MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə203/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   199   200   201   202   203   204   205   206   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 381 

381 


381 

381 


381 

381 


381 

381 


381 

5.ġəxsiyyətin  istiqaməti.  ġagirdin  Ģəxsi    və  iĢgüzar 

istiqaməti.  Maraqları,  onların  dərinlik  dərəcəsi,  geniĢliyi, 

davamlılığı.  Aydın  təzahür  edən  idrak  maraqları.  BaxıĢ  və 

inamı, arzu və idealları. 6.ġagirdin  iddia  səviyyəsi.  AĢağı,  uyğun  və  yüksək 

iddia  səviyyəsindən  hansına  malik  olması.  Özünüqiy-

mətləndirmə  və  iddia  səviyyəsinin  qarĢılıqlı  əlaqəsi.  Özünə 

qarĢı tələbkarlığı. Müəllim və yoldaĢlarının tənqidi qeydlərinə 

münasibəti. Özünütərbiyəsinin xüsusiyyətləri. 

7.ġagirdin  müxtəlif  fəaliyyət  növlərində  iĢtirakı.-

ġagirdin  təlimə  münasibəti,  maraqla  oxuması,  maraqsız 

oxuması, oxumaq istəməməsi. Ayrı-ayrı fənlərə münasibəti və 

mənimsəmə  səviyyəsi.  Əmək  fəaliyyətinə  münasibəti. 

ġagirdin ictimai fəallığı, peĢə yönümü və peĢə seçməsi. 

8.Ġdrak  fəaliyyətinin  xarakteristikası.  QavrayıĢının, 

müĢahidəçiliyinin  xüsusiyyətləri.  Hafizəsinin  xüsusiyyətləri, 

hafizənin hansı tipinə malik olması. Diqqətinin xüsusiyyətləri, 

davamlılığı,  keçirilməsi,  dalğınlığı  və  s.  Yaradıcı  və 

bərpaedici  təxəyyülünün  xüsusiyyətləri.  Obrazlı  və  mücərrəd 

təfəkkürünün  xüsusiyyətləri,  təfəkkürünün  müstəqillik  və 

tənqidiliyinin  inkiĢaf  dərəcəsi;  məntiqi  təfəkkürün  inkiĢafı, 

fikirlərinin  ardıcıllığı  və  sübutluluğu,  fikirləĢmək  və  nəticə 

çıxarmaq  bacarığı;  hökm  və  əqli  nəticələrindəki  müstəqillik. 

ġifahi və yazılı nitqinin inkiĢaf xüsusiyyətləri. 9.Emosional-iradi  sferasının  xüsusiyyətləri.  Pedaqoji 

təsirlərə  emosional  reaksiyasının  xarakteri.  Əxlaqi,  zehni  və 

estetik hisslərin xüsusiyyətləri. Emosional oyanıqlıq dərəcəsi, 

emosiyaların  cərəyanı  və  dəyiĢmə  sürəti,  emosiyaların  xarici 

ifadəsi.  Ġradi  xüsusiyyətləri:  məqsədyönlülüyü,  müstəqilliyi, 

təĢəbbüskarlığı, qətiliyi, təkidliliyi, özünə sahib olması və s. 10.Qabiliyyətlər.  Ümumi  və  xüsusi  qabiliyyətləri;  Ģa-


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

382 382 

girddə  aydın  müĢahidə  olunan  qabiliyyətlər:  musiqi,  texniki, 

riyazi, təĢkilatçılıq və s.  

11.Temperament.  Temperamentin  hansı  tipinin  üstün-

lük  təĢkil  etməsi:  sanqvinik,  xolerik,  fleqmatik,  melanxolik. 

Həmin tipə mənsub olduğunu göstərən amillər. 

12.Xarakter. ġagirdin təlimə münasibətdə ifadə olunan 

xarakter  əlamətləri:  səyliliyi,  fəallığı,  intizamlılığı  və  s. 

Məktəbə  və  sinfə  münasibətdə  ifadə  olunan  xarakter  əlamət-

ləri.  Əməyə  münasibətdə  ifadə  olunan  xarakter  əlamətləri: 

əməksevərliyi,  vicdanlılığı,  iĢgüzarlılığı.  YoldaĢlarına  və 

böyüklərə  münasibətdə  ifadə  olunan  xarakter  əlamətləri: 

qayğıkeĢlilik, ünsiyyətlilik. ġeylərə münasibətdə ifadə olunan 

xarakter  əlamətləri:  səliqəlilik  və  ya  səliqəsizlik,  ehtiyatlılıq, 

ehtiyatsızlıq.  Özünə  münasibətdə  ifadə  olunan  xarakter 

əlamətləri: təvazökarlıq, lovğalıq, məğrurluq və s.  13.Təcrübəçi  tələbə  kollektivin  köməyi  və  fərdi 

yanaĢma  yolu  ilə  Ģagirdin  tərbiyəsində  nə  kimi  iĢlər 

görmüĢdür? Yerinə yetirilən iĢin səmərəliliyi. 

14.Pedaqoji  nəticələr.  Gələcəkdə həmin Ģagirdlə hansı 

tərbiyəvi  iĢlər  aparmaq  lazımdır?  (müəllimlər,  sinif  rəhbəri, 

valideynlər,  sinif  və  məktəb  kollektivi,  eləcə  də  Ģagirdin  özü 

tərəfindən). Sinif kollektivinin psixoloji xarakteristikasına gəldik-

də, o da özündə aĢağıdakı göstəriciləri əks etdirməlidir. 

I. Məktəbin bir kollektiv kimi xarakteristikası. 

II. Sinif kollektivinin strukturu. 

III.  Sinif  kollektivinin  ayrı-ayrı  fəaliyyət  növlərində 

iĢtirakının  xarakteristikası. 

IV. Sinfin davranıĢı və məqsədləri. www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 383 

383 


383 

383 


383 

383 


383 

383 


383 

V.  ġəxsiyətlərarası  münasibətlər,  kollektivdəki  mikro-

klimat. 

VI. Sinif fəalları və liderlərinin xarakteristikası. 

VII. Sinif kollektivinə təsir edən amillər. 

VIII.  Sinfi  bir  kollektiv  kimi  xarakterizə  edən  ümumi 

nəticə, gələcəkdə aparılacaq iĢ barədə təklif və məsləhətlər. 

Sinif kollektivini aĢağıdakı təxmini sxem üzrə öyrənmək 

və ona psixoloji-pedaqoji xarakteristika tərtib etmək olar. 

Sinif kollektivinin öyrənilməsi və ona psixoloji-pedaqoji 

xarakteristika tərtib etmək üçün təxmini sxem 

 

1.Məktəbin bir kollektiv kimi  xarakteristikası.  Mək-

təb  kollektivinin  tərbiyəlilik,  intizamlılıq,  mənimsəmə  səviy-

yəsi.  Məktəbin  ictimaiyyətlə  əlaqəsi.  Məktəbin  sinif  kollek-

tivinə təsiri. 2.Sinif  kollektivinin  rəsmi  strukturu.  Sinfin  tərkibi

Onun  fəalları..  Sinif  nümayəndəsinin,  kollektivin  hörmətini 

qazanan Ģagirdlərin qısa xarakteristikası. 

3.Sinif  kollektivinin  tədris  fəaliyyətinin  təĢkilinin 

ümumi  xarakteristikası.  Sinfin  mənimsəmə  göstəriciləri. 

Ayrı-ayrı fənlərə münasibət. 4.Sinif kollektivinin ictimai- faydalı iĢdə iĢtirakı. 

5.Sinfin  intizamı,  Ģagirdlərin  davranıĢ  normalarının, 

sosial davranıĢ vərdiĢ və adətlərinin vəziyyəti. 6.Sinif  kollektivinin  ictimai  əhəmiyyətə  malik  olan 

məqsədləri.  Sinif  kollektivi  üzvlərinin    birliyi.  Kollektivdə 

ictimai rəy. Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   199   200   201   202   203   204   205   206   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə