P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
#18406
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56

ÜÇÜNCÜ MƏCLİS
K oroğlu  Ç əm libeldə  bir  qala  düzəltdi.  K oroğlunun  adını,  səxavə- 
tini,  rəşadətini  eşidənlər ona pənah  gətirdi.  Q ala  şəhər  kim i  olmuşdu. 
Orada  səkkiz  min  ailə  yerləşm işdi.
K oroğlunun  X acə  Yaqub  adlı  siqə  tacir  qardaşlığı  var  idi.  X acə 
Y aqub  bütün  vilayətləri  gəzm işdi.  H ər yerdən  K oroğluya  xəbər g ə ti- 
rirdi.  G ünlərin bir günü X acə Y aqubun yolu U rfa şəhərinə düşdü. O, bir 
gün şəhəri  gəzərkən gördü ki,  şəh ə r m eydam na cam aat toplaşıb.  X acə 
Yaqub  cam aatm   arasına  gəldi.  O,  on  üç-on  dörd  yaşlarm da  bir  yeni- 
yetm ə oğlana rast gəldi.  Dil  onun cam ahnın,  telinin vəsfındən aciz idi.
Sevdi  könlüm   yeno  b ir  qaşı  kam an  oğlanı,
Beli  incə,  ləbi  qönçə,  bir  güli-xəndanı.
X ublara can  veribən  oldu  m unun  qurbanı,
Yoxdu  bir böylə  gözəl  gozsən  ə g ə r dünyanı,
Adı  Eyvazxan  ola,  həşt  behiştin  çəm əni,
Sənəti  qəssab  ola,  özü ki,  gövhər kanı.
X acə Yaqub bu oğlanı gördükdə bir könüldən min könülə ona aşiq 
oldu.  C am aatdan  xəbor  aldı  ki,  bu  oğlan  hansı  bağın  gülüdü,  kim lər- 
dəndi.  Biri  cavab  verdi:
-   Ey  tacir,  Urfa  şəhəri  paşasının  M ir  İbrahim  adlı  bir  qəssabı  var. 
Bu  oğlan  o  qəssabın oğludu.
X acə  Yaqub  oğlanın  adını  soruşdu.  Dedilər,  bu  oğlanın  adı  Eyvaz 
Balıdı.  X acə  fikirləşib  ö z-özünə  dedi  ki,  Eyvaz Balını  özüm lə  Ç əm li- 
belə  aparm ağa gücüm  çatmaz,  K oroğlu  da ınənim   tərifım ə  inanm aya- 
caq. B ir rəssam  çağırıb, çoxlu pul verdi.  Rəssam  Eyvazın şəklini çəkdi. 
X acə  Yaqub  şokli  götürüb  yola  düşdü.  M ənzilbəm ənzil  ötüb  gəlib 
Ç əm libelo  çıxdı.  K oroğluya  xəbor  gətirdilər  ki,  qardaşlığm   Xacə 
Yaqub  golib.  Koroğlu  d əlilərinə  om r  etdi  ki,  onu  qarşılasm lar.  X acə 
Yaqub  golib  baş  oydi.  Koroğlu  onun  üzündən,  o  da  K oroğlunun  əlin - 
don  öpdü.  Əyloşdilor.  Koroğlu  işaro  etdi,  şərab  gətirsinlər.  Onlar  bir 
neçə piyalo  içondon sonra Xaco Yaqubun  kefı kökəldi. Koroğlu soruşdu:
-  Ay qardaş,  hara  getm işdin,  hardan  gəlirsən?
X acə Y aqub  dcdi:
-  U rfa  şəhorinə  getm işdim.
Koroğlu  dedi:
-  Urfa  şəhərində  m ənim   Qıratımdan  yaxşı  bir  at  gördünsə,  de. 
X acə dedi:
-  Görmədim.
Koroğlu dedi:
-  M ənim  cavanlarım dan yaxşı  cavan  gÖrdünsə,  de.
X acə cavab  dedi:
-  Yox!
K oroğlu dedi:
-  M ənim  m əclisim dən  yaxşı  m əclis  gördünsə,  de.
X acə  cavab  verdi:
-  Y ox  görmədim.
K oroğlu dedi:
-  M ənim   saqilərim dən  yaxşı  saqi  gördünsə,  de.
Saqi  sözü gəldikdə  X acə  dedi:
-  E y Cəlali  Koroğlu,  bir  oğlan  görm üşəm   ki,  sənin  saqilərin  onun 
əlinə  su tökm əyə yaramazlar.
X acə  oğlanı  çox təriflədi.
K oroğlu dedi:
-   Anası...  beş-on  tüm ənin  yox  idi  rəssam a  verib  oğlanın  şoklini 
çəkdirib  m ənə  gətirəsən?
X acə  ərz elədi:
-  Ey Cəlali  Koroğlu,  oğlanın  şəklini  çəkdirib  sənə  gətirm işom . 
Koroğlu dedi:
-  V er  görüm.
X acə  şəkli  Koroğluya  verdi.  Koroğlu  Eyvazın  şəklini  görən  kimi 
səbr qərarını  itirdi.  Koroğlu D əli  H əsəni  yanına  çağırıb  dedi:
-  İki  haça  ilə bir kündə  hazırla.
X acə  dedi:
-  A y qardaş  kündəni,  haçanı  neynirsən?
Koroğlu  cavab  verdi:
-   Sənin  ayağm a vurduracam.
X acə  dedi:
-   Eyvazın  şəklini  gətirdiyim   üçün m ənə  ənam   verirsən?
Koroğlu dedi:
-  M ən Eyvazı görm əyə gedirəm. T ərif etdiyin kimi  olsa, sənin başını 
qızılla fələkdən də uca edəcəyəm .  Sən deyən kim i  olm asa,  nəslini  elo 
qırdıracam ki, beşinə d ə ibrət olsun, böyük yanında yalan danışmasmlar.


X a c ə n in   b o y n u n a   h a ç a ,  a y a ğ ın a   k ü n d ə   v u ru b   z in d a n a   ap a rd ıla r.
K o ro ğ lu   D o li  H o s ə n o   dcd i:
-   Q ır a tı  y ə h ə r lə .
D ə li  H ə s ə n   ə lin i  Q ır a tm   b e lin ə   ç ə k ib   o n u   tu m a rla d ı,  k e ç ə   y ə h ə r i 
o n u n   b e l in ə   q o y d u .  K o ro ğ lu   y a r a q la n d ı,  Q ıra tı  m in ib   d ə l i l ə r ə   iiz  tu tu b  
d c d i:
-   M o n   U rf a   ş ə h ə r in ə   g e d irə m .  M ə n   g o lə n o   k im i  iç g i,  ç a lğ ı  m o c -  
lisi  k ə s ilm ə lid i,  y o x s a  k ö k iin ü z ü  y e r  iiziin d o n   k o so ro m .  M ə n   to k - to n h a  
E y v a z ın   d a lıs m c a   g e d irə m ,  y a  m o h v   o la c a m ,  y a   d a  E y v a z ı  g ö tü rü b  
ö z iim lə   g o tir o c ə m .  K o ro ğ lu   b u r a d a   b ir  tü rk ü   ded i:
Eyvaz  Balı  kimi  bir cavan  sevdim,
Tutun  onıın  toyun  ta  m ən  golinco.
X obəri  eloyün  U rum dan  Şama,
Deyün,  qoçaqlarım ,  ta mon  golinco
Ə rəbatm   kohoriııdon,  kögündon,
Qoçaq  m inər  bu  küronin  yeyindən.
Gotiirün  öyocdon,  qırın  qoyundan,
Yeyiin  qoçaqlarım ,  ta  ırıon  golinco.
Koroğlu  der:  olsun  diişmon  axırı,
Qoç  iyitdor,  orob  atdar hayxırı,
Seylab  kiıni  bol  eyloyin  çaxın,
İçiin  qoçaqlarım ,  ta  m on  golinco.
K o ro ğ lu   sö ziin ii  b itirib   d o lilo rlo   s a ğ o lla şd ı,  to k - to n h a   U rfa y a   y o l- 
la n d ı.  G e c ə - g iin d ü z   at  ç a p ıb   m o n z ilb o m o n z il  y o l  g e td i,  U rfa   şo h o rin in  
b ir  a ğ a c lığ ın a   ça td ı.  K o ro ğ lu   çox  a c m ış d ı.  G ö rd ü   k i,  b ir  ç o b a n   d ağın 
o tə y in d ə   q o y u n   o ta rır.  K o ro ğ lu   ö z - ö z iin o   dedi:  A ta la rın   y a x ş ı  b ir   m o -  
s ə li  v a r,  “ a c d ın   ç o b a n a ,  y o ru ld u n   s a r b a n a ” .  G ö rü m   b u n d a n   b ir   ağ ız 
y e m ə k   a la   b ilo ro m m i?
K o ro ğ lu   d c d i:
-   Ç o b a n ,  b o ro k o tli  o lsu n .
Ç o b a n   d e d i:
-   X o ş   g o lm is o n .
K o ro ğ lu   d e d i:
-   E y   ç o b a n ,  m ə n ə   b ir   q a rın   ç ö ro k   v e rə rs o n m i?
Ç o b a n  b ax ıb   g ö rd ü  k i,  b u   c a v a n ın  y a r a q - y a s a ğ ı  o n u n   b ü tü n   q o y u n -  
la rın ı  a lıb   satar.
Ç o b a n   dedi:
-  E y  c a v an , m ə n d ə   s ə n ə   la y iq  b ir  y e m e k  y o x d u .  A n c a q  q o y u n   sü d ü  
v ar,  is tə y irs ə n ,  v e rim .
K o ro ğ lu   dedi:
-   B u   ç ö ld ə   q o y u n   s ü d ü   iç m ə li  o lar,  sa ğ   ver.
Ç o b a n   iri  g ö v d ə li  s a ğ la m   b ir   o ğ la n   idi.  O n u n   ə l i n d ə   b aşı  y e k ə , 
y o ğ u n   b i r   ç o m a ğ   v a r   idi.  Ç o b a n   ə lin ə   k e ç ə n   m ıx ı  ç o m a ğ ın   b a ş m a   ç a l-  
m ışd ı.  Ç o m a q  b ir b a tm a n  y a rım   a ğ ırh ğ ın d a  o la rd ı.  Ç o b a n   ç o m ağ ın  b aşın ı 
d e ş ib ,  b ir   q a y ış  k e ç in n iş ,  q a y ış ı  is ə   q o lu n a   b a ğ la m ış d ı.  Ç o b a n   q o y u n -  
ları  b ir   y e r ə   yığ d ı.  O n u n   b ir   ta x ta   k a s a s ı  v a r   idi.  K ü r d c ə   b u   k a s a y a  
“m o d a ”  d e y irlə r.  Ç o b a n   q o y u n la rı  m o d a y a   sa ğ d ı.  M o d a  ü ç   b a tm a n   sü d  
tu tu rd u .  Ç o b a n   sü d   ilə   d o lu   m o d a n ı  K o ro ğ lu n u n   q a b a ğ ın a   q o y d u ,  o n a  
y e k ə  b i r  q a ş ıq   da v e rd i.  K o ro ğ lu  b e ş - a ltı  q a ş ıq   iç ib   g ö rd ü   y o x ,  b e lo   o l-  
m a y a c a q ,  a c ın d a n   ü r ə y i  g e d ir,  d e d i:
-   E y   ç o b a n ,  ç ö r ə y in   o la rm ı?
Ç o b a n   dedi:
-   A y   b ə y ,  b ir  a z   ç ö r ə y im   v a r ,  a m m a   b ə n i - a d ə m   y e ın ə y i  deyil.
K o ro ğ lu   dedi:
-   A y   ço b a n ,  d a ş d a n   y u ırışa q   h ə r   n ə y in   v a rsa ,  g ə ti.
Ç o b a n   dedi:
-   Ç ö ro y im   a rp a   ç ö ro y id i.
K o ro ğ lu   dedi:
-   E y b   e lə m ə z ,  g ə ti.
Ç o b a n   dedi:
-   A y   b ə y ,  gü n   v u ru b   q u ru d u b ,  d iş lə rin i  sın d ıra r.
K o ro ğ lu   dedi:
-   G ə ti.
Ç o b a n ın   ç iy n in d ə k i  x u r c u n d a  q u ru  ç ö rə y i  v a r  idi.  K o ro ğ lu   b o rk   a c -  
m ışd ı,  ö z ü   əiin i x u rc u n a  sa lıb  ç ö r ə k d o n  çıx artd ı,  o v u b   sü d ü n   iç in ə  tö k d ü . 
Ç o b a n  g ö rd ü  ki, bu,  on  b e ş  ad a m ın  y e m ə y in i d ü z ə ltd i.  F ik irlo şd i  ki, y ə q in  
b ə y  a c ın d a n  ö zünü itirib , y o x s a  b ə n i - a d ə m  b u  q ə d ə r  ç ö rə k  y e m o z .  Ç o b a n  
elə  z ə n n  e td i  ki,  K o ro ğ lu  y e m ə k d ə n  b e ş -a ltı  q a ş ıq  y e y ib   d o y a c a q ,  s o n ra  
q alan ın ı  g ö tü rü b   b e ş - a ltı  g ü n   itlo rə   v e rə r.  K o ro ğ lu   isə   b a ş ın ı  aşağı  sa lıb  
d in m ə z - s ö y lə m ə z  q u ru   ç ö r ə k lə r i  s ü d ə  o v u b   y e y ird i.  K o ro ğ lu   g ö z  g ə z -  
dirib  g ö rd ü   ki,  ç o b a n   o n u n   b a ş ın ın   ü s tü n d ə   d a y a n ıb   ta m a ş a   ed ir,  d ed i:
-   Ç o b a n ,  g ə l  b ir lik d ə   y e y ə k .


Yüklə 25,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə