Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası



Yüklə 2,8 Kb.

səhifə50/50
tarix11.04.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

 
 
 
onda xlorid, sulfat və natrium hidrokarbonatın çox olması ilə 
əlaqədardır.  Torpaq  qruntlarını  özünü  təmizləmə  xüsusiy-
yətinin  yüksəlməsinin  mühüm  amillərindən  biri  torpağın 
ümumi  biogeninin  yüksəlməsi  və  neftdağıdıcı  mikrofloranın 
fəaliyyətinin  stimullaşdırılmasıdır.  Torpaq  qruntlarının 
bütövlüklə  növünün  tərkibinə,  sayma  və  alqofloranın  aktiv 
hissəsinin ixtisar edilməsinə səbəb olur. 
Torpaq  bitki  örtüyünün  çirklənməsinin  nəticələrinin 
öyrənilməsi  göstərir  ki,  çirklənmiş  bütün  ərazilərdə  bitki 
örtüyünün  az  bir  hissəsi  15  ildən  sonra  yarısı  bərpa  olunur. 
Bütün  hallarda  qazma  vaxtı  neftin  ətraf  mühitə  tökülməsi 
nəticəsində bitki aləmi tamamilə məhv olur. 
Buruqların tikintisi nəticəsində atmosferin çirklənməsi baş 
verir və onun əsas mənbələri aşağıdakılardır:  
-
 
dizel və buruq qurğularının qazları,  
-
 
buruq  palçıqlarının,  deqazatorların,  tozabənzər  tökülmə 
materiallar anbarı,  
-
 
istehsal texnoloji tullantıları saxlayan şlam anbarları,  
-
 
sirkulyasiya sistemləri və s.
 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT 
 
Azərbaycan dilində 
1.
 
Azərbaycan    Respublikasının  «Ekologiya  və  Təbii 
Sərvətlər  Nazirliyinin  yaradılması  haqqında  Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərmanı. «Azərbaycan» qəzeti, 
24.05.2001-ci il. 
2.
 
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi  haqqında  əsasnamə  «Azərbaycan»  qəzeti, 
20.09.2001-ci-il. 
3.
 
«Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Neft  Şirkətinin 
strukturunun  təkmilləşdirilməsi  haqqında»  Azərbaycan 
Respublikası  Prezidentinin  fərmanı.  Bakı,  «Azərbaycan» 
qəzeti, 24 yanvar 2003-cü il. 
4.
 
«Azərbaycan  Respublikası  Yanacaq  və  Energetika 
Nazirliyinin 
yaradılması 
haqqında» 
Azərbaycan 
respublikası prezidentinin fərmanı 18 aprel, 2001-ci il, № 
458, Bakı, «Respublika» qəzeti, 19 aprel 2001-ci il. 
5.
 
Azərbaycanın  statistik  göstəriciləri-2001.  Bakı  DSK, 
2002-ci il 


6.
 
Azərbaycan  Dövlət  Neft    Şirkətinin  1999-2001–ci  illər 
üzrə  texniki  iqtisadi  göstəricilər    toplusu  .Bakı  ,1999- 
2002 
7.
 
Azərbaycan XXI əsrin astanasında  EPK-nın materialları . 
3 cilddə.  Bakı, 1997-1998. 
8.
 
Abdullayev 
Z. 
S. 
Neftqazçıxarma 
sənayesinin 
iqtisadiyyatı  və  idarə  edilməsi  .  Bakı  1999  (dərs  vəsaiti) 
səh. 49-100. 
9.
 
Allahverdiyev Ş., Əliyev A. «Faydalı qazıntılardan səmə-
rəli  istifadə  və  ətraf  mühitin  mühafizəsi.  (Azərbaycan 
XXI-əsrin  astanasında  elmi  praktiki  konfransın  material-
ları) I-cild  Bakı 1997. 
10.
 
Atakişiyev 
M.C. 
«Qazımada 
istehsalın 
iqtisadi 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri», Bakı, «Elm», 
1998. 
11.
 
Budaqov B., Şirinov N. «Relyef və landşaftla əlaqədar tə-
bii  ehtiyatların  yayılma  qanunauyğunluqları  və  onlardan 
səmərəli istifadə yolları. - (Azərbaycan XXI-əsrin astana-
sında  elmi  praktiki  konfransın  materialları)  I-cild    Bakı 
1997. 


12.
 
Budaqov  B.,  Səmədzadə  A.  «Demoqrafik  inkişafın 
regional  problemlərinin  tənzimlənməsinə  dair.  ( 
Azərbaycan  XXI-əsrin  astanasında  elmi  praktiki 
konfransın materialları) II-cild  Bakı 1998. 
13.
 
Böyük İpək yolu və Azərbaycan nefti.,  Bakı, 1999. 
14.
 
Camalov  Y.  Ölkənin  neft  sənayesi  dirçəliş  yolundadır. 
«Azərbaycan» qəzeti, 7 aprel 1998. 
15.
 
Energetika haqqında» AR qanunu. BB № 8  Bakı, 1999. 
16.
 
Enerji  resursları  haqqında».  AR  qanunu.»Azərbaycan» 
qəzeti,  20.01.1996-cı  il.  Ekoloji  təhlükəsizlik  haqqında». 
AR qanunu . BB № 46 . Bakı, 2000-ci il. 
17.
 
Quluzadə  L.,  Muradov  B.  «Azərbaycan  və  Beynəlxalq 
ekoloji  konvensiya.    (Azərbaycan  XXI-əsrin  astanasında 
elmi praktiki konfransın materialları) I-cild  Bakı 1997. 
18.
 
Ələkbərov  A.Y.  «Sənaye  istehsalında  təkrar  xammal 
ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi və ətraf mühitin 
mühafizəsi. Bakı, 1991-ci il. 
19.
 
Ətraf  mühitin  qorunması  haqqında»  Azərbaycan 
Respublikasının qanunu. Biznesmenin bülleteni (BB)  № 
29. Bakı, 1999-cu il. 


20.
 
Ətraf  mühitin  mühafizəsi  və  təbii  ehtiyatlardan  səmərəli 
istifadə. Bakı, 1996-cı il. 
21.
 
Hacızadə E. M., Paşayev T. Ə. Neftqaz sənayesində yeni 
bazar  mexanizmlərinin  formalaşması  istiqamətləri,  Bakı, 
«Elm», 2000, s. 200. 
22.
 
Hacızadə  E.  M.  Azərbaycanın  quruda  neft-qazçıxarma 
kompleksində 
iqtisadi 
islahatlar 
və 
səmərəlilik 
problemləri. Bakı, «Elm», 1998, s. 145. 
23.
 
İsmayılov  Ç.  «Dəniz  sahillərinin  təsərrüfatı  və  ətraf 
mühit».  Ətraf  mühit  və  təbii  sərvətlərdən  istifadə 
edilməsi. ADU. Bakı, 1996.   
24.
 
İsmayılova  L.  «İqtisadi  islahatlar  şəraitində  Azərbaycan 
sənayesinin  iqtisadiyyatının  perspektivləri.  (Azərbaycan 
XXI  əsrin  astanasında  elmi  praktiki  konfransın  material-
ları). I cild,  Bakı, 1997. 
25.
 
İsayev  A.  S.  ,  Vəzirov  S.  Ə.  Neft  və  qaz  sənayesi 
müəssisələrinin  bazar  münasibətlərində  fəaliyyətinin 
texniki iqtisadi təhlili. Bakı, «Elm», 2001. 
26.
 
Kərimov M. Z. Azərbaycanın neft sənayesinin yeni erası, 
«İki sahil» qəzeti, 22 sentyabr 2001. 


27.
 
Kərimov  S.A.  «Xəzərdənizneftdonanma»  idarəsinin 
ekoloji  siyasəti.  Azərbaycan  neft  təsərrufatı  jurnalı  №  9. 
Bakı, 2002. səh. 53-57. 
28.
 
Mahmudov  H.,  Qasımova  A.  «Mineral  sərvətlər  və  ətraf 
mühit». -(Azərbaycan XXI-əsrin astanasında elmi praktiki 
konfransın materialları)  I cild  Bakı 1997.   
29.
 
Məmmədov  R.  Mingəçevir  şəhərinin  iqtisadi  və  sosial 
inkifafı. Bakı -1985. 
30.
 
Müasir 
mərhələdə 
Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi 
inkişafının  əsas  meylləri  (məqalələr  toplusu).  Bakı,  
«Elm», 1999. 
31.
 
Nəbiyev  N.  «İqtisadiyyat  və  ekologiya»  (  Azərbaycan 
XXI-əsrin 
astanasında 
elmi 
praktiki 
konfransın 
materialları) II cild  Bakı 1998. 
32.
 
Nadirov A. «Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafına bir 
baxış». Azərbaycan XXI əsrin astanasında. Bakı, 1997-ci 
il 
33.
 
Nəbiyev  N.  «İqtisadiyyat,  cəmiyyət  və  ekoloji  mühüt». 
Bakı, 2000-ci il 
34.
 
Nəbiyev  N.  «Təbii  sərvətlər  və  istehsal».  Bakı,  «Elm», 
1999. 


35.
 
Nəbiyev  N.,  Vəliyev  N.A.  «Təbii  sərvətlər  və  ekoloji 
mühit». Bakı, «Maarif», 1987-ci il 
36.
 
Nəzirova  B.,  Xəlilov  S.  «Azərbaycanda  yer  və  torpaq 
ehtiyatları»  -  (Azərbaycan  XXI-əsrin  astanasında  elmi 
praktiki konfransın materialları) I-cild  Bakı 1997.  
37.
 
Nadirov  A.,  Budaqov  B.  «Azərbaycan  Respublikasının 
təbii-iqtisadi 
rayonlaşdırılması 
və 
onun 
inzibati 
idarəetmədə  istifadə  yolları.    (Azərbaycan  XXI-əsrin 
astanasında  elmi  praktiki  konfransın  materialları)  I  cild,  
Bakı, 1997. 
38.
 
Respublika neft sənayesinin  problemlərinin həlli yolları. 
Az NSETLİ-nin elmi əsərlər toplusu, Bakı 1997. 
39.
 
Salmanov  M.  «Tətbiqi  ekologiyanın  əsasları».  Bakı, 
1993. 
40.
 
Salahov  M.,  Salahov  Ə.  «Tullantılardan  tikinti  material-
ları  istehsalında  istifadə  edilməsinin  sosial-iqtisadi 
əhəmiyyəti.  (Azərbaycan  XXI-əsrin  astanasında  elmi 
praktiki konfransın materialları) II cild  Bakı 1998. 
41.
 
Səmədov  R.  S.  Quruda  qazma  müəssisələrinin 
səmərəliliyinə dair. «Azərbaycan neft təsərrüfatı» jurnalı, 
№9, Bakı, 2002, s. 46-50. 


42.
 
Şəkinski  Ə.,  Zamanov  Y.  «Azərbaycan  Respublikasının 
iqtisadiyyatında  mineral  xammal  ehtiyatlarının  rolu».  - 
(Azərbaycan  XXI    əsrin    astanasında  elmi-praktiki 
konfransın materialları) I cild,  Bakı , 1997.  
43.
 
Şəkərəliyev  A.  A.  «Bakı-Tbilisi-Ceyhan  neft  kəmərinin 
beynəlxalq  və  regiolnal  əhəmiyyəti»,  «Beynəlxalq 
konfrans» Bakı 6-7 iyul 2002. səh. 20. 
44.
 
«Yanacaq-Enegetika 
Kompleksi 
müəssisələrinin 
özəlləşdirilməsi  haqqında    Azərbaycan  Respublikası 
Prezidentinin  sərəncamı.  Bakı,  «Respublika»  qəzeti,  22 
mart 2001-ci il. 
45.
 
Yusifzadə  X.  B.  Dənizdəki  neft-qaz  yataqlarının 
problemləri və işlənməsi perspektivləri. «Azərbaycan neft 
təsərrüfatı» jurnalı, № 3-4, Bakı, 1996. 
 
Rus dilində 
 
46.
 
Агаева  А.  А.  Влияние  скорости  бурения  на 
себестоимость  строительства  нефтяных  скважин. 
Баку: Изд. АН. Аз ССР, 1952. 


47.
 
Агаева  А.  А.    Экономическая  эффективность 
геологоразведочных  работ  на  нефть  и  газ  в 
Азербайджане. Баку, изд. «Элм», 1972. 
48.
 
Алиев 
Т.Н., 
Наджафов 
З.М., 
Бабаев 
М.Т. 
«Организация 
управления 
потенциалом 
нефтегазодобывающей  отрасли»,  Баку,  «Элм»,  2001, 
с. 168. 
49.
 
Алиев  Ф.,  Гаджиев  Б.  Природные  ресурсы  и 
некоторые  аспекты  охраны  окружающей  среди 
Азербайджанской Республики. Баку – 1998 
50.
 
Андерсон  Р.К.,  Выопиченко Т.Ф.  «К вопросу охраны 
окружающей среды от загрязнения нефтью», //РНТС. 
Сер. 
Коррозия 
и 
защита 
в 
нефтегазовой 
промышленности. М.: ВНИИОЭНГ, 1977, №10. 
51.
 
Андреев  А.  Ф.  Симльников  А.  А.  Менеджмент  
нефтегазового 
предприятия: 
совершенствование  
механизма  подготовки  стратегических  техноло-
гических ориентированных решений . Ж. «Нефть, газ 
и бизнес», №2, москва, 2002, стр. 34-39. 


52.
 
Атакишиев  М,Д.  «Эконмоческая  эффективность 
рационального  использования  производственных 
мощностей в бурении», М., 1997. 
53.
 
Астанин Л.П., Благосклонов К.Н. «Охрана природы», 
Изд-во 2-ое. М.: Колос, 1984. 
54.
 
Актуальные  проблемы  повышения  эффективности 
строительного  производства.  Материалы  научно-
технической конференции. Рига, 1975. 
55.
 
Багриловский  К.А.,  Лемешев  М.Я.  «О  планировании 
экономического  развития  с  учетом  требований 
экологии». Ж., М. -1976. 
56.
 
Барский Л. А., Бебечук Б. Ц., Гофман К. Г., Гусев А. 
А.  Методы  эколого-экономического  обоснования 
развития  безотходных  производств.  Экономика  и 
математического методы. 1987. т. XXЫЫЫ. Вып. 2. 
57.
 
Барков  Ю.  А.,  Сысолятин  В.  М.  новые  направления 
использования  нефтяного  и  природного  газа.  Ж. 
«Нефть, газ и бизнес», № 6, 2001 г. 
58.
 
Бастрыкин  А.И.  «Организация  промышленных 
предприятий  строительной  индустрии».  М.1983. 
Москва, стр. 61. 


59.
 
Бреннер 
М. 
М. 
О 
методике 
определения 
экономически  целесообразного  передела  дебита 
нефтяной скважины. Нефтяное хозяйство, 1957, №11. 
60.
 
Бронштейн  А.М.,  Литвин  В.А.,  Русин  И.И. 
«Экологизация  экономики:  методы  регионального 
управления. М.-Наука- 1990. 
61.
 
Бугчева  В.  Н.,  Васильева  В.  К.,  Кузьмин  А.  З.  «К 
методике определения себестоимости добычи нефти и 
проектах  разработки  нефтяной  промышленности», 
1980, №7. 
62.
 
Вайнштейн  Б.С.  «Научно-технический  прогресс  и 
повышение 
экономической 
эффективности 
в 
строительсстве», «Экономика», М.,1964. 
63.
 
Воронцов  А.И.,  Щетинский  Е.А.,  Никодимов  И.Д. 
«Охрана природы». М. 1989. 
64.
 
Винокуров  А.А.,  Никитин  В.И.  «Водообеспечение 
народного 
хозяйства 
в 
регионах 
с 
учетом 
водоохранных мероприятий». М.1986. 
65.
 
Воронцов  А.И.,  Щетинский  Е.А.  «Охрана  природы» 
Методы очистки сточных вод. М.1989. 


66.
 
Гаврилов  В.П.  «Экологические  проблемы  научно-
технического  прогресса  в  строительстве»,  Горький, 
1986. 
67.
 
Глазовская  М.А.,  Пиковский  Ю.И.  «Скорость 
самоочищения почв от нефти в различных природных 
зонах», //Природа, 1980, №5, с.118-119. 
68.
 
Горбунова  Э.П.  «Качество  и  цена  экономического 
роста». М.-1988. 
69.
 
Гофман  К.Г.  «Методы  экономической  оценки 
природных ресурсов» М.-1980. 
70.
 
Гофман  К.Г.  Исходные  положения  методики 
экономической  оценки  природных  ресурсов.  М.  : 
ЦЭМИ АН СССР, 1970. 
71.
 
Гофман 
К.Г. 
Экономика 
природопользования, 
Эдиториал УРСС, Москвы, 1998, с. 119. 
72.
 
Григорьев  Е.Г.  «Региональные  проблемы  охраны 
водных  ресурсов».  Региональные  аспекты  охраны 
природы. М.1986. 
73.
 
Гусев  А.А.,  Рюмина  Е.В.  «Экологический  фактор  в 
экономико-математических моделях». М., Ж 1982. 


74.
 
Гусейнов Т.И., Алекперов Р.Э. «Охрана природы при 
освоении  морских  нефтегазовых  месторождений», 
Справ. Пособие. М.: Недра, 1989, с. 142.   
75.
 
Даниленко М.А. Проблемы выводы нефтяной отрасли 
из кризиса. Ж.  «Нефть, газ и бизнес», №1-2, Москва, 
1999 стр.18. 
76.
 
Дюмина  Т.А.  «Учет  и  анализ  затрат  предприятий  на 
природоохранную 
деятельность». 
"Финансы 
и 
статистика" - М.-1990. 
77.
 
Дюмина  Т.А.  Учет  деятельности  предприятия  по 
охране природы                 // Актуальные проблемы 
совершенствования  учета  и  экономического  анализа 
деятельности предприятий и объединений, М.: Изд-во 
1980. 
78.
 
Долишний  М.,  Кравцив  В.  «Экономические  вопросы 
регионального  природопользования  //  Плановое 
хозяйство. - 1988.№12. 
79.
 
Жукова  П.Ю.,  Козельцев  М.А.,  Ходорсовская  С.В. 
«Экономические  проблемы  охраны  окружающей 
среды». М., Знание, 1981. 


80.
 
Ильина  И.И.  «Экономические  методы  обеспечения 
экологической  безопасности  промышленности  в 
условиях в рыночной экономики». М.- 1992. 
81.
 
Исмайылова 
Л. 
Г. 
Управление 
стратегией 
экономического 
развития 
нефтедобывающей 
промышленности 
Азербайджана. 
Автореферат 
диссертации  на  соискании  ученной  степени  к.  е.  н., 
Баку 2001 г. 
82.
 
Кадряну 
К. 
«Специализация 
строительных 
организаций и ее эффективность». Кишинев, 1963. 
83.
 
Капанадзе  Ю.Ф.  «Экономическая  эффективность 
использования основных производственных фондов в 
промышленности 
строительных 
материалов», 
Грузинская ССР, 1974. 
84.
 
Киевский 
В.Г. 
«Экономические 
обоснования 
технического  развития  в  строительстве».  Изд. 
Литературы по строительству. М.1970. 
85.
 
Кошкай  Р.  «Некоторые  проблемы  водных  ресурсов  в 
Азербайджане 
и 
пути 
их 
рационального 
использования. Баку – 1997 


86.
 
Лигун 
О.С. 
«Экономико-экологическая 
оценка 
последствий  создания  ГЭС  и  водохранилищ».  М-
1977. 
87.
 
Махмудов  М.Н.,  Гасанов  Т.М.  Организация  бизнес 
деятельности 
в 
нефтяной 
промышленности 
Азербайджана, Баку, 2000 г. 
88.
 
Мирзаджанзаде  А.  Х.,  Султанов  Ч.  А.  «Этюды 
нефтяной концепции Азербайджана», Баку, 1994 г. 
89.
 
Мухсинова Л. Внешнеэкономические связи топливно-
енергетического 
комплекса 
Азербайджанской 
Республики. Баку, «Элм», 1997. стр. 9. 
90.
 
Методика  расчета  платы  за  нормативное  и 
сверхнормативное  загрязнение  природной  среды. 
Ж.Баку 1992. 
91.
 
«Методика 
экономической 
эффективности 
рекультивации  нарушенных  земель»  Ж.  (при 
Госплане СССР. (НИИП и Н)) М. 1986. 
92.
 
Монография Бутаев А. М.  kaspiy.net/dir3/sol/sol5.html 
93.
 
Набиев  Н.А.  «Использование  и  охрана  природных 
ресурсов»,  Изд.  «Азербайждан»,  Баку,  1989,  стр.  43-
48. 


94.
 
Набиев  Н.А.  «Природные  ресурсы,  развитие 
производства и охрана окружающей среды». Изд. АН 
Азерб. Баку. 
95.
 
Нестеров П.М. «Экономика природопользования» М., 
1984. 
96.
 
Об  охране  окружающей  среды.  Изд-во  3-е,  доп.  М., 
1986. 
97.
 
Одум  Ю.  «Экология»  в  двух  томах.  Москва,  «Мир», 
1986. «Энергия в экологических системах». 
98.
 
Омарский 
А.Г. 
«Экомика 
и 
планирование 
промышленных 
предприятий». 
М.: 
Изд-во 
Московского Университета, 1974. 
99.
 
«Охрана  окружающей  среды  и  ее  социально-
экономическая эффективность». М.- Наука, 1980. 
100.
 
Охрана  окружающей  среды  и  ее  социально-
экологическая эффек  тивность. М. 1980. 
101.
 
Попков  Ю.С.,  Гутнов  А.Э.,  Посохин  М.В.  и  др. 
«Системный анализ проблемы развития городов». М. 
1983. 
102.
 
Прикладное  экономическое  прогнозирование»  Тейл 
Г., Москва, 1970. Изд. «Прогресс». 


103.
 
«Природопользование 
в 
системе 
управления». 
Сибирское отделение. «Наука»-1991. 
104.
 
Проблемы  использования  и  охраны  природных 
ресурсов Сибири. - Новосибирск: 1990. 
105.
 
Романов  В.С.,  «Охрана  природы»,  Минск.,  Высшая 
школа, 1986. 
106.
 
Рюмина  Е.В.  «Экологический  фактор  в  экономико-
математических моделях». М.,Наука, 1980. 
107.
 
Сафаров 
Г. 
А. 
Экономические 
проблемы 
эффективности  производства  в  нефтегазодобыче  и 
методы их решения. Баку, «Элм», 1997. стр. 107-110. 
108.
 
Смагаринский 
И.А. 
«Экономическая 
оценка 
природных 
ресурсов 
и 
рациональное 
природопользование». Воронеж. Изд-во ВГУ 1981. 
109.
 
Сыромятников  Е.  Е.,  Саракаева  З.  Х.  Факторы 
эколого-экономической 
эффективности 
в 
строительств  нефтяных  скважин.  Ж.  «Нефть  газ  и 
бизнес», № 1-2, Москва 1999, стр. 65. 
110.
 
Тропко  Л.  А.  Перспективы  развития  нефтегазового 
комплекса России на период до 2020 г. Ж. «Нефть, газ 
и бизнес», № 6, 2001 г. Москва, Стр. 2. 


111.
 
Тупыця 
Ю.Ю. 
«Эколого-экономическая 
эффективность  природопользования».  М.,  Наука, 
1980. 
112.
 
Ходорковская 
С.В. 
«Эффективность 
охраны 
воздушного бассейна», Ж. №6, 1984. 
113.
 
Хыдыров 
Б.С. 
«Основные 
направления 
эффективности  переработки  нефти  в  Азербайджане», 
Баку «Элм»1990, стр. 168. 
114.
 
Шалабин  Г.В.  «Экономические  вопросы  охраны 
природы в регионе». Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 
115.
 
«Экономико-экологические  оценки  производственно-
хозяйственной  деятельности  и  влияние  его  на 
хозрасчетную 
эффективность 
производства». 
«Отчет». Баку - 1992. 
116.
 
Эколого-экономическая  стратегия  развития  региона. 
Наука Сибирское отделение. 1990. 
117.
 
Экономика 
водопроводно-канализационного 
строительства и хозяйства. -М., 1972. 
118.
 
Юсифзаде  Х.  Б.  Состояние  и  перспективы 
совместных 
работ 
ГНКАР 
с 
иностранными 
компаниями. Ж. «Caspian energu», Баку, 1998 г. 


İnternetdən götürülmüş materiallar 
 
119.
 
http://teymurov.boom.ru/ecologstabиlиty.htm  Эколого-
экономичес-кие  аспекты  устойчивого  развития. 
Теймур  Теймуров  ведущий  научный  сотрудник 
Азерб. НИИ Гидротехники и Мелиорации. 
120.
 
http://www.nefte.ru/oиlworld/azerb10.htm  "Азернефтяг" 
загружен на 30%. Автор: Ф. Асим. 
121.
 
www.  al-equip.ru-журналы  Нефть и  газ  Каспия,  нефть 
и капитал,
 
нефтегазовая  вертикаль. 
 
 
 


 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə