MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə208/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

394 394 

m ə q s ə d   v ə   v ə z i f ə l ə r i n ə ,   h ə m i n   m ə q s ə d   v ə  

v ə z i f ə l ə r ə   n a i l   o l m a ğ ı n   y o l   v ə   ü s u l l a r ı n a  

q a r Ģ ı   v a h i d   m ü s b ə t   m ü n a s i b ə t l ə r i n   f o r -

m a l a Ģ m a s ı ,   k o l l e k t i v   ə h ə m i y y ə t   d a Ģ ı y a n   f a k t  

v ə   h a d i s ə l ə r i n ,   o n u n   ü z v l ə r i n i n   h ə r ə k ə t   v ə  

r ə f t a r l a r ı n ı   q i y m ə t l ə n d i r m ə k   ü ç ü n   v a h i d  

n o r m a  

v ə  

m e y a r l a r ı n  h a z ı r l a n m a s ı ;  

3 )  


t ə Ģ k i l a t i  

b i r l i k  

─  

m ü ə l l i m l ə r d ə  ö z  

m ə k t ə b l ə r i n d ə   y a Ģ a m a q   v ə   i Ģ l ə m ə k   u s t a n o v -

k a s ı ,  

o n a  


b a ğ l ı l ı q ,  

o n d a n  

r a z ı l ı ğ ı n  

t ə Ģ ə k k ü l ü .  Ö z ü n ü i d a r ə e t m ə n i n  

i n k i Ģ a f ı  

-  


m ü ə l l i m l ə r i   f ə a l   i d a r ə e t m ə   f ə a l i y y ə t i n ə   c ə l b  

e t m ə k ,  

p e d a q o j i  

k o l l e k t i v d ə  

h ə r  

b i r  


m ü ə l l i m i n   ə m ə k   v ə   y a r a d ı c ı l ı q   f ə a l l ı ğ ı n ı  

s ə m ə r ə l i   Ģ ə k i l d ə   t ə Ģ k i l   e t m ə k   ü ç ü n   z ə r u r i  

o l a n   i c t i m a i   r ə y i n   t ə Ģ ə k k ü l ü ,   m ü ə l l i m l ə r d ə  

ö z   m ə k t ə b i n i n   s a h i b i   o l m a s ı   h i s s i n i n ,   ö z  

k o l l e k t i v i n i n  

t ə l i m - t ə r b i y ə  

f ə a l i y y ə t i n i ,  

o n d a   p s i x o l o j i   i q l i m i n   b ü t ü n   c ə h ə t l ə r i n i n  

t ə k m i l l ə Ģ d i r i l m ə s i n ə   t ə s i r   e t m ə y ə   y ö n ə l d i l ə n  

t ə l ə b a t   v ə   b a c a r ı q l a r ı n   i n k i Ģ a f ı .  

 

Özünü yoxlamaq üçün sual və tapĢırıqlar  

1.

 Pedaqoji fəaliyyət hansı fəaliyyətdir? Onun əsas 

cəhətləri hansılardır? 

2.

 

Müəllimin cəmiyyətdə yeri və funksiyaları haqqında danıĢın. 

3.

 Müəllim Ģəxsiyyətinə nə kimi psixoloji tələblər 

verilir? 

4.

 

Müəllim Ģəxsiyyətinin pedaqoji fəaliyyətdə oynadığı rol haqqında danıĢın. 

5.

 Müəllimdə hansı pedaqoji bacarıq və vərdiĢlər 

formalaĢmalıdır? 

6.

 

Pedaqoji qabiliyyətləri xarakterizə edin. 7.

 

Pedaqoji ünsiyyət və onun rolu haqqında danıĢın. 8.

 

ġagirdlərlə pedaqoji ünsiyyət zamanı gənc müəllimlər nə kimi çətinliklərlə qarĢılaĢırlar? 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 395 

395 


395 

395 


395 

395 


395 

395 


395 

9.

 Pedaqoji fəaliyyət zamanı müəllimin qarĢılaĢdığı 

psixoloji çətinliklər hansılardır? 

10.

 

Müəllimin pedaqoji mərifəti haqqında danıĢın. 11.

 

Pedaqoji kollektivdə psixoloji iqlim dedikdə nəyi baĢa düĢürsünüz? Həmin iqlimin yaranmasına hansı 

amillər təsir edir. 

 

Referat, məruzə və müstəqil tədqiqat üçün mövzular. 

        

          1.   Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji təhlili

          2.    ġagird  Ģəxsiyyətinin  və  sinif  kollektivinin 

öyrənilməsi. 

           3.   Dərsin psixoloji təhlili. 

           4.    Müəllimin  pedaqoji  fəaliyyətinin  səmərəliliyinin 

psixoloji  göstəriciləri. 

           5.    Pedaqoji  kollektivin  idarə  olunmasının  psixoloji 

əsasları. 

           6.   Müəllimin pedaqoji ustalığının psixoloji məsələləri. 

            7.   Pedaqoji ünsiyyətin psixologiyası. 

 

  

Ədəbiyyat 

 

 Həmzəyev  M.Ə.    Pedaqoji  psixologiya.  –  Bakı,  1991, 

səh. 168-216; 226-235; 235-241. 

 Məmmədov A.  Təlimn psixoloji əsasları.- Bakı, 1993. 

 Leontğev A.A. Pedaqoqiçeskaə obhenii. – M.,1979. 

 Markova  A.K.  Aktualğnıe  problemı  psixoloqii  trudı 

uçitelə// Sovetskaə pedaqoqika, 1986. №6 

Anikieva  N.Q.  Uçitelğö  o  psixoloqiçeskom  klimate  v 

kollektive. – M., 1983. 

 Kan-Kalik  V.A.    Uçitelğö  o  pedaqoqiçeskom  obhenii. 

– M., 1987. 
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

396 396 

  ġakurov  R.X.  Soüialğno-psixoloqiçeskie  problemı 

rukovodstva  pedaqoqiçeskim  kollektivom. 

– M., 1987. Stolərenko  L.D.  Pedaqoqiçeskaə  psixoloqiə.  -  Rostov-

na-Danu 2000, s.209-259.  

 Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə