1 Willem F. van EekelenYüklə 4,6 Mb.

səhifə1/256
tarix23.01.2018
ölçüsü4,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   256


 

1

  

Willem  F. van Eekelen 

Philip H. Fluri (Redaktor) 

 

  

 

Müdafiə Təsisatlarının Qurulması  

 

 

Tərəfdaşlıq Fəaliyyət Planını Dəstəkləmək  

üçün İlkin Mənbə Kitabı(PAP-DİB) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Vyana və Cenevrə, Sentyabr 2006 

 

 

 
 

2

Nəşr edənlər 

Milli Müdafiə Akademiyası, Avstriya Müdafiə Nazirliyinin Təhlükəsizlik Siya-

səti Bürosu və Silahlı Qüvvələr üzərində Demokratik Nəzarət üzrə Cenevrə Mər-

kəzi  İsveçrə Federal Hökümətinin Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdindəki Beynəlxalq 

Təhlükəsizlik Siyasəti Mərkəzinin dəstəyi ilə.  

Redaktorlar 

Willem F. van Eekelen 

Philip H. Fluri ( Redaktor) 

 

Dil redaktorları 

Jozef Derdzinski 

Alex Dovling 

Melissa George 

Suing  Lai 

 

İdarəetmə redaktoru 

Stefan C. İmobersteq  

Köməkçi redaktorlar 

Leytenant-albay Ernst Felberbauer 

Kapitan Benedikt Hensellek 

 

Elmi məsləhətçi 

Dr. Andras Ujj, Nato Məktəbi, Oberammergau Plan və Qrafiklər 

Vyanadakı  Milli Müdafiə Akademiyasının Multimedia Offisi  

İngilis nəşrinin Çap və son işləri 

Reprocenter Vienna  

1070  Vienna, Stiffgasse 2a 

İSBN 3-902-456-55-08 

ReproZ Vienna 2385/06 

İçindəkilər 

 

Giriş sözü General Raymond Şittenhelm 

Ön söz 

Dr. Filip Fluri  

Təşəkkürlər 

Redaktorlar 


Gi riş.....................................................................................................................11

Bi zə  Nə  Cür  Mü da fi ə  Na zir li yi  La zım dır?Dr. Wil lem F. van Ee ke len.....................................................................................13

I  His sə:  Mə ga lə lər

Mü da fi ə  və  Təh lü kə siz lik  Sa hə sin də  Əmək  Böl gü sü     Albay Fred Şre yer.....................................................................................31

Mü da fi ə  Xa rak ter li  Fə a liy yət lə rin  De mok ra tik  Şə kil də  İda rə  Edil mə si Dr. Hans Born ........................................................................................101

Mül ki-Hər bi  Mü na si bət lər  və  Təh lü kə siz lik  Si ya sə ti nin  Mü əy yən ləş di ril mə siDr. Wil lem F. van Ee ke len.......................................................................131

Təh lü kə siz lik  Sek to ru  Üzə rin də  Qa nun ve ri ci  Nə za rət Dr. Wil lem F. van Ee ke len....................................................................165

Təh lü kə siz lik  və  Təh lü kə Dr. Yan Arveds Tra pans........................................................................195

De mok ra ti ya,  Təh lü kə siz lik  və  Hərbi  Plan laş dır maDr. Yan Arveds Tra pans........................................................................221

Mü da fi ə  Sek to run da  Qə bul  edil miş    Bey nəl xalq  Nor ma lar  və  Prak ti ka la ra  Ri a yət

et mək  üçün  Təd bir lər  və  Prak ti ka lar

Dr. Vik tor –Yves Ghe ba di........................................................................247

Kadr  Si ya sə ti nin  Prin sip  və  Prak ti ka la rı:  Ma ca rıs tan  Si lah lı  Qüv və lə ri nin  Nü mu nə si Dr.  Fe ren se  Mol ner  ..............................................................................277

Mü da fi ə  Sek to run da  Ma liy yə  Plan laş dır ma sı  və  Ehti yat lar  Ayrıl ma sı   Dr..Ha rı-Bu kur  Mar ku..........................................................................301

İqti sa di  Sə mə rə lı  İda rə et mə  və  Mü da fi ə  Xər clə riMr.Mi xa il  Zam bo ri  ...............................................................................323

Mü da fi ə  və  Təh lü kə siz lik  İşlə rin də  Yax şı  Qon şu luq  Mü na si bət lə ri ni  Tə min  Etmək

Təd bir lə ri 

Dr. Pal Du nay ........................................................................................345

Kəş fiy ya tin  İda rə  Edil mə si  və  Onun  Üzə rin də  Nə za rətAlbay Fred Şrey rer..................................................................................377

Par la men tlər  və  Hər bi  Təh ci zatDr. Wil lem F. van Ee ke len.......................................................................425

Xə bər  Stan dardla rı,  Me di a  Si ya sə ti  və  İcti ma i  Əla qə lər Ro bert Pszczel .......................................................................................463


Mü da fi ə  Tə si sat la rı  və  İnfor ma si ya  Si ya sə ti

Dr.Ha rı-Bu kur  Mar ku...........................................................................473

Mü da fi ə  İda rə et mə si  və  Və tən daş  Cə miy yə ti  ara sın da  Qar şı lıq lı  Mü na si bət lər  və

Əmək daş lıq

Dr.  Ve li zar  Şa la ma nov..........................................................................489

II His sə:   Ye kun 

Jo zef  l.  Der dzin ski..............................................................................................529Mü əl lif lə rin  si ya hı  gös tə ri ci si..........................................................................581
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   256


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə