Redaksiya heyəTİ: Baş redaktor


Musiqi.Opera.Balet ELMİRAYüklə 43,82 Kb.

səhifə11/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   138

28
Musiqi.Opera.Balet
ELMİRA 
ABBASOVA 
1932-2009 
YANV
AR
Elmira Əbdülhəmid qızı Abbasova 
1932-ci il yanvar ayının 10-da anadan 
olmuşdur. 
O, 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasını 
musiqişünaslıq 
ixtisası  üzrə  bitirmiş,  həmin  ildən 
ömrünün  sonunadək  Bakı  Musiqi 
Akademiyasında  pedaqoji  fəaliyyət 
göstərmişdir.
E.Abbasova  1958-ci  ildən  – 
Azəbaycan  Bəstəkarlar  İttifaqının 
üzvü,  1962-ci  ildən  –  musiqi  tənqidi 
bölməsinin  sədri,  1975-1999-cu  illər 
–  Azərbaycan  Bəstəkarlar  İttifaqının 
katibi,  o  cümlədən  SSRİ  Bəstəkarlar 
İttifaqı İdarə heyətinin üzvü idi.
O,  1962-ci  ildə  Moskva  Ümu-
mittifaq  Sənətşünaslıq  İnstitutunda 
“Ü.Hacıbəyovun opera və musiqili ko-
mediyaları”  mövzusunda  namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Musiqişünas  E.Abbasova  1967-
ci  ildə  Azərbaycan  Respublikasının 
Əməkdar  incəsənət  xadimi  adına  la-
yiq  görülmüşdür.  Elə  həmin  ildən  də 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası-
nın (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) 
dosenti,  1980-cı  ildən  isə  professoru 
idi.  1977-1991-ci  illər  ərzində  Kon-
servatoriyanın  rektoru  vəzifəsində 
işləmişdir.
O,  dünya  şöhrətli  bəstəkar  Üzeyir 
Hacıbəyov  haqqında  5  kitab  və  bro-
şür,  bir  çox  jurnal  və  toplularda  nəşr 
olunmuş onlarla məqalə və oçerklərin 
müəllifidir. 
Professor  E.Abbasovanın  Üzeyir 
Hacıbəyovun yaradıcılığına həsr etdi-
yi “Ü.Hacıbəyovun opera və musiqili 
komediyaları”,  “Üzeyir  Hacıbəyovun 
“Koroğlu”  operası”,  “Ü.Hacıbəyov: 
həyat və yaradıcılıq yolu” fundamen-
tal  monoqrafiyaları  musiqişünaslıq 
salnaməmizi  zənginləşdirən  dəyərli 
əsərlərdir.  
Elmira xanım müxtəlif nəsillərdən 
olan  görkəmli  bəstəkarlarımızın  və 
ifaçılarımızın  yaradıcılığını  araş-
dıran 
musiqişünaslarımızdandır. 
Onun  bu  sahədə  yazdığı  “Cövdət 
Hacıyev”,  “Rəşid  Behbudov”,  “Sol-
tan  Hacıbəyov”,  “Səid  Rüstəmov”, 
“Qurban  Pirimov”,  “Bəhram  Mansu-
rov”  və  s.  kitabçaları,  elmi-populyar 
məqalələri Bakıda, Moskvada, keçmiş 
SSRİ  respublikalarında  çap  olunmuş 
və oxucular tərəfindən həmişə maraqla 
qarşılanmışdır.
E.Abbasova  onlarla  məzun-musiqi 
şünas, 8 sənətşünaslıq namizədi yetiş-
dirmişdir.
Görkəmli 
musiqişünas 
alim 
E.Abbasovanın    əməyi  dövlət  tərə 
findən  həmişə  qiymətləndirilib.  O, 
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
incəsənət xadimi, Qırmızı Əmək Bay-
rağı  Ordeni  ilə,  Təhsil  Nazirliyinin 
fəxri fərmanı və medallarla təltif edil-
mişdir.
Elmira Əbdülhəmid qızı Abbasova 
2009-cu il fevral ayının 12-də Bakıda 
vəfat etmişdir. 
Ə d ə b i y y a t
Şostakoviç və Azərbaycan 
simfonizmi [Mətn] 
/E.Abbasova //Musiqi dün-
yası.- 2001.- № 3-4. 
Rəhimova, N. Yaradıcı öm-
rün akkordları, elmin həddi 
üfüqə bənzər: ona yaxınlaş-
dıqca o uzaqlaşır [Mətn] 
/N.Rəhimova //Respublika.- 
2002.- 8 yanvar.- S.3.
Zöhrabov, R. Görkəmli 
musiqişünas, istedadlı pe-
daqoq [Mətn] /R.Zöhrabov 
//Azərbaycan.-2002.- 11 
yanvar.- S.4.
Вторая симфония 
Кара Караева [Текст] 
/Е.Аббасова //“Azərbaycan 
milli musiqisinin tədqiqi 
problemləri” elmi məqalələr     
toplusu.- Баку, 1999.
О новаторских 
тенденциях в творчестве 
Кара Караева [Текст] 
/Е.Аббасова.- Bakı: Yeni 
nəsil, 2000.
İ n t e r n e t d ə
www. az.wikipedia.org
www.google.az
10
80 
illiyi
Musiqişünas


29
Musiqi.Opera.Balet
85  
illiyi
BÖYÜKAĞA MƏMMƏDOV  
1927
YANV
AR
 Böyükağa (Mirməmməd) Mircəfər 
oğlu  Məmmədov  1927-ci  il  yanvar 
ayının  23-də  Bakı  şəhərində  anadan 
olmuşdur. 
O,  1955-ci  ildə  Bakı  Xoreoqra-
fiya  Məktəbini  bitirmişdir.  1946-
1966-cı  illərdə  Azərbaycan  Dövlət 
Filarmoniyası  Mahnı  və  Rəqs  An-
samblının  solisti  olmuşdur.  Onun  re-
pertuarına Azərbaycanın və dünyanın 
digər  ölkələrinin  rəqsləri  daxil  idi. 
Xüsusilə  “Naz  eləmə”,  “Qaytağı” 
və  s.  Azərbaycan  rəqslərini  yüksək 
şəviyyədə ifa etmişdir. 
1966-cı ildən Texniki və Bədii Ya-
radıcılıq Evi, eləcə də Y.Qaqarin adına 
Pionerlər  Sarayı  rəqs  kollektivlərinin 
bədii rəhbəri olmuşdur. 1971-ci ildən 
isə  Bakı  Xoreoqrafiya  Məktəbində 
dərs  deyir.  B.Məmmədov  tələbə  və 
gənclərin  (Berlin  -  qızıl  medal), Var-
şava  (1953)  və  Moskvada  (1957) 
keçirilən  Ümumdünya  festivallarının 
laureatıdır. O, bir sıra xarici ölkələrdə 
(Fransa,  İsveçrə,  İran,  Əfqanıstan, 
Polşa,  Almaniya,  Macarıstan  və  s.) 
Azərbaycan rəqslərini layiqincə təmsil 
etmişdir. 
Azərbaycan  rəqsinin  inkişafı  və 
təbliğindəki böyük roluna  görə 1965-
ci ildə Azərbaycanın Xalq artisti fəxri 
adına layiq görülmüşdür.
Ə d ə b i y y a t
Aslanova, X. Böyükağa Məmmədov [Mətn] /X.Aslanova //Mədəni-
Maarif.- 2007.- №5.- S.18.
Məmmədov Böyükağa (Mirməmməd) [Mətn] //Azərbaycan Sovet En-
siklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1982.- C.6.- S. 498.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
23
Rəqqas
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə