Microsoft Word ?Zizxan tanriverdi


“Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyasıYüklə 3,53 Mb.
səhifə172/174
tarix25.06.2018
ölçüsü3,53 Mb.
1   ...   166   167   168   169   170   171   172   173   174

 

              “Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyası 

522

 

40. Cavadov Ə. Azərbaycan dilində dağ anlayışının arxaik ifadəsi. Azərbaycan onomastikası problemləri. II. Bakı, 1988, s.134. 

41. Cəfərli M. «Dastan və mif». Bakı, 2001. 

42. Cəfəroğlu Ə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2008. 

43. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 1982. 

44. Cəfərov N. Xanım, hey! Bakı, 1999. 

45. Cəfərov N. Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı, 2007. 

46. Cəfərov C. Nitq hissələrində keçid prosesləri. Bakı, 1983. 

47. Cəfərov Q. Azərbaycan dilinin zoonimikası. Azərbaycan 

dilinin onomastikası. Bakı, 1987, s.158-161. 

48. Cəlilov F. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı,    1988. 

49. Cəmşidov Ş. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1977. 

50. Cəmşidov Ş.Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1999. 

51. Çobanzadə B. Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl. Bakı, 2006. 

52. Çobanov Mədəd, Çobanlı Müşfiq. Dədə Qorqud dünyasına 

səyahətdən parçalar. Bakı, 1998.  

53. Dəmirçizadə Ə.“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili. Bakı, 

1959. 

54. Dəmirçizadə Ə. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 1972. 55.  Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə, Bakı, 

1979. 


56. Dəmirçizadə Ə.50 söz. Bakı, 1968.  

57.  Дионисий  Г.  О  соединении  слов.  Античные  риторики. 

Москва, 1978. 

58. Древнетюркский словарь. Ленинград, 1969. 

59. Джафарзаде И. Наскальные изобрaжения Кобустана. ТИИ 

АН Азерб.ССР, т.III, Баку, 1958, с.45. 

60.  Джангидзе  В.  Дманисский  говор  казахского  диалекта 

азербайджанского языка. Баку, 1965. 

61. Ergin (Qəhrəmanova) Yeganə. “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanlarında felin təsriflənməyən formaları. Bakı, 2011. 

62. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. 

Bakı,  1998. 

63. Eyvazova R. Kişvəri “Divan”ının dili. Bakı, 1983.  

              “Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyası 

523

 

64. Əbu Turxanın hikmət dünyası. Prof. Dr.Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında. Bakı, 2012. 

65.  Əfəndiyeva T. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bakı, 

2011. 

66. Ələkbərova E. “Kitabi-Dədə Qorqud” oğuz dilləri kontekstin-də. NDA, Bakı, 2006.  

67. Əlibəyzadə E. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1999. 

68.  Əliyev K. Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “Kor-oğlu”. 

Bakı, 2011. 

69. Əliyev V. Azərbaycan toponimiyası. Bakı, 1999. 

70. Əliyarov S. Tarixi-coğrafi qeydlər. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 

1988, s.256. 

71. Əlizadə R.  “Dədəm Qorqud kitabı”nda su kultu. “Ortaq türk 

keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. IV Uluslararası folklor 

konfransının materialları. Bakı, 2006, s.307. 

72. Əlizadə R. Azərbaycan folklorunda təbiət kultları. Bakı, 2008. 

73. Əlizadə S. Orta əsrlərdə Azərbaycan yazı dili. Bakı, 1985. 

74.  Əlizadə S. Müdrikliyin sönməyən işığı. “Oğuznamə”, Bakı, 

1987. 


75.  Əlizadə S. Nüsxə  fərqləri və  şərhlər. Kitabi-Dədə Qorqud. 

Bakı, 1988. 

76. Əsgər Ə., Qıpçaq M. Türk savaş sənəti. Bakı, 1996. 

77. Əskər R. Qutadğu Bilig. Bakı, 2003. 

78.  Əzizov E. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası. DDA, 

Bakı, 1990. 

79.  Əzizov E. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası. Bakı, 

1999. 


80. Gülnarə  Fəxrəddin qızı. Türk dillərində zaman kateqo-riyası. 

Bakı, 2010. 

81. F.de Sössür. Ümumi dilçilik kursu (tərcümə edəni Nizami 

Cəfərov). Bakı, 2003. 

82. Füzuli Bayat. Oğuz epik ənənəsi və «Oğuz Kağan» dastanı. 

Bakı, 1993. 

83. Gökyay O.Ş. Dedem Korkudun kitabı. İstanbul, 2000.  

              “Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyası 

524

 

84. Hacıyev A. “Dədə Qorqud kitabı”: oxunuşlar, açımlar. Bakı, 2007. 

85. Hacıyev A. “Dədə Qorqud kitabı”nın şərhli oxunuşu. I, Bakı, 

2014. 

86. Hacıyev A. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı, 1999. 87. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, 1976. 

88. Hacıyev T. Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil. Bakı, 1979. 

89. Hacıyev T. Ədəbiyyatımızda Dədə Qorqud motivləri. “Dədə 

Qorqud”, N 3, Bakı, 2004. 

90. Hacıyev T. Azərbaycan  ədəbi dilinin tarixi. I hissə, Bakı, 

2012. 


91. Hacıyev T. “Dədə Qorqud kitabı”: tariximizin ilk yazılı 

dərsliyi. Bakı, 2014. 

92. Haqverdiyev  Ə. Orta əsr Bərdə şəhəri. Bakı, 1991..    

93.  Həkimov M. Oğuz-tərəkəmə xalq mərasimləri və meydan 

tamaşaları. Bakı, 1997. 

94. Həkimov M. Azərbaycan klassik aşıq yaradıcılığı. Bakı, 1982. 

95. Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı, 1988. 

96. Hümbətov E. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində 

təyini söz birləşmələri. NDA, Bakı, 2012 .  

97. Hümbətova R. Folklor yaradıcılığında onomastik vahidlərin 

poetik xüsusiyyətləri. Bakı, 2009 

98. Hüseynov M. Dil və poeziya. Bakı, 2008. 

99. Xalıq Koroğlu. Oğuz qəhrəmanlıq eposu. Bakı, 1999. 

100. Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 1983. 

101. Xalıqov F. Azərbaycan onomalogiyası. Bakı, 2009. 

102. Халилов Ш. Язык азербайджанского письменного памят-

ника XV в. «Асрарнаме» (морфологические особенности). 

АКД, Баку, 1974. 

103. Xəlilli X. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və 

digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü və  səbəbləri. Bakı, 

2007. 

104. Xəlilov B. Feillərin ilkin kökləri. Bakı, 1998. 105. Xəlilov B. Türkologiyaya giriş. Bakı, 2006. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   166   167   168   169   170   171   172   173   174


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə