MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə56/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 152 

e d i n .  

6 .

 

Ü n s i y y ə t d ə  i n f o r m a s i y a  

m ü b a d i l ə s i  

d e d i k d ə   n ə y i   b a Ģ a   d ü Ģ ü r s ü n ü z ?  

7 .


 

Ġ n f o r m a s i y a  

m ü b a d i l ə s i  

t ə r ə f l ə r i    

h a n s ı l a r d ı r ?  

8 .


 

V e r b a l   ü n s i y y ə t   n ə d i r ?  

9 .

 

N i t q   v ə   o n u n   n ö v l ə r i   h a q q ı n d a  d a n ı Ģ ı n .  

1 0 .


 

N i t q i n   f u n k s i y a l a r ı   v ə  

x ü s u s i y y ə t l ə r i     h a n s ı l a r d ı r ?  

1 1 .


 

  N i t q i n   m e x a n i z m l ə r i n i   Ģ ə r h   e d i n .  

1 2 .

 

  Q e y r i   –   v e r b a l   ü n s i y y ə t   n ə d i r ?  1 3 .

 

  Ü n s i y y ə t d ə   q a r Ģ ı l ı q l ı   t ə s i r  d e d i k d ə   n ə y i   b a Ģ a   d ü Ģ ü r s ü n ü z ?  

1 4 .


 

  Ü n s i y y ə t d ə   n ə   k i m i     m a n e ə l ə r  

ö z ü n ü     g ö s t ə r i r   v ə   o n l a r ı   n e c ə   a r a d a n  

q a l d ı r m a q   o l a r ?    

1 5 .

 

  Ü n s i y y ə t   p r o s e s i n d ə     i n s a n l a r ı n  b i r   –   b i r i n i   q a v r a m a l a r ı n ı n     m e x a n i z m l ə r i    

h a n s ı l a r d ı r ?   O n l a r ı   Ģ ə r h   e d i n .  

 

 

R e f e r a t ,   m ə r u z ə   v ə   m ü s t ə q i l   t ə d q i q a t  ü ç ü n   m ö v z u l a r                                                    

1. Ünsiyyətin psixoloji əsasları.   

2. Ünsiyyət üslubu. 

         3. Ünsiyyətdə  konfliktlər və ünsiyyət çətinlikləri. 

         4. Nitq verbal ünsiyyət kimi. 

5. Qeyri verbal kommunikasiya. 

 

Ədəbiyyat www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

153 


 

Həmzəyev  M.Ə.  YaĢ  və  pedaqoji  psixologiyanın 

əsasları. Bakı 2003 Əlizadə Ə.Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji 

problemləri. Bakı 2004, səh.269-271 Bayramov  Ə.S.,  Əlizadə  Ə.Ə.    Sosial  psixologiyanın 

aktual 


məsələləri. 

Bakı 


1986, 

səh.296-304 Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı 

2003, səh.265-302 Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı 2002, 

səh 513-515 Əmiraslanova  S.F.  Ünsiyyətdə  maneələr  və  onların 

aradan  qaldırılmasıyolları  haqqında. 

//  «ADU-nun  elmi  xəbərləri»,  2003, 

№3, səh.330-334 Əmiraslanova  S.F.  Qeyri-verbal  kommunikasiyanın 

ünsiyyətdə  yeri  haqqında.  //  «ADU-

nun  elmi  xəbərləri»,  2005,  №5, 

səh.289-292 Arqentova  T.E.  Stilğ  obheniə  kak  faktor  gffektivnosti 

slovesnoy 

deətelğnosti. 

// 


Psixoloqiçeskiy  jurnal.-1984,  T.5.-

№6 


Kan-Kalik  V.A.  Uçitelö  o  pedaqoqiçeskom  obhenii.  – 

M.1987, -s. 96-138 Verenikina  Ġ.M.  Preodolenie  vozmojnıx  konfliktnıx 

situaüiey mejdu uçitelem i uçenikami 

na  uçobe.  //  Voprosı  psixoloqii.  – 

1986.- №3, s. 71-77 Andreeva Q.M. Soüialğnaə psixoloqiə. M.1998 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 154 

ÜÇÜNCÜ HĠSSƏ 

 

ġƏXSĠYYƏT, QRUPLAR VƏ ġƏXSĠYYƏTLƏRARASI  MÜNASĠBƏTLƏR 

 

5 - c i       F Ə S Ġ L  ġƏXSĠYYƏT

 

 

Qısa xülasə  

ġəxsiyyət  haqqında  anlayıĢ. Müasir  psixologiyada  Ģəxsiyyət 

problemi.    «ġəxsiyyət»  anlayıĢının  mürəkkəb  anlayıĢ  olması.  «ġəx-

siyyət» anlayıĢının adekvat Ģəkildə anlaĢılmasına təsir edən amillər. 

Ġnsan  Ģəxsiyyəti  onun  birbaĢa  və  dolayı  mənada  sifəti,  siması  kimi. 

ġəxsiyyətin fərdin  özünü  cəmiyyətdə  eyniləĢdirməsinə  imkan  verən 

davamlı  fiziki  və  psixi  xarakteristikasının  məcmuundan  ibarət 

olması.  ġəxsiyyət  müəyyən  ictimai-tarixi  dövrdə  yaĢayıb  fəaliyyət 

göstərən,  gerçəkliyi  dərk  edib  müəyyən  istiqamətdə  dəyiĢdirən, 

ünsiyyətə girməyi bacaran konkret canlı insan kimi. 

Ġnsan,  fərd,  Ģəxsiyyət  və  fərdiyyət.  Ġnsan  anlayıĢının 

xarakteristikası:  fərd,  fərdiyyət  və  Ģəxsiyyət  anlayıĢlarını 

fərqləndirən  xüsusiyyətlər.  Bir  fərd  kimi  doğulmuĢ  insanın  tədricən 

ictimai  münasibətlər  qovuĢuğunda,  sosiallaĢma  nəticəsində 

Ģəxsiyyətə çevrilməsi. 

ġəxsiyyətin  psixoloji  strukturu.  ġəxsiyyətin  psixoloji 

strukturunu    təĢkil  edən  əsas  komponentlər:  Ģəxsiyyətin  istiqaməti; 

hazırlıq  səviyyəsi;  anadangəlmə  imkanları  ilə  bağlı  olan 

qabiliyyətləri;  həyatda  qazandığı  davranıĢ  forması  -  xarakteri; 

Ģəxsiyyətin  mənliyi;  Ģəxsiyyətdə  «Ģüursuzluq»  və  «Ģüurun» 

istiqaməti.  Ġnsanda  keçmiĢ  və  gələcəyin  qarĢılıqlı  təsiri  onun 

Ģüursuzluğu və Ģüurunun qarĢılıqlı təsiri kimi. 

ġəxsiyyət  haqqında  əsas  nəzəriyyələr.  ġəxsiyyət  haqqında Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə