Torpaqlarin səhralaşmasi üZRƏ İzahli lüĞƏT


SƏHRALARIN SAVANNALAŞMASIYüklə 5,01 Kb.

səhifə54/56
tarix30.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

 
185 
SƏHRALARIN SAVANNALAŞMASI  
(Desert “Savannization”) 70 
 
SƏHRALARIN TƏDQİQATI İNSTİTUTU  
(Desert Research Institute)70 
 
SƏHRALARIN TƏDQİQATI İNSTİTUTU  
(Desert Research Institute) 70 
 
SƏHRALARIN TƏDQİQATI İNSTİTUTU  
(Instituto de Investigacio de Zonas Desertias)70 
 
SƏHRALARIN TƏDQİQİ ÜZRƏ İŞÇİ QRUPU  
(Working Group on Desert Research)70 
 
SƏHRALARIN VƏ YA ARİD ZONALARIN 
ÖYRƏNİLMƏSİ ÜZRƏ ELMİ PROQRAM  
(Desert and Arid Zones Sciences Programme) 71 
 
SƏHRALAŞMA (Desertification)71 
 
SƏHRALAŞMA GÖSTƏRİCİLƏRİ  
(Desertification Indicators)73 
 
SƏHRALAŞMA MEYLLƏRİ (Desertification Trend)76 
 
SƏHRALAŞMANIN AEROKOSMİK MONİTORİNQİ   
(Aerial and space monitoring of desertification)76 
 
SƏHRALAŞMANIN ANTROPOGEN AMİLLƏRİ  
(Anthropogenic factors of Desertification)76 
 
SƏHRALAŞMANIN ARXA PLAN SƏVİYYƏSİ  
(Desertification background level)76 
  
 


 
186 
SƏHRALAŞMANIN DÜNYA ATLASI  
(World Atlas of Desertification)76 
 
SƏHRALAŞMANIN MONİTORİNQİ  
(Desertification monitoring) 76 
  
SƏHRALAŞMA NÖVÜ (Desertification type)77 
 
SƏHRALAŞMA PROBLEMİ ÜZRƏ BMT 
KONVENSİYASI (UNKOD) 
(United Nations Conference on Desertification)77  
 
 
 
“SƏHRALAŞMA PROBLEMLƏRİ”  
(Desertification Problems)78 
 
SƏHRALAŞMA PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ 
İDARƏLƏRARASI İŞÇİ QRUP 
(Inter-Agency Group on Desertification) 78 
 
SƏHRALAŞMA PROSESLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN 
TRANSMİLLİ LAYİHƏSİ VƏ BUNUNLA ƏLAQƏLİ 
ASİYANIN CƏNUB-QƏRBİNDƏ 
TƏBİİ SƏRVƏTLƏRİN VƏZİYYƏTİ  
(Transnational Project to Monitoring Desertification  
Processes and related National Resources in  
Arid and Semiarid Areas in South-West Asia) 79 
  
SƏHRALAŞMA PROSESLƏRİNİN MONİTORİNQİNİN 
TRANSMİLLİ LAYİHƏSİ VƏ BUNUNLA ƏLAQƏLİ  
CƏNUBİ AMERİKADA TƏBİİ SƏRVƏTLƏRİN  
VƏZİYYƏTİ  
(Transnational Project to Monitoring Desertification  
Processes and related National Resources in Arid and  
Semiarid Areas in South America) 79 
 
 


 
187 
SƏHRALAŞMA PROSESLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ 
XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİNİN METODİK ƏSASLARI  
(Guidelines for Research and Mapping of Desertification 
process)79 
 
SƏHRALAŞMA RİSKİ (Desertification hazard)79 
  
SƏHRALAŞMA TƏHLÜKƏSİNİN DÜNYA XƏRİTƏSİ  
(Map of Desertification Hazards)80 
 
 “SƏHRALAŞMA: ÜMUMİ ŞƏRH”  
(Desertification: overview)80 
 
SƏHRALAŞMA ÜZRƏ DÜNYA BIBLIOQRAFIYASI  
(World Desertification Bibliography)80 
 
SƏHRALAŞMA VƏ QURAQLIĞA  
QARŞI ÜMUMDÜNYA MÜBARİZƏ 
GÜNÜ (World Day to Combat Desertification  
and Drought) 80 
 
SƏHRALAŞMAYA QARŞI MÜBARİZƏ  
(Combat on Desertification, Desertification control)81 
 
SƏHRALAŞMAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ  
BMTİP BÜLLETENİ” 
(Desertification Control Bulletin, UNEP)81 
 
SƏHRALAŞMAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ  
FƏALİYYƏTLƏR PLANI 
(Plan of Action to Combat Desertification)81 
 
SƏHRALAŞMAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ 
FƏALİYYƏTLƏR PLANININ ÜMUMİ 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  
 


 
188 
(Desertification General Assessment of Progress,  
Desertification GAP)82  
 
SƏHRALAŞMAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ 
MƏSLƏHƏT QRUPU (DESKON)  
(Consultative Group for Desertification Control,  
UNEP (DESCON) 83 
 
SƏHRALAŞMAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ  
MİLLİ FƏALİYYƏT PLANLARI, SMMFP  
(National Plan of Action to Combat Desertification)83 
 
SƏHRALAŞMAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ 
PROQRAM FƏALİYYƏTLƏRİ MƏRKƏZİ (DESPAK)  
(Desertification Control Programme Activity Center,  
DC/PAC)84 
 
SƏHRALAŞMAYA MƏRUZ QALMIŞ TORPAQLAR  
(Desertification-prone lands)84 
 
“SƏHRALAŞMAYA VƏ QURAQLIĞA QARŞI 
MÜBARİZƏ” 12-Cİ HİSSƏ. XXI ƏSRİN GÜNDƏLİYİ  
(Chapter 12. “Combating Desertification and Drought”. 
Agenda 21 Century) 84 
  
SƏHRA MƏNİMSƏNİLMƏSİ MƏRKƏZ  
(Desert Development Center) 84 
 
“SƏHRA MƏNİMSƏNİLMƏSİ VƏ TƏBİƏT 
ŞƏRAİTLƏRİNİN TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ”  
(Glossary of Terms on Desert Environment  
and Land Reclamation)85 
 
SƏHRANIN YAXINLAŞMASI  
(Desert encroachment) 85 
 


 
189 
SƏHRA TEXNOLOGİYASININ  
HİNDİSTAN CƏMİYYƏTİ  
(Indian Society of Desert Technology)85 
 
SƏHRA TƏDQİQİ ÜZRƏ XOLİSTAN İNSTİTUTU  
(Cholistan Institute of Desert Studies)85 
 
 “SƏHRA VƏ QURAQ TORPAQLARIN 
MƏNİMSƏNİLMƏSİ VƏ TEXNOLOGİYASINDA 
UĞURLAR”  
(Advanced in Desert and Arid Land  
Technology and Development) 86 
 
SƏHRA ZONASI (Desert Zone)86 
 
SƏNAYE SƏHRASI (Industrial Desert)86 
 
SİNYANIN BİOLOGİYA, TORPAQŞÜNASLIQ  
VƏ SƏHRA TƏDQİQATI İNSTİTUTU  
(Xinjiang Institute of Biology, Pedology  
and Desert Research)86 
 
SOSİAL-EKOLOJİ XÜSUSİYYƏT  
(Sosio-Ecological Characterization)86 
  
SSRİ-NİN ARİD ƏRAZİLƏRİNİN ANTROPOGEN 
SƏHRALAŞMA XƏRİTƏSİ  
(Anthropogenic desertification Map of Arid  
territories in the USSR)86 
 
“SSRİ-NİN QURAQ REGİONLARI ƏRAZİLƏRİNDƏ 
SƏHRALAŞMANIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ, 
MONİTORİNQİ, XƏBƏRDARLIĞI VƏ ONA 
QARŞI MÜBARİZƏ” PROQRAMI  
(Programma of Assessment, Monitoring, Prevention and 
Combating of Desertification in the USSR Arid Regions)88 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə