I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə30/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   76

KİKİ
Ilahi
....................................  idizin
U lunm ,  yapırqan,  h u alarm
.....................bolmış  tü şlə rtin
U şatı  yaruKİar  önərin.
Uluğ  yinçülüq 
toorlarta 
Ordu 
Karşılar  bolm ışm ,
Uzı  te n q rilər  o la rta  
Oyun  edirü  tu rm ışm ;
E tüzlərinqə  yaraşı 
E rdiniliq  idiq  tüməKİn 
Enqəyü  yoz  yoçan  y a ru d u r 
E srinqü  yaruKİar  önm işin;
01  yaruK İarta 
KÖp 
Kalm 
Uluğ  tu u ğ   K uşatru  b rala r, 
O larnm q  içintə  ülqüsüz,
O ntm  
smqarKi  burKanlar.
U luşı,  baliKi,  illəri 
UpaKar  asığlığ  işləri 
U tğuraK ,  bəKİz  bəlqülüq,
U şatı  Köşünür  saKinğu  ol.
T u rğ m , 
süzük
 
ol  suvnunq, 
T urum   ara  təqşilip 
T opulur,  yaruK,  ödviliq 
Tonqup  buz  bolm ışm   saKinğu  ol. 
AmtiKi  m unı  teq   saKinçığ 
AIku  ödtə  Kolulap  sam nsar, 
A bıta  burKan  u lu şın ta  
A d ırtlığ ,  utğuraK   to ğ arlar.
Üçünç  KOİılamaK  içintə 
ÖnqdünKİ  ol  buz  təqşilip, 
ö d v i  y ay tu rılığ   yağız  yir 
Özin 
ok
 
bü tm işin   yaKinıp,
Y iti  ərd in liq   b ir  sıruK 
Y iriq  KÖtürü  tu ru rın ,
Y intəm  
sək
İ
z
 
Kizları 
Y itinçsiz  KÖrKİə  bolm ışm ,
S
ək
İ
z
  y ü ü zin tə  yüzər  önqi 
Seviqliq  ərd in i,  munçuKİar, 
SetirəKsiz  tıy alığ ,  baKdılığ 
Seçə,  tanqlançığ  idiqlər,
B irər  ərd in i,  munçuKtın 
B irintə  m inqər  yaruKİar 
B irtəm   uz  KÖrü  Kanınçsız 
B ir  Kərü  y a ltrıy u   önərlər.
Seçilip  b irə r  yaruKİar 
SəKİzər  tü m ən ,  tö rtə r  m inq 
Seviqliq  önqlüqin  y altrıy u  
Sərilip  tu rm ışın   saKinğu  ol.
Y ana  m inq  Koltı  KÜn  te n q rilər 
YaruKİarın  birq ərü   ıdmış  teq
(Səhifə  düşm üşdür)
....................................   içintə
Tözi  üşm ədin  bışrunğu  ol.
................................soğançığ
Tünərm əz,  saçılmaz  dyan  ol.
............................  KÖnqülnünq
İqəsiz,  Kuruğm   onqarsar, 
............................barmaKsız


İ
k
İ
s
İ
z
  bolup  am rılsar.
..............................   am rılıp
İdənq  KararmaKi  bolm asar,
İnçip  ta ştm   y altrıp
İdi  saçılmaKi  yoK  ersər,
AdKağlar  KÖnqül  birlə  birİKSər, 
A m rılıp  K ararm adın  y altırsar, 
A m ıru  saçılm adm   tu ru lsa r,
Adı  bolur  m ununq  dyan  tip.
A ltınç  KÖnqül  biliq 
ok
 
Ary a  avaluKda  işv arı  adanur, 
A d u ra  tu y u ğ lu   biliqiq 
Anı  tayşıçı  Küləyür.
Y anduru  badıp  bu  m u n ta
Yarp  to ğ ar  ersər  ol  an ta.
Ayayu  Kut  Kolunu  təqinip
............................evirərm ən.
(Səhifə  düşm üşdür)
Ö trü  Kİm  Kayu  tm lığ la r 
Ü zü k sü z 
m un tağ   saKinsar, 
Ü lqüsüz  Koltı  KalptaKi 
Ö rtüqlüq  Kilmçı  tariK ar. 
A m tını  Kİşilər  öltÜKdə 
A d ırtlığ ,  utğuraKSİzİKSiz 
A bıta  burKan  ÜKSİntə 
A ltu n lu ğ   lm h u a ta   to ğ arlar.
Y itinç  KinKİ  ödtəKİ 
YirtinçütəKİ  tın lığ la r 
Yiq  üstünKİ  burKanığ
Y intəm   KÖrqəli  KÜsəsər,
Y iti  ərd in in   idiqliq 
Yi  y ü ü zin tə  seviqliq 
Yimə  lm h u alığ   orunuğ 
Y inçürü,  Kolulayu  saKinğu  ol. 
Y ana  lınhualığ  orunnunq 
Y apırğaK İarınınq  idiqin,
Yava  ərd in iliq   sm ırın,
Y altrıy u   önər  yaruKm 
A laya  v ity an   biliq  tip 
A dantaçı  səKİzinç  biliqninq 
A d ırtlığ   utğuraK   öz  tözi 
A b ıta  burKan  ol  erü r.
A m tı  m u n tad a  basaKi 
A bıta  burKan  uluşm ,
A ltı  yiqirm i  KolılamaKiğ 
Aya  KÖrKİtü  birəlim .
EnqiİKİ  Kİm  Kayu  tm lığ la r 
EmgƏKİiq  sansarK a  KorKsarlar, 
Ə rtinqü  m ənqiliq  u lu şta 
Ə rqülüq  ta p la rı  bolsarlar,
K üntəK İriliq  boltuKta,
K ün  badğalı  bartuK ta,
K üsiş  ö ritip   ol  ödtə 
K önqültə  inçə  tip   saKinğu  ol.
Y altrıy u r  erdinin  idiqliq 
YaruK  KÜn  ten q ri  tilqəni 
Yaba  çam budivip  u lu şta 
Y arudğuluğ  işi  ertÜKdÜKtə
E rdinliq  sögüt  h u alarm , 
Ə srinqü  yapırqaK,  tü şlərin
E vrilip  yana  Katnayu 
E dqüti  Kolulap  KÖrqü  ol.


Bişinç  KOİulamaKiğ  ö ritip  
B irtəm   Kİrtgünçin  süzülüp 
Bilqə  biliqiq  tu rğ u ru p  
B ir  yintəm   m u n tağ   saKinğu  ol. 
AI
ku
  erdinilərin  idiqliq 
A m rançığ 

I,  y u u lar  içintə 
AştanqİK  obıt  su v ları 
A m rılıp  tolu  tu ru rın .
Y iti  ərdinliq  y irlə rtə ,
Yiq  soğançığ  y u u lla rta  
Y iqirm işər  yoçan  Kİnq  aİKiğ 
Y intəm   lınhua  çeçəKİər...
A ltm ışar  KOİtı  lın h u an ın q  
A ra sın tın   suvlar  Kudulup 
A m rançığ  öqənKİelərtin 
A ğılıp  önər  sü rü lü p .
ÖqənKİelər  tü pintə 
Ö
küş
 
təlim   vajırlığ 
Önqi-önqi  önqlüq  Kumları 
Özin 
ok
 
uzKia  tültəKİər.
A ğ d m u r  inər  su v la rn m q  
A m rançığ  ü n lü q   K uşlarnm q 
A nm q  tİKİsintə  nom   ü n i 
A n tağ   eşidilür  inçə  tip ,
U tğuraK   ürlÜKSüz  emgəK  tip, 
U zadı  Kuruğ  m ənsiz  tip ,
On  p aram ıtla r  başlağlığ 
U luğ  b o d ısatav lar  yorığı  tip
İnçqə,  tərin q ,  soğançığ 
Eşidqəli  ertə  y arağlığ 
IduK  nomlamış  nom  üni 
İnçip  eşidilür  tanqlançığ.
Bu  ünlərninq  içintə 
B uncan  .....................
B ursanq  Kuvrağığ  öməKİq
B u larn ı  .........................
Kolulam aKta  yaratınınqlar, 
KolulamaKiğ  Kodmanqlar, 
K utrulm aK   Küsüşlüq  tüzünlərə! 
A ltm ç,  Kamağ  ərdiniliq, 
A d ırtlığ ,  somlığ,  çısuKİuğ, 
A ltm   yağır  y ir  yirin tə 
ArtuKraK  KÖrqəli,  seviqliq!
B işər  yüz  KOİtı  ərdiniliq
B irtəq  
K a l i K   ............................
B irin tə  ............................
B irtəq   ülqüsüz  erürlər.
T enqri  .............................
TəqrİKİəyü  yığılıp
Tənqridəm   oyun  ...............
T əp rətm işlərin   saKinğu  ol.
Y ana  sansız-saKişsız 
Y araşı  oyun  bölÜKİər 
Y altrıy u   kök  Kalmta,
Y apşınu  asılu  erm işin,
................................ yüz
E ligər  yoçan  uluğın
EsrinqüyaruK İar  önmişin
KinsÜK  erdini  brahm amanı
.................. çm   yinçü  toorları
K inq  aİKiğ  idiqliq  saKinğu  ol. 
ToKilığ  KÖrKİə  K uriqarlar, 
T uuğ  idişliq  tirqÜKİər,
T u rğ u   b in tə v ir 
KerİKİər,
T u tçı  yaruKİuğ  idiqlər...
Bu  erdiniliq  idiqlər 
B u lıt  teq  tözüdə  yatılu
Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə