Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярляринин


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci ilYüklə 5,36 Kb.

səhifə179/200
tarix15.11.2018
ölçüsü5,36 Kb.
1   ...   175   176   177   178   179   180   181   182   ...   200

Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
335 
новыми  угрозами,  терроризмом,  экстремизмом,  повышение  безопасности  воздушного 
пространства Азербайджана и Каспийского моря и так далее. 
Азербайджанские  военнослужащие  принимают  активное  участие  в  учениях  и  тренингах, 
которые  проводятся  в  рамках  НАТО.  С  сентября  1999  года  азербайджанские  военнослужащие 
осуществляют  миротворческую  деятельность  в  составе  международных  миротворческих  сил  в 
Косово, Афганистане и Ираке.  
В сентябре 1999 года вооруженные силы Азербайджана начали функционировать в составе 
миротворцев  НАТО  в  Косово.  Их  основная  цель  это  обеспечение    безопасности  на  территории 
данной страны. 
19  ноября  2001  года  Азербайджанская  Республика  была  принята  в  ассоциативные  члены 
Парламентской Ассамблеи НАТО. 
В  2002-2003  годах  вооруженные  силы  Азербайджана    приняли  участие  в  миротворческих 
операциях в Афганистане.  
С  2003  года  военнослужащие  Азербайджана  находились  в  Ираке  по  решению  Совета 
безопасности ООН. В соответствии с решением Милли меджлиса Азербайджана от 11 ноября 2008 
года, миротворческий контингент, состоявший из 150 военнослужащих, завершил свою миссию в 
Ираке и вернулся домой. 
В  2005  году  Азербайджан  и  НАТО  подписали  «Индивидуальный  план  действий 
партнерства»  (ИПАП).  Данный  документ  рассчитан  на  двухлетний  период.  В  2007  году  был 
заключен второй документ и он действовал  до 2010 года. 
Азербайджан  успешно  продолжает  контртеррористическое  сотрудничество  с  НАТО,  и 
активно  противодействует  террористическим  организациям  и  группировкам,  которые    пытаются 
нелегально перемещать людей, деньги и товары через территорию Кавказ. Неоспоримым фактом 
является  то  что,  за  последнее  время  Азербайджан  продолжал  вести  активную  борьбу  с 
терроризмом.  Лица,  причастные  к  терроризму,  были  задержаны,  подвергнуты  судебному 
преследованию  и  наказаны,  а  также  было  конфисковано  значительное  количество  незаконного 
наркотиков,  оружия  и  боеприпасов.      За  последние  несколько  лет  Азербайджан  повысил  свой 
профессионализм и ведет активную борьбу против терроризма и отмывания денег. 
Нельзя не признать то что, Азербайджан – ценный партнер НАТО, двусторонние отношения 
развиваются в рамках программы "Партнерства во имя мира" и можно с точностью говорить, что 
НАТО высоко ценит миротворческие усилия Азербайджана. 
Азербайджан,  осознавая  значение  безопасности  на  евроатлантическом  пространстве, 
участвует  в  операциях  по  поддержанию  мира  под  руководством  НАТО.  Данные  операции 
санкционированы  резолюциями  Совета  Безопасности  ООН.  Учитывая  будущие  перспективы  и 
новые  возможности  для  Азербайджана,  Азербайджан  очень  внимательно  следит  за  развитием 
партнерства с Североатлантическим альянсом и стремится внести в него свой вклад. 
 
 
AZƏRBAYCANIN MĠLLĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠK SĠSTEMĠNDƏ ENERJĠ  
EHTIYATLARI FAKTORU 
 
 
 
Məhərrəmova T.M. 
Bakı Slavyan Universiteti 
 
Milli  maraqların  həyata  keçirilməsi,  müstəqilliyin  və  suverenliyin  gücləndirilməsi,  ərazi 
bütövlüyünün  bərpasına  istiqamətlənmiş  fəal  xarici  siyasət  strategiyası,  Azərbaycanın  milli  
təhlükəsizliyinin  və  xarici  siyasətinin    səciyyəvi    xüsusiyyətidir.  Azərbaycan  öz  müstəqilliyini  bərpa 
etməsi ilə eyni vaxtda beynəlxalq münasibətlər sistemi köklü surətdə dəyişməyə başlamışdır və son 20 il 
ərzində cərəyan edən hadisələr göstərir ki, sistem mahiyyətcə hələ də rəqabətlidir. 
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərə malik olması nəinki ölkənin çiçəklənməsinə və xalqın rifahına 
xidmət  edir,  eyni  zamanda  bu  fakt  respublikanın  milli  təhlükəsizliyinin,  siyasi  müstəqilliyinin  və 
suverenliyinin  möhkəmləndirilməsində  mühüm  amildir.  Azərbaycan  Respublikası  Cənubi  Qafqazın 
yeganə ölkəsidir ki, zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına, inkişaf etmiş yanacaq-energetika infrastrukturuna 
və özünü tam təmin edən enerji sisteminə malikdir. Ölkənin təkcə milli və regional səviyyədə deyil, həm 


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
336 
də  dünya  enerji  sistemində  getdikcə  həlledici  bir  vəsiləyə  çevrilməsi,  transmilli  enerji  bazarlarında 
özünəməxsus  yer  tutması  və  Avropanın  enerji  təhlükəsizliyində  fəal  iştirakı  onun  regional  və  planetar 
geosiyasi,  geoiqtisadi  mövqeyinin  möhkəmlənməsinə  xüsusi  təsir  göstərməkdədir.  Azərbaycanın  enerji 
təhlükəsizliyi  siyasətinin  əsasları,  onun  təmin  olunması  prinsipləri  öz  əksini  ―Əsrin  müqaviləsi‖nin 
imzalanması ilə başlanan və 1994-cü ildən həyata keçirilən yeni neft strategiyasında tapmışdır. Bundan 
başqa, Azərbaycanın transmilli və daxili enerji siyasəti, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər, reallaşdırılan 
vəzifələr və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı digər məsələlər 2003-2014-cu illərdə qəbul 
olunmuş bir çox rəsmi dövlət sənədlərində də əks olunmuşdur. Bunların sırasında ―Energetika haqqında‖ 
Azərbaycan  Respublikasının  Qanununu,  ―Alternativ  və  bərpa  olunan  enerji  mənbələrindən  istifadə 
olunması üzrə‖ Dövlət Proqramını, ―2005-2015-ci illərdə ölkənin yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı‖ 
Dövlət  Proqramını,  ―Şahdəniz  2‖  təbii  qaz  layihəsini  və  s.  göstərmək  olar.  Xəzər  dənizinin  zəngin 
karbohidrogen  ehtiyatlarının  işlənilməsi  və  dünya  bazarlarına  nəqli  sonradan  Azərbaycanın  enerji 
strategiyası adlandırılan siyasətin əsas elementinə çevrilmişdir.  
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması ölkə səviyyəsində davamlı şəkildə aşağıdakı 
vəzifələrin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur: 
• ölkə iqtisadiyyatının və əhalinin uyğun qiymətlərlə enerji ehtiyatları ilə davamlı təmin olunması; 
•  ölkənin  enerji  təminatı  sahəsində  risklərin  azaldılması  və  baş  verə  biləcək  böhran  hallarının 
qarşısının alınması; 
• enerji ehtiyatlarından faydalı istifadə olunması və itkilərə yol verilməməsi; 
• enerji daşıyıcılarının istehsalı, neft-qaz məhsullarının çıxarılması, emalı və nəqli zamanı itkilərin 
azaldılması; 
• enerji sektorunun potensialından istifadə zamanı səmərəliliyin artırılması; 
•  müasir  texnoloji  vasitələrdən  istifadə  etməklə  energetikanın  ətraf  mühitə  texnogen  təsirinin 
azaldılması və s. 
Azərbaycan  dövlətinin  neft-qaz  kəmərlərini  şaxələndirməsi  təkcə  ölkənin  enerji  təhlükəsizliyinə 
xidmət  etmir,  eyni  zamanda  transmilli  enerji  ixracının  daha  səmərəli  və  məqsədyönlü  təşkilinə  müsbət 
təsirini  göstərir.  Hazırda  Azərbaycan  nefti  üç  istiqamət  üzrə  -  Bakı-Tbilisi-Ceyhan  vasitəsilə  Aralıq 
dənizinə  və  dünya  bazarlarına,  Bakı-Supsa  və  Bakı-Novorossiysk  xətləri  vasitəsilə  Qara  dəniz  limanları 
və Avropa bazarlarına çıxarılır.  
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ЖУРНАЛИСТА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 
Гасанлы Т.Б. 
Бакинский славянский университет 
 
Телевизионный  журналист  должен  обладать  умением  отстаивать  свои  убеждения.  Это 
качество  проявляется  на  всех  этапах  журналистской  работы  —  и  в  отборе  телеинформации,  и  в 
оценке происходящих событий, и в заботе о действенности выступлений с телеэкрана. 
Испытание  свободой  слова  оказалось  для  тележурналистов  не  таким  простым  и  легким 
делом,  как  могло  ранее  показаться.  На  крутых  переломах  истории  стали  реальностью  такие 
всплески  отсталых  социальных  настроений,  как  национализм,  местничество.  Испытание  на 
принципиальность, нравственность не каждый смог выдержать достойно. 
Журналистская  деятельность  в  период  революционных  преобразований,  переоценки 
ценностей  и  поиска  новых  подходов  в  экономике,  политике,  культуре  приобретает  особо 
ответственный характер. 
Однако  журналисту  на  телевидении  должны  быть  свойственны  еще  и  особые 
профессиональные черты, обусловленные спецификой работы на телевидении. 
Например, если журналист-газетчик в процессе подготовки материала для публикации имеет 
дело  только  с  автором,  то  журналист  телевидения  становится  при  подготовке  передачи  членом 
большой творческой группы, в которой он сотрудничает с режиссером, кино- и телеоператором, а 
также с художниками, звукорежиссерами, дикторами, ассистентами, администраторами. 
Во  всем  мире  признано,  что  участие  телевидения  так  или  иначе  влияет  на  развитие 
указанных  событий,  поэтому  действия  телевизионных  групп  на  месте  события,  а  затем  и  сама 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   175   176   177   178   179   180   181   182   ...   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə