Namiq atabəYLİYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/51
tarix19.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51                                          
                               NAMİQ  ATABƏYLİ 
 
 
 
 
 
 
       
“SEYİDƏM, ƏRSEYİ-EŞQ  İÇRƏ...” 
                               İthaf çələngi 
 
                     180 qəzəl və müxtəlif şeirlər 
      (Hacı Seyid Əzim Şirvaninin anadan olmasının  
                       180 İlliyi qarşısında)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                      BAKI. “STEP” ltd. kino şirkəti. 2014 


          Redaktorlar:      Aynur  Namiq qızı Atabəyli (Fərəcova) 
                           Firəngiz Əliağa Vahid qızı (İsgəndərova) 
                                
 Məsləhətçilər:    Əmir Pəhləvan 
                            Dilavər Arif 
  Rəyçilər:           Ağanəcəf Qədirov 
                            Osman Musayev 
                            Ağayar Ağayev 
                             
         Texniki redaktor:  Gülnar Namiqqızı 
Dizayner:              A. Atabəyli.            
Korrektor:             T. Seyidzadə. 
 
“Seyidəm ərseyi-eşq içrə...”  
Bakı, naşir:“STEP” ltd kino şirkəti, “El-Print” çap firmasında 
yığılmışdır. 230 səh. 2014-cü il.   
 
    
Kitaba dahi şairimiz, milli klassik şeirimizin xıx əsr mogikanı                                                                             
Hacı Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu  Mir Cəfərzadə Şirvaninin  
(1835-1988) anadan olmasının 180 İlliyi münasibətilə N. Atabəylinin  
yazdığı  180 qəzəli, habelə ətraflı “Ön söz” və müəllifin  ədəbiyyata  
novator  baxışlarını əks etdirən  müxtəlif  şeirləri daxil edilmişdir. 
 
 
Formatı: 84x108  1/32. 
Tiraj: 2000 (Birinci zavod: 200 nüsxə). 
Birinci buraxılış: yubiley tirajı. 
 
 Müəllif ilə əlaqə üçün: 
          E-mail: Namiq.Atabeyli@gmail.com  
          namiq_atabeyli @ yahoo.сom 
        “Facebook” üzrə: “Namiq Atabeyli” dostluq səhifəsi. 
 
 
                © Namiq Atabəyli (Fərəcov Namiq Rəşid oğlu) 
 
                                 
                                                  Aynur ATABƏYLĠ (Fərəcova). 
                                         Art direktor, tənqidçi-Ģairə.  
 
                  “Aşiq  azadə gərəkdir...”
 
                    (Ön Söz əvəzi) 
                                 ―AĢiq  azadə gərəkdir ki, dönər zindanə, 
                         Bərgi-güldən ola gər bülbüli-Ģeydayə qəfəs.‖ 
                                                        (Hacı Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu 
                                                         Mir Cəfərzadə ġirvani) 
 
                                                                               (Hacı Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu 
 
 Öz müdrük lirikası ilə Milli Məhəbbət Ordusuna baĢçılıq etdiyini 
bəyan edən Hacı Seyid Əzim ġirvaninin (10.VII.1835-20.V.1888) 
klassik  ədəbiyyatımızda  özünəməxsus  yeri  vardır.  Məhəbbəti 
nifrətə,  sədaqəti  xəyanətə,  dəyanəti  qorxaqlığa,  mərdliyi 
namərdliyə,  imanı  küfrə,  elm  və  mədəniyyəti  cəhalətə    qarĢı 
qoyan bu dahi Ģairin hər bir çağırıĢı bu gün də mənalı və məğrur 
səslənir: 
       Çağırın Qeys ilə Fərhadı yığılsın başıma, 
        Seyyidəm, ərseyi-eşq içrə sipah 
(-qoĢun)
 istəyirəm. 
Dünyanı  öz  nifrətinə  boyun  əydirmək  istəyənlərə,  demonik 
güclərə mənən kölə olanlara qarĢı Seyidin xalqa, insanlığa xidmət 
edən  Məhəbbət  Ordusunda  olub  savaĢ  aparmaqdan    uca    nə 
qazilik var, nə də  Ģəhidlik...  
     53  yaĢında  gənc  həyatına  son  verilmiĢ  Hacı  Seyid  Əzim 
ġirvani  əbədiyyət  qədər uzun bir Ģair ömrü qazanmıĢdır. Seyidin 
ən  çox  xoĢladığı  bir  məsəl  vardı:  qədim  dövrün  ədalətli,  ağıllı 
hökmdarlarından  biri  sayılan  Süleyman  peyğəmbərin  təbrikinə 
gəlmiĢ  qonaqları  sırasında  bir  qarıĢqa  da  olur.  O,  peyğəmbəri  öz 
gücü  həcmində  kiçik  bir  qarıĢqa  qanadı  ilə  təbrik  edir.  PadĢah-
peyğəmbər  hədiyyələr  içərisində  ən  yüksək  qiyməti  də  məhz 
qarıĢqanın  bu xeyirxahlığına və dostpərvərliyinə verir, onun dost  
payını hədiyyələr içərisində birinci yerə qoyur. Seyidin nəzərincə, 
belə bir müdrik qiymət nəinki  qarıĢqa, bütün bəĢəriyyət üçün belə 
bu gün də əsl Ģərəf və nəciblik rəmzi sayılmalıdır: 
             Seyyid, dəxi bu tale əlindən nə Ģikayət, 
              Ey mur, sənin bəzmi-Süleymana yolun var. 
    Klassikamızın  ikinci  Füzulisi  öz  qısa,  ‖qarıĢqa  qanadı  qədər‖ 
kəmiyyətcə  yüngül,    lakin  böyük    məzmunlu  və  dərin  mənalı 
―həyatı  payı‖  ərzində  qədirbilən  Azəri  xalqımıza  çox  böyük  və 
zəngin ədəbi xəzinə, xeyirxahlıq, mənəviyyat və məhəbbətlə dolu 
misilsiz  bir  poetik  hədiyyə,    klassik  pay,  mənəvi-əxlaqi  bir  Epos  
yadigar qoyub getdi.  
   Seyidin 53 yaĢı onu Nəsimilərə, Sabirlərə, Hadilərə,  Səhhətlərə, 
MüĢfiqlərə, Cəfərlərə, Vurğunlara... yaĢıd elədi. Bunların hər biri 
kimi S.Əzim də hələ uĢaqlıqdan atadan yetim böyüdü. Xalqımızın 
bu  böyük  sənətkarlarının  hər  biri  kimi  o  da  öz  ömür  kitabını 
tamamlamadan  dünyadan  köçdü.  Lakin  ümumxalq  məhəbbəti, 
sənətə və sənətkara hörmət, mədəni irsimizə milli ehtiram onların 
yarımçıq  həyat  estafetini  nəsillərdən-nəsillərə  ötürərək  uzatdı, 
əbədiyyətə  çevirdi.  Seyid  Əzim  dahilərimizin  bu    yarımçıq 
həyatına  bədii  yekun  vuraraq,  sanki  öz  taleyini  də  onların 
sırasında irəlicədən görərək yazmışdı: 
         Cigər pərgaləsindən vermədin tabutuma ziynət, 
         Tamamə yetmədi getdim, cahanda zivərim qaldı. 
 
           Bihəmdillah ki, qaldı yadigar əşari-canbəxşim, 
           Əgərçi, Seyyida, nə mülkü malü, nə zivərim qaldı. 
     Seyid  Əzim  Azərbaycan  qəzəl  asimanının  M.Füzulidən 
sonra  ikinci  Günəşidir.    Onun  qəzəliyyata  gətirdiyi  milli  Əruz 
ritmləri  Azəri  qəlbinin  lirik  bir  simfoniyasıdır.  Seyidsiz  çağdaĢ  
Qərb  ilə  ġərqi  özündə  ehtiva  edən  əsl  milli  azərbaycanlı  siması 
təsəvvüredilməzdir.  Hələ  öz  sağlığında  onun  haqqında  məĢhur 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə