Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə5/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

 

 

8

 “ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  

 

31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ  

KONSOLİDӘ EDİLMİŞ MALİYYӘ HESABATLARINA QEYDLӘR  

(Başqa qeydlәr olmazsa, Azәrbaycan manatı ilә)  

 

1. ÜMUMİ MӘLUMAT  

 

“AtaHoldinq”  Açıq  Sәhmdar  Cәmiyyәti  (“Holdinq  Şirkәti”)  30  iyun  2003-cü  il  tarixindә  yaradılmışdır, Azәrbaycan  Respublikasının  Әdliyyә  Nazirliyindә  1103-T3-3403  saylı  qeydiyyat  nömrәsi  ilә 

qeydiyyatdan keçmişdir vә Azәrbaycan Respublikasında yerlәşir.  

 

Holdinqin dövlәt qeydiyyatından keçmiş ofisi Azәrbaycan Respublikası Bakı şәhәri, Şәmsi Bәdәlbәyli küçәsi 102, AZ 1010 ünvanında yerlәşir. 

 

31  dekabr  2013  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  Hughson  Management  Inc.,  Asbet  Limited  vә  Clonmel International Inc., müvafiq olaraq 51%, 25% vә 24% ilә Qrupun sәhmlәrinә sahib olmuşlar.   

 

Qrupun son nәzarәtçi tәrәfi cәnab H. Әliyevdir.   

Holdinq konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarında sadalanan aşağıdakı törәmә müәssisәlәrdәn ibarәt 

Bank  qrupunun  (“Qrup”)  ana  müәssisәsidir.  Qrupun  әsas  biznes  fәaliyyәti  Azәrbaycan 

Respublikasında  bank,  sığorta,  mehmanxana,  lizinq,  kәnd  tәsәrrüfatı  sahәsindә  istehsal 

fәaliyyәtlәrindәn    ibarәtdir.  Qrupun  kәnd  tәsәrrüfatı  üzrә  istehsal  vә  xidmәt  obyektlәri  әsasәn 

Azәrbaycan  Respublikasının  Bakı  vә  Şәmkir  regionlarında  yerlәşir.  Hәmçinin  Qrupun  Gürcüstan  vә 

Moldova Respublikalarında nümayәndәliklәri vardır.  

 

Qrupun strukturu  

 

Qrupun strukturu vә şirkәtlәrin әsas fәaliyyәtlәri Qrupun maliyyә hesabatlarında konsolidasiya edilmişdir: 

 

Adı Fәaliyyәt göstәrdiyi 

ölkә 

Fәaliyyәt növü 

Kapitalda iştirak 

payının/sәsvermә hüquqlarının 

hissәsi, (%) 

 

Qrupun törәmә 

müәssisәlәri 

 

 

31 dekabr 

2013-cü il 

tarixinә bitәn 

il 

 

31 dekabr 

2012-ci il 

tarixinә bitәn 

il 

 

   “AtaBank” ASC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Bankçılıq 

76.00   

76.00


“AtaSığorta” ASC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Sığorta 


100.00   

100.00


“AtaLizinq” ASC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Lizinq 


100.00   

100.00


“AtaTurizm” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Mehmanxana 

100.00   

100.00


“Ataİnkişaf” Fondu 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Xeyriyyә 

100.00   

100.00


 “AtaTexnologiya” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Texnologiya vә İT hәllәri 

100.00   

100.00


“Ataİnşaat” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Tikinti. 

Satış әmәliyyatları yoxdur

100.00   

100.00

“İnterservis” MMC Azәrbaycan 

Respublikası 

Әmlakın әmәliyyat lizinqi 

100.00   

100.00

“AtaSәnaye” MMC  

 

Azәrbaycan Respublikası 

Qrupun bütün sәnaye vә 

istehsal şirkәtlәrinin 

idarәetmә bölmәsi 

Satış әmәliyyatları yoxdur

100.00   

100.00

“Şәmkir Quşçuluq” MMC Azәrbaycan 

Respublikası 

Quşçuluq vә yumurta 

istehsalı 

100.00   

100.00


“AtaQida” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Kәnd tәsәrrüfatı 

mәhsullarının istehsalı 

Satış әmәliyyatları yoxdur

100.00   

100.00


“SaSa Әt Mәhsulları” 

MMC  


Azәrbaycan 

Respublikası 

Әt mәhsullarının istehsalı. 

Şirkәt fәaliyyәt göstәrmir 

100.00   

100.00 

 

9

 Adı 

Fәaliyyәt göstәrdiyi 

ölkә 

Fәaliyyәt növü 

Kapitalda iştirak 

payının/sәsvermә hüquqlarının 

hissәsi, (%) 

 

Qrupun törәmә 

müәssisәlәri 

 

 

31 dekabr 

2013-cü il 

tarixinә bitәn 

il 

 

31 dekabr 

2012-ci il 

tarixinә bitәn 

il 

 

   “Şәmkir Daş-Çınqıl” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Nominal kapital 

İnvestisiyası. Şirkәt 

fәaliyyәt göstәrmir 

100.00   

100.00


 “AtaTreydinq” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Nominal kapital 

İnvestisiyası. Şirkәt 

fәaliyyәt göstәrmir 

100.00   

100.00


 “AtaMarketinq” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Nominal kapital 

İnvestisiyası. Şirkәt 

fәaliyyәt göstәrmir 

100.00   

100.00


“AtaAqro” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Nominal kapital 

İnvestisiyası. Şirkәt 

fәaliyyәt göstәrmir 

100.00   

100.00


“AtaTelekom” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Nominal kapital 

İnvestisiyası. Şirkәt 

fәaliyyәt göstәrmir 

100.00   

100.00


“AtaEnerji” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Nominal kapital 

İnvestisiyası. Şirkәt 

fәaliyyәt göstәrmir 

100.00   

100.00


“Ata Neft-Qaz” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Nominal kapital 

İnvestisiyası. Şirkәt 

fәaliyyәt göstәrmir 

100.00   

100.00


“AtaTravel” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Turizm vә istirahәt biznesi

100.00   

100.00


“Interturizm” MMC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Turizm vә istirahәt biznesi

100.00   

100.00


“AtaHolding Gürcüstan” 

MMC 


Gürcüstan 

Respublikası 

İnvestisiya mülkiyyәti

 

100.00   100.00

“AtaHoldinq Moldova” 

MMC 

Moldova 


Respublikası 

Şirkәt fәaliyyәt göstәrmir 

100.00   

100.00


 

 

    

Asılı müәssisәlәr 

 

    

 

  

   


“Bank VTB (Azәrbaycan)” 

ASC 


Azәrbaycan 

Respublikası 

Bankçılıq 

48.99   


48.99

“Zәyәm Kәnd Maş” ASC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Kәnd tәsәrrüfatı maşınları 

vә avadanlığı ilә ticarәt 

30.00   

30.00


“Azerbaijan Global 

Investments” ASC 

Azәrbaycan 

Respublikası 

Tikinti 

33.00   


 

 

Holdinqin vә onun törәmә müәssisәlәrinin tәsviri  

 

Holdinqin  bilavasitә  ana  müәssisәsi  Panama  Respublikasının  vergi  rezidenti  olan  Hughson Management  İnc.-dir.  Qrupun  son  nәzarәtçi  tәrәfi  Cәnab  Heydәr  Әliyevdir.  Qrup  mәqsәdlәri  üçün 

konsolidasiyanın әhatәsinә aşağıda biznes fәaliyyәtlәrinin qısa tәsviri verilәn şirkәtlәr daxildir:  

 

“AtaBank” ASC Holdinqin 76% sahiblik etdiyi törәmә müәssisәdir. Bank 10 oktyabr 2002-ci il tarixindә açıq  sәhmdar  cәmiyyәt  kimi  yaradılmış  vә  Azәrbaycan  Respublikasının  Әdliyyә  Nazirliyindә 

qeydiyyatdan  keçmiş  vә  Azәrbaycan  Respublikasının  Mәrkәzi  Bankından  176  saylı  ümumi  bank 

lisenziyasını  aldıqdan  sonra    2002-ci  ilin  oktyabr  ayında  fәaliyyәtә  başlamışdır.  “AtaBank”  ASC 

müştәrilәrinә  kommersiya  bank  xidmәtlәrini  göstәrir  vә  Azәrbaycan  Әmanәtlәrin  Sığortalanması 

Fondu. 31 dekabr 2013-cü il tarixinә Bankın 20 filialı vә 2 xidmәt mәntәqәsi olmuşdur (2012: 20 filial 

vә 2 xidmәt mәntәqәsi). 

 

“AtaSığorta”  ASC  Holdinqin  100%  birbaşa  sahiblik  etdiyi  törәmә  müәsisisәsidir.  “AtaSığorta”  ASC Azәrbaycan  Respublikasını  Әdliyyә  Nazirliyindә  7  sentyabr  2004-cü  ildә  qeydiyyatdan  keçmiş  vә 

hәmin  ildә  fәaliyyәtә  başlamışdır.    “AtaSığorta”  ASC  müştәrilәrә  sığorta  vә  tәkrar  sığorta  xidmәtlәri 

göstәrir.  Şirkәt  tәrәfindәn  göstәrilәn  sığorta  fәaliyyәtlәrinә  aşağıdakılar  daxil  olmaqla  lakin  bununla 

mәhdudlaşmamaq  şәrtilә  yükün,  әmlakın,  bәdbәxt  hadisәdәn,  üçüncü  tәrәfin  öhdәliklәrinin, 

avtomobilin sığortası, tәkrarsığorta vә digәr sığorta xidmәtlәri daxildir.  

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə