MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.

səhifə207/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

392 392 

q a r Ģ ı l ı q l ı   t a m a m l a m a q ,   q a r Ģ ı l ı q l ı   y a r d ı m ,  

ö z ü n ə   q a r Ģ ı   y ü k s ə k   t ə n q i d i l i k   v ə   h ə m k a r ı n a  

q a r Ģ ı   d ö z ü m l ü l ü k   k i m i   y ü k s ə k   k e y f i y y ə t l ə r  

o l m a l ı d ı r .  

B ə z ə n  

k o l l e k t i v d ə  

y ü k s ə k  

p s i x o l o j i  

u y u Ģ m a z l ı ğ a  

m a l i k  

o l a n  

m ü ə l l i m l ə r ə   d ə   r a s t   g ə l m ə k   o l u r   k i ,   o n l a r  

p s i x o l o j i  

i q l i m i n  

p o z u l m a s ı n ı n  

ə s a s  

s ə b ə b k a r ı n a   ç e v r i l i r .   K o l l e k t i v   ö z ü n ü n   b u  

c ü r   ü z v l ə r i n i   t ə r b i y ə   e t m ə y ə   b o r c l u d u r .  

P e d a q o j i  

k o l l e k t i v ə  

r ə h b ə r l i k .  

P e d a q o j i  

k o l l e k t i v i n  

f ə a l i y y ə t i n i n  

s ə m ə r ə l i l i y i   v ə   b u r a d a   m ü n a s i b   p s i x o l o j i  

i q l i m i n  

y a r a n m a s ı  

o n u n  

d ü z g ü n  

i d a r ə  

o l u n m a s ı n d a n ,   b a Ģ q a   s ö z l ə   r ə h b ə r l i k d ə n   ç o x  

a s ı l ı d ı r .   B u r a d a   i s ə   ə n   m ü h ü m   c ə h ə t l ə r d ə n  

b i r i   p e d a q o j i   k o l l e k t i v ə   r ə h b ə r l i y i n ,   o n u  

i d a r ə e t m ə n i n   s o s i a l - p s i x o l o j i   f u n k s i y a l a r ı n ı  

h ə y a t a  

k e ç i r m ə k d ə n  

i b a r ə t d i r .  

H ə m i n  

f u n k s i y a l a r a   a Ģ a ğ ı d a k ı l a r ı   a i d   e t m ə k   o l a r :  

K o l l e k t i v i n   t ə Ģ k i l i ,   m ə q s ə d   y ö n ə l i Ģ l i y i ,  

f ə a l l a Ģ d ı r ı l m a s ı ,  

f ə a l i y y ə t i n i n  

t ə k m i l l ə Ģ d i r i l m ə s i ,  

k o l l e k t i v i n  

b i r l i y i n i n  

t ə m i n  

e d i l m ə s i ,  

k o l l e k t i v d ə  

ö z ü n ü i d a r ə e t m ə n i n   i n k i Ģ a f   e t d i r i l m ə s i .  

K o l l e k t i v i n   t ə Ģ k i l i   -   b u ,   h ə r   Ģ e y d ə n  

ə v v ə l ,   p e d a q o j i   p r o s e s i n   t ə l ə b l ə r i n ə   u y ğ u n  

o l a r a q   m ü ə l l i m l ə r i n   q a r Ģ ı l ı q l ı   m ü n a s i b ə t i n i ,  

o n l a r ı n  

i n t i z a m ı n ı  

q a y d a y a  

s a l m a q d a n  

i b a r ə t d i r .   K o l l e k t i v i n   t ə Ģ k i l i n i n   b i l a v a s i t ə  

o b y e k t i v  

n ə t i c ə s i  

k o l l e k t i v d ə k i  

s o s i a l  

r o l l a r ı n   p e r s e n i f i k a s i y a s ı n d a n   ( Ģ ə x s l ə n d i -

r i l m ə s i n d ə n ) ,   d a h a   d o ğ r u s u   m ü ə l l i m l ə r i n  

s e ç i l m ə s i  

v ə  


y e r l ə Ģ d i r i l m ə s i ,  

e l ə c ə  

d ə  

o n l a r ı n  b i r g ə  

f ə a l i y y ə t i n i n  

ə l a q ə l ə n d i r i l m ə s i n d ə n   i b a r ə t d i r .  

M ə q s ə d   y ö n ə l i Ģ l i y i   -   b u ,   p e d a q o j i  

k o l l e k t i v d ə  

m ö v c u d  

k o n k r e t  

f ə a l i y y ə t  

Ģ ə r a i t i n d ə  

m ə k t ə b i n  

i d a r ə  

o l u n m a s ı n ı n  

s o s i a l   f u n k s i y a s ı n ı n   h ə y a t a   k e ç i r i l m ə s i n ə  

y ö n ə l d i l m i Ģ   m ə q s ə d l ə r i n   t ə Ģ ə k k ü l ü n d ə n   i b a -

r ə t d i r .   K o l l e k t i v   v ə   o n u n   h ə r   b i r   ü z v ü  
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 393 

393 


393 

393 


393 

393 


393 

393 


393 

t ə r ə f i n d ə n   q ə b u l   o l u n m u Ģ   m ə q s ə d   o n l a r ı n  

ə m ə k   f ə a l i y y ə t i n i n   l a z ı m   o l a n   i s t i q a m ə t d ə  

f ə a l l a Ģ d ı r ı l m a s ı  

ü ç ü n  

m ü h ü m  

z ə m i n ə  

ç e v r i l i r .  K o l l e k t i v i n   f ə a l l a Ģ d ı r ı l m a s ı   -   k o l l e k t i -

v i n   t ə l i m - t ə r b i y ə   i Ģ i n d ə   y ü k s ə k   n ə t i c ə l ə r  

ə l d ə   e t m ə s i n ə   y ö n ə l d i l m i Ģ   o p t i m a l   ə m ə k  

g ə r g i n l i y i n i ,   Ģ ə r a i t i n i   y a r a t m a q   v ə   m ü d a f i ə  

e t m ə k .   F ə a l l a Ģ d ı r m a   m a d d i   v ə   m ə n ə v i   s t i m u l  

s i s t e m i   y a r a t m a q   v ə   o n l a r ı n   m ü ə l l i m l ə r i n  

s ə r v ə t   m e y l i n ə   ç e v r i l m ə s i   n ə t i c ə s i n d ə   ə l d ə  

e d i l i r .   P e d a q o j i   k o l l e k t i v i n   f ə a l i y y ə t i n i n  

f ə a l l a Ģ d ı r ı l m a s ı n ı n   m ü h ü m   Ģ ə r t l ə r i n ə :   y e r i n ə  

y e t i r i l ə n   ə m ə y i n   k ə m i y y ə t   v ə   k e y f i y y ə t i   i l ə  

o n u n   q i y m ə t l ə n d i r i l m ə s i   h ə c m i   a r a s ı n d a k ı  

a s ı l ı l ı ğ ı n  

d ü z g ü n  

m ü ə y y ə n l ə Ģ d i r i l m ə s i ,  

m ü ə l l i m ə   y ü k s ə k ,   l a k i n   y e r i n ə   y e t i r i l ə   b i l ə n  

t ə l ə b i n   v e r i l m ə s i ,   o n l a r d a   i n s a n i   m ü n a s i b ə t ,  

b o r c  

h i s s i  

t ə r b i y ə  

e t m ə k ,  

k o l l e k t i v d ə  

i Ģ g ü z a r   Ģ ə r a i t i n   y a r a d ı l m a s ı   d a x i l d i r .  K o l l e k t i v i n  

f ə a l i y y ə t i n i n  

t ə k m i l l ə Ģ d i r i l m ə s i .  

F a s i l ə s i z  

o l a r a q  

m ü ə l l i m l ə r i n   p e d a q o j i   u s t a l ı ğ ı n ı   a r t ı r m a q ,  

k o l l e k t i v d ə   h ə r   b i r   m ü ə l l i m i   t ə l i m - t ə r b i y ə  

i Ģ i n i n  

m ü a s i r  

f o r m a  

v ə  

m e t o d l a r ı n ı ,  p s i x o l o g i y a  

v ə  


p e d a q o g i k a  

e l m i n i n  

n a i l i y y ə t l ə r i n i  

v ə  


q a b a q c ı l  

t ə c r ü b ə n i  

m ə n i m s ə m ə y ə ,   ö z   Ģ ə x s i y y ə t i n i   h ə r t ə r ə f l i  

i n k i Ģ a f   e t d i r m ə y ə   t ə h r i k   e d ə n   y a r a d ı c ı l ı q  

a t m o s f e r i n i n   y a r a d ı l m a s ı n d a n   i b a r ə t d i r .    

K o l l e k t i v i n  

b i r l i y i  

-  


m ü ə l l i m l ə r i n  

d a x i l i - p s i x o l o j i  

e y n i y y ə t i ,  

b i r l i y i  

o l u b ,  

m ü r ə k k ə b   f u n k s i y a   k i m i   ö z ü n ü   g ö s t ə r i r   v ə  

b i r - b i r i   i l ə   b a ğ l ı   o l a n   a Ģ a ğ ı d a k ı   ü ç   c ə h ə t i  

ə h a t ə   e d i r :   1 )   Ģ ə x s i y y ə t l ə r a r a s ı   i n t e q r a s i y a -

k o l l e k t i v i n  

s o s i a l - p s i x o l o j i  

s t r u k t u r u n u n  

o p t i m a l l a Ģ m a s ı ,   b u r a d a   q a r Ģ ı l ı q l ı   a n l a m a ,  

q a r Ģ ı l ı q l ı   h ö r m ə t ,   y o l d a Ģ l ı q   v ə   d o s t l u q  

m ü h i t i n i n  

f o r m a l a Ģ m a s ı ;  

2 )  


f u n k s i o n a l  

b i r l i k  

-  

k o l l e k t i v d ə  b i r g ə  

f ə a l i y y ə t i n  


Dostları ilə paylaş:
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   219


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə