan 
bölməsi.- Bakı: Elm, 2008.- 301 s. 
169. Bağırov, F. Nuh yurduna ziyarət /Feyruz Bağırov; red. H.Bağı-
rov.- Naxçıvan, 2008.- 220 s. 
Kitab “Nuh yurdu” adlanan qədim Naxçıvan diyarının tarixi keçmi-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə