MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə41/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 122 

Y a l n ı z   x ü s u s i   t ə l i m   y o l u   i l ə   o n l a r   b u n a   n a i l  

o l u r l a r   k i ,   b u r a d a   d a   r e f l e k t o r   x a r a k t e r   b a Ģ  

v e r i r .    

V e r b a l  

ü n s i y y ə t  

p r o s e s i  

o l a n  

n i t q  

o l d u q c a     m ü r ə k k ə b   b i r   p r o s e s d i r .   O n u n    

ö z ü n ə m ə x s u s ,  

b i r - b i r i n i  

a r d ı c ı l  

o l a r a q  

t a m a m l a y a n  

ə m ə l i y y a t l a r d a n  

i b a r ə t  

m e x a n i z m i   v a r d ı r .   P s i x o l o j i   ə d ə b i y y a t d a  

n i t q i n  

h ə m i n  

m e x a n i z m l ə r i n i n  

a Ģ a ğ ı d a k ı  

m ə r h ə l ə l ə r d ə n   i b a r ə t   o l d u ğ u   q e y d   e d i l i r .  

B i r i n c i  

m ə r h ə l ə  

n i t q i n  

p r o q r a m l a ş d ı r ı l m a s ı  

m ə r h ə l ə s i d i r  

B u  


m ə r h ə l ə d ə   i n s a n ı n   d e m ə k   i s t ə d i y i     n i t q  

i f a d ə s i n i n  

m ə n a  

ö z ə y i n i n  

q u r u l m a s ı  

( y a r a d ı l m a s ı )   b a Ģ   v e r i r .   B u n u n   ü ç ü n   i n s a n  

i n f o r m a s i y a l a r   i ç ə r i s i n d ə n   o n a   l a z ı m   o l a n ı n ı  

s e ç i r ,   l a z ı m   o l m a y a n     i k i n c i   d ə r ə c ə l i l ə r i  

k ə n a r   e d i r .    

İ k i n c i  

m ə r h ə l ə  

c ü m l ə n i n  

s i n t a k t i k  

q u r u l u ş u n u n   y a r a d ı l m a s ı   m ə r h ə l ə s i d i r .   B u  

m ə r h ə l ə d ə  

i f a d ə n i n  

( f r a z a n ı n )  

ü m u m i  

l a y i h ə s i ,  

o n u n  

q r a m m a t i k  

f o r m a s ı    

p r o q r a m l a Ģ d ı r ı l ı r ,   l a z ı m i   s ö z l ə r i   a x t a r m a ğ ı ,  

s ə s l ə r i   s e ç m ə y i ,   o n u   d a h a   d ə q i q     i f a d ə  

e t m ə y i  

t ə m i n  

e d ə n  

m e x a n i z m l ə r  

m ü ə y y ə n l ə Ģ d i r i l i r .    Ü ç ü n c ü   m ə r h ə l ə d ə   n i t q i n   r e a l   o l a r a q    

s ə s l ə n m ə s i  

b a ş  

v e r i r .  

B e l ə l i k l ə  

d ə  

k o m m u n i k a t o r     ç a t d ı r m a l ı   o l d u ğ u   m ə l u m a t ı  k o d l a Ģ d ı r m a   p r o s e s i n i   h ə y a t a   k e ç i r i r .    

D i n l ə m ə  

p r o s e s i n d ə  

h ə m s ö h b ə t  

( r e s i p i e n t )  

ə l d ə  

e t d i y i  

m ə l u m a t ı  

a ç ı r ,  

a n l a y ı r .   B u   d a   ö z   n ö v b ə s i n d ə   m ü v a f i q  

m ə r h ə l ə l ə r   k e ç i r .   D i n l ə y i c i   e Ģ i t d i y i   s ə s l ə r i  

m ə r h ə l ə l ə r  

ü z r ə  

s ö z ü n  

m ə n a s ı  

i l ə    
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

123 


ə l a q ə l ə n d i r i r   k i ,   b u   d a   k o m m u n i k a t o r u n     n ə  

d e m ə k   i s t ə d i y i n i   a n l a m a s ı n ı   t ə m i n   e d i r .    

N i t q  

i f a d ə l ə r i n i n  

k o d l a Ģ d ı r ı l m a s ı  

v ə  


h ə m i n   k o d u n   a ç ı l m a s ı   ( a n l a m a )     o     z a m a n  

m ü m k ü n   o l u r   k i ,   v e r b a l   ü n s i y y ə t i n   h ə y a t a    

k e ç i r i l m ə s i n i   t ə m i n   e d ə n   b e y i n   m ə r k ə z l ə r i   v ə  

s i s t e m l ə r i   s a ğ l a m   o l s u n .   Ġ n s a n d a   b u   s i s t e m i n  

p o z u l m a s ı  

m ü x t ə l i f  

n i t q  

p o z ğ u n l u ğ u n a -

a f a z i y a y a   g ə t i r i b   ç ı x a r ı r .   B i r   h a l d a   i n s a n  

s ö z l ə r i   i f a d ə ,   t ə l ə f f ü z   e d ə   b i l m ə d i y i   h a l d a  

o n l a r ı   b a Ģ a   d ü Ģ ü r ,   a n l a y ı r ;   b a Ģ q a   h a l d a   a y r ı -

a y r ı   s ə s l ə r i   t ə l ə f f ü z   e d ə   b i l d i y i   h a l d a   o n l a r ı  

m ü ə y y ə n   a r d ı c ı l l ı q l a   b i r l ə Ģ d i r ə   b i l m i r ;   b a Ģ q a  

b i r   h a l d a   e Ģ i t d i y i   s ö z l ə r i   q a v r a y a   b i l m ə d i y i  

h a l d a   h ə m i n   s ö z l ə r i   t ə l ə f f ü z   e d ə   b i l i r   v ə   s .    

H ə l ə   X I X   ə s r i n   o r t a l a r ı n d a   i k i   a l i m  

t ə r ə f i n d ə n   b e y i n i n   m ü ə y y ə n   s a h ə s i n d ə   z ə d ə  

o l d u q d a   n i t q   p o z ğ u n l u ğ u n u n   d a   b a Ģ   v e r d i y i  

a Ģ k a r a  

ç ı x a r ı l m ı Ģ d ı r .  P . B r o k a  

m ü ə y y ə n  

e t m i Ģ d i r   k i ,   b e y i n i n   s o l   y a r ı m k ü r ə l ə r i n i n  

a l ı n   q ı r ı Ģ l a r ı n ı n   a r x a   h i s s ə s i n i n   ü ç d ə   b i r i  

z ə d ə l ə n ə r s ə   t ə l ə f f ü z ü n   p o z u l m a s ı   b a Ģ   v e r i r .  

K . V e r n i k e   i s ə   m ü ə y y ə n   e t m i Ģ d i r   k i ,   s o l  

y a r ı m k ü r ə l ə r i n  

y u x a r ı  

q ı r ı Ģ l a r ı n ı n  

a r x a  

h i s s ə s i n i n  

ü ç d ə  

b i r i  

z ə d ə l ə n ə r s ə  

n i t q i  

a n l a m a ğ ı n   p o z u l m a s ı   b a Ģ   v e r i r .   B e y i n i n  

h ə m i n  

s a h ə l ə r i  

 

n i t q i n  h ə r ə k i  

B r o k a  m ə r k ə z i )   v ə   n i t q i   a n l a m a   ( V e r n i k e   m ə r k ə z i )  

m ə r k ə z i   a d l a n d ı r ı l m ı Ģ d ı r .   L a k i n   s o n r a l a r  

p s i x o f i z i o l o q l a r ı n  

( A . R . L u r i y a ,  

N . A . B e r n s t e y n ,  

P . K . A n o x i n  

v ə  

b . )  


t ə d q i q a t l a r ı   g ö s t ə r m i Ģ d i r   k i ,   n i t q i n   f i z i o l o j i  


Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə