Microsoft Word cbar 2015 fs 25. 04. 16 aze approved for issuance docx


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi BankıYüklə 0,67 Mb.

səhifə3/24
tarix17.09.2018
ölçüsü0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında Hesabat 

8-55 səhifədəki qeydlər hazırki maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir. Min Azərbaycan Manatı ilə 

Qeydlər

2015 

2014

ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN 

HƏRƏKƏTİ  

Alınmış faizlər 

 219,939 

 60,254 


Ödənilmiş faizlər 

 (156) 


 (634)

Alınmış haqq və komissiyalar 

 12,568 

 10,274 


Ödənilmiş haqq və komissiyalar 

 (7,089) 

 (1,430)

Ticarət qiymətli kağızları üzrə xalis gəlirlər/ (ödənişlər) 

 28,791 

 (5,345)


Törəmə maliyyə alətləri üzrə xalis (ödənişlər)/ gəlirlər

 

(55,520)  

3,509


Xarici valyuta əməliyyatları üzrə xalis gəlirlər

 

10,615  

3,823


Sair əməliyyat gəlirləri 

  5,591 


 6,652 

İnzibati və sair əməliyyat xərcləri üzrə ödənişlər  

 (32,952) 

 (44,032)Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat 

fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti 

 181,787 

 33,071 

Əməliyyat aktivlərində (artım)/ azalma  

Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər 

520,260   (538,044)

Ticarət qiymətli kağızları 

 1,541,566 

 (1,263,019)

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar

31 


 

720


Rezident banklara verilmiş kreditlər  

 (2,259,777) 

 (47,774)

Sair aktivlər 

 261,941 

 (20,267)Əməliyyat öhdəliklərində artım/ (azalma)   

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 

 (5,429,195) 

 (187,390)

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər

 

450,398  

620,624


Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 

  1,595,821 

 265,554 

Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 

 (1,100) 

 (3,721)


Sair öhdəliklər  

(319,323) 

 43,125 

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən pul vəsaitləri

 

 

(3,457,591) 

 (1,097,121)

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN 

HƏRƏKƏTİ

İnvestisiya qiymətli kağızlarının alınması

 (2,890,933) 

 

(2,553,381)İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılması

 3,819,652 

 

18,198


Torpaq, tikili, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərin alınması 

 (13,379) 

 (36,919)

Investisiya fəaliyyəti üzrə daxil olan/ (istifadə edilən) pul vəsaitləri 

 915,340 

 (2,572,102)

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN 

HƏRƏKƏTİ

Buraxılmış borc qiymətli kağızlarından daxilolmalar 

 27,007 


Buraxılmış borc qiymətli kağızların geri alınması 

 (26,998) 

 (19,993)

Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış borc öhdəliklərinin ödənilməsi 

 (1,431) 

 (3,139)


Beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış borc öhdəliklərinin ödənilməsi 

 (330) 


 (110)

Maliyyə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilən)/daxil olan pul vəsaitləri 

  (28,759) 

 3,765 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis azalma 

 (2,571,010) 

 (3,665,458)

Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitlərinə və onların ekvivalentlərinə təsiri 

 3,752,378 

 (109,911)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  

4,606,805 

 8,382,174 

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri   5,788,173 4,606,805

*Müqayisəli məlumatda edilmiş təsnifləşdirmə 3 nömrəli Qeyddə göstərilib.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2015-ci il tarixinə Maliyyə hesabatları üzrə Qeydlər 1 

Giriş 

Azərbaycan Respublikası  Mərkəzi Bankının 31 dekabr 2015-ci il tarixində tamamlanan il üçün 

hazırkı maliyyə hesabatları Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun 

hazırlanmışdır. Əsas fəaliyyət 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra “Bank”) Azərbaycan Respublikasının 

mərkəzi bankıdır və Azərbaycan Respublikasının tam mülkiyyətindədir. Bank “Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” 10 dekabr 2004-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası 

Qanununa (bundan sonra “Qanun”) müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir.  

Qanunun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Bankın məqsədləri aşağıdakılardır: 

 Bankın əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsidir;

 Bankın məqsədi həmçinin bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyinin və inkişafının təmin

edilməsidir; və

 Mənfəət götürmək Bankın əsas məqsədi deyildir.

Qanunun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq Bankın əsas funksiyaları aşağıdakılardır: 

 Dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən etmək və həyata keçirmək;

 Nağd pul dövriyyəsini təşkil etmək, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu

maddəsinin II hissəsinə və Qanuna müvafiq olaraq, pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və

tədavüldən çıxarılmasını həyata keçirmək;

 Manatın xarici valyutalara nisbətdə  rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən etmək və elan

etmək;

 Valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirmək; Sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlamaq və idarə etmək;

 Hesabat tədiyyə balansını tərtib etmək və ölkənin proqnoz tədiyyə balansının hazırlanmasında

iştirak etmək;

 “Banklar haqqında”, “Poçt haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və onlara müvafiq qəbul etdiyi normativ

xarakterli aktlara uyğun olaraq bank fəaliyyətini lisenziyalaşdırmaq və tənzimləmək, qanunla

müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;

 Ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini təşkil etmək, əlaqələndirmək, tənzimləmək və onların üzərində

nəzarəti həyata keçirmək;

 Digər qanunlarla nəzərdə tutulmuş başqa funksiyaları həyata keçirmək.

Qanunun 14.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Bank müflis elan oluna bilməz. Kapitalda yaranmış hər 

hansı çatışmazlıq Qanunun 14.2-ci maddəsinə  əsasən bir maliyyə ili təxirə salınmaqla dövlətin 

buraxdığı qiymətli kağızlar hesabına ödənilir. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə müvafiq olaraq, Bank onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər 

üzrə xarici dövlətlərin mərkəzi bankları ilə qarşılıqlı münasibətlərdə, habelə beynəlxalq maliyyə-

kredit təşkilatlarında Azərbaycan Respublikasını təmsil edir. 

Bank fəaliyyətinin müxtəlif sahələri üzrə xarici dövlətlərin məzkəzi bankları ilə  əməkdaşlıq 

haqqında müqavilələr bağlaya bilər, həmçinin xaricdə yerləşən dövlət və özəl mərkəzi klirinq 

(prosessinq) idarələri ilə öz adından və ona müvafiq səlahiyyətlər verildiyi halda, Azərbaycan 

dövləti adından klirinq və hesablaşmalar haqqında sazişlər və başqa müqavilələr bağlaya bilər. 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə