Torpaqlarin səhralaşmasi üZRƏ İzahli lüĞƏT


“SSRİ SƏHRALARININ KOMPLEKS ŞƏKİLDƏYüklə 5,01 Kb.

səhifə55/56
tarix30.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

 
190 
“SSRİ SƏHRALARININ KOMPLEKS ŞƏKİLDƏ 
ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ MƏNİMSƏNİLMƏSİ”  
ELMİ ŞURASI  
(Scientific Council Integrated Research and  
Development in the USSR) 88  
 
SU BALANSI (Water balance)88 
 
SUBTROPİK SƏHRALARIN İQLİMİ  
(Climate of subtropical desert) 89 
 
SUBTROPİK SƏHRA ZONALARI  
(Subtropical desert zone)89 
 
SUBTROPİK YARIMSƏHRA ZONALARI  
(Subtropical semidesert zones) 89 
 
SUDAN İSTİFADƏ  
(Water use, water utilization)89 
 
SUDAN-SAXEL REGİONUNDA HEYVANDARLIQ  
VƏ OTLAQLARDAN İSTİFADƏNİN TƏŞKİLİ  
ÜZRƏ TRANSMİLLİ LAYİHƏ /SOLAR/ 
(Transnational Project on Management of Livestock and 
Rangelands to Combat Desertification in the  
Sudano-Sahelian Regions, SOLAR) 89 
  
SUDAN-SAXEL QURAQLIĞI  
(Sudano-Sahelian Drought) 90 
 
SUDAN-SAXEL ZONASI (Sudano-Sahelian zone)90 
 
SU EHTİYATLARI (Water resources)90 
 
SU İSTEHLAKI (Water use, water utilization)90 
 


 
191 
SULARIN ŞORANLAŞMASI (Soil Salinity)91 
 
SU TƏMİNATI (Watering)91 
 
SUVARMA (Irrigation) 91 
 
SUYUN ŞİRİNLƏŞDİRİLMƏSİ (Desalinization)91 
 
SÜRƏTLƏNMİŞ EROZİYA (Accelerated erosion)91 
 
Ş 
 
ŞİMALİ AFRİKADA YAŞIL KƏMƏRİN 
YARADILMASI ÜZRƏ TRANSMİLLİ LAYİHƏ  
(Transnational Project on Green Belt in North Africa
The Green Belt Project of North Africa, GBPNA)92 
  
ŞORAN (Solonchak)92 
 

 
TRANZİT ÇAYI (Transit river) 92 
 
TAPDALANMA (Trampling) 93 
 
TARLA QORUYUCU MEŞƏLƏRİN SALINMASI  
(Agricultural afforestation) 93 
 
TEXNOGEN SƏHRALAŞMA  
(Technogenic desertification) 93 
 
TƏBİƏTDƏN İSTİFADƏNİN  
OPTİMALLAŞDIRILMASI  
(Environment Optimization)93 
 
 


 
192 
TƏBİƏTDƏN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ  
(Sustainable nature use) 93  
 
TƏBİƏTİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ  
(Transformation of nature) 93 
 
TƏBİƏTİN QORUNMASI  
(Conservation of nature)93 
 
TƏBIƏTIN MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ  
ÜMUMDÜNYA STRATEGIYA GÜNÜ 
(World Conservation Strategy) 93 
 
“TƏBİƏT VƏ SƏRVƏTLƏRİ” (“Nature & Resources”)94 
 
TƏBİƏT VƏ TƏBİƏT SƏRVƏTLƏRİNİN QORUNMASI 
ÜZRƏ BEYNƏLXALQ BİRLİK – TQBB  
(International Union for Conservation  
of Natural Resources) 94 
 
TƏBİİ-ANTROPOGEN REJİM  
(Natural Anthropogenic regime) 95 
 
TƏBİİ-ANTROPOGEN ŞƏRAİT  
(Natural Anthropogenic Conditions)95 
 
TƏBİİ-ANTROPOGEN TARAZLIQ  
(Natural Anthropogenic Balance) 95 
 
TƏBİİ ÇİRKLƏNMƏ (Natural Pollution)95 
 
TƏBİİ EHTİYATLARIN BƏRPASI  
(Restoration of natural resources, regeneration) 95 
  
TƏBİİ EKOSİSTEMLƏRİN QORUNMASI  
(Natural ecosystem control) 95 


 
193 
 
TƏBİİ FƏLAKƏT (Natural Hazard) 95 
 
TƏBİİ MÜHİT (Natural environment) 97 
 
TƏBİİ MÜHİTİN İDARƏ EDİLMƏSİ  
(Natural environment management) 97 
 
TƏBİİ SƏHRALAŞMA (Natural desertification) 97 
 
TƏBİİ SƏRVƏTLƏR (Natural resources)97 
 
TƏBİİ SƏRVƏTLƏRİN  İNVENTARLAŞDIRILMASI  
(Natural resources inventory) 97 
 
TƏBİİ SƏRVƏTLƏRİN TÜKƏNMƏSİ  
(Depletion of natural resources) 97  
 
TƏBİİ ÖRTÜK (Land cover)97 
 
TƏKRAR OTARILMA (Overgrazing) 97 
 
TƏKRAR SOVURMAQ (Aeolian process)97 
 
TƏLİMLƏR VƏ NÜMAYİŞ MƏQSƏDLƏRİ  
ÜÇÜN REGİONAL ŞƏBƏKƏ 
(Regional Network for Training and  
Demonstration purposes) 97  
 
TƏMTƏRAQLI SƏHRA (Caddilac Desert)98 
 
TƏRƏFLƏRİN KONFRANSI  
(Conference of the Parties) 98  
 
TORPAĞI QORUYAN MEŞƏ ƏKİLİLƏRİ  
(Wind-Break-Belts)98 


 
194 
 
TORPAĞIN SU-DUZ REJİMİ  
(Water and salt regime of soil) 98 
 
TORPAĞIN TÜKƏNMƏSİ (Land Depletion)99 
 
TORPAQDAN  İSTİFADƏ (Land use)99 
 
TORPAQ QURAQLIĞI (Soil Drought)99 
 
TORPAQLARIN BƏRPASI (Rehabilitation of lands)99 
 
TORPAQLARIN DEQRADASİYASI  
(Land Degradation) 99 
 
TORPAQLARIN DEQRADASİYASININ QLOBAL 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (GLASOD)  
(Global Assessment of Soil Degradation, GLASOD)99 
 
TORPAQLARIN DUZSUZLAŞDIRILMASI  
(Salinization control)100 
 
ТОРПАГЛАРЫН ЕКОЛОЭИЙАСЫ  
(Еколоэй ол ландс)100 
 
TORPAQLARIN MELİORASİYASI   
(Soil Reclamation) 100 
 
TORPAQLARIN REKULTİVASİYASI  
(Land recultivation) 102 
 
ТОРПАГЛАРЫН ШОРЛАШМАСЫ  
(Соил солинитй) 102 
 
 
 


 
195 
TORPAQLARIN YAXŞILAŞDIRILMASININ 
AQROMEŞƏ-OTARILMA SISTEMI  
(Agro-silvipastoralizm system)102 
 
TORPAQLARIN YAXŞILAŞDIRILMASININ 
AQROMEŞƏ SİSTEMİ 
(Agro-silviculture system) 102 
 
TORPAQLARIN YAXŞILAŞDIRILMASININ  
MEŞƏ-OTLAQ SİSTEMİ 
(Sivil-Pastoral System)102 
 
TORPAQ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ SORĞU VƏ 
MƏLUMAT MƏRKƏZİ 
(International Soil Reference and Information  
Centre (ISRIC)  102 
 
TROPİK SƏHRALAR ZONASI  
(Tropical semidesert zone) 102 
 
TOZ TUFANI (Dust storm)103 
 
TOZ PİYALƏSİ (Dust Boül) 103 
 
TÜKƏNDİRƏN ƏKİNÇİLİK (Overcultivation)103 
 
TÜRKMƏNİSTAN ELMLƏR  
AKADEMİYASININ SƏHRALAR 
İNSTİTUTU (Desert Institute of Turkmen  
Academy of Science) 103  
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə