MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə40/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 120 

g e r ç ə k l i y ə   n ə   d ə r ə c ə d ə   u y ğ u n   g ə l ə r s ə   v ə   n ə  

d ə r ə c ə     d ə   ə h ə m i y y ə t l i   o l a r s a   o   b i r   o   q ə d ə r  

m ə z m u n l u   h e s a b   o l u n u r .   N i t q i n   m ə z m u n l u    

o l m a s ı     ü ç ü n   i n s a n ı n   g e n i Ģ   b i l i y i ,   h ə m i n  

b i l i k d ə n   v ə   i s t i l a h l a r d a n   d ü z g ü n   i s t i f a d ə  

e t m ə k   b a c a r ı ğ ı   o l m a l ı d ı r .   B u n l a r   o l m a d a n  

n i t q   ö z ü n ü n   m ə l u m a t   v e r m ə   v ə z i f ə s i n i   h ə y a t a  

k e ç i r ə   b i l m ə z .      

N i t q i m i z i n   b i z i   d i n l ə y ə n l ə r   t ə r ə f i n d ə n  

q a v r a n ı l m a s ı   ü ç ü n   o n u n   a n l a ş ı q l ı     o l m a s ı  

x ü s u s i  

ə h ə m i y y ə t  

k ə s b  

e d i r .  

N i t q i n  

a n l a Ģ ı q l ı l ı ğ ı   i k i t ə r ə f l i   x a r a k t e r   d a Ģ ı y ı r .   B i r  

t ə r ə f d ə n   k o m m u n i k a t o r u n   n i t q i n i n   n ə   q ə d ə r  

s ə l i s ,  

a y d ı n  

o l m a s ı ,  

y e r s i z  

i b a r ə l ə r l ə  

y ü k l ə n m ə m ə s i ,   d i l i n   q r a m m a t i k   q a y d a   v ə  

q a n u n l a r ı n a   u y ğ u n     o l m a s ı n d a n   a s ı l ı d ı r .  

D a n ı Ģ a n   a d a m   ö z   f i k r i n i   k o n k r e t   n ü m u n ə l ə r l ə  

ə s a s l a n d ı r m a ğ ı ,  

d i n l ə y i c i l ə r i n  

s ə v i y y ə s i n i  

n ə z ə r ə  

a l m a ğ ı  

b a c a r m a l ı d ı r .  

E y n i  

b i r  


m ö v z u n u     b i r   m ü ə l l i m i n   o l d u q c a   a y d ı n ,  

a n l a Ģ ı q l ı ,   d i g ə r i n i n   i s ə   q a r m a q a r ı Ģ ı q   Ģ ə k i l d ə  

Ģ ə r h     e t d i y i n i n   Ģ a h i d i   o l u r u q .   N ə t i c ə d ə  

b i r i n c i  

m ü ə l l i m i  

d i n l ə y i c i l ə r  

h ə v ə s l ə  

d i n l ə y i r ,     o n u n   d ə r s i n d ə n   y e n i   b i l i k l ə r l ə  

ç ı x ı Ģ l a r ,  

i k i n c i  

m ü ə l l i m i n  

v e r d i y i  

m ə l u m a t l a r ı   q a v r a y a   b i l m i r ,   o n u   d i n l ə m ə y ə  

h ə v ə s   g ö s t ə r m i r l ə r .    

N i t q i n   a n l a Ģ ı l m a s ı   d i n l ə y i c i l ə r i n   h a z ı r l ı q  

s ə v i y y ə s i n d ə n   d ə   a s ı l ı   o l u r .   D i n l ə y i c i n i n  

m ö v z u   i l ə   b a ğ l ı   z ə r u r i   b i l i y ə   m a l i k   o l m a m a s ı  

o n u   a n l a m a s ı n ı   d a   ç ə t i n l ə Ģ d i r i r .   O n a   g ö r ə   d ə  

m ü ə l l i m   m ü ə y y ə n   m ə l u m a t l a r ı   ç a t d ı r a r k ə n  

d i n l ə y i c i l ə r i n  

b u  

s a h ə d ə k i  h a z ı r l ı q  

s ə v i y y ə s i n i   n ə z ə r ə   a l m a l ı d ı r .    

N i t q i n   b u   x ü s u s i y y ə t i   x ü s u s i l ə   x a r i c i   d i l  

d ə r s l ə r i n d ə   n ə z ə r ə   a l ı n m a l ı d ı r .   B u n u n   ü ç ü n  

m ü ə l l i m  

Ģ a g i r d l ə r i n  

t ə d r i s  

e t d i y i  

d i l ə  

h a z ı r l ı q   s ə v i y y ə l ə r i n i   a Ģ k a r a   ç ı x a r m a l ı   v ə   ö z  

f i k r i n i   o n l a r ı n   b a Ģ a   d ü Ģ ə c ə y i   s ə v i y y ə d ə     Ģ ə r h    

e t m ə l i d i r .    
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

121 


Ü n s i y y ə t   p r o s e s i n d ə   n i t q i n  

t ə s i r l i l i k  

x ü s u s i y y ə t i n i n   n ə z ə r ə   a l ı n m a s ı   d a     a z  

ə h ə m i y y ə t ə   m a l i k   d e y i l d i r .   N i t q i n   t ə s i r l i l i y i  

o n u n   f ə a l i y y ə t ə   t ə h r i k   e t m ə k   f u n k s i y a s ı n ı  

y e r i n ə  

y e t i r m ə y ə  

i m k a n  

v e r i r .  

N i t q i n  

t ə s i r l i l i y i   i n a n d ı r m a ,   s ü b u t ,   t ə l q i n ,   m ə s l ə h ə t ,  

t a p Ģ ı r ı q ,  

t ə l i m a t ,  

x a h i Ģ ,  

ə m r ,  

q a d a ğ a n ,  

k o m a n d a   v ə   s .   Ģ ə k l i n d ə   h ə y a t a   k e ç i r .   B u   c ü r  

t ə s i r   v a s i t ə l ə r i n d ə n   y e r i n d ə   v ə   m ü v a f i q  

Ģ ə k i l d ə   i s t i f a d ə   o l u n m a s ı   l a z ı m i   n ə t i c ə n i  

v e r ə   b i l i r .    

N i t q i n  i f a d ə l i l i y i  

y ü k s ə k  

n i t q  

m ə d ə n i y y ə t i n ə  

y i y ə l ə n m ə y i n  

ə s a s  

g ö s t ə r i c i l ə r i n d ə n   b i r i   h e s a b   o l u n u r .   D a n ı Ģ a n  

v ə   y a   y a z a n   a d a m   ö z   n i t q i n d ə   Ģ ə r h   e t d i y i  

m ə z m u n a   m ü n a s i b ə t i n i   n i t q i n   i f a d ə l i l i y i n i n  

k ö m ə y i   i l ə   b i l d i r i r .  

ġ i f a h i   v ə   y a z ı l ı   n i t q d ə   n i t q i n   i f a d ə l i l i y i  

m ü x t ə l i f   Ģ ə k i l d ə   h ə y a t a   k e ç i r .   ġ i f a h i   n i t q d ə  

t ə s v i r  

o l u n a n  

c i s i m  

v ə  


h a d i s ə l ə r ə  

m ü n a s i b ə t i n   n i t q i n   i f a d ə l i l i y i     v a s i t ə s i l ə  

ç a t d ı r ı l m a s ı   n i s b ə t ə n   a s a n   b a Ģ   v e r i r .   B u r a d a  

m i m i k a   v ə   p a n t o m i m i k a n ı n   i Ģ t i r a k ı ,   s ə s i n  

a h ə n g i   v ə   s .   n i t q i n   i f a d ə l i l i y i n i   g ü c l ə n d i r i r .    

N i t q i n   m e x a n i z m l ə r i .   N i t q i n   y a r a n m a s ı  

v ə   q a v r a n ı l m a s ı   s a d ə   r e f l e k t o r   f ə a l i y y ə t  

q a n u n u   ü z r ə   c ə r ə y a n   e d i r .   B u   z a m a n   n i t q  

s t i m u l l a r ı   ( q ı c ı q l a n d ı r ı c ı l a r ı )     b i r i n c i   s i q n a l  

s i s t e m i   q ı c ı q l a n d ı r ı c ı l a r ı n ı   ə v ə z   e d ə   b i l i r .  

Ə k s ə r  

h a l l a r d a  

n i t q i n  

y a r a n m a s ı  

v ə  


q a v r a n ı l m a s ı n d a   b i z   « s i q n a l l a r   s i q n a l ı »   o l a n  

s ö z l ə r ə   ə s a s l a n ı r ı q ,   d a h a   d o ğ r u s u ,   h ə m i n  

s ö z l ə r i n   m ə n a s ı n a   ə s a s ə n   o n l a r ı   Ģ ü u r s u z   ( v ə  

y a   Ģ ü u r l u )   o l a r a q   s e ç i r   v ə   e y n i l ə Ģ d i r i r i k .  

H ə m i n   m ü r ə k k ə b   p r o s e s   b ö y ü k   y a r ı m k ü r ə l ə r  

q a b ı ğ ı n d a   h ə y a t a   k e ç i r .    

N i t q i n   r e f l e k t o r   x a r a k t e r ə   m a l i k   o l m a s ı  

b i r   d ə   o n u n l a   a y d ı n l a Ģ ı r   k i ,   a n a d a n     g ə l m ə    

k a r   a d a m l a r   v e r b a l   n i t q ə   m a l i k     o l m u r l a r .  Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə