TəBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNEYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə73/86
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9622
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   86

- 148 - 
hallarda  rast  gəlinir,  lakin  bu  yaralanmalarda  letallığın  yüksək  olması  (21,6%-77,7%)  tətbiq  olunan 
cərrahi  taktikanın  təkmilləşməsinin  zərurililiyini  göstərir.  Bu  qrupa  aid  olan  yaralanmalar  öz  sosial-
tibbi  həllini  bütün  dünyada  hələ  də  tam  şəkildə  tapmayıb.  Qaraciyərin  yaralanmalarının 
diaqnostikası  kompleks  şəkildə  aparılmalı  və  üç  faktor  mütləq  nəzərə  alınmalıdır:  1).  yaralanmanın 
etiologiyası;  2).  morfoloji  əlamətlər;  3).  funksiya  pozulmaların  xüsusiyyəti.  Cərrahi  müalicənin  əsas 
məqsədi  qaraciyərdən  qanaxmanın  dayandırılması  hesab  edilir.  Qaraciyərin  müştərək  yaralanmaları 
ilə  əlaqədar  tətbiq  olunan  cərrahiyyə  taktikası  son  illər  bir  qədər  də  təkmilləşib.  Tətbiq  olunan  yeni-
liklər  müasir  texnologiyalara  əsaslanırlar.   
 
 
ƏDƏBİYYAT 
 
1).  «Принципы  диагностики  и  выбор  метода хирургического лечения повреждений печени» 
И. В. Мухин, А. М. Дудин, Н. Ю. Черняк, А. Д. Шаталов, Н. П. Лиховид, Г. А. Гринцовид, Р. 
Е.  Песчанский,  Р.  Г.  Яценко,  А.  В.  Кузьменко.  Донецкий  государственный  медицинский 
университет им. М. Горького. 
2).«Хирургическое  лечение закрытых повреждений и ранений печени»,Петрозаводск,1983. 
3).  “Хирургическая  тактика  при  травмах  печени”.  А..С.Ибадильдин,  Г.И.Шарунов, 
Г.К.Мухамеджанов  Кафедра  хирургических  болезней  №3(зав.кафедрой  проф.Ибадильдин 
А.С) Казахского  Национального медицинского университета им С.Д.Асфендиярова 
4).  Руководство  по  хирургии  печени  и  желчевыводящих  путей  //  под  руководством  проф. 
А.Е. Борисова. — СПб:  Скифия, 2003. 
5). Гальперин И.И. Руководство по хирургии печени. — 2009. 
6). Ермолов А.С., Абакумов  М.М., Владимирова Е.С., Травма печени. — М.: Мед, 2003. 
 7).  Абакумов  М.М.,  Лебедев  Н.В.  Диагностика и лечение повреждений живота // Хирургия. 
2001. — № 6. — С. 24 -26. 
8).  Климбар  В.И.,  Гужеедова В.Н., Солохин А.А. Механогенез и морфология травм печени // 
Суд. -мед. экспертиза. — 2006. — № 2. 
9).  Александров  А.И.  Видеолапароскопия  в  диагностике  экстренной  хирургической  пато -
логии: автореф. дис. … канд. мед. наук.  — М., 2002. — 15 с. 
10).  Анисимов  А.Ю.  Хирургическая  тактика  при  травмах  печени  //Анналы  хирургической 
гепатологии. — 1998. — № 3. — С. 175-176. 
11).  Асеев  В.П.,  Озеров  В.Ф.,  Негрей  В.А.  Ранения  и  травмы  с  повреждениями  печени  // 
Вестник хирургии. — 2003. — № 2. — С. 26-27. 
12).  Бирюков  Ю.В.,  Волков  О.В.,  Калиашвили  Г.И.  и  др.  Консервативное  лечение  поверх-
ностных  повреждений  печени  //  Мат.  конф.  хирургов-гепатологов  «Новые  технологии  в 
хирургической  гепатологии». — СПб, 1995. — С. 93-94. 
13).  Борисов  А.Е., Глушков Н.И., Кубачев К.Г. Лапароскопические вмешательства в  лечении 
изолированной  и  сочетанной  травмы  печени  //  Лапароскопические  вмешательства  при 
острых хирургических  заболеваниях живота // Сб. работ. — СПб, 1997. — С. 18-19. 
14).  «Дифдиагностика  и  хирургическая  тактика  при  изолированной  и  сочетанной  травме 
печени», А. С. Ибадильдин, В. И. Кравцов, 2013, Алма-Ата. 
15).“Диагностика  и  хирургическое  лечение  огнестрельных  ранений  паренхиматозных  ор-
ганов брюшной полости “. Ахмедов С. М. 2003, Москва. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
From  the  internal  organs  most  susceptible  to  liver  injury.  In  most  cases,  traumatic  injuries  of 
the  liver  adhere  to  watchful  waiting  and  conservative  methods  can  achieve  cure  wounded.  In  14% 
of  cases  resorted  to  surgical  intervention.  In  modern  conditions  are  rare  isolated  liver  damage,  but 
high  mortality  (21.6%  -77.7%)  for  these  injuries  shows  topicality  improvement  of  surgical  tactics. 


- 149 - 
These  wounds  around  the  world  have  not  yet  found  their  socio-medical  solutions  to  the  fully.  Di-
agnostiks  liver  injury  should  be  conducted  complex  and  must  thus  take  into  account  three  factors: 
1).  etiology  of  injury;  2).  morphological  characteristics;  3).  Especially  dysfunction.  The  primari 
purpose  of  surgical  interventions  in  wounds  of  the  liver  is  considered  to  stop  the  bleeding.  In  recent 
years,  surgical  tactics  in  wounds  liver  even  more  improved  and  innovative  solutions  based  on 
modern  technology. 
 
РЕЗЮМЕ 
 
 
Из  внутренних  органов  печень  наиболее  подвержена  травматизации.  В большинстве 
случаев при травматических повреждениях печени придерживаются выжидательной тактики 
и  консервативными  методами  можно  добиться  излечения  пострадавшего.  Только  в  14% 
случаев  прибегают  к  оперативному  вмешательству.  В  современных  условиях  редко 
встречаются  изолированные  повреждения  печени,  но  высокая  летальность  (21,6%-77,7%) 
при  этих  ранениях  показывает  злободневность  усовершенствования хирургической тактики. 
Эти  ранения  во  всем  мире  в  полной  мере  еще  не  нашли  своего  социально-медицинского 
решения.  Диагностика  ранений  печени  должна  проводиться  комплексно  и  необходимо при 
этом  учесть  три  фактора:  1).  этиология  ранения;  2).  морфологические  признаки;  3). 
особенности  нарушения  функции.  Первоочередной  целью  оперативных  вмешательств  при 
ранениях  печени  считается  остановка  кровотечения.  В  последние  годы  хирургическая 
тактика при ранениях печени еще больше усовершенствована и новаторские решения опира-
ются на современные технологии. 
 
 
 
NDU-nun  Elmi  Şurasının  28  aprel  2015-ci  il  tarixli  qərarı  ilə  çapa  tövsiyə 
olunmuşdur  (protokol  № 09) 
         Məqaləni  çapa təqdim  etdi:  Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent M.İbrahimov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   86
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə