Microsoft Word bibloqrafiya-20. 09. 2017. docYüklə 4,56 Kb.

səhifə1/106
tarix14.07.2018
ölçüsü4,56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
1
Az rbaycan Nobel  nformasiya M rk zi 
 
 
 
 
 
Professor  
Buludxan  ziz o lu X lilovun  
 
B BL OQRAF YASI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bak -2017 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
2
T rtibçi-mü llif:     B ybala Aydabala o lu  l sg rov, 
         Tarix üzr  elml r doktoru, Beyn lxalq Nobel  
          nformasiya M rk zinin vitse-prezidenti  
 
Elmi redaktor:       Aygün Zahid q z  Hac yeva, 
            AMEA M.Füzuli ad na  lyazmalar  
                                 nstitutunun doktorant  
 
xtisas redaktoru: Bilal Alarl  (Hüseynov)  
        Filologiya üzr  f ls f  doktoru 
 
B dii v  texniki redaktor: Ayb niz Xanlar q z  Sultanova 
 
 
 
“Professor Buludxan  ziz o lu X lilovun biblioqrafiyas ”. – 
Bak : “Adilo lu”, 2017. 508 s h. 
 
 
Professor Buludxan  ziz o lu X lilov haqq nda yaz lm  bu kitabda 
onun bütün yarad c l  öz  ksini tapm d r. Bu kitab dilçil r,  d biyyat-
ünaslar, filoloqlar, elm xadiml ri, biblioqraflar v  geni  oxucu kütl si 
üçün n z rd  tutulmu dur. 
 
 
SBN 978-9952-9108-2-7 
 
 
 
     © B ybala  l sg rov, 2017 
© “Adilo lu” n riyyat , 2017 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
3
 
MÜND R CAT 
 
T rtibçi-mü llifd n...............................................................................4 
Buludxan X lilovun h yat n n, elmi-pedaqoji v  ictimai f aliyy tinin  
sas tarixl ri..........................................................................................5 
Elm, m d niyy t xadiml ri v  dostlar  Buludxan X lilov  
haqq nda ....................................................................................  ........20 
Buludxan X lilovun kitablar n n n ri..............................................230 
Buludxan X lilovun müxt lif ill rd  çapdan ç xm  kitablar n n 
biblioqrafik t sviri, münd ricat  v  annotasiyas  .............................265 
Buludxan X lilovun t rcüm l ri.......................................................381 
Buludxan X lilovun t rtib etdiyi kitablar .........................................383 
Buludxan X lilovun elmi redaktor, redaktor, ön söz, r y verdiyi, r yçi 
oldu u  kitablar v  proqramlar  ........................................................388 
Buludxan X lilovun elmi r hb r, r y verdiyi v  opponenti oldu u 
dissertasiyalar ..................................................................................404 
Buludxan X lilovun kitablarda, m cmu l rd  v  toplularda 
çap olunmu  m qal l ri ....................................................................407 
Buludxan X lilovun konfranslarda ç x lar  ....................................420 
Buludxan X lilovun dövri m tbuatda çap olunmu  m qal l ri .......426 
Müsahib l r .....................................................................................453 
Rus v  ba qa dill rd  .......................................................................462 
Buludxan X lilovun özü v   s rl ri haqq nda .................................463 
nformasiya-axtar  aparat ...............................................................474 
Buludxan X lilovun  s rl rinin  lifba göst ricisi.............................474 
Buludxan X lilov haqq nda yazm  mü llifl rin  lifba göst ricisi ...494 
Kitablar n n elmi redaktor v  r yçil rinin  lifba göst ricisi.............496 
Müsahib  aparan  xsl rin  lifba göst ricisi....................................498 
N riyyatlar n  lifba göst ricisi.........................................................500 
Dövri m tbuat n  lifba göst ricisi......................................................502 


P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
4
 
T RT BÇ -MÜ LL FD N 
Professor Buludxan  ziz o lu X lilov haqq nda yaz lm  bu 
biblioqrafik göst rici  xsi biblioqrafik göst ricil r sistemin  aid-
dir. Göst rici a a dak  sisteml  qurulmu dur.  
Birinci bölm d  Buludxan X lilovun h yat v   f aliyy tinin 
sas tarixl ri öz  ksini tapm d r. 
kinci bölm d  elm, m d niyy t xadiml ri v  dostlar n n Bu-
ludxan X lilov haqq nda fikirl ri, dü ünc l ri öz  ksini tapm d r. 
Üçüncü bölm d  mü llifi oldu u kitablar haqq nda ümumi 
m lumat verilmi dir. Bu bölm d  mü llifin kitablar  v  bu kitablar 
haqq nda ümumi m lumat aç qlan r.  
Dördüncü bölm d  Buludxan X lilovun mü llifi oldu u kitab-
lar haqq nda m lumatlar, kitab n içind kil r v  annotasiyalar veri-
lir. Be inci bölm d  t rcüm l ri, alt nc  bölm d  t rtib etdiyi kitab-
lar, yeddinci bölm d  elmi redaktoru, redaktoru, ön söz yazd 
r y verdiyi kitablar öz  ksini tapm d r. 
S kkizinci bölm d   r hb ri, r y verdiyi v  opponenti oldu u 
dissertasiyalar, doqquzuncu bölm d  kitablarda, m cmu l rd   v  
toplularda çap olunmu  materiallar, onuncu bölm d  konfranslarda 
ç x lar, on birinci bölm d  dövri m tbuatda çap olunmu  m qal -
l r öz  ksini tapm d r. On ikinci bölm d  müsahib l r, on üçüncü 
bölm d  rus v  ba qa dill rd  olan m qal l r  ks olunmu dur. 
Sonuncu bölm d  Buludxan X lilov haqq nda,  s rl ri haqq n-
da kitablarda v  dövri m tbuatda çap olmu  materiallar verilmi dir.  
Sonda Buludxan X lilovun  s rl rinin, onun haqq nda yazm  
mü llifl rin, kitablar n n elmi redaktor v   r yçil rinin, müsahib  
aparan  xsl rin, n riyyatlar n v  dövri m tbuat n  lifba göst rici-
l ri verilmi dir. 
Kitab Az rbaycan biblioqrafiya elmin  yeni bir töhf dir. 
P r o f e s s o r B u l u d x a n
z i z o l u X l i l o v u n B B L O Q R A F Y A S I
5
BULUDXAN X L LOVUN H YATI, ELM -PEDAQOJ  V  
CT MA  F AL YY T N N  SAS TAR XL R  
 
1966-c  il, 
25 iyul 
Q rbi Az rbaycan n Amasiya rayonunun Ell r-
k nd k ndind  anadan olmu dur. 
 
 
1973-1983 Orta 
m kt bd  oxumu dur. 
 
 
1985-1990 V. .Lenin ad na Az rbaycan Dövl t Pedaqoji  ns-
titutunun (indiki ADPU-nun) filologiya fakült -
sind  t hsil alm d r. 
T l b lik ill rind  “C.Cabbarl ” ad na olan yük-
s k t qaüdl  oxumu dur.  
 
 
1985-1987 Uzaq 
rqd  h rbi xidm td  olmu dur. 
 
 
1990 
V. .Lenin ad na Az rbaycan Dövl t Pedaqoji  ns-
titutunun (indiki ADPU-nun) filologiya fakül-
t sini f rql nm  diplomu il  bitirmi dir. 
 
 
1990-1994 Müasir 
Az rbaycan dili kafedras n n, o cüml d n 
Az rbaycan Dövl t Pedaqoji  nstitutunun rektor-
lu unun t qdimat   sas nda T hsil Nazirliyinin 
t yinat bölgüsünd  g nc müt x ssis kimi Filolo-
giya fakült sinin Müasir Az rbaycan dili ka-
fedras nda laborant kimi saxlan lm d r. 
 
 
1992, 7 dekabr 
 
Naxç van Muxtar Respublikas na qar  t cavüz , 
Respublikan n Ali M clisinin s dri Heyd r  li-
rza o lu  liyev  qar  böhtan v  h d l r  q ti  -
kild  son qoymaq m qs dil  xüsusi qurum – 
Naxç van MR dövl t quruculu unun v  MR Ali 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə