Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Bəhmənyarın adını daşıyan Fəlsəfə və Hüquq İnstitutuYüklə 427,7 Kb.

səhifə1/19
tarix26.11.2017
ölçüsü427,7 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ƏLİ ABASOV  

 

ÖN SÖZ Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Bəhmənyarın adını daşıyan Fəlsəfə  və Hüquq İnstitutu 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müstəqil elmi qurumu kimi 1945-çi ildə  təşkil 

olunmuşdur.  İnstitut  1950-1956-cı illərdə Tarix və  Fəlsəfə  İnstitutu,  1956-1967-ci illərdə 

Azərbaycan EA Fəlsəfə sektoru, 1967-ci ildən isə Fəlsəfə və Hüquq İnsitutu adı ilə fəaliyyət 

göstərməkdədir. 

Fəlsəfə  və Hüquq İnstitutunun təşkili Azərbaycan xalqı  və elmi qarşısında misilsiz 

xidmətləri olan akademik Heydər Hüseynovun adı ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. 

H.Hüseynovun Azərbaycan EA-nın vitse-prezidenti, ictimai elmlər bölməsinin sədri olması 

bu işdə, heç şübhəsiz mühüm rol oynamışdır. 

Aşağıda adları çəkilən alimlər müxtəlif illərdə instituta rəhbərlik etmişlər: 

Akademik Makovelski Aleksandr Osipoviç- 1945-1950-ci illər.  

F.e.d.Səmədov Vitali Yunisoviç, t.e.d. İsgəndərov Məmməd Salman oğlu, t.e.d. Quliyev 

Əlövsət Nəcəfqulu oğlu-1950-1956-cı illər.  

F.e.d. Qasımov Mehbalı Məmməd oğlu- 1956-1958-ci illər. 

F.e.d. Şagirzadə Əddin Sədrəddin oğlu- 1958-1959-cu illər. 

Akademik Köçərli Firudin Qasım oğlu- 1959-1984-cü illər. 

F.e.d. Orucov Zahid Məlik olğlu- 1985-1987-ci illər. 

Akademik Aslanov Aslan Məhəmməd oğlu- 1987-1995-ci illər. 

1995-çi ildən başlayaraq f.e.d. Abasov Əli Seyidabas oğlu İnstitutda direktor vəzifəsini icra 

edir. 


Qafarov Tofiq Mikayıl oğlu, Məmmədov Nizami Mustafa oğlu, Əliyev İrşad Saleh oğlu ayrı-

ayrı vaxtlarda instituta rəhbərlik etmişlər. 

İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində Tofiq Qafarov, Nizami Məmmədov, 

Həsən Quliyev, Əli Abasov işləmişlər. Həmin vəzifəni hazırda İrşad Əliyev aparır. 

Rəşid Nurullayev, Həsən Şirəliyev, Cəmil Əhmədli, Mikayıl Məmmədov, Həsən Hüseynov, 

Rəşid Vəkilov vaxtilə institutda elmi katib vəzifəsini daşımışlar. Hazırda İnstitutun elmi katibi 

Səidə Məmmədovadır. 

Akademik F.Q.Köçərli fəlsəfə elmləri doktoru alimlik dərəcəsini, Akademiyanın müxbir və 

həqiqi uzvü elmi rütbələrini İnstitutda işlədiyi illərdə almışdır. Kadr hazırlığı, buna müvafiq 

olaraq elmi məhsuldarlıq baxımından F.Köçərlinin  İnstituta rəhbərlik etdiyi 25 illik dövr 

xüsusilə  fərqlənmişdir. Bununla əlaqədar belə bir faktı demək xarakterikdir ki, hazırda 

institutun şöbə mudirlərinin, baş və aparıcı elmi işçilərinin böyuk əksəriyyəti onun rəhbərliyi 

dövrundə doktorluq, eləcədə namizədlik dissertasiyaları müdafiə etmiş  əməkdaşlardır. 

Akademik F.Köçərli yetirmələrinin çoxunun elmi rəhbəri, məsləhətçisi, opponenti olmuşdur. 

Məhz bütün bunları nəzərə alaraq elmi-təşkilati fəaliyyəti sahəsindəki səmərəli xidmətlərinə 

görə ona "Əməkdar Elm Xadimi" kimi yüksək ad verilmiş, kollektivimiz isə onu "İstitutun 

Fəxri Direktoru" seçmişdir. 

Akademik Aslan Aslanovun 10 illik direktorluq fəaliyyəti də institut üçün uğurlu olmuşdur. 

Akademik A.Aslanovun direktor olmaqla yanaşı Akademiyanın ictimai elmlər bölməsinin 

akademik-katibi vəzifəsini daşıması institutun elmi-təşkilati fəaliyyətinə yaxşı  təsir 

göstərmişdir. Həmin illərdə  də doktor və namizədlərin sayı xeyli artmış, institut maddi-

texniki cəhətdən nisbətən yaxşı  təmin olunmuşdur. "Azərbaycan fəlsəfə tarixi"nin 

hazırlanması sahəsində fəaliyyət onun rəhbərliyi dövründə daha da canlanmışdır. 

İnstitutun fəaliyyət göstərdiyi 55 il ərzində respublikanın görkəmli filosof və 

hüquqşünaslarının bütöv bir nəslinin yaradıcılığı institutla bağlı olmuşdur. 

Dünyasını  dəyişmiş alimlərimizdən Akademiyanın müxbir üzvü Ziyəddin Göyüşov, fəlsəfə 
elmləri doktorları  Şüküfə Mirzəyeva,  Şeydabəy Məmmədov, Zaman Məmmədov, Adil 

Nəcəfov, Midhəd Ağamirov, Həsən  Şirəliyev,  Ənvər  Əhmədov, Artur Saqadeyev; Əhməd 

Əminzadə,  Əbdülhüseyn Agahi, Cahid Quliyev, Zakir Bağırov, Qurban Bayramov, Rəşid 

Əliyev, fəlsəfə elmləri namizədləri Mikayıl Məmmədov, Mirzəağa Rüstəmov, 

hüquqşünaslardan hüquq elmləri doktorları Vahid Qəhrəmanov, Qasım Cəfərov, Bilqeys 

Həşimzadə, Məmməd Xələfov, Tofiq Qafarov, hüquq elmləri namizədləri Adil Babayev, 

İmran Rəsulbəyov müxtəlif illərdə institutda çalışmışlar. 

Hazırda müxtəlif elmi və pedaqoji fəaliyyət sahələrində çalışan filosoflardan akademik 

Əfrand Daşdəmirov, Akademiyanın müxbir üzvü Fuad Qasımzadə, fəlsəfə elmləri doktorları 

Cəmil  Əhmədli, Həmid  İmanov, Nurqələm Mikayılov, Camal Mustafayev, Məmmədəli 

Zeynalov, Maarif Əkbərov, Yusif Rüstəmov, Sabir Daşdəmirov, Arif Bünyadov, Əsədulla 

Qurbanov, Fərrux Ramazanov, Nizami Nəcəfov, Nazim Səfərov, Əhməd Həsənov, Əlipaşa 

Əliyev, Maqsud Cəlilov, Zahid Məmmədov, Veli Paşayev, Gülnaz Abdullazadə, Məmməd 

Balayev, Rafiq və Babək Qurbanov qardaşları, Kərim Qasımov, Rasim Osmanzadə, 

Səlahəddin Xəlilov, Qoşqar  Əliyev, professor Tofiq Rəsulov, hüquqşünaslardan 

Akademiyanın müxbir üzvü Məsumə Məlikova, hüquq elmləri doktorları Ağababa Rzayev, 

Cəfər Mövsümov, Elşad Abdullayev, hüquq elmləri namizədləri  İsmayıl Səlimov, Aydın 

Yusifov və başqaları kollektivimizlə səmərəli elmi əməkdaşlıq etmiş və edirlər. 

Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, hazırda respublikanın ali məktəblərində, elmi-tədqiqat 

müəssisələrində, eləcə  də  rəhbər orqanlarında çalışan filosof və hüquqşünasların 

əksəriyyəti Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun yetirmələridirlər. Vaxtilə institutun yetirdiyi alimlər 

hazırda Rusiyada (Moskvada), Türkiyədə, İsraildə, ABŞ-da və bir sıra başqa ölkələrdə elmi 

fəaliyyətlə məşğuldurlar. 

Fəlsəfə  və Hüquq İnstitutu nəzdində uzun illər Müdafiə  Şurasının fəaliyyət; göstərməsi 

nəinki institutda və respublikada, eləcə də keçmiş SSRİ məkanında fəlsəfə kadrlarının elmi 

potensialının artmasında  əhəmiyyətli rol oynamışdır. Müdafiə  Şurasında Rusiya 

Federasiyasının, o cümlədən Moskva, Şimali Qafqaz, həmçinin Orta Asiya, Moldova 

alimləri doktorluq və ya namizədlik dissertasiyaları müdafiə etmiş, bəziləri isə opponent 

kimi iştirak etmişlər. Hazırda Müdafiə  Şurasının elmi əlaqələri başqa xariçi ölkələrlə  də 

yaradılmışdır. 

İnstitutun kənar təşkilatlarla elmi əlaqələrinin genişlənməsini nəzərə alaraq Elmi Şuranın 

təklifi ilə  Fəlsəfə  və Hüquq elmləri üzrə "Fəxri Doktor" adı  təsis edilmişdir. "Fəxri Doktor" 

adı alan alimlərdən biri də Azərbaycanın fəlsəfi fikrinin və hüquqlarının Avropada yayılması 

və qorunmasında mühüm xidmətləri olan İsveç tədqiqatçısı Svante Kornelldir. 

Elmi kadrların hazırlanmasında, onların yaradıcılıq əlaqələrinin genişlənməsində institutun 

tərkibində  fəaliyyət göstərən fəlsəfə üzrə Elmi Əlaqələndirmə  Şurasının və Respublika 

fəlsəfə Cəmiyyətinin fəaliyyəti də mühüm rol oynamış və oynamaqdadır. 

İnstitutda aspirantlıq və dissertantlıq yolu ilə elmi kadrların hazırlanmasına daim diqqət 

yetirilir. Təsədüfi deyildir ki, elmi dərəcə  və adları olan əməkdaşlarımız demək olar ki, 

vaxtilə institutda aspirantura, doktorantura və ya dissertantura yolu ilə dissertasiya müdafiə 

etmiş şəxslərdir. 

Hazırda institutda 25 əyani, 8 qiyabi aspirant və 30 dissertant vardır. Onlar təcrübəli 

alimlərin rəhbərliyi altında dissertasiya işlərini uğurla davam etdirirlər. 

Əməkdaşlarımızın fəlsəfi-nəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsi, onların elmi-tədqiqat 

bacarıqlarının artırılması daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Elmi müşavirələr, konfranslar, 

simpoziumlar, seminarlar, Elmi Şurada  əməkdaşların elmi, hesabatları bu məsələlərin 

uğurlu həllinə xidmət edir. 

Əməkdaşlarımızdan bir çoxu respublikada, istərsə  də xarici ölkələrdə  fəlsəfə  və hüquq 

elmlərinin aktual problemlərinə  həsr olunmuş beynəlxalq Elmi Konfranslarda

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə