“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 0,85 Mb.

səhifə1/35
tarix01.12.2017
ölçüsü0,85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни  тяърцбя иля бир-

ляшдирян, фикирлярини тятбиг едя билян вя онлардан ямяли нятиъя эютцря

билян,  ъямий йятя, юлкяйя, халга  конкрет файда эятирян инсанлар

алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”.

Цмуммилли лидер ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ


Mayın 5‐də Azərbaycan Milli Elmlər

Aka demi yasının «Azərbaycan Milli Ensik ‐

lo  pediyası» Elmi Mərkəzinin yeni binasının

açılışı olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham Әliyev açılışda iştirak etmişdir.

Prezident İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə

Azərbaycanda gedən sürətli inkişaf proses ‐

ləri bir çox sahələrlə yanaşı, elmin tərəqqisi

və milli mənəvi dəyərlərin qorunması sahə ‐

sində də sürətli yüksəlişə geniş imkanlar

açmışdır. Bu sırada «Azərbaycan Milli En ‐

sik lo pediyası» Elmi Mərkəzinin inkişafı ilə

bağlı tədbirlərin görülməsi də diqqət mər ‐

kəzində saxlanılmışdır. Çünki Azərbaycanda

ensiklopediya mədəniyyətinin öz tarixi var ‐

dır.


Bu mühüm və dəyərli fəaliyyətin ən

böyük yüksəliş çağları ümummilli lider

Heydər Әliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Ön ‐

dərin fəal dəstəyi ilə 1976–1987‐ci illərdə çap

edilən «Azərbaycan Sovet Ensiklo pe diyası»

ölkə tarixinə bilik və məlumatların bütün

sahələrini əhatə edən ilk fundamental əsər

kimi daxil olmuşdur. O vaxt böyük elmi po ‐

tensialın cəlb edilməsi ilə hazırlanan bu on‐

cildlik ensiklopediyanın nəşri Azərbayca nın

elmi və mədəni həyatında tarixi hadi sə yə

çevrilmişdi.2

ELM DÜNYASI

/ Elmi‐kütləvi jurnal / 2 (06) 2014«Azərbaycan Milli Ensiklopediyası» Elmi

Mərkəzinin yeni binası açılmışdır. Prezident

İlham Әliyev açılışda iştirak etmişdir


Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdik ‐

dən sonra universal milli ensiklopediyanın

nəşri məsələsi yenidən aktuallaşdı. Azər bay ‐

can Milli Ensiklopediyası xalqımı zın tarixi

inkişaf mərhələlərini, milli mənəvi sərvət ‐

lərini, habelə dünyanın elm və mədəniyyət

nailiyyətlərini özündə əks etdirən elmi nəşr

olmalı idi. Prezident İlham Әliyev dövlət

əhəmiyyətli bu mühüm işin həyata keçiril ‐

mə sini, ensiklopediyanın yüksək elmi səviy ‐

yədə hazırlanıb nəşri üçün tələb olunan

maddi‐texniki bazanın yaradılmasını təmin

etmək məqsədilə müxtəlif illərdə «Azərbay ‐

can Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında»,

həmçinin «Azərbaycan Milli Ensiklope di ‐

yası» Elmi Mərkəzinin yaradılması haq qında»

sərəncamlar imzalamışdır.

Yeni milli ensiklopediyanın hazırlanma ‐

sında azərbaycançılıq ideologiyası təməl

prinsip kimi önə çəkilmiş, onun respublika ‐

mı zın yeni dövrdəki tələblərinə cavab ver ‐

məsi, xalqımızın həyatındakı mühüm tarixi,

ictimai‐siyasi, elmi və mədəni hadisələri

obyektiv şəkildə əks etdirməsi kimi mühüm

vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir. Redaksiya

heyətinin sədri Prezident İlham Әliyev olan

Azərbaycanın Milli Ensiklopediyasının artıq

ilk cildləri oxucuların istifadəsinə verilmiş ‐

dir. Dövlətimizin başçısı elmi araşdırmaların

səmərəliliyini artırmaq, tədqiqat işlərinin

müasir texnologiyalar əsasında aparılma sı ‐

na, məlumatların daha ətraflı və geniş for‐

matda hazırlanmasına nail olmaq məqsədilə

2012‐ci il iyulun 25‐də daha bir mühüm

sənədi imzalamışdır. Azərbaycan Milli Elm ‐

lər Akademiyasının «Azərbaycan Milli Ensik ‐

lopediyası» Elmi Mərkəzinin yeni binasının

tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Prezi‐

dent İlham Әliyevin imzaladığı Sərəncam

elmi ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşı ‐

lan mışdır. Sərəncamda binanın tikintisi üçün

dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezi‐

dentin ehtiyat fondundan Azərbaycan Milli

Elmlər Akademiyasına ilkin olaraq 5 mil ‐

yon manat vəsait ayrılması qərara alın 

mışdı. Tikintisi yüksək standartlara uyğunaparılan «Azərbaycan Milli Ensiklo 

pedi 


yası» Elmi Mərkəzinin yeni binası artıq isti ‐

fa dəyə  hazırdır.

Prezident İlham Әliyev «Azərbaycan Milli

Ensiklopediyası» Elmi Mərkəzinin yeni bi ‐

na sının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.

Azərbaycan Milli Elmlər Akade miyası ‐

nın prezidenti, akademik Akif Әlizadə görü ‐

lən işlər barədə dövlətimizin başçısına məlu mat

verdi. Qeyd edildi ki, Akademiya şəhərci yi ‐

nin həyətində ən müasir texnologiyalar əsa ‐

sında tikintisi başa çatdırılan yeni mər kəzdə

ölkə həyatının bütün sahələrini dəqiq və

hərtərəfli əhatə edən elmi məqalələrin hazır ‐

lanıb Milli Ensiklopediyada toplanması üçün

ən müasir şərait yaradılmışdır. Binanın foye ‐

sində  Azərbaycanın  ilk  ensiklope diya sı nın

yaradılması təşəbbüsünü irəli sürən ümum ‐

milli lider Heydər Әliyevin büstü qoyul muş ‐

dur.

Prezident İlham Әliyev mərkəzin kitab ‐xa nası ilə tanış oldu.

«Azərbaycan Milli Ensiklopediyası» Elmi

Mərkəzinin direktoru, redaksiya heyətinin

məsul katibi, akademik Tofiq Nağıyev bil ‐

dirdi ki, burada Azərbaycan Milli Ensiklope ‐

diyasının «Azərbaycan» xüsusi cildi nüma yiş

olunur. Bütövlükdə Azərbaycan Respub lika ‐

sına həsr olunmuş cilddə ölkəmizin dünəni və

bu günü: qədim tarixi və müasir həyatı, təbii

sərvətləri və geosiyasi mövqeyi, elm, təhsil

və mədəniyyət sahələrində qazandığı nailiy ‐

3

ELM DÜNYASI

/ Elmi‐kütləvi jurnal / 2 (06) 2014


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə