MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə44/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 128 

q a v r a n ı l a n ,   b a Ģ a   d ü Ģ ü l ə n   n i t q   n ö v ü d ü r .   B u  

n i t q i n  

k ö m ə y i  

i l ə  

d a n ı Ģ a n l a r  a r a s ı n d a  

b i l a v a s i t ə   ə l a q ə   y a r a n ı r .   ġ i f a h i   n i t q   z a m a n ı    

ü n s i y y ə t d ə   o l a n   a d a m l a r   b i r - b i r i n i   g ö r ü r ,  

e Ģ i d i r l ə r .  

D a n ı Ģ a n  

a d a m ı n  

m i m i k a s ı  

v ə  


b ə d ə n i n i n   i f a d ə l i   h ə r ə k ə t l ə r i ,   s ə s i n i n   a h ə n g i  

n i t q i n  

m ə z m u n u n u n ,  

b u n a  

b ə s l ə d i y i  

m ü n a s i b ə t i n i n   a n l a Ģ ı l m a s ı n a   y a r d ı m   g ö s t ə r i r .  

Ü n s i y y ə t   Ģ ə r a i t i n d ə n ,   o n u n   m ə q s ə d   v ə  

m ə z m u n u n d a n   a s ı l ı   o l a r a q   Ģ i f a h i   n i t q   y a  d i a l o j i   y a   d a   m o n o l o j i   f o r m a d a   c ə r ə y a n   e d ə  

b i l ə r .    D i a l o j i   n i t q   i k i   v ə   d a h a   a r t ı q   a d a m ı n  

s u a l - c a v a b   Ģ ə k l i n d ə   h ə y a t a   k e ç i r d i y i   n i t q d i r .  

D i a l o j i   n i t q i n   ö z ü n ə m ə x s u s   x ü s u s i y y ə t l ə r i  

v a r d ı r .  

P s i x o l o j i  

ə d ə b i y y a t d a  

h ə m i n  

x ü s u s i y y ə t l ə r ə   a Ģ a ğ ı d a k ı l a r ı   a i d   e d i r l ə r .  H ə r   ş e y d ə n   ə v v ə l   d i a l o j i   n i t q   b i l a v a s i t ə  

r e a k s i y a   t ə l ə b   e d ə n   n i t q d i r .   B e l ə   k i ,   d i a l o j i  

n i t q  

z a m a n ı  

h ə m s ö h b ə t  

d e y i l ə n l ə r ə  

ö z  

m ü n a s i b ə t i n i   b i l d i r i r :   y a   s u a l   v e r i r ,   y a  t ə s d i q   e d i r ,   y a   i n k a r   e d i r .   D i a l o j i   n i t q i n   b u  

c ə h ə t i   d a n ı Ģ a n a n   ö z   f i k r i n i   i f a d ə   e t m ə k  

i s t i q a m ə t i n ə   t ə s i r   g ö s t ə r i r ,   o n u   m ü ə y y ə n  

s ə m t ə   y ö n ə l d i r .    

D i a l o j i  

n i t q i n  

d i g ə r  

x ü s u s i y y ə t l ə r i  

d i a l o q u n  

d a n ı Ģ a n  

a d a m l a r ı n  

e m o s i o n a l -

e k s p r e s s i v  

r a b i t ə s i  

Ģ ə r a i t i n d ə  

b a Ģ  


v e r m ə s i d i r .  

B u  


z a m a n  

d i a l o j i  

n i t q i n  

i Ģ t i r a k ç ı l a r ı   b i r - b i r l ə r i n i   b i l a v a s i t ə   q a v r a y ı r  

v ə   e m o s i o n a l   v ə z i y y ə t l ə r i n i   q i y m ə t l ə n d i r i r  

l ə r .    

N ə h a y ə t   d i a l o j i   n i t q i n   b i r   x ü s u s i y y ə t i   d ə  

o n u n   m ü ə y y ə n   ş ə r a i t l ə   v ə   y a   o b y e k t l ə   b a ğ l ı  o l m a s ı d ı r .   B u   m ə n a d a   o   s i t u a t i v   s ə c i y y ə  

d a Ģ ı y ı r ,  

s ö h b ə t i n  

o b y e k t i  

d ə y i Ģ ə n  

k i m i  

d i a l o q u n   i s t i q a m ə t i   v ə   x a r a k t e r i   d ə   d ə y i Ģ i r .    www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

129 


M o n o l o j i   n i t q   d i a l o j i d ə n   f ə r q l i   o l a r a q  

b i r   a d a m ı n   ö z   f i k i r   v ə   m ü l a h i z ə l ə r i n i  

m ü n t ə z ə m   v ə   a r d ı c ı l   s u r ə t d ə   Ģ ə r h   e t m ə s i ,  

b a Ģ q a l a r ı n ı n   o n u   d i n l ə m ə s i d i r .   M o n o l o j i   n i t q  

s o n   d ə r ə c ə d ə   f ə a l   v ə   s ə r b ə s t   n i t q d i r .   A d ə t ə n ,  

m o n o l o j i   n i t q d ə n   i s t i f a d ə   e d ə n   a d a m   h ə r  

h a n s ı  

b i r  


m ə z m u n u  

s e ç m ə l i  

v ə  

h ə m i n  m ə z m u n a   u y ğ u n   o l a r a q   i f a d ə   e t d i y i   f i k r i  

s ə r b ə s t   a k t   q a y d a s ı n d a   q u r m a ğ ı   b a c a r m a l ı d ı r .  

M o n o l o j i   n i t q   t a m a m i l ə   m ü t ə Ģ ə k k i l   n i t q   n ö v ü  

h e s a b  

o l u n u r .  

B u  


b a x ı m d a n  

m ü ə l l i m i n  

m ü h a z i r ə s i n i   m o n o l o j i   n i t q ə   m i s a l   g ö s t ə r m ə k  

o l a r .   B ə d i i   ə d ə b i y y a t d a   d a   ç o x l u   m o n o l o q a  

r a s t   g ə l i r i k ,   m ə s ə l ə n ,   Ġ s g ə n d ə r i n   m o n o l o q u ,  

H a m l e t i n   m o n o l o q u   v ə     s .   m o n o l o q l a r a  

d i q q ə t   y e t i r d i k d ə   o n u n   f a s i l ə s i z ,   ə l a q ə l i ,  

a r d ı c ı l     v ə   m ə n t i q l i   o l d u ğ u n u   g ö r ü r ü k .    

M o n o l o j i   n i t q i n   r ə v a n   g e t m ə s i   ü ç ü n  

o n d a n   i s t i f a d ə   e d ə n   a d a m ı n   ç a t d ı r a c a ğ ı  

m ə z m u n u   d ə r i n d ə n   v ə   a y d ı n   d ə r k   e t m ə s i ,  

z ə n g i n   s ö z   e h t i y a t ı n a   m a l i k   o l m a s ı ,   n i t q i n  

t ə s i r l i l i k ,  

e m o s i o n a l l ı q  

x ü s u s i y y ə t l ə r i n ə ,  

d a n ı Ģ d ı ğ ı  

d i l i n  

q a y d a - q a n u n  

l a r ı n a  

m ü k ə m m ə l   y i y ə l ə n m ə s i   z ə r u r i d i r .    

Ġ s t ə r   d i o l o j i ,   i s t ə r s ə   d ə   m o n o l o j i   n i t q  

a k t i v   v ə   p a s s i v   o l a   b i l i r .   H ə r   i k i   t e r m i n  

Ģ ə r t i   x a r a k t e r   d a Ģ ı m a q l a   d a n ı Ģ a n ı n   v ə   y a  

d i n l ə y ə n i n  

f ə a l i y y ə t i n i  

s ə c i y y ə l ə n d i r i r .  

A k t i v   n i t q   f o r m a s ı   ü n s i y y ə t   z a m a n ı   d a n ı Ģ a n  

a d a m ı n ,   b a Ģ q a   s ö z l ə   k o m m u n i k a t o r u n   n i t q i  

h e s a b   o l u n u r .   D i n l ə y i c i n i n   n i t q i   b u   z a m a n  

b i r   n ö v   p a s s i v   f o r m a d a   c ə r ə y a n   e d i r .   B e l ə   k i ,  

b i z   b a Ģ q a s ı n ı     d i n l ə y ə n   z a m a n   b i r   n ö v  

d a n ı Ģ a n ı n   s ö z l ə r i n i   ü r ə y i m i z d ə   ö z - ö z ü m ü z ə  

t ə k r a r   e d i r i k .   B u   z a m a n   n i t q   z a h i r ə n   t ə z a h ü r  

e t m ə s ə   d ə   n i t q   f ə a l i y y ə t i   b u r a d a   ö z ü n ü  

g ö s t ə r i r .  

B i r   c ə h ə t i   x ü s u s i l ə   q e y d   e t m ə k   l a z ı m d ı r  

k i ,  


u Ģ a q l a r d a  

n i t q i n  

a k t i v  

v ə  


p a s s i v  

f o r m a l a r ı   e y n i   v a x t d a   b a Ģ   v e r m i r .   B e l ə   k i ,  

Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə