Redaksiya heyəTİ: Baş redaktorYüklə 43,82 Kb.

səhifə36/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   138

85
Milli ədəbiyyat
Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair Cəfərov Ayaz Rza oğlunun (Ayaz Vəfalı) 
(01.04.1937) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi
Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Əliyev Xeyrulla Salman oğlunun (02.04.1932) 
аnаdаn оlmаsının 80 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Quliyeva Lalə Hüseyn qızının 
(05.04.1942) оlmаsının 70 illiyi
Ədəbiyyatşünas, folklorşünas, dramaturq, filologiya elmləri doktoru, 
professor Təhmasib Məmmədhüseyn Abbasqulu oğlunun (12.04.1907-
05.10.1982) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi
Əməkdar jurnalist Mirzəyev Osman Mirzə Hüseyn oğlunun (13.04.1937-
20.11.1991) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi
Nasir, tərcüməçi Qasımov Əli Camal oğlunun (Əli Səbri) (15.04.1892-
19.02.1983) аnаdаn оlmаsının 120 illiyi
Şair, publisist Əkbərov Əkbər Qurban oğlunun (Əkbər Məftun) (15.04.1912-
14.09.1990) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi
Şərqşünas, filologiya elmləri doktoru Eyvazova Roza Hüseyn qızının 
(16.04.1937) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi
Хаlq şаiri, Əməkdar incəsənət xadimi Hüseynov Məmməd Rаhim Abbas 
oğlunun (Məmməd Rahim) (20.04.1907-06.05.1977) аnаdаn оlmаsının 105 
illiyi.
Xarici ədəbiyyat 
İsland yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Qudyonsson Haldour Gilyanın 
(Laksness) (23.04.1902-) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi
Tarixdə bu gün 
Ümumdünya Gülüş Günü (01.04.1564)
Kəlbəcər rayonunun işğalı günü (02.04. 1993)
Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü (02.04.1953)
Ümumdünya Sağlamlıq Günü (07.04.1950)
Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü (12.04.1962)
Аzərbаycаn Kitаbхаnа işçilərinin I Qurultаyının (12.04.1962) keçirilməsinin 
45 illiyi
Beynəlxalq Mədəniyyət Günü (15.04.1935)
Ümumdünya Hemofiliya Günü (17.04.1964)
2012
APREL


86
Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü (18.04.1983)
Ümumdünya Yer Günü (22.04.1970)
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü (23.04.1996)
Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının yаrаdılmаsının (23.04.1932) 80 illiyi
Azərbaycan Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına qoşulub (25.04.1997)
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü (26.04.2000)
Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü (28.04.1996)
Beynəlxalq Rəqs Günü (29.04.1982)
Opera və Balet Teatrında Üzeyir Hacıbəylinin şah əsəri olan “Koroğlu” 
operasının ilk tamaşasının keçirilməsinin (30.04.1937) 75 illiyi
Milli Qəhrəmanlar 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Eyvazov Qorxmaz Abış oğlunun 
(01.04.1967-10.02.1994) аnаdаn оlmаsının 45 illiyi
Azərbaycanın Əməkdar jurnalisti, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Mustafayev Alı Mustafa oğlunun (14.04.1952-19.11.1991) аnаdаn оlmаsının 
60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Teymurov Rizvan Rəhman oğlunun 
(16.04.1967-09.12.1991) аnаdаn оlmаsının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İbrahimov Rasim Səxavət oğlunun 
(18.04.1962-26.06.1992) аnаdаn оlmаsının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə oğlunun 
(27.04.1952-06.06.1992) аnаdаn оlmаsının 60 illiyi
Coğrafiya. Geologiya
Geoloq, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, professor Əlixanov Ənvər 
Nəzər oğlunun (17.04.1917) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi
Riyaziyyat. Fizika.Astranomiya
Əməkdar elm xadimi, riyaziyyatçı Cavadov Maqsud Əlisimran oğlunun 
(13.04.1902-25.05.1972) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi
Kimya. Biologiya.Tibb 
Kimyaçı Qarayev Siyavuş Fərhad oğlunun (30.04.1942) аnаdаn оlmаsının 
70 illiyi
Musiqi. Opera. Balet 
SSRİ Хаlq аrtisti, müğənni Məmmədоvа Şövkət Həsən qızının аnаdаn 
оlmаsının (18.04.1897-08.06.1981) 115 illiyi
Хаlq аrtisti, bəstəkаr Bədəlbəyli Əfrаsiyаb Bədəlbəy oğlunun (19.04.1907-
06.01.1976) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, musiqişünas İsmayılov Məmmədsaleh Cəmil 
oğlunun (22.04.1912-10.05.1994) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi
Xalq artisti, tarzən Quliyev Ramiz Əyyub oğlunun (30.04.1947) аnаdаn 


87
оlmаsının 65 illiyi
Teatr. Kino.Estrada.Sirk 
Əməkdar artist, aktyor Dadaşov Məmmədağa Ağakərim oğlunun 
(12.04.1912-03.12.1996) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi
Xalq artisti, aktrisa Qədri Fatma Qədir qızının (14.04.1907-29.02.1968) 
anadan olmasının 105 illiyi
Хаlq аrtisti, aktyor Оsmаnlı İsmаyıl Osman oğlunun (24.04.1902-
22.06.1978) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi
Хаlq аrtisti, аktrisа Sаdıqоvа Məhluqə Ələsgər qızının (28.04.1917-
15.08.2003) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi
Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq.Arxitektura 
Хаlq rəssаmı, SSRİ Dövlət Mükаfаtı lаurеаtı Ахundоv İsmаyıl Hüseyn 
oğlunun (15.04.1907-13.09.1969) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi
İtаlyаn bоyаkаrı Lеаnаrdо dа Vinçinin (15.04.1452) аnаdаn оlmаsının 560 
illiyi
Mədəniyyət. Maarif. Təhsil 
Publisist, maarifçi Nemanzadə Ömər Faiqin (24.04.1872-1941) аnаdаn 
оlmаsının 140 illiyi
RSFSR, Azərbaycan, Dağıstan MSSR Əməkdar elm xadimi Əmirxanov 
Həbibulla İbrahim oğlunun (28.04.1907-1986) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi


88
Milli ədəbiyyat
75 
illiyi
AYAZ VƏFALI
1937
APREL
Ayaz Rza oğlu Cəfərov (Ayaz Vəfalı)  
1937-ci il aprel ayının 1-də Azərbaycanın 
Astraxan-bazar  (indiki  Cəlilabad)  rayo-
nunun Sabirabad kəndində anadan olmuş-
dur.  O,  burada  orta  məktəbi  bitirdikdən 
sonra 1954-1959-cu illərdə ADU-nun Fi-
lologiya fakültəsində təhsil almışdır. 
  Əmək  fəaliyyətinə  1960-cı  ildə 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti redaksi-
yasında başlamışdır. Sonra texniki katib, 
ədəbi  işçi,  Tənqid  və  ədəbiyyatşünaslıq 
şöbəsinin  müdiri,  baş  redaktorun  müa-
vini olmuşdur. 1996-cı ildən “Ədəbiyyat 
qəzeti”nin baş redaktorudur. 1967-ci ildən 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Ayaz Vəfalı “Füzuli və folklor” möv-
zusunda  elmi  araşdırmalar  aparmışdır. 
Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun  qiyabi  aspiranturasını  bitir-
mişdir.  1972-ci  ildə  “Füzuli  və  folklor” 
mövzusunda  namizədlik  dissertasiyasını 
müdafiə etmişdir.
Bədii  yaradıcılığa  “Lenin  tərbiyəsi 
uğrunda”  çoxtirajlı  universitet  qəzetində 
çıxan  ilk  şeirləri  ilə  başlamışdır.  O, 
mütəmadi olaraq dövri mətbuatda şeirləri, 
tərcümələri  və  ədəbi-tənqidi  məqalələri 
ilə çıxış edir. 
Ayaz Vəfalı müxtəlif illərdə “İllər və 
nəsillər”, “Ürək və od”, “Turacın mahnı-
sı”,  “Özü  oda  yana-yana”  şeirlər  kitabı-
nın, “Füzuli öyrədir”, “Sənətkar və xalq”, 
“Füzuli  xəlqiliyi”  kimi  elmi  kitabların 
müəllifidir. O, həmçinin Nəvainin “Leyli 
və  Məcnun”  poemasını,  T.Şevçenkonun 
“Kor qadın” poemasını, dünya xalqlarının 
atalar sözü və məsəllərindən ibarət “Ata-
lar sözü – ağıl gözü” kitabını Azərbaycan 
dilinə tərcümə etmişdir.
  Ayaz  Vəfalı  yeni  çapdan  çıxmış 
“Yarım  əsrlik  yol”  kitabında  1960-cı 
ildən  “Ədəbiyyat  və  incəsənət”  qəzeti 
səhifələrində  çap  olunmuş  əsərləri  top-
lanmışdır.
A.Vəfalı 1984-cü ildə “Azərbaycanın 
Əməkdar  mədəniyyət  işçisi”  fəxri  adına 
layiq görülmüşdür. 
 Ayaz müəllim 1994-cü ildə bir qrup 
görkəmli  Azərbaycan  ziyalılarının  dəs-
təyi  ilə  yaradılmış  “Məhəmməd  Fü-
zuli”  Beynəlxalq  Ədəbi  Əlaqələr  Fon-
dunun  sədridir.  O,  həmçinin  1991-ci 
ildən Azərbaycan Yazıçılar  Birliyi  İdarə 
Heyətinin  və  1997-ci  ildən  isə Yazıçılar 
Birliyi Məclisinin üzvü seçilmişdir.
Ə d ə b i y y a t
 Bir əsrin dörddə üçü 
[Mətn] /Ayaz Vəfalı //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2009.- 9 
yanvar.
Füzuli xəlqiliyi [Mətn] /
Ayaz Vəfalı.- Bakı: Gənclik, 
1994.
 İntiqam almaq gərək 
[Mətn] /Ayaz Vəfalı //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2010.- 2 
sentyabr. 
Özü oda yana-yana [Mətn] 
/Ayaz Vəfalı.- Bakı: Yazıçı, 
1988.- 160 s.
Yarım əsrlik yol [Mətn] /
Ayaz Vəfalı.- Bakı: Kitab 
evi, 2010.- 554 s.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
1
Publisist
Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə