Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Müəllimlər Ġnstitutu Salyan filialıYüklə 1,16 Mb.

səhifə1/41
tarix31.08.2018
ölçüsü1,16 Mb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

 

Azərbaycan Müəllimlər Ġnstitutu 

Salyan filialı 

 

  

 

A.H.Dəmirov, ġ.N.Ġsmayılov, Q.F.Hüseynov 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ 

KONSTĠTUSĠYASI VƏ HÜQUQUN 

ƏSASLARI 

(Mühazirə kursu) 

 

 

Dərs vəsaiti 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin  

29.09.2006-cı il tarixli 708 saylı əmri ilə  

təsdiq edilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı – Mütərcim – 2010 


 

  

Tərtib edənlər: 

Aslan Həsən oğlu Dəmirov 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Salyan filialının direktoru, 

 sosiologiya elmləri doktoru, dosent, Əməkdar müəllim 

 

Şahismayıl Namaz oğlu İsmayılov 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Mingəçevir filialının baş müəllimi, 

BDU-nun dissertantı, ali dərəcəli tarix müəllimi, 

“Qızıl qələm” mükafatı laureatı  

 

Qənimət Fərman oğlu Hüseynov 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Mingəçevir filialının baş müəllimi, 

 hüquqşünas 

 

Elmi redaktor: 

Süleyman Abbas oğlu Məmmədov 

Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor  

 

Rəyçilər: 

D.H. Qüdrətov  

tarix elmləri doktoru, professor, 

S.Q. Ġbrahimov  fəlsəfə elmləri namizədi, dosent, 

F.M. Əfəndiyev Mingəçevir şəhər məhkəməsinin sədri 

M.Ġ. Məmmədov  Ağdaş şəhər məhkəməsinin sədri 

E.H. Nəsirov BDU-nun konstitusiya 

 

kafedrasının baş müəllimi 

 

Redaktor: 

Anar Orucəli oğlu Rzayev  

hüquqşünas 

 

A.H.Dəmirov,  ġ.N.Ġsmayılov,  Q.F.Hüseynov.  Azərbaycan  Respublikasının  konstitusiyası  və  hüququn 

əsasları (mühazirə kursu). Dərs vəsaiti. – Bakı: Mütərcim, 2010. – 196 s. 

 

D

0264302000000

 98-10 

 

© AMĠ-nin Salyan filialı, 2010 
 

 MÜNDƏRĠCAT 

 

ÖN SÖZ  

MÖVZU 1. 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ KONSTĠTUSĠYASI DÖVLƏTĠN ƏSAS QANUNUDUR MÖVZU 2. 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTĠNĠN KONSTĠTUSĠYA STATUSU MÖVZU 3. 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI VƏTƏNDAġLIĞI MÖVZU 4. 

ĠNSAN VƏ VƏTƏNDAġ HÜQUQLARI, 

AZADLIQLARI VƏ VƏZĠFƏLƏRĠ 

MÖVZU 5. 

DÖVLƏT HAKĠMĠYYƏTĠ MÖVZU  5.1. 

KONSTĠTUSĠYA ƏSASINDA HAKĠMĠYYƏTĠN BÖLÜNMƏSĠ.  QANUNVERĠCĠLĠK 

HAKĠMĠYYƏTĠ 

MÖVZU 5.2. 

ĠCRA HAKĠMĠYYƏTĠ VƏ ONUN ORQANLARI MÖVZU 5.3. 

MƏHKƏMƏ HAKĠMĠYYƏTĠ, 

ONUN QURULUġU VƏ SĠSTEMĠ 

MÖVZU 6. 

ƏMƏK HÜQUQUNUN ƏSASLARI MÖVZU 7. 

MÜLKĠ HÜQUQUN ƏSASLARI MÖVZU 8. 

AĠLƏ HÜQUQUNUN ƏSASLARI MÖVZU 9. 

CĠNAYƏT HÜQUQUNUN ƏSASLARI  

ƏDƏBĠYYAT 


 

ÖN SÖZ  

1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə suveren dövlətin ilk Konstitusiyası qəbul edilmiĢ, Azərbaycan 

dünya  birliyinin  bərabərhüquqlu  dövlətləri  sırasına  daxil  olmuĢdur.  Bundan  sonra  respublikamız  özünün  əsaslı 

tarixi irəliləyiĢ dövrünə qədəm qoymuĢdur. 

Ölkəmizin  siyasi-iqtisadi  və  sosial-mədəni  həyatında  baĢ  verən  dəyiĢikliklərin  qanuni  nəticəsi  olaraq 

qəbul edilən yeni Konstitusiyada respublikamızın müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsinə, dövlətçiliyin 

inkiĢafına, vətəndaĢların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinə xüsusi diqqət ayrılmıĢdır. 

Tələbələr üçün nəzərdə tutulmuĢ «Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları» fənni 

üzrə mühazirə kursu tədris proqramı əsasında iĢlənib hazırlanmıĢdır. 

Konstitusiya  və  hüququn  əsasları  mühazirə  kursunda  çalıĢmıĢıq  ki,  ali  və  orta  ixtisas  məktəblərinin 

tələbələri  hüquq  sahəsində  lazımi  əlavə  biliklər  ala  bilsinlər,  Konstitusiyada  nəzərdə  tutulan  insan  hüquq  və 

azadlıqları və Konstitusion vəzifələri barədə lazımi səviyyədə məlumatlana bilsinlər. 

Əsas  qanunumuzun  ən  böyük  əhəmiyyəti  ondan  ibarətdir  ki,  dövlətçiliyimizin  inkiĢafını 

istiqamətləndirməklə  yanaĢı,  xalqımızın  uzun  illər  boyu  həsrətində  olduğu,  ağır  itkilər  bahasına  olsa  da  əldə 

etdiyi və bu gün qətiyyətlə qorumağa çalıĢdığı müstəqilliyi qanunvericilik yolu ilə təsbit etdi. 

Konstitusiya  əsas  hüquqi  baza  olmaqla  hazırki  tələblərə  cavab  verən  hüquq  sahələrinin  istiqamətlərini 

müəyyən edir. Xalqımızın özünəməxsus hüququnun yaranmasından Konstitusiyanın əvəzsiz əhəmiyyəti ətraflı 

iĢıqlandırılır. 

Mühazirə  kursunun  hüququn  əsaslarına  həsr  edilən  hissəsində  ayrı-ayrı  hüquq  sahələrini  hüquq 

münasibətlərinin  nizama  salınmasındakı  əhəmiyyəti,  hər  sahənin  özünəməxsus  predmet  və  nizamasalma 

metodlarına ətraflı yer ayrlmıĢdır. 

Ġnanırıq ki, mühazirə kursu hüquqi biliklərə yiyələnməkdə tələbələrə yardımçı olacaqdır. 

 

Müəlliflər 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə