P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
#18406
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   56

-   D a h a   b ə s d i,  o x u m a .
K o ro ğ lu   p u lla rı  c ib in ə   tö k ü b   d ed i:
-  D e y ir s ə n   o x u m a ,  o x u m a ra m .
O   b iri  ta c ir   q ə z ə b lə n ib   K o ro ğ lu y a   ded i:
-   O xu!
K o ro ğ lu   d e d i:
-   Y o ld a ş ın   q o y m u r  o x u y a m .
T a c ir   d e d i:
-   S ə n   o x u m a ğ ın d a   ol!
K o ro ğ lu   o n a  p u l  v e r ə n   ta c ir ə   d e d i:
-   M ə n im   sa z   ç a lıb   o x u m a q   h a q q ım   b u n d a n   ç o x   o la r,  s ə n   m ə n ə  
v u r - t u t  b ir   o v u c   p u l  v e r ib s ə n .
T a c ir   d e d i:
-   A y   A lla h   b ə n d ə s i,  m ə n lə   n ə   a lv e rin ,  b ir  a ğ ız   o x u d u n ,  p u lu n u  
v e r d im   d ə ,  d a h a   n ə   is tə y ir s ə n ?
K o ro ğ lu   s a z ı  g ö tü rü b   d e d i:
Q eysərdə  asulan  yayım   var,
H aqq  itirm əyən  sayım   var,
Beş  yüz  qırm ızı payım   var,
X ocam ,  səni  sə fa  gördük.
T a c ir   K o ro ğ lu y a   b ir   o v u c   d a   p u l  v e rib   dedi:
-   B ə s in d i,  d u r  get.
K o ro ğ lu   p u lla rı  k is ə y ə   tö k ü b   d e d i:
-   D e y ir s ə n   o x u m a ,  o x u m a ra m   da!
O   b iri  ta c ir:
-   A şıq ,  o x u ,  -   d ed i.
K o ro ğ lu   d e d i:
-   Y o ld a ş ın   o x u m a   d e y ir.
T a c ir  d e d i:
-   Y o ld a ş ım   q ə l ə t  c lə y ir ,  ox u !
K o ro ğ lu   sa z ı  g ö tü rü b   o n a   p u l  v e r ə n   ta c ir ə   d ed i:
M ali  x əzinən  saydırm a,
T öküb  biyanə  yaydırm a,
D əli  H əsə n ə  döydürm ə,
X ocam ,  səni  sə fa  gördük.
Tacir  D əli  H əsənin  adını  eşitdikdə  Koroğlunu  tanıyıb  Qıratın 
ayaqlarına düşdü,  y alvara-yalvara dedi:
-  Ay ağa tanım am ışam ,  günahım dan  keç.
Koroğluya  “bəsdi,  o x u m a” ,  deyən  tacir  də  Qıratın  ayaqlarına 
düşdü.  Tacirlər K oroğluya dedilər:
-  Sən beş yüz bacaqlı  istəyirsən, biz altı yüz veririk, daha D əli H ə- 
səni  xəbərdar etm ə.
Koroğlu  sazı  götürüb  tacirə  dedi:
M ə rd   igidlər ç ə k ə r  hoyu,
K əskindi  şəm şirin  soyu,
Sizsiz  K oroğlunun  o y u ,1 
X ocam ,  səni  səfa  gördük.
Tacir  elə  o  saat  m ücrüsünü  götürüb  altı  yüz  bacaqlı  sayıb  K oroğ- 
luya verdi.  Dedi:
-  Azdırsa,  yenə  də  verim.
Koroğlu dedi:
-   Bəs  edər,  A llah  ənam ım zı  qəbul  eləsin.  Sonra  Qıratı  mindi,  vi- 
dalaşıb Dəli  H əsəngilin yanm a gəldi.
D əli  H əsən dedi:
-   Ağa,  yaxşı  alıbsan,  icazə  ver  biz  də  gedib  üç-dörd  yüz  bacaqlı 
şərab pulu  alıb  gelək.
Koroğlu  dedi:
-  Altı yüz bacaqlı  kifayətdi,  insaf dinin  yarısıdı.
Koroğlu pulları  D əli  H ə sə n ə  verib  dedi:
-   Siz Ç əm libelə  gedin,  m ənim  bir soforim  do  var.
Koroğlu  Qıratı  m inib  onu  Qıratın  belindən  salan  tacirin  dalınca 
çapdı.  Koroğlu bir m üddet pusquda dayanıb  taciri  güddü.  Bir giin  tacir 
Ə rzuruından  gəlib  Ə rzincana  gedirdi.  Ə rzincan  yolunda  kcçilm oz  bir 
gədik  var  idi.  K oroğlu  gəlib  gədiyin  ağzını  kosib  pusquda  dayandı. 
Tacir  qabaqda,  karvan  ilə  nökərlər  isə  arxada  gəlib  godiyə  çatdılar. 
K oroğlu Qıratı  tacirin üstünə  çapıb  fursot verm ədon  qılıncı  onun  boy- 
nuna vurdu.  Sonra taciri öldürm əyindon peşm an oldu,  sazı götürüb dedi:
B əy lər,  H ələb d ən   çıxanda 
Bir sövdagara  uğradım ,
Ə rəbatlı,  dəm ir donlu,
Bir  ac  aslana  uğradım .
'  O vu


Sabah  yeli kim i  əsdim ,
Ə rzurum da yolun  pusdum,
Ə rzincanda  sərin kəsdim ,
B ir sövdagara uğradım .
Koroğlu  sövdagarın  paltarmı  əynindən  soyundurub  gördü  ki,  er- 
m ənidi.  D übarə  sazı  götürüb  dedi:
H azar  dərdün  dəraıanıdü,
Qızıl  gülün  xərm ənidü,
Soydum ,  gördüm   erm ənidü,
B ir  sövdagara  uğradım .
D ağların dum an bürüsün,
Ü stündən  sellər yerisün,
K oroğlu  əlin  qurusun,
B ir  sövdagara  uğradım .
K oroğlu  Qıratı  minib  sövdagarın  da  atın  götürüb  karvanın  üzünü 
Ç əm libelə  döndərdi.  Bir  q əd ə r  gəldikdən  sonra  yolun  qırağında  kar- 
vanın yüklərini yerə qoyub, puldan,  maldan nə vardısa, bir qəflo-qatıra 
yüklətdirib  m ənzilbəm ənzil  gəlib  Ç əm libelə  çatdı.
SƏKKİZİNCİ MƏCLİS
Qars vilayətində  Ə hm əd paşa adlı bir şəxs var idi.  Əhm əd paşanm  
Pərizad  xanım   adlı  bacısı  v ar  idi.  K oroğluynan  P ərizad  xanım   uzaq- 
dan-uzağa b ir-b irin ə vurulm uşdu.
B ir  alma  satan  var  idi.  A lm a  satan  Q arsdan  qırm ızı  alm a  gətirib 
Ç əm libeldə  satırdı.  K oroğlu  Pərizad xanım ın hüsnü-cam alını  bu  alma 
satandan eşitmişdi.  Alm a satan Koroğlunun da qoçaq, pəhlivan bir igid 
olduğunu Pərizad  xanım a danışm ışdı.  B eləliklə,  K oroğluynan  Perizad 
xanım   görm əzə-bilm əzə  uzaqdan-uzağa  b ir-b irin ə  aşiq  olm uşdular. 
A lm a  satan  K oroğluynan  Pərizad  xanım ın  arasında  qasidlik  edirdi. 
K oroğlu bu eşq üstündə  P ərizad xanım ın qardaşım   d a öldürm üşdü.
B ir  gün  K oroğlu  silahlanıb  ova  çıxm ışdı.  B irdən  Qars  yoluynan 
g ələn  bir atlı gördü.  Qıratı atlıya tə rə f çapıb gördü ki, alm a satan kişidi. 
A lm a  satan  Koroğlunu tanım adı.  K oroğlu  soruşdu.
-  Almaları  kim ə  aparırsan?
A lm a satan  dedi:
-  Ç əm libelə,  K oroğluya aparıram.
Koroğlu dedi:
-   Sən bu zəhm ət  ilə  alm a  aparırsan,  heç  olmasa,  Koroğlu  sənə  bir 
şey  verirmi?
Alm a satan  dedi:
-   Koroğluya  canım   qurban,  ildə  bir  dəfə  ona  alm a  aparıram ,  o 
m ən ə  o  qədər  dolanışıq  verir  ki,  bütün  il  boyu  özüm   də,  külfətim   də 
doyunca yeyirik.
Koroğlu görənde  ki,  alm a  satan onun  səxavətini  tərifləyir,  dedi:
-  Yaxşı-yaxşı  bax  gör ağanı  tanıyırsanm ı?
Alm a  satan  diqqətlə  baxıb  Koroğlunu  tanıdı,  Qıratın  ayaqlarına 
düşüb,  sənə  qurban  olum,  ay  ağa -  dedi.
Koroğlu Pərizad  xanım dan  x ebər tutdu.  Alma  satan  dedi:
-   Yaxşıdı,  m əktub  verm ədi,  amma  salam -dua yolladı.
K oroğlu dedi:
-  İndi  ki,  m əktub  göndərm əyib,  onda  m ən  özüm   Pərizad  xanımm  
hüzuruna gederəm .
Almaçı  dedi:
-  Get,  ay ağa,  darğa şə h ə rd ə   deyil,  sakitlikdi.
Koroğlu dedi:


Yüklə 25,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   56
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə