Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə41/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   158

Biblioqrafiya 
 
161
1488. Mollazadə, S. Coğrafi adlar və Azərbaycan dilinin tarixi 
/S.Mollazadə; burax. məsul  İ.Səfərov; red. M.Rəhimov; AzSSR “Bilik” 
Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1973.- 43 s. 
Kitabda “Sincan” oykonimi Vartaşen rayonu [S.9], “Onğali” oronimi 
Şəki [S.10], “Keşquvan” (Qax) [S.11], “Qurdulçay” (Şəki) [S.12], “Ca-
ğanqaya” oronim (Vartaşen) [S.15], “Qaraqaş səki” (Şəki) [S.17,36], “Al-
pout” (Quba), “Sirtqiqi” (Quba) [S.21], “İlisu” (Qax) [S.22, 29], “Balığ 
kənd” (Qutqaşen) [S.25], “Qonaqkənd” (Quba) [S.31] toponimləri haqqın-
da məlumat verilir. 
1489. Seyidov, M. Azərbaycanın mifik təfəkkürünün qaynaqları  
/M.Seyidov.-Bakı: Yazıçı, 1983.- 325 s.   
 
1974 
1490. Vəlixanlı, N. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azər-
baycan haqqında  /Nailə Vəlixanlı.- Bakı: Elm, 1974.- 222 s. 
Əsərdə tarixi abidə Örənqala (Beyləqan) [S.99] və  Bərdənin Came 
məscidi [S.131] haqqında məlumat verilmişdir. 
 
1976 
1491. Azərbaycan tarix və  mədəniyyət abidələrinin könüllü mü-
hafizə cəmiyyətinin nizamnaməsi: 1975-ci il dekabrın 10-da Azərbaycan 
Tarix və  Mədəniyyət Abidələrini Könüllü Mühafizə  Cəmiyyətinin II qu-
rultayı  tərəfindən qəbul edilmişdir; Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 
1976-cı il 9 fevral tarixli 44 nömrəli qərarı ilə  təsdiq edilmişdir.- Bakı, 
1976.- 20 s.  
 
1978 
1492. Məmmədzadə, K. Azərbaycanda inşaat sənəti IV-XVI əsrlər  
/Kamil Məmmədzadə; red.: Ə.Salamzadə, R.Göyüşov; AzSSR EA Tarix 
İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya sekt.- Bakı: Elm, 1978.- 212 s. 
Kitabda  Azərbaycanın orta əsr memarlıq abidələri: Naxçıvanın “Mö-
münə Xatun” türbəsi [S.12-20;45-108], Mingəçevirin qədim məbədləri,  
Kilsədağ  məbədləri [S.28-29], Qax şəhərinin “Ləkit məbədi” [S.30], Şa-
maxının orta əsr qala divarları [S.44-45], Şamaxının “Gülüstan türbəsi” 
[S.49], Mərdəkan xanəgahı [S.50-51], Bakının “Şirvanşahlar” sarayı [S. 
68-69-106], “Cuğa” [S.100-105], “Pir Mərdəkan” [S.128] türbələrindən 
bəhs olunur.  
1493. Şərifli, M. IX əsrin ikinci yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feo-
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
162 
dal dövlətləri /Məmmədəli Şərifli; red. Z.Bünyadov; AzSSR EA Tarix İn-
tu.- Bakı: Elm, 1978.- 342 s. 
Kitabda Şirvan [S.30-44], Şamaxı [S.286-292], Bakı, Şəki, Gəncə [S. 
203-233], Qəbələ [S.293-299], Şabran [S.293], Naxçıvan, Təbriz və s. 
Azərbaycan şəhərləri və qədim abidələrindən də bəhs edilir.  
 
1979 
1494. Azərbaycan SSR inzibati-ərazi bölgüsü: 1977-ci il yanvarın 
1-nə olan vəziyyətə görə tərtib edilmişdir /AzSSR Ali Sovetinin Rəyasət 
Heyəti; tərt. ed.: Ç.İbrahimov, S.Melnikov; red.: A.İsayev, B.Budaqov, 
Q.Qeybullayev.- Bakı: Azərnəşr, 1979.- 220 s.  
Kitabda Azərbaycan SSRİ-nin və Naxçıvan MSSR-in rayonlarının, 
qəsəbələrinin, kəndlərinin  adlarından ibarət  siyahı verilmişdir. 
1495. Bünyadov, T. Ana Kürüm /Teymur Bünyadov; red. V.Yusif; 
rəssam Y.Salnikov.- Bakı: Gənclik, 1979.- 178 s. 
Əsərdə Azərbaycanın  ən gözəl guşələrindən biri – Kürboyu qələmə 
alınmış, o yerlərin abidələrindən də bəhs edilmişdir. 
1496. Salamzadə, Ə. Arazboyu abidələr /Ə.Salamzadə, K.Məmməd-
zadə; red. M.Hüseynov; AzSSR EA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu, Tarix 
İn-tu.- Bakı: Elm, 1979.- 71 s. 
Kitabda Naxçıvan MR olan abidələr [S.7-19], “Arran memarlıq mək-
təbi” [S.28-32], Qazax rayonunda bürc (şəkil 84), “Şamxor” qalasının bir 
bürcü (şəkil) [S.79] haqqında məlumat verilmişdir.   
 
1980 
1497. Vəliyev, K. Elimizdən, obamızdan /K.Vəliyev; red. Ç.Əlioğ-
lu.- Bakı: Gənclik, 1980.- 94 s. 
Kitabda Naxçıvanın [S.43-52], Şəkinın qədim abidələrinə  də yer 
verilmişdir [S.63-67]. 
 
1981 
1498. Həvilov, H.  İnsan, məişət, mədəniyyət /Həvil Həvilov.- Bakı: 
Gənclik, 1981.- 74 s.  
Kitabın “Yaşayış  məskənləri və evlər” fəslində, Naxçıvan,  Şəki, 
Zaqatala, Gəncə, Naftalan şəhərlərində qədim evlərin quruluşundan, adla-
rının mənasından bəhs edilir.  
1499. İsmayılov, Q. Abidələr, xatirələr, düşüncələr... /Qüdrət  İsma-
yılov; red. Ş.Məmmədova; rəss. Y.Salnikov.- Bakı: Gənclik, 1981.- 105 s.  


Biblioqrafiya 
 
163
Kitabın içindəkindən: Qəbələ rayonunın abidələri [S.6-8; 82-86], Ba-
ba Dərviş abidəsi (Qazax) [S.10-13], Mirəli türbəsi [S.36-40], Abşeron 
abidələri [S.54-57].  
 
1982 
1500. Haqverdiyev, T. Abidələr tarixin sirdaşıdır /Telman Haqverdi-
yev; rəy.: T.Bünyadov, H.İmanov.- Bakı: Gənclik, 1982.-86 s. 
Kitabda “Qobustan” qayaüstü rəsmləri [S.8-20], Möminə Xatun tür-
bəsi (Naxçıvan) [S.31], İçərişəhərdə tikilmiş məbəd [S.34], Zaqatala məs-
cidi [S.38], Şirvanşahlar sarayı (Bakı) [S.51], Qız qalası (Gədəbəy) [S.64-
72], Koroğlu qalası (Gədəbəy) [S.81-85], Oğuz qalaçası (Gədəbəy) [S.85-
87] haqqında məlumat verilmişdir. 
1501. Nəbiyev, N. Cografi adlar: İzahlı lüğət /Nəbi Nəbiyev; elmi 
red. B.Budaqov.- Bakı: Azərnəşr, 1982.- 282 s. 
Kitabda “Abşeron” [S.6], “Ağsu” [S.7], “Ağcabədi” [S.7], “Bakı” [S. 
28], “Balaxanı” [S.29], “Qaramanlı kəndi” (Yevlax) [S.62], “Qax” [S.63], 
“Qobustan” [S.67], “Quba” [S.70], “Qusar” [S.71], “Qutqaşen” [S.71], 
“Daşkəsən” [S.73], “Əli Bayramlı” [S.84], “Zaqatala” [S.86], “Zəngənə 
kəndi” (Sabirabad) [S.88], “Zərdab” [S.88], “Kürdəmir” [S.179], “Gədə-
bəy” [S.130], “Göyçay” [S.130], “Lənkəran” [S.136], “Mərdəkan” [S. 
154], “Mingəçevir” [S.155], “Mirbəşir” [S.157], “Naxçıvan” [S.164], 
“Neftçala” [S.166], “Sabirabad” [S.204], “Sarvan kənd” (Dəvəçi) [S.210] 
toponimləri və Azıx mağarası [S.9] və abidələr haqqında məlumat veril-
mişdir.  
 
1983 
1502. Gəncəvi, N. İsgəndərnamə /Nizami Gəncəvi.- Bakı: Elm, 
1983.- 647 s.  
Əsərdə Bərdə, Şortəpə və digər Qarabağ qalalarının adları çəkilir. 
1503. Muradov, V. Orta əsr Azərbaycan şəhərləri /Vidadi Muradov; 
elmi red. C.Qiyasi.- Bakı: Maarif, 1983.- 155 s.  
Kitabda orta əsr Azərbaycan memarlığı və şəhərsalma sənətindən [S. 
3-28],  Şamaxı [S.30-47], Naxçıvan [S.47-63], Təbriz [S.63-102], Bakı 
abidələrindən [S.123-133], Şirvanşahlar sarayı [S.144-145], Qarabağlar 
türbəsi (Naxçıvan) [S.148] və digər abidələrdən bəhs edilir. 
 
1984 
1504. Azərbaycan abidələri: elmi-kütləvi məcmuə /Azərb. Tarix və 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
164 
Mədəniyyət Abidələrini Mühafizə  Cəmiyyəti; red. hey. Ə.İsmayılov [və 
b.].- Bakı: Azərnəşr, 1984.- burax. I.- 118 s. 
1505. Bünyadov, T.  Qızılqaya /Teymur Bünyadov.- Bakı: Gənclik, 
1984.- 203 s. 
1506. Əhmədov, T. El-obamızın adları /Tofiq Əhmədov; red. 
Q.Qeybullayev.- Bakı: Gənclik, 1984.- 124 s. 
 
1985 
1507. Əsədov,  Ə.  Toponimlər coğrafi xəritələrdə: [dərs vəsaiti] 
/Əsəd Əsədov; red. A.Qurbanov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazir-
liyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1985.- 81 s. 
1508. Qiyasi, C Yaxın-uzaq ellərdə: orta əsr Azərbaycan memarları-
nın beynəlxalq əlaqələri haqqında /Cəfər Qiyasi; xüsusi red. V.Muradov.- 
Bakı: İşıq, 1985.- 91 s. 
1509. Rzayev, N. Qayalar danışır /Nəsir Rzayev; elmi red. Ə.Salam-
zadə; AzSSR EA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Elm, 1985.- 93 s. 
 
1986 
1510. Azərbaycan toponimikası: xüsusi kurs proqramı /AzSSR Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU; Ali Təhsil Üzrə 
Tədris-Metodika Kabineti; tərt. ed. T.Əhmədov; red. K.Vəliyev.-Bakı: 
ADU, 1986.- 22 s. 
1511. Azərbaycan toponimikası: filologiya fakültələri üçün /AzSSR 
Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ; tərt. ed. A.Qur-
banov; red. V.Əliyev, A.Hacıyev.- Bakı:APİ,1986.-20s. 
1512. Bünyadov, T. Mərd qalalar, sərt qayalar /Teymur Bünyadov; 
rəy. N.Rzayev; red. T.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1986.- 137 s. 
Kitabda Qobustan [S.21-32], Naxçıvanın “Kültəpə” [S.34-35], “Əlin-
cə” qala [S.47-55], “Xudafərin” körpüsü [S.55-60] və digər tarixi abidələr 
haqqında məlumat verilir. 
1513. Əfəndi, R. Azərbaycanın daş plastikası  [İzomaterial] /Rasim 
Əfəndi; tərt. ed. T.Əfəndiyev; red.: A.Sadıxova, S.Quliyev.- Bakı:  İşıq, 
1986.- 28 s. 
Kitabda Azərbaycanın müxtəlif  ərazilərində rast gəlinən daşdan yo-
nulmuş fiqurlardan, müxtəlif naxışlı məzar daşlarından bəhs olunur. 
1514. Vəliyev, K. Sözün sehri /Kamil Vəliyev; red. Elçin.- Bakı, 
1986.- 303 s. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə