Microsoft Word bibloqrafiya-20. 09. 2017. doc


P r o f e s s o r B u l u d x a nYüklə 4,56 Kb.

səhifə4/106
tarix14.07.2018
ölçüsü4,56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
16
 
“ smay l  xl : mü llim haqq nda mü llim sözü” 
adl  kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 
“ smay l  xl n n  d bi – t nqidi görü l ri” adl  
kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 
“ smay l 
xl n n dilçilik görü l ri” adl  kitab  
n r olunmu dur. 
 
 
 “B xtiyar Vahabzad nin dilçilik görü l ri” adl  
kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 “B xtiyar Vahabzad nin pedaqoji görü l ri” adl  
kitab  n r olunubdur. 
 
 
 “B yaz do ulan  eirl r” adl  kitab   n r olun-
mu dur. 
 
 
2015, aprel  
Türk  Dünyas  Ara d rmalar  Uluslararas  Elml r 
Akademiyas n n akademiki seçilmi dir. 
 
 
2015, 19 may 
“Beyn lxalq R sul Rza” mükafat na layiq görül-
mü dür. 
 
 
2015-ci ild n  
 
Az rbaycan Respublikas n n Nazirl r Kabineti-
nin 8 dekabr 2015-ci il tarixli, 450  li s r nca-
m na 
sas n Az rbaycan Respublikas n n 
Nazirl r Kabineti yan nda Terminologiya Komis-
siyas n n yeni t rkib komissiyas na üzv 
seçilmi dir. 
 
 
2015 “A l n zirv sind  sön n bir ç raq” adl  kitab  n r 
olunmu dur. 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
17
 “Müasir 
Az rbaycan dilinin leksikologiyas ” 
(ikinci n r) adl  kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 Doktorantlar n v   g nc t dqiqatç lar n XIX Res-
publika elmi konfrans n n “Filologiya” bölm -
sinin i inin t kilind  v  keçirilm sind  s m r li 
f aliyy t göst r n bölm  r hb ri olmu dur. 
 
 
2016-c  ild n Az rbaycan Milli Elml r Akademiyas n n R -
yas t Hey tinin 17 fevral 2016-c  il tarixli 4/14 
nömr li q rar  il  AMEA-n n “Türkologiya” jur-
nal n n redaksiya hey tinin üzvü seçilmi dir. 
 
 
2016, 27 
avqust 
G nc n slin t lim-t rbiy sind ki xidm tl rin , 
ictimai f aliyy tin   v  anadan olmas n n 50 illiyi 
il   laq dar Az rbaycan T hsil  çil ri Azad H m-
karlar  ttifaq n n f xri f rman  il  t ltif olunmu dur.  
 
 
2016  
 
“Özünü t hlil potensial n n t kmill dirilm si üzr  
t lim”d  i tirak etmi  v  sertifikatlar alm d r.  
 
 
 Doktorantlar n v   g nc t dqiqatç lar n XX Res-
publika elmi konfrans n n “Filologiya” bölm -
sinin i inin t kilind  v  keçirilm sind  s m r li 
f aliyy t göst r n bölm  r hb ri olmu dur. 
 
 
2016, 26 
oktyabr 
Türk dünyas na xidm tl rin  gör  XI yüzilin 
Cavuldar boyuna m nsub O uz b yi olan ilk türk 
admiral  Çaka Bey medal  alm d r. 
 
 
2016, 14-
15 noyabr  
I Türkoloji Qurultay n 90 illiyin   h sr olunmu  
“Türkoloji elmi-m d ni h r katda ortaq d y rl r 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
18
 
v  yeni ça r lar” mövzusunda keçirilmi  bey-
n lxalq konfransda i tirak etmi , “Ortaq ünsiyy t 
dili v  terminologiya” bölm sind  s dr olmu  v  
sertifikat alm d r.  
 
 
2016 
“Nitq m d niyy ti” (h mmü llifl ) adl  kitab  
n r olunmu dur. 
 
 
 
“Müasir Az rbaycan dilinin morfologiyas ” (t k-
rar n r) adl  kitab n I hiss si n r olunmu dur. 
 
 
 
“Müasir Az rbaycan dilinin morfologiyas ” (t k-
rar n r) adl  kitab n II hiss si n r olunmu dur. 
 
 
 
“Dil m d niyy ti” adl  kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 
“Türkologiyan n tarixi: XX  srin 20-30-cu ill ri” 
adl  kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 
“Zaman n s na ndan keç nl r...” adl  kitab  n r 
olunubdur.  
 
 
 
“ b diya ar 
d biyyat” adl  kitab   n r 
olunmu dur. 
 
 
2017-ci ilin  
mart ay ndan 
FD.02.061 Dissertasiya  uras nda f ls f  doktoru 
elmi d r c si almaq üçün a a dak  ixtisaslar üz-
r   t qdim olunan dissertasiyalar n müdafi   ura-
s n n üzvü seçilmi dir: 
5801.01-“T lim v   t rbiy nin n z riyy si v  
metodikas  (riyaziyyat n t drisi metodikas , tari-
xin t drisi metodikas , Az rbaycan dilinin t drisi 
metodikas , pedaqogika elml ri); 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
19
5804.01-“Ümumi pedaqogika, pedaqogikan n 
v  t hsilin tarixi” – pedaqogika elml ri; 
5805.01-“Korreksiya pedaqogikas ” – pedaqo-
gika elml ri. 
 
 
2017 “Nitq 
m d niyy ti” (h mmü llifl ) adl  (t kmil-
l dirilmi  II n r) kitab  n r olunmu dur. 
 
 “Müasir 
Az rbaycan dili (sintaksis bölm si)” adl  
kitab  n r olunmu dur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
20
 
 
ELM, M D N YY T XAD ML R  V  
DOSTLARI BULUDXAN X L LOV HAQQINDA 
 
T l b l r ona güv nir, ona inan rlar 
 
Filologiya elml r  doktoru, professor Buludxan X lilov ça -
da  dilçilik elminin görk mli nümay nd l rind ndir. Onun n r et-
dirdiyi  s rl r, monoqrafik t dqiqatlar Az rbaycan dilinin az 
öyr nilmi , mübahis  do uran probleml rinin ayd nla d r lmas , 
dürüstl dirilm si bax m ndan d y rli olmaqla, t kc  Az rbaycan 
dili deyil, ümumiyy tl , türkoloji dilçilik üçün d  yenidir, faydal -
d r. Onun dilimizin ayr -ayr  sah l rin  – fonetika, qrafika, orfoqra-
fiya, orfoepiya, morfologiya, sintaksis v  dig r m s l l rin  dair 
elmi ara d rmalar , fikirl ri, mülahiz l ri öz m zmunu, elmiliyi, 
ifad  t rzi v  dig r c h tl rin  gör  indiy  q d r deyil nl rd n öz 
yeniliyi v  müasirliyi il  f rqlidir. Prof.B.X lilov  s r v  m qal l -
rind  ana dilimizin t dqiqind  böyük f aliyy ti olan aliml r , müt -
x ssisl r  müraci t etmi , onlar n fikirl rin  münasib t bildirmi , 
konkret dil faktlar , nümun l ri üz rind   t hlill r aparm , müt -
x ssisl ri, oxucunu qane ed c k n tic l r  g lmi dir. M hz bu m -
ziyy tl rin  gör  onun n r etdirdiyi monoqrafiya, d rslik v  m qa-
l l r diqq ti c lb edir, maraqla oxunur. Onun müasir t l bl r  uy-
un yaz lm  “Türkologiyaya giri ”, “Müasir Az rbaycan dilinin 
leksikologiyas ”, “Müasir Az rbaycan dilinin morfologiyas  (I, II, 
hiss )”, “Müasir Az rbaycan dili: fonetika, yaz ,  lifba, qrafika, 
orfoqrafiya, orfoepiya” d rslikl rind n bu gün ali m kt b t l b l ri 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
21
yet rinc  faydalan rlar. Bu elmi  s rl r neç -neç   t l b l rin, 
t dqiqatç lar n istinad m nb yidir. 
Prof. B.X lilov neç  ill rdir ki, böyük bir kollektivin r hb ri, 
ADPU-nun Filologiya fakült sinin dekan d r. O, xeyirxah, kims -
nin q lbin   d ym y n, yüks k m d niyy t , dig r müsb t keyfiy-
y tl r  malik, obyektiv, prinsipial bir insan kimi professor-mü llim 
hey ti, h m d   t l b  kollektivinin hörm tini qazanm d r. Prof. 
B.X lilov dekan kimi mü llim v   t l b l rin qay lar  il  daima 
maraqlan r, onlar n h lli istiqam tind   s yini, gücünü  sirg mir. 
T l b -mü llim münaqi sind   g r h qiq t mü llimin t r find -
dirs , onda mü llimin, t l b nin t r find dirs , onda t l b nin 
mövqeyind  dayan r. Bu s b bd n d  t l b l r ona güv nir, onu se-
virl r. Sad , t vazökar v  alim etikas n  gözl y n prof.B.X lilovun 
mü llim v  t l b l r  nec  s mimi münasib t b sl diyinin d f l r-
l   ahidi olmu am. 
Buludxan mü llimin elmi-pedaqoji sah d  apard   m qs d-
yönlü f aliyy ti n tic sind   r hb rlik etdiyi Filologiya fakült si 
universitetd  önd  gedir, qabaqc l yerl rd n birini tutur. 
Prof.B.X lilov elmi-pedaqoji f aliyy tind  bel  bir qanunauy-
unlu u  sas götürür ki, nitqi inki af etdirm d n t f kkürü inki af 
etdirm k olmaz. H m d   t f kkürü inki af etdirm d n yüks k s -
viyy d  nitq  yiy l nm k mümkün deyildir. Bu c h ti n z r  alan 
prof.B.X lilov dilin n z ri m s l l ri il  yana , onun praktik prob-
leml rin  d  diqq t yetirmi , bu sah d   s r v  m qal l r yazm , 
d y rli fikirl r söyl mi dir. Xüsus n, universitetin m tbu orqan  
olan “G nc mü llim” q zetind  onun nitq m d niyy ti mövzusun-
da n r olunan silsil   m qal l ri bütövlükd  universitet  m kda -
lar  üçün faydal d r. 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə