Bank ifrs 06-eYüklə 1,26 Mb.
səhifə1/24
tarix14.09.2018
ölçüsü1,26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

BANK OF BAKU SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ


31 dekabr 2011-ci il tarixinə bitən il üzrə

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları


BANK OF BAKU AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

MÜNDƏRİCAT

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQLƏNMƏSİ İLƏ BAĞLI RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİNƏ DAİR HESABAT 2-3


MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ 4
31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI:
Məcmu gəlir haqqında konsolidə edilmiş hesabat 4

Maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabat 5

Kapitalda dəyişiklik haqqında konsolidə edilmiş hesabat 6

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiş hesabat 7-8


Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına qeydlər:


1. ümumi məlumat 9

2. ƏHƏMİYYƏTLİ MÜHASİBAT UÇOTU SİYASƏTLƏRİ 10

3. yenİ və düzəlİş edİlmİş malİyyə hesabatları üzrə beynəlxalq standartların tətbİqİ (MHBS) 20

4. YENİDƏN TƏSNİFLƏNDİRMƏLƏR 23

5. DƏYƏRSİZLƏŞMƏ ZƏRƏRİ ÜZRƏ EHTİYAT 24

6. HAQQ VƏ KOMİSSİYA GƏLİRLƏRİ VƏ XƏRCLƏRİ 25

7. DİGƏR GƏLİRLƏR 25

8. ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ 26

9. MƏNFƏƏT VERGİSİ 26

10. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ 27

11. BANKLAR VƏ DİGƏR KREDİT İNSTİTUTLARINDAN ALINacaq VƏSAİTLƏR 28

12. MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR 28

13. SATILA BİLƏN İNVESTİSİYA QİYMƏTLİ KAĞIZLARI 31

14. DİGƏR BORC QİYMƏTLİ KAĞIZLARI 31

15. ƏMLAK VƏ AVADANLIQ 32

16. QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR 33

17. DİGƏR AKTİVLƏR 33

18. BANKLAR VƏ DİGƏR MALİYYƏ İNSTİTUTLARINA VERİLƏCƏK VƏSAİTLƏR 33

19. MÜŞTƏRİLƏR QARŞISINDA ÖHDƏLİKLƏR 35

20. DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR 36

21. SUBORDİNASİYA BORCU 36

18 Noyabr 2007 36

18 noyabr 2017 36

19 Mart 2008 36

19 Mart 2018 36

22. SƏHMDAR KAPİTALI 36

23. ŞƏRTİ AKTİV VƏ ÖHDƏLİKLƏR 36

24. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR 38

25. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ 40

26. KAPİTAL ADEKVATLIĞI 40

27. RISKİN İDARƏ EDİLMƏ SİYASƏTİ 41

28. BALANS TARİXİNDƏN SONRAKI HADİSƏLƏR 49


BANK OF BAKU AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ


31 DEKABR 2011-ci İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ konsolİdə edİlmİş MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQLƏNMƏSİ İLƏ BAĞLI RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİNƏ DAİR HESABAT
Rəhbərlik Bank of Baku Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və onun törəmə müəssisələrinin (“Qrup”) 31 dekabr 2011-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini, eləcə də həmin tarixə bitən il üzrə əməliyyat nəticələri, pul vəsaitlərinin hərəkəti və səhmdar kapitalında dəyişiklikləri düzgün əks etdirən konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) müvafiq olaraq hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır.

 

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərlik aşağıdakılara cavabdehdir:
  • Mühasibat uçotu qaydalarının müvafiq şəkildə seçilməsi və tətbiqinə;

  • Məlumatların, o cümlədən mühasibat uçotu qaydalarının müvafiq, mötəbər, müqayisəli və anlaşıla bilən tərzdə təqdimatına;

  • İstifadəçilərə xüsusi əməliyyatların, digər hadisə və şəraitlərin Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti və maliyyə nəticələrinə təsirini anlamaqda yardım göstərilməsi üçün MHBS-nın xüsusi tələblərinin yerinə yetirilməsi kifayət etmədikdə əlavə açıqlamalar verilməsinə;

  • Qrupun fasiləsizlik prinsipinə əsasən fəaliyyətini davam etdirə bilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsinə.

Həmçinin rəhbərlik aşağıdakılara görə məsuldur:
  • Qrup daxilində sağlam və effektiv daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiqi və saxlanılmasına;

  • Qrupun əməliyyatlarının açıqlanması və izah edilməsi, habelə, onun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının istənilən vaxt dəqiqliklə açıqlanması üçün yetərli olan və Qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının MHBS-na uyğun gəldiyini təmin edə biləcək müvafiq mühasibat uçotu qeydlərinin aparılması;

  • Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və mühasibat uçotu qaydalarına müvafiq olaraq məcburi mühasibat uçotu qeydlərinin aparılmasına;

  • Qrupun aktivlərinin mühafizə olunması üçün mümkün tədbirlər görülməsinə; və

  • Saxtakarlıq və digər pozuntuların müəyyən edilməsi və qarşısının alınmasına.

Qrupun 31 dekabr 2011-ci il tarixinə bitən il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları 16 may 2012-ci il tarixdə rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

 
İdarə Heyəti tərəfindən:

________________________________ ________________________________İdarə Heyətinin Sədr Əvəzi Baş Mühasib

Fərid Hüseynov Rəna Əfəndiyeva

16 may 2012-ci il 16 may 2012-ci il

Bakı ,Azərbaycan Respublikası Bakı ,Azərbaycan Respublikası“Deloitte & Touche” MMC
“Landmark” lll
Nizami küçəsi, 96
Bakı şəhəri, AZ1010
Azərbaycan

Tel: +994 (12) 598 2970


Fax: +994 (12) 598 2975
www.deloitte.az

MÜSTƏqİL AUDİTORun RƏYİ


Bank of Baku Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarlarına və Direktorlarına
Biz Bank of Baku Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin və onun törəmə müəssisələrinin (birlikdə -“Qrup”) 31 dekabr 2011-ci il tarixinə konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan və həmin tarixdə bitən il üzrə məcmu gəlirlər haqqında konsolidə edilmiş hesabat, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatlardan, habelə mühüm mühasibat uçotu siyasətlərinin xülasəsi və digər izahlı qeydlərdən ibarət olan konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına müvafiq olaraq hazırlanması və düzgün təqdimatına, habelə saxtakarlıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq mühüm təhriflərin müşahidə olunmadığı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin qənaətinə əsasən zəruri sayılan daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.

Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz apardığımız audit əsasında bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair rəy bildirməkdir. Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına müvafiq olaraq həyata keçirdik. Bu standartlar bizdən etik tələblərə riayət etməyimizi, eləcə də maliyyə hesabatlarında mühüm təhriflərin olmadığına kifayət tərzdə əminliyin əldə edilməsi üçün auditi planlaşdırmağımızı və həyata keçirməyimizi tələb edir.
Audit zamanı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarındakı məbləğ və açıqlamalara dair audit sübutlarının əldə olunması üzrə prosedurlar yerinə yetirilir. Prosedurlar auditorun mülahizəsi, o cümlədən maliyyə hesabatlarında saxtakarlıq yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq mühüm təhrif risklərinin qiymətləndirilməsindən asılı olaraq seçilir. Belə risklərin qiymətləndirilməsini həyata keçirərkən auditor şəraitə uyğun olaraq audit prosedurlarının planlaşdırılması məqsədilə müəssisənin daxili nəzarət sistemini, həmin sistemin effektivliyi barədə rəy bildirmək üçün deyil, müəssisə tərəfindən konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi ilə əlaqədar olaraq nəzərdən keçirir. Auditə, həmçinin rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilən mühasibat uçotu qaydalarının müvafiqliyinin və irəli sürülmüş mühasibat təxminlərinin əsaslı olduğunun qiymətləndirilməsi, habelə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının təhlili daxildir.
Hesab edirik ki, audit rəyimizi bildirmək üçün əsas verən yetərli və uyğun audit sübutu əldə etmişik.

Rəy
Fikrimizcə, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Qrupun 31 dekabr 2011-ci il tarixinə olan maliyyə vəziyyətini və onun həmin tarixdə bitən il üzrə maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına müvafiq olaraq düzgün əks etdirir.
Digər məsələ


Qrupun 31 dekabr 2010-cu il və həmin tarixə bitən il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarınin auditi 10 may 2011-ci il tarixində bu hesabatlar üzrə şərtsiz rəyini ifadə etmiş diqər auditor tərəfindən aparılmışdır.

16 may 2012-ci il

Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası


BANK OF BAKU AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ MƏCMU GƏLİR HAQQINDA KONSOLİDƏ EDİLMİŞ HESABAT

(Min Azəbaycan manatı ilə)Qeydlər

31 dekabr

2011-ci il tarixinə bitən il


31 dekabr

2010-cu il tarixinə bitən ilFaiz gəlirləri

Müştərilə verilmiş kreditlər, maliyyə lizinqi istisna olmaqla
61,094
41,562

Maliyyə lizinqi
961
724

Banklar və digər kredit institutlarından alınacaq vəsaitlər
258
380

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları
251
230

Zəmanətlər
176
126

Digər borc qiymətli kağızları
152
11024

62,892
43,132

Faiz xərcləri

Müştərilər qarşısında öhdəliklər
(20,647)
(14,104)

Banklar və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
(2,466)
(4,384)

Subordinasiya borcu
(412)
(374)24

(23,525)
(18,862)

FAİZ GƏLİRİ GƏTİRƏN AKTİVLƏR ÜZRƏ Ehtiyat XƏRCİNDƏN ƏVVƏL XALİS FAİZ GƏLİRİ
39,367
24,270
Kradeitlər üzrə yaradılan ehtiyat

5, 24

(1,304)
(2,143)
XALİS FAİZ GƏLİRLƏRİ
38,063
22,127
Xalis haqq və komissiya gəlirləri

6, 24

3,966
2,421

Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlirlər/(zərərlər):

- dilinq
492
560

- məzənnə fərqləri
(102)
56

Digər gəlirlər

7

2,442
1,385
XALİS QEYRİ-FAİZ GƏLİRLƏRİ
6,798
4,422
İşçi heyəti üzrə xərclər

8, 24

(13,332)
(10,318)

Köhnəlmə və amortizasiya

8

(1,400)
(1,297)

Digər əməliyyat xərcləri

8, 24

(4,406)
(3,251)
QEYRİ-FAİZ XƏRCLƏRİ
(19,138)
(14,866)
MƏNFƏƏT VERGİSİNDƏN ƏVVƏL MƏNFƏƏT
25,723
11,683
Mənfəət vergisi güzəşti/(xərci)

9

521
(86)
XALİS MƏNFƏƏT
26,244
11,597
Digər məcmu gəlir/(zərər)
-
-
CƏMİ MƏCMU MƏNFƏƏT
26,244
11,597İdarə Heyəti tərəfindən:

________________________________ ________________________________İdarə Heyətinin Sədr əvəzi Baş Mühasib

Fərid Hüseynov Rəna Əfəndiyeva

16 may 2012-ci il 16 may 2012-ci il

Bakı ,Azərbaycan Respublikası Bakı ,Azərbaycan Respublikası

8-49 səhifələrindəki qeydlər bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsini təşkil edir.

BANK OF BAKU AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

(Min Azərbaycan manatı ilə)Qeydlər

31 dekabr

2011-ci il


31 dekabr

2010-cu il

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və ekvivalentləri

10

17,976
17,055

Banklar və digər kredit institutlarından alınacaq vəsaitlər

11

5,574
4,946

Müştərilərə verilmiş kreditlər

12, 24

257,580
178,176

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları

13

8,691
26,616

Digər borc qiymətli kağızları

14

5,012
3,617

Əmlak və avadanlıq

15

9,684
8,620

Qeyri-maddi aktivlər

16

290
292

Digər aktivlər

17

2,490
605
CƏMİ AKTİVLƏR
307,297
239,927
ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL
ÖHDƏLİKLƏR:

Banklar və digər kredit institutları qarşısında öhdəliklər

18

37,990
39,584

Müştərilər qarşısında öhdəliklər

19, 24

206,158
155,756

Cari mənfəət vergisi öhdəlikləri
86
18

Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəlikləri

9

708
1,433

Digər öhdəliklər

20, 24

2,323
3,975

Subordinasiya borcu

21, 24

2,816
2,856
Cəmi öhdəliklər
250,081
203,622
KAPİTAL:

Səhmdar kapitalı

22

26,180
12,852

Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi ehtiyatı
4,424
4,788

Bölüşdürülməmiş mənfəət
26,612
18,665
Cəmi kapital
57,216
36,305
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL
307,297
239,927İdarə Heyəti tərəfindən:

________________________________ ________________________________İdarə Heyətinin Sədr əvəzi Baş Mühasib

Fərid Hüseynov Rəna Əfəndiyeva

16 may 2012-ci il 16 may 2012-ci il

Bakı ,Azərbaycan Respublikası Bakı ,Azərbaycan Respublikası

8-49 səhifələrindəki qeydlər bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsini təşkil edir.


bANK OF BAKU AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
31 dekabr 2011-ci İl tarİxİndə bİtən İl üzrə kapİtalda dəyİşİklİklər haqqında konsolİdə edİlmİş hesabat

(min Azərbaycan Manatı ilə)


Qeydlər

Səhmdar kapitalı
Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi ehtiyatı
Bölüşdürülməmiş mənfəət
Cəmi kapital
31 dekabr 2009-cu il
6,800
5,156
20,904
32,860
İl üzrə cəmi məcmu gəlir
-
-
11,597
11,597

Yenidən qiymətləndirmə ehtiyatının köhnəlməsi


(368)
368
-

2009-cu il üzrə Mənfəətin kapitallaşdırılması

22

6,052
-
(6,052)
-

2009 və 2010-cu illər üzrə kapitallaşdırılmış mənfəət üzrə dividend vergisi
-
-
(2,152)
(2,152)

Elan edilmiş dividendlər

22

-
-
(6,000)
(6,000)
31 dekabr 2010-cu il
12,852
4,788
18,665
36,305
İl üzrə cəmi məcmu gəlir
-
-
26,244
26,244

Yenidən qiymətləndirmə ehtiyatının köhnəlməsi
-
(364)
364
-

2010-cu il üzrə mənfəətin kapitallaşdırılması

22

13,328
-
(13,328)
-

Elan edilmiş dividendlər

22

-
-
(5,333)
(5,333)
31 dekabr 2011-ci il
26,180
4,424
26,612
57,216İdarə Heyəti tərəfindən:

________________________________ ________________________________İdarə Heyətinin Sədr əvəzi Baş Mühasib

Fərid Hüseynov Rəna Əfəndiyeva

16 may 2012-ci il 16 may 2012-ci il

Bakı ,Azərbaycan Respublikası Bakı ,Azərbaycan Respublikası

8-49 səhifələrindəki qeydlər bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsini təşkil edir.

BANK OF bAKU aÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
31 DEKABR 2011-ci İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA konsolİdə edİlmİş HESABAT

(min Azərbaycan Manatı ilə)Qeydlər

31 dekabr

2011-ci il

tarixinə bitən il

31 dekabr

2010-cu il tarixinə bitən il


ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Alınmış faizlər
65,521
43,615

Ödənilmiş faizlər
(21,188)
(16,665)

Alınmış haqq və komissiyalar
5,168
3,506

Ödənilmiş haqq və komissiyalar
(1,202)
(1,085)

Xarici valyutalarda dilinqdən qazanılmış xalis gəlirlər
492
560

Alınmış digər gəlirlər
2,453
1,356

Ödənilmiş işçi heyəti xərcləri
(13,093)
(9,147)

Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri
(4,447)
(3,111)
Əməliyyat aktivləri və öhdəliklərində dəyişiklikdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaiti
33,704
19,029
Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/azalma

Banklar və digər kredit institutlarından alınacaq vəsaitlər
(659)
2,392

Müştərilərə verilmiş kreditlər
(84,133)
(52,349)

Digər aktivlər
(412)
(51)

Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)

Banklar və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
(508)
(12,309)

Müştərilər qarşısında öhdəliklər
48,436
61,563

Digər öhdəliklər
(1,286)
(405)
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri
(4,858)
17,870
Ödənilmiş mənfəət vergisi
(136)
-
Əməliyyat fəaliyyətindən istifadə olunan/yaranan pul vəsaitləri
(4,994)
17,870
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarının alışı
(83,311)
(120,468)

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarının satışı və alışından gəlir
101,147
108,264

Digər borc qiymətli kağızlarının alışı
(1,354)
(3,589)

Əmlak və avadanlığın alışı
(3,911)
(724)

Əmlak və avadanlığın satışından nədaxil
9
11

Qeyri-maddi aktivlərin alışı

16

(48)
-
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan/(istifadə olunan) pul vəsaitləri
12,532
(16,506)
BANK OF bAKU aÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ


31 DEKABR 2011-ci İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA konsolİdə edİlmİş HESABAT (davamı)

(min Azərbaycan Manatı ilə)Qeydlər

31 dekabr

2011-ci il tarixinə bitən il


31 dekabr

2010-cu il tarixinə bitən il


MALİYYƏLƏŞDİRMƏ FƏALİYYƏTİNDƏN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Ödənilmiş dividendlər
(4,794)
(5,126)

Kapitallaşdırma üzrə ödənilmiş ödəmə mənbəyindən tutulan vergi
(1,481)
(672)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri
(6,275)
(5,798)
Valyuta məzənnəsi dəyişmələrinin xarici valyutalarda saxlanılan pul vəsaitləri qalıqlarına təsiri
(342)
(91)
NAĞD PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTLƏRİNDƏ XALİS ARTMA/ (AZALMA)
921
(4,525)
NAĞD PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTLƏRİ, ilin əvvəlində

10

17,055
21,580
NAĞD PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN EKVİVALENTLƏRİ, ilin sonunda

10

17,976
17,055Əhəmiyyətli qeyri-pul maliyyələşdirmə əməliyyatları
2011-ci il ərzində Bankın həyata keçirdiyi qeyri-pul əməliyyatları 13,328 min manat məbləğində 2010-cu il mənfəətin kapitalizasiyası və buraxılmış səhmlərdən ibarət olmuşdur (2010- 2009-cu il mənfəətin kapitalizasiyasıı və buraxılmış səhmlər 6,052 min manat).


İdarə Heyəti tərəfindən:

________________________________ ________________________________İdarə Heyətinin Sədr Əvəzi Baş Mühasib

Fərid Hüseynov Rəna Əfəndiyeva

16 may 2012-ci il 16 may 2012-ci il

Bakı ,Azərbaycan Respublikası Bakı ,Azərbaycan Respublikası

8-49 səhifələrindəki qeydlər bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsini təşkil edir.

BANK OF bAKU aÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
31 DEKABR 2011-ci İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDə EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

(başqa cür qeyd edilməyənə qədər, min Azərbaycan manatı ilə)
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə